haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

小学四年级上册语文复习题

发布时间:2013-12-23 16:47:10  

kuān kuò báo wù lǒng zhào fèi téng bēng téng gūi lǜ zhú gān càn làn yī jiù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) hūi fù héng guàn jiāng miàn chù jiǎo héng jì róu ruò sōu suǒ qīng xié yáng yì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) lóng dōng yú kuài gào shì pái huǒ la la kuáng fēng dà zuò pí qì zé bèi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tǎng ruò háo bù xiāng rang qī cǎn pán xuán chéng zhuān bù shèng qí fán

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

bái mang mang jìng jì shù shāo zhào yào fèng xì huā hùi ruò yǐn ruò xiàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qí tóu bìng jìn màn tiān juǎn dì zhèn jìng Jūn yún chóng dié yè bǐng kòng xì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhú jiàn xiū xiǎng zhù zhái yǐn bì yǐn cáng xuǎn zé zhù zhǐ dòng xué

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

píng tǎn pá tǔ kuān chǎng yǐn rén zhù yì suí yù ér ān chāi chú wéi qiáng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yǔn xǔ gū dú háo bù kě xī xùn chì fù gài níng shì lěng kù shèng xià fá mù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

méi yóu dēng xiān huā shèng kāi lǜ shù chéng yīn xiān guǒ piāo xiāng sā huǎng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xuě huā fēi wǔ zhuài zhù tiě qiāo gāo ào zhèng zhòng jīng jù zī wèi shì hòu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) lín jìn xìng gé rèn ping tān wán jìn zhí gǎo zhǐ méi huā diē dǎo kāi pì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yī rì sān cān cóng róng bù pò yáng cháng ěr qù kōng kōng rú yě gòng yǎng bù zhōu

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jià zī shí zú bǐng xī níng shì biàn huà duō duān zhī shé huā luò kuáng fèi táo qì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chéng qiáng tún bīng dǎ zhàng bǎo lěi jiān bǎng zhì huì níng jiē cháng láng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhù zi jiàn zhù jīn bì huī huáng lián jié qiǎn zé chěng chǔ bào fù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

gōng diàn cōng yù zhū hóng dī’ àn diāo kè shī zi fó xiāng gé qì pò xióng wěi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shén qīng qì shuǎng yǐn yǐn yuē yuē zī tài bù yī jiàn gé lǎn duò sú yǔ píng héng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xuè mài qīn qíng lián mǐng huǎng rán dà wù bó fù mó fàn xún jǐng chǎo rǎng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xiōng huái hè cǎi tuī jiàn yǎn lián shan diào guī fàn shén mì mò cè

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

huáng hūn kè tīng dé yì yáng yang luó jí lián xì kǒng long gē zi chū hū yì liào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dì guó zhǔ yì dēng hóng jiǔ lù rè nào fēi fán fēng hé rì lì yào wǔ yáng wēi

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhèn xīng zhōng huá chéng dù yī lài jì tuō huàn xiǎng gǎi guān dòng chá

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xiōng měng miáo huì qīng yíng mǐn jié yīn tè wǎng yuán zǐ hé zhé xué jiā

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

hū fēng huàn yǔ xíng tài gè yì xīn xǐ ruò kuáng shén lái zhī bǐ yù yù cāng cāng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

nóng gēng shè huì téng yún jià wù chéng kòng diàn huà guī gēn dào dǐ róng qià

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

pēng tiáo chí dùn rén shēng dǐng fèi shān bēng dì liè bù róng zhì yí zào rè

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qiān zī bǎi tài rén jì hǎn zhì yìng jiē bù xiá juān juān xì liú lián lián fēi pù

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tiāo tiāo jiāng shuǐ wǎng fèi xīn jī yǐn háng dà jiào chóng shān jùn lǐng

( ) ( ) ( ) ( )

jǔ shì wú shuāng suǒ xiàng pī mí háo táo dà kū jīn pí lì jìng diàn huà hào mǎ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

huǎng huǎng hū hū zuò wò bù ān xiāo mó shí guāng bù kě sī yì jīng shén dà zhèn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

hào rú yān hǎi kū zhī bài yè qín qín kěn kěn bèng bèng tiào tiào kě lián bā bā

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) màn tiáo sī lǐ zì yoú zì zài shén qì bó bó rú yuàn rú sù chèn qí bù bèi

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xiǎng yù shì jiè shēn cái kuǐ wǔ shén tài zì ruò jiǔ jīng shā chǎng nán zhēng běi zhàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yuè yuè yù shì ruò yoǔ suǒ sī shū sǐ pīng bó xié tiáo yǒu xù rén yǐng chuò chuò

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

二.选择正确的读音。

堤(dī tí)岸 笼罩(zào zhào) 山崩(bēng bēn)地裂 屹(yì qǐ)立 风号(háo hào)浪吼

堪(kān zhān)称 皑(ǎi kǎi)皑白雪 呈(ch?ng ch?n)现 凌(líng níng)空

规律(lù lǜ) 恍恍惚惚(hū fū) 腊月(là nà) 酒浑(hūn hún) 根茎(jīn jìng )

蛟(jiāo jiǎo)龙 蟋蟀(shuài suài) 慎(zhan shan)重 选择(zh?z?) 隧(shuì suì)道

耙(bā pá)扫 倾(qīng qīn)斜 允(yǔn yǒng)许 瑟(sha sa)瑟发抖 破损(sǔn shǔn)

绽(zhàn dìng)放 脸颊(jiá xiá) 铁锹(qiū qiāo) 耕(gēng gēn)地 头颈(jǐng jǐn)

引吭(háng kàng)大叫 狂吠(fai quǎn) 慈(cíchí)爱 一丝不苟(gǒu diào)

倘(tǎng chǎng)若 供(g?ng gōng)养不周 勾当(dāng dàng) 主宰(zǎi zhǎi) 任凭(píng pín)

开辟(pì bì) 一撮(zuǒ cuō)儿 成绩(jí jì) 辛(xīn xīng)苦 掂(diān diàn)量

崇(ch?ng c?ng)山峻岭 蜿(wǎn wān)蜒 耸(shǒng sǒng)立 窥伺(sì shì) 鸟瞰(kǎn kàn)

伏(fǔ fú )下身子 骨髓(suǐ suí) 步履(lǚ nǚ)匆匆 暂(zhàn zàn)时 俯(fú fǔ)身

叮咛(níng nín) 受益匪(f?i fēi)浅 褴褛(lǚ lǒu) 轧(zhà yà)死 黄昏(hūn yūn)

惬(qia xiā)意

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com