haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

三年级下看拼音写词语

发布时间:2013-12-30 11:51:37  

píng bà chuān dài dǎ bàn huān chàng zhāo hū( ) ( ) ( ) ( ) ( ) piāo yáng jìng lǐ ra nào y?u xì zhāo yǐn ( )( ) ( )( ) ( ) hú di? hào qí kǒng qua wǔ fang wěi zhú ( )( )

t?ng zhōng ji? bái yáo huàng

( ) ( )(

shang kāi wán shuǎ sh

( ) ( )(

jiǎ zhuāng zha xiē

( ) ( )(

h? lǒng shǒu zhǎng y

( ) ( )(

yì běn zhang jīng yǐn r

( )(

hū rán zán men f

( ) ( )(

yǒng qì ju? xīn j

( ) ( )(

sàn bù xiōng pú y

( ) ( )(

) ( ) gǔ lǎo cū zhuàng )( ) ( ) ǐ jìn shǐ jìn r?ng máo ) ( ) ( ) diào yú guān chá huā bàn ) ( ) ( ) ǒu qù fēng dǐng sì hū ) ( ) ( ) ?n zhù mù bái fà cāng cāng )( ) an lì zhōng yú biàn zi ) ( ) ( ) ū rán lì liàng jiāo wài ) ( ) ( ) ǎng wàng huān kuài hu? zhě ) ( ) ( ) 1 (

yán hán kě xī kěn dìng guǒ rán ch?ng shí ( )( )( ) ( ) ( ) miàn bāo zhā r?n xíng dào zhào xiàng jī ( ) ( ) ( ) zì yán zì yǔ huān bang luàn tiào tū rán ( ) ( ) ( ) lì ka dǎ liang bǎǐ n?ng zhǔn bai jiāo juǎn ( )( )( ) ( ) ( ) mì shū jì zhě zhuǎn gào qí guài zhù míng ( )( )( ) ( ) ( ) qiāo qiāo duǒ shǎn xìng qù lì shǐ píng zhěng ( )( )( ) ( ) ( ) tuī d?ng lǚ xíng zhuān m?n kǎo chá qín lǐng ( )( )( ) ( ) ( ) yí jì yán jīu ch?ng guǒ zhan jīng zá zhì sha ( )( )( ) ( ) ( ) dì zhì xu? jiā zhuō mí cáng zhuàn lái zhuàn qù( ) ( )( ) yán yán shí shí dà jīng shī sa qiān hū wàn huàn( ) ( )( ) jīng xīn xī wàng yī rán fēi wǔ pīn mìng ( )( )( ) ( ) ( ) 2

bēn pǎo dǒu d?ng xún zhǎo m? fáng jì xù ( )( )( ) ( ) ( ) qīng liáng liú yì shàn zi yán ra y?u piào ( ) ( )( ) ( ) ( ) liáng shuǎng shì zi xiān zǐ bō lu? qì wai ( ) ( )( ) ( ) ( ) xiāng tián yí jì liáng shi jiā jǐn yáng shù ( ) ( )( ) ( ) ( ) fēng shōu chuí d?u sàng qì y?u liàng liàng ( ) ( ) ( ) zhēng qí d?u yàn fēn fāng mí r?n líu xīn yán lì ( ) ( ) ( ) ( ) sū xǐng shī dù mì qia guān xì jiāo nan ( ) ( )( ) ( ) ( ) shì yí shì yìng zhǎn shì xū yào kūn ch?ng ( ) ( )( ) ( ) ( ) chuán bō zhí wù xu? jiā xiū jiàn lù xù dà zhì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) wú lùn shì yàn zhǐ dài zhang shí fēi sàn ( ) ( )( ) ( ) ( ) jī hū dà gài jiǎn shǎo zǔ lì yáo yuǎn ( ) ( )( ) ( ) ( ) 3

