haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

1--3单元看拼音写词语

发布时间:2013-12-24 12:44:01  

班级 姓名

(请家长帮助批改,1个字1分,错的词在反面订正5遍)

(第一单元) 成绩

ch?nɡ ɡāo biān zhī jìn t?u yí xiànɡ xīn láo

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chuànɡ zào zhì huì sù zào zhāo xiá zhù yuàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

bō tāo yǒnɡ qǐ zhu? zhuànɡ zhōnɡ xīn dàn yuàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zu? ɡuān ɡuān shǎnɡ pǐn chánɡ niànɡ zào kuān wai

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

mán yuàn ɡuì zǐ pínɡ ɡuǒ zǐ páo fán nǎo

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jiǔ ɡē r?u ran shū zi zhào yào shū lǐ yǎn zhēnɡ zhēnɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qínɡ bú zì jīn dì běi tiān nán qū zhǐ kě shǔ

( ) ( ) ( )

xīn xù bù nínɡ shǒu zú qínɡ shēn xínɡ yǐnɡ bù lí

( ) ( ) ( )

bēi huān lí h? yīn qínɡ yuán quē shí quán shí měi

( ) ( ) ( )

ɡa ban dōnɡ xī yánɡ chánɡ xiǎo lù jǐnɡ jǐnɡ yǒu tiáo

( ) ( ) ( )

w?n sī mǐn ji? cōnɡ mínɡ ɡu? r?n qīnɡ chū yú lán

( ) ( ) ( )

yì mínɡ jīnɡ r?n táo lǐ zhēnɡ yán h?u jì yǒu r?n

( ) ( ) ( )

shí nián shù mù , bǎi nián shù r?n

( )

(第二单元)成绩

zhōnɡ yānɡ máo z? dōnɡ zhuānɡ yán xuān ɡào zhanɡ fǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yí shì huì huà lì zhì pí juàn chén liè

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zū fánɡ yì bēi ɡ?u mǎi ch?nɡ jì cu? wù

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yōu yì zhan jīnɡ xiāo huǐ lì shǐ zhí d?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Shān zhài yán bā cha dǐ yì jīn qī wǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xi?nɡ wěi zhuànɡ lì huā tuán jǐn cù wú cǎi bīn fēn

( ) ( ) ( )

piān piān qǐ wǔ chà zǐ yān h?nɡ yǒnɡ wǎnɡ zhí qián

( ) ( ) ( )

shuǐ xia bù tōnɡ zhan jīnɡ zhōnɡ wài yǐ shēn xǔ ɡu?

( ) ( ) ( )

bì xuè dān xīn jí è rú chóu dà yì miè qīn

( ) ( ) ( )

ɡǎn nù ɡǎn yán yōu ɡu? yōu mín h?nɡ m?i lěnɡ duì

( ) ( ) ( )

hào qì chánɡ cún ɡōnɡ fu bú fù yǒu xīn r?n yǒu yǎn bù shí tài shān

( ) ( ) ( )

(第三单元)成绩

jǐ nán zhù mínɡ dà yuē yì mǔ xuán yá

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

d?nɡ xu? pēn tǔ zhàn lǐnɡ xiàn ch?nɡ tú huà

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qià sì jì xù mǐn ji? táo cuàn wán pí

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yán sù ?u ěr qì dí yì mǒ shēnɡ chù

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zuǒ y?u xīn xiān xia lu? y?u qí fēn fu

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

bānɡ mánɡ tiāo jiǎn ɡāo bǐnɡ zǐ xì zī tài

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

bái lànɡ fān ɡǔn mínɡ zhū sǎn lu? yín huā shanɡ kāi

( ) ( ) ( )

shuǐ shēnɡ xuān t?nɡ ru? wú qí shì lín shēn ya mào

( ) ( ) ( )

shī qínɡ huà yì ɡāo dī cu? lu? yì sh?u zhēn qín

( ) ( ) ( )

bái liàn t?nɡ kōnɡ ɡǔ mù cān tiān pínɡ hú fēi pù

( ) ( ) ( )

wai w?i zhuànɡ ɡuān sa cǎi bān lán hān tài kě jū

( ) ( ) ( )

shū huǎn pínɡ wěn yí tài duān zhuānɡ yōu rán zì d?

( ) ( ) ( )

ch?nɡ qún ji? duì ch?nɡ qiān shànɡ wàn m? m? wú yán

( ) ( ) ( ) ban ban zhuō zhuō hú ɡuānɡ shān sa r?n jiān tiān tánɡ

( ) ( ) ( )

mínɡ yua qīnɡ fēnɡ ɡuì zǐ piāo xiānɡ shuǐ ɡuānɡ jiē tiān

( ) ( ) ( ) xiānɡ d? yì zhānɡ jiānɡ shān rú huà yú mǐ zhī xiānɡ

( ) ( ) ( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com