haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

第一单元zhāo pɑi dān yōu jí qiè jù pà huán jìnɡ zhī qù

发布时间:2013-12-30 12:54:05  

第一单元zhüo pɑi dün yōu jí qia jù pà huán jìnɡ zh? qù ( )( )( )( )( )( ) ɡuünɡ ɡù kǒnɡ pà chōnɡ zú lǐ y?u wū yán qí shí ( )( )( )( )( )( ) zh? chynɡ ɡǔ lì huán rào yú la ɡǎn tàn zhōu y?u

( )( )( )( )( )( ) s? kǎo pǐn wai piàn duàn hū l?a yì yì fünɡ shì

( )( )( )( )( )( ) q?nɡ p?n dà yǔ háo bù y?u yù

( )( )

chǎo cài ɡuō sháo diǎn jiǎo shū ɡuì bai s?nɡ mǒu zhǒnɡ ( )( )( )( )( )( biün xit ɡū línɡ línɡ j?nɡ lì x?n shǎnɡ jì xù jiǎo lu? ( )( )( )( )( )( shú x? ch?nɡ dù bai s?nɡ xuǎn z? lǚ xínɡ bàn lǚ ( )( )( )( )( )( tün lán z? wai ɡ?u mǎi yǐn cánɡ jiüo tì j? chánɡ lù lù ( )( )( )( )( )( shì yí y? y? bù sht zhì huì shū shū fu fu huü huü lǜ lǜ ( )( )( )( )( ) 第二单元

yōu fünɡ piüo b? w?i dú dùn shí cí xiánɡ x? hɑn

( )( )( )( )( )( lí bi? dà dǐ j?nɡ shen pǐn ɡ? línɡ hún qì ji?

( )( )( )( )( )( mín zú m? nàn q? línɡ jìnɡ yù bì jìnɡ d? t?u zh? jiy ( )( )( )( )( )( suǒ wai shū lǐ shuüi lǎo zhyn cánɡ shǒu juàn huá qiáo

( )( )( )( )( )( n?nɡ shū shàn huà fynɡ q? xut yü dǐnɡ tiün lì dì ɡǔ qì ( )( )( )( duǒ duǒ ltnɡ yàn lǚ lǚ yōu fünɡ ǒu tr shan zhì wū jì ( )( )( )( )( zànɡ shyn yì ɡu? yōu ch?u xùn chì s? ch?u liánɡ sōu sōu ( )( )( )( )( pō fù shanɡ mínɡ bǎi n?nɡ wán shuǎ süi biün zhanɡ zh?nɡ ( )( )( )( )( yōnɡ yǒu huün hū diàn wū xiù qi lai yǎn m?nɡ l?nɡ ( )( )( )( )( bǐnɡ xìnɡ l?nɡ dōnɡ liáo luàn juàn liàn piüo b? tü xiünɡ ( )( )( )( )( 第三单元

mù qián shànɡ a bǔ rǔ tuì huà chuí zhí j?nɡ yàn ( )( )( )( )( )( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

pàn duàn tüi shynɡ ta zhynɡ sh?u mìnɡ zhyn ɡuì jí cù

( )( )( )( )( )( ) bào jǐnɡ dào qia fàn zuì xián yí j?n shǔ yín hánɡ

( )( )( )( )( )( ) tú zhǐ jí shǐ ɡu? dìnɡ chuünɡ lián bǎo chí zào y?n

( )( )( )( )( )( ) fai shuǐ jí zhōnɡ chǔ lǐ duì fu yán zhì qí jì

( )( )( )( )( )( ) b? wù ɡuǎn ün rán wú yànɡ ǒu duàn s? lián

( )( )( )

kuün chǎnɡ fynɡ lì xiōnɡ mtnɡ hū x? pyn quán bì xū ( )( )( )( )( )( ) q?nɡ xi? ch?n lia qǐ tú zhǎn pǐn ta shū fánɡ dào

( )( )( )( )( )( ) jiün yìnɡ yán ra zǔ dǎnɡ qiánɡ lia liánɡ shuǎnɡ yán hán

( )( )( )( )( )( ) xiüo chú jiàn zhù pánɡ rán dà wù qì xiànɡ wàn qiün

( )( )( )( ) bǐnɡ xìnɡ l?nɡ dōnɡ liáo luàn juàn liàn piüo b? tü xiünɡ

( )( )( )( )( ) 第四单元

fù jìn bǔ lüo yú tr hu? yìnɡ jù lia shànɡ ɡōu ( )( )( )( )( )( ) cüo z?nɡ bǎi tuō zhynɡ biàn jiǎo ji? xiǎo x?n yì yì

( )( )( )( )( ) zuǐ chún jǔ sànɡ lǚ tú y?u hu? ɡào jia shí jiàn

( )( )( )( )( )( ) yán ɡ? yǒnɡ jiǔ shōu hu? zhà y?u bù r?nɡ zhynɡ biàn ( )( )( )( )( ) pián yi shí liu fyn biàn tǐ miàn yín ɡuünɡ shǎn shǎn

( )( )( )( )( ) y? y? bù sht ài mù kt ɡuì qǐ shì fyn fù yú süi qǐ qiú

( )( )( )( )( )( )( ) diào yú yú ɡün dǒu d?nɡ shú liàn tiào yua zhynɡ zhá

( )( )( )( )( )( ) j?n pí lì jìn xùn sù nan lǜ ju? z? x? d?nɡ xiüo sh?

( )( )( )( )( )( ) shünɡ liɑnɡ yú dì yǒnɡ qì huí yì zhōnɡ shynɡ x?n shǎnɡ ( )( )( )( )( )