haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版四年级上册各单元生字词

发布时间:2013-12-24 11:40:29  

人教版四年级语文上册单元字词

第一单元

读读写写

kuün ku? b? wù lǒng zhào fai t?ng byn t?ng y? jiù hu? fù càn làn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhú gün gu? lǜ fang xì zhào yào shù shüo jìng jì bái müng müng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ru? yǐn ru? xiàn áng shǒu dōng wàng fyng píng làng jìng shuǐ tiün xiüng jiy

( ) ( ) ( ) ( )

h?ng guàn jiüng miàn qí t?u bìng jìn màn tiün juǎn dì

( ) ( ) ( )

读读记记

chàn d?ng shà shí fǎn chü huü huì zhǎng cháo r?ng shù zhan jìng

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) lí huáng zǐ tán sa bǎi h? sa pú táo hu? qi? zi zǐ j?n càn càn xiào y?ng y?ng ( )( )( )( )( )( ) ( ) r?n shyng dǐng fai shün byng dì lia bù r?ng zhì yí sh?n mì m? ca sh?n lái zh? bǐ

( ) ( ) ( )( )( )

qiün z? bǎi tài r?n jì hǎn zhì yìng jiy bù xiá juün juün xì liú lián lián fyi pù

( ) ( )( ) ( ) ( )

tüo tüo jiüng shuǐ yù yù cüng cüng huǎng huǎng hū hū

( ) ( ) ( )

第二单元

读读写写

jūn yún ch?ng di? k?ng xì ya bǐng chù jiǎo h?n jì zhú jiàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xiū xiǎng zhù zhái yǐn bì yǐn cáng xuǎn z? zhù zhǐ d?ng xu? r?u ru?

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sōu suǒ q?ng xi? píng tǎn bü tǔ kuün chǎng yǐn r?n zhù yì háo bù kt x?

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) suí yù ?r ün

( )

读读记记

jiüo l?ng shan zh?ng níng jìng jìng mì háo fang wú liáo ǒu rán zhǎn x?n piüo yí ( ) ( )( )( )( )( )( )( )( ) q?ng yì z? liào zhang jù gǔ wǔ kǎo zhang qǐ yuán zhào küi jiǎ shuō zhan d?ng ( )( )( )( )( ) ( )( )( ) ( ) zu? w? bù ün xiüo m? shí guüng bù kt s? yì j?ng sh?n dà zhan Wǎng fai x?n j? Hào rú yün hǎi ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) 第三单元

读读写写

yáng yì yǔn xǔ w?i qiáng l?ng dōng gū dú xùn chì fù gài níng shì ltng kù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yú kuài chüi chú shang xià fá mù gào shì pái huǒ lü lü m?i y?u dyng xiün huü shang küi

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

lǜ shù ch?ng y?n xiün guǒ piüo xiüng kuáng fyng dà zuo x?t huü fyi wǔ cǎo cuì huü küi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 读读记记

liǎn jiá bǐ cǐ tit qiüo shù chà chà yì mài zi yì wù mù jiàng mù ǒu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

biǎo qíng lang zhù zhuài zhù wyn r?u sü huǎng m? zhàng xiào x? x? xìng chōng chōng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

máo r?ng r?ng kū zh? bài ya qín qín ktn ktn bang bang tiào tiào kt lián bü bü

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

第四单元

读读写写

güo ào zhang zh?ng j?ng jù z? wai tǎng ru? shì h?u pí qì z? bai ran píng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tün wán jìn zhí gǎo zhǐ m?i huü diy dǎo küi pì lín jìn xìng g?

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

háo bù xiüng ràng jú cù bù ün yírìsüncün c?ng r?ng bú p? yáng cháng ?r qù kōng kōng rú yt ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) gōng yǎng bù zhōu bú shang qí fán jià zi shí zú bǐng x? níng shì biàn huà duō duün zh? sh? huü lu?