tuī ca bāo ku? jiǎn chá mí shī yán tú ( ) ( )( ) ( ) ( ) zhang qua wú wù qua qua shíshí chāo cháng jì yì lì ( ) ( ) ( ) ( ) běn n?ng míng tang làng fai jìng piàn kān shǒu ( ) ( )( ) ( ) ( ) dìng shí qīng xián fàng dà jìng xì wēi yua dú ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) suì yì tiáo ji? jiǎn dān xiǎn wēi jìng bài fǎng ( )( ) ( )( )( ) jǐ lái jǐ qù wēi shēng wù wán jù xiāng jù ( )( )( ) ( ) xu? wan yuǎn jìn w?n míng fēng ch?n pǔ pǔ nà man ( ) ( )( )( ) děng h?u yíng h?u yíng jiē zhǐ jìng zhǎng jìn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qǐng jiào bǎo liú chuán sh?u jìng zh?ng pǐn xíng ( ) ( )( ) ( ) ( ) yǔ zh?u hēi àn shàng shēng xià jiàng qì xī ( ) ( )( ) ( ) ( ) jī fū liáo ku? xua ya bēn liú bù xī mào shang ( )( )( )( ) ( ) 4

zī rùn chuàng zào sha jì cān jiā xi?ng wěi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) quán bù h?ng kuà chuàng jǔ jiǎn qīng chōng jī lì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zh?ng liàng ji? shěng jiān gù měi guān shí lán ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) lán bǎn jīng měi tú àn qián zhǎo huí shǒu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yáo wàng shuāng l?ng xì zhū cái gàn bǎo gùi ( )( )( ) ( ) fēng jǐng yōu měi wù chǎn fēng fù wǔ guāng shí sa

( ) ( ) ( ) shēn lán yí chǎn xìng huáng jiāo cu? pī jiǎ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) gāo dī bù píng ga zhǒng ga yàng ch?ng qǘn ji? duì

( ) ( ) ( ) qiān qí bǎi guài yú ya gōng r?n sì jiǎo cháo tiān

( ) ( ) ( ) lǎn yáng yáng wēi wǔ yán sa xíng zhuàng mào mì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zǔ zǔ bai bai mì mì c?ng c?ng y?u sōng y?u ruǎn

( ) ( ) ( ) 5

f?i liào chōu chū nan lǜ huì ch?ng xīn shǎng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dǎng zhù shì xiàn xiān nan míng guì yào cái ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sh? t?u kě kǒu xiàn chū shōu cáng jí h? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhāo jià jǐn zhāng gù rán wū guī zì wai ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jìn gōng pào kǒu tǎn ka zhàn chǎng shǒu cì ( ) ( )( )( )( ) h? ar w?i yī dà xiǎn sh?n wēi luàn ch?ng yì tuán

( ) ( ) ( ) cháng chù shang lì zhě bīng xi? fǔ t?u shǒu jù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) wán yì miǎn d? qiǎng zǒu nán gu? suàn shù ( )( )( )( )( ) dāng chū súi biàn r?ng rán dí r?n tái jiē ( )( )( )( )( ) suǒ yǐ dǒng d? jiāo ào ào màn qiān xū ( )( )( )( )( ) sh?n qì nǎo nù lǐ huì huāng liáng jīng yà ( )( )( )( )( ) 6

guāng ji? pǔ sù jià zhí xīng fan zhǎng shēng ( )( )( )( )( ) w?n jìng yuàn yì zī shì lún liú qíng kuàng ( )( )( )( )( ) màn tūn tūn zhù shì ra lia xiāng tí bìng lùn ( )( )( )( ) chí jiǔ píng xī qíng xù jiǎng shù pǔ tōng huà ( )( )( )( )( ) d?ng tīng gǔ lì ch?ng gōng shì yàn jiào yù jiā ( )( )( )( )( ) píng zi sh?ng zi daì biǎo chá bēi wēi xiǎn ( )( )( )( )( ) shùn lì rú shí jī d?ng hu? d? jí yǔ r?n ài ( )( )( )( )( )( ) shì tàn xīn yì zhù fú tián mì dān xīn ( )( )( )( )( ) kuān yù qián xī tí xǐng àn shì cāi ca ( )( )( )( )( ) lì jí kǎ piàn pàn wàng xiǎn rán yōng bào ( )( )( )( )( ) t?ng qíng tǐ tiē xìng gāo cǎi lia bù jiā sī suǒ ( )( )( ) ( ) 7

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com