haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

冀教版四年级语文上册期末复习之生字

发布时间:2013-12-27 14:58:16  

四年级上册生字复习

1. cháo shēng zhàn kāi shī zi xiān qǐ bō làng tāo tiān

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2. tāo shēng bìng shì xuán zhuǎn zī shì mù xia

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qia qia sī yǔ zī rùn cì xù xīn xiōng

( ) ( ) ( ) ( )

3. zēng jiā fǎng fú qiáo jiàn yán sa chí míng zhōng wài

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xiāng jiāo yuán shuài pú tao diāo ka guāng r?ng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4. jiā tíng ní tán jìng zi tián lu? m? dāo

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

5. guì lín xīn shǎng chuán jiǎng ku? dà wěi dà

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) bá sha lu? tu? zhú sǔn zāi shù lù dì zhí jìng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

6. chuī yān pǔ tōng fàn wǎn zhǔfàn là yua

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jìsù fā ch?u sāi zi zì háo

( ) ( ) ( ) ( )

7. sī suǒ chē piào máng r?n xi? tiáo jiāo wài chà kǒu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1

m?i huā tíng zi jià shǐ xīn kuàng sh?n yí xī yáng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

8. faì chú xià guì jí bìng bāng zhù nán kān zú jì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

kāi pì chàn d?ng huǒ zāi xìng fú

( ) ( ) ( ) ( )

9. ta shū xīshēng niú p?ng shǒu tào tī zi

( )( ) ( ) ( ) ( )

shuǐ tǒng tuō lí wū ya lǒu bào bǐ cǐ

( )( ) ( ) ( ) ( )

10. rǔ zhī rì mù xià xún ǎi xiǎo tiāo xuǎn jǐn yǒu táo yě

( ) ( )( )( )( )( )( )

11. diào chá guān fǔ dù ju? qiān yí kù xíng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

nián líng jiē chù dǒng shì

( ) ( ) ( )

12. bì ya kěn qiú pǔ xiě jì shù shùn chàng b? ài

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

huán jìng rú chī rú zuì jìn pào jìng pai

( ) ( ) ( ) ( )

13. táng cháo xiǎo dǎo pín kǔ gāo shàng qílǘ yí zhàng fǎn huí qià hǎo

( ) ( )( )( )( )( )( )( )

2

14. jìng wai kù cún xí sú fēng kuáng shí qǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xiān nǚ chuàng zào jì lù bǎo hù

( ) ( ) ( ) ( )

15. bǐ sài cāo chǎng cǎo píng ān wai niǎo cháo shǔ tiān yù xí

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

16. miàn mào r?n aì mang zǐ shù guān shuǐ shān

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

cháng duǎn zhē yáng liáng xiāo tān wán mì mi

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

17.pū lù fú d?ng dàng yàng jīng bù wō niú

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tiē jìn kū wěi láo gù xiāo fai

( ) ( ) ( ) ( )

18. tū dǐng fēn xī nài hàn nài hán yí r?n

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

lā jī fàn mài huǒ kēng wū rǎn jiǎng bēi

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

19. mài gǎn p?n zi h? táng qǐ fā huì lǒng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xìà gǎng jǐng jia xià chuí zhì bìng

( ) ( ) ( ) ( )

3

20. duàn lu? gān zi bō kāi cāng máng fǎ lǜ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

kuān zhǎi cu? wù tíng b? fēi zhǎng m?i xīn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

21. xiàn zhǎng hǎi yán liáo ku? lǒng zhào qǐ m?ng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) bǎo tǎ áng yáng zhú jiàn xiōng yǒng huī fù

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

22. kuáng fēng m? rì xí jī mì fēng jiàn zhù

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dīng zi bīng báo kǒng bù ca liáng mí yǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

23. zh?u ya guā fēng yě sh?u tiān jiā fù jìn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jī zhì yǔ diào qǐ ? xiǔ mù yí chǎn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

24. yíng zi sēn lín shǎng wǔ shan rù fǔ shì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) bāo guǒ bī p? yān m? shang xià nián ch?u

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

25. mín zú gāo yǎ biǎo yǎn pái zi yí wan zhì xù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4

líng qián xí guàn shī xíng jú huā fàn zuì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

26. lú lún l?ng jiǎo jiāng yìng bēi āi

( ) ( ) ( ) ( )

27. zhěn suǒ f?i w? shěn shì y?u jú pàn dìng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dīng shì kàng jù miǎn qiǎng ch?ng ran fēn fù

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

28. tī qiú xiāng zi jiǎn qǐ bai k? dàn shēng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chǎn zi xùn liàn shuài lǐng bào ch?u

( ) ( ) ( ) ( )

29. zhàn yì lí míng fan nù jiān nán bào zhà

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xī shēng huǐ mia shǒu bì xuàn yūn xiōng táng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

30. b? wù yào yǎn guāng máng shì fàng yì lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

p?i t?ng duàn liàn dǔ chē

( ) ( ) ( )

5

默写古诗四首:

________ ________

______________ ______________ ______________ ______________ ______________

______________

________

______________

______________

______________

______________

6 ______________ ______________ ________ ______________ ______________ ______________ ______________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com