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) 读读记记

kuáng fai pün tán ní nìng qiüng diào diün liang lián y? shǔ yú zhǔ zǎi táo qì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) fǎn kàng q? wǔ ch?ng jì q? cǎn cí ài x?n kǔ yǐn háng dà jiào màn tiáo s?lǐ

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zì y?u zìzài Shyng qì b? b? rú yuàn rú sù chan qí bú bai

( ) ( ) ( ) ( )

第五单元

读读写写

pán xuán ch?ng zhuün ch?ng qiáng tún b?ng bǎo lti dǎ zhàng hū yìng jiün bǎng zhì huì ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) níng ji? cháng láng zhù zi jiàn zhù gōng diàn cōng yù yǎn yìng zhū h?ng d? àn

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

diüo ka sh? zi f? xiüng g? qì p? xi?ng wti j?n bì hu? huáng sh?n q?ng qìshuǎng

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

yǐn yǐn yuy yuy z? tài bù y?

( ) ( )

读读记记

dǒu qiào sǒng lì huà fǎng yuǎn tiào niǎo kàn tǒng shuài duün xiáng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yún chan pai h? diüo sù qì gài jiü yù guün yí h? yuán

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ch?ng shün jùn lǐng jǔ shì wú shuüng xiǎng yù shì jia shyn cái kuí wú

( ) ( ) ( ) ( )

sh?n tài zì ru? jiǔ j?ng shü chǎng nán zhyng bti zhàn suǒ xiàng p? mǐ yua yua yù shì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ru? yǒu suǒ s? shū sǐ p?n b?

( ) ( )

第六单元

读读写写

jiàn g? lǎn du? sú yǔ píng h?ng lián ji? kuà yua hǎi xiá guìshù

( )( )( ) ( ) ( )( )( )( )

cüng bái h?ng rùn yí zhí xìng yùn tái wün xí j? q? dài

( ) ( )( )( )( ) ( )( )

kōng kuàng zàn tíng shün h?ng bào fü q?ng bō yàng yàng lǐ suǒ düng rán

( )( ) ( ) ( ) ( )

tán h? r?ng yì píng ün wú shì tū rú qí lái gǔ r?u t?ng büo xua mài q?n qíng

( ) ( )( )( ) ( )

读读记记

qiǎn z? diüo líng lì hài lián mǐn d?ng níng zhǔ fù huái bào byi üi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

sh? rùn xǐ yua xi? tiáo yǒu xù r?n yǐng chu? chu? háo táo dà kū huǎng rán dà wù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 第七单元

读读写写

b? fù m? fàn xún jǐng chǎo rǎng ch?ng chǔ bào fù xiōng huái ha cǎi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tu? jiàn yǎn lián shün diào gu? fàn zào ra r?ng qià huáng hūn ka t?ng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dì gu? zhǔ yì dyng h?ng jiǔ lǜ ra nào fyi fán fyng h? rì lì yào wǔ yáng wyi

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

d? yì yáng yáng zhan x?ng zhōng huá

( ) ( )

读读记记

qū shǐ ju? qǐ yú hu? yùn hán xǐ shù qia yì fǎn b? lu? jì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mào mai shū yuǎn cǎi fǎng jì m? fyn x? piüo piüo rán kyng qiüng yǒu lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) j?n pí lì jìn diàn huà háo mǎ xíng dün yǐng zh? h? mù xiüng chǔ

( ) ( ) ( ) ( )

huàn nàn yǔ g?ng sh?u yì fti qiǎn nián shào qì shang nián yú gǔ x?

( ) ( ) ( ) ( )

第八单元

读读写写

gǎi guün ch?ng dù y? lài jì tuō huàn xiǎng d?ng chá lián xì kǒng l?ng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xiōng mtng gy zi miáo huì q?ng yíng mǐn ji? y?n ta wǎng yuán zǐ h? zh? xu? jiü

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )( ) hū fyng huàn yǔ chū hū yì liào N?ng gyng sha huì t?ng yún jià wù n?ng gyng sha huì ( )( ) ( ) ( ) ( )

t?ng yún jià wù ch?ng k?ngdiàn huà gu? gyn dào dǐ x?n xǐ ru? kuáng xíng tài ga yì

( )( ) ( ) ( ) ( )

读读记记

shù jù q?ng sōng yua tr cüng kù chǔ cún shì fàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

pyng tiáo pyng chǎo yù yuy zōng h? pàn duàn tí gōng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chí dùn lì rú shüi xuǎn fú sha táo tài yán jiǎn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yuǎn yáng chuán b? y?ng wǔ zh? dì mti wai jiü yáo

( ) ( ) ( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com