haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

四年级上册语文词语盘点拼音

发布时间:2013-12-22 16:52:27  

四年级上册语文期末复习之词语盘点

第一组 词语盘点

kuān kuò bó wù lǒng zhào fèi téng bēn téng

( )( )( )( )( )

yī jiù hūi fù càn làn zhú gān gūi lǜ ( )( )( )( ) ( ) fèng xì zhào yào shù shāo jìng jì bái mang mang ( )( )( ) ( ) ( ) Ruò yǐn ruò xiàn héng guàn jiāng miàn ( ) ( )

qí tóu bìng jìn màn tiān juǎn dì ( ) ( )

áng shǒu dōng wàng fēng píng làng jìng

( ) ( )

shǔi tiān xiāng jiē

( )

第二组 词语盘点

Jūn yún chóng dié kòng xì yè bǐng chù jiǎo

( ) ( ) ( )( ) ( ) héng jì zhú jiàn xiū xiǎng zhù zhái yǐn bì ( )( ) ( ) ( ) (

yǐn cáng xuǎn zé zhù zhǐ dòng xué róu ruò

( )( )( ) ( ) ( sōu suǒ qīng xié píng tǎn pá tǔ kuān chǎng

( )( )( )( )( )

yǐn rén zhù yì háo bù kě xī suí yù ér ān

( )( )( )

) )

第三组 词语盘点

yáng yì yǔ xǔ wéi qiáng lóng dōng gū dú

( )( )( ) ( )( ) xùn chì fù gài níng shì lěng kù yú kuài

( )( )( )( )( ) chāi chú shèng xià fá mù gào shì pái

( )( )( )( )

huǒ la la méi yóu dēng xiān huā shèng kāi

( )( )( )

lǜ shù chéng yīn xiān guǒ piāo xiāng

( ) ( )

kuáng fēng dà zuò xuě huā fēi wǔ

( ) ( )

cǎo cuì huā kāi tiě qiāo zhuài zhù sā huǎng ( )( )( )( )

第四组 词语盘点

gāo ào zhèng zhòng jīng jù zī wèi tǎng ruò ( )( )( )( )( ) shì hòu pí qì zé bèi lín jìn xìng gé

( )( )( )( )( ) rèn píng tān wán jìn zhí gǎo zhǐ méi huā ( )( )( )( )( ) diē dǎo kāi pì jú cù bùān háo bù xiāng ràng ( )( )( )( ) yī rì sān cān cóng róng bù pò yáng cháng ěr qù ( )( )( ) kōng kōng rú yě gòng yǎng bù zhōu bù shèng qí fán ( )( )( ) jià zī shí zú bǐng xī níng shì biàn huà duō duān

( )( )( ) zhī shé huā luò kuáng fèi qī cǎn táo qì

( )( )( )( )

第五组 词语盘点

pán xuán chéng zhuān chéng qiáng túi bīng bǎo lěi

( )( )( )( )( ) dǎ zhàng hū yìng jiān bǎng zhì huì níng jiē

( )( )( )( )( ) cháng láng zhù zi jiàn zhù gōng diàn cōng yù

( )( )( )( )( ) yǎn yìng zhū hóng dī àn diāo kè shī zi ( )( )( )( )( ) fó xiāng gé qì pò xióng wěi jīn bì huī huáng

( )( )( ) shén qīng qì shuǎng yǐn yǐn yuē yuē zī tài bù yī

( )( )( )

第六组 词语盘点

jiàn gé lǎn duò sú yǔ píng héng lián jié

( )( )( )( )( ) kuà yuè hǎi xiá gùi shù cāng bái hóng rùn

( )( )( )( )( ) yí zhí xìng yùn tái wān xí jī qī dài

( )( )( )( )( ) kōng kuàng zàn tíng shān hóng bào fā

( ) ( )( )

qīng bō dàng yàng lǐ suǒ dāng rán tán hé róng yì

( )( )( ) píng ān wú shì tū rú qí lái gǔ roù tóng bāo

( )( )( )

xuè mài qīn qíng qiǎn zé lián mǐng huǎng rán dà wù

( )( )( )( )

第七组 词语盘点

bó fù mó fàn xún jǐng chǎo rǎng chěng chǔ

( )( )( )( )( )

bào fù xiōng huái hè cǎi tuī jiàn yǎn lián

( )( )( )( )( ) sāi diào guī fàn zào rè róng qià huáng hūn

( )( )( )( )( ) kè tīng dì guó zhǔ yì dēng hóng jiǔ lù

( )( )( ) rè nào fēi fán fēng hé rì lì yào wǔ yáng wēi

( )( )( ) dé yì yáng yáng zhèn xīng zhōng huá luó jí

( )( )( )

第八组 词语盘点

gǎi guā chéng dù yī lài jì tuō huàn xiǎng

( )( )( )( )( ) dòng chá lián xì kǒng lóng xiōng měng gē zi

( )( )( )( )( )

miáo huì qīng yíng mǐng jié yīn tè wǎng

yuán zǐ hé zhé xué jiā hū fēng huàn yǔ

( )( )( )

chū hū yì liào nóng gēng shè huì téng yún jià wù

( )( )( )

chéng kòng diàn huà guī gēn dào dǐ xīn xǐ ruò kuáng

( )( )( )

xíng tài gè yì pēng tiáo chí dùn shāi xuǎn

( )( )( )( )

rén shēng dǐng fèi shān bēng dì liè bù róng zhì yí

( )( )( )

四年级语文上册 看拼音写词语

shén mì mò cè shén lái zhī bǐ qiān zī bǎi tài

( )( )( ) rén jì hǎn zhì yìng jiē bù xiá juān juān xì liú

( )( )( ) lián lián fēi pù tiāo tiāo jiāng shuǐ yù yù cāng cāng

( )( )( ) huǎng huǎng hū hū zuò wò bù ān xiāo mó shí guāng

( )( )( ) bù kěsī yì jīng shén dà zhèn wǎng fèi xīn jī

( )( )( ) hào rú yān hǎi kū zhī bài yè qín qín kěn kěn

( )( )( ) bèng bèng tiào tiào kě lián bā bā yǐn háng dà jiào

( )( )( ) màn tiáo sī lǐ zì yoú zì zài shén qì bó bó

( )( )( ) rú yuàn rú sù chèn qí bù bèi chóng shān jùn lǐng

( )( )( ) jǔ shì wú shuāng xiǎng yù shì jiè shēn cái kuǐ wǔ

( )( )( ) shén tài zì ruò jiǔ jīng shā chǎng nán zhēng běi zhàn

( )( )( ) suǒ xiàng pī mí yuè yuè yù shì ruò yoǔ suǒ sī

( )( )( ) shū sǐ pīng bó xié tiáo yǒu xù rén yǐng chuò chuò

( )( )( ) háo táo dà kū huǎng rán dà wù kēng qiāng yoǔ lì

( )( )( )

jīn pí lì jìng diàn huà hào mǎ xíng dān yǐng zhī

( )( )( hé mù xiāng chǔ huàn nàn yǔ gòng shòu yì fèi qiǎn ( )( )( nián shào qì shèng nián yú gǔ xī yuǎn yáng chuán bó ( )( )( yòng wǔ zhī dì měi wèi jiān yáo

( )( )

) ) )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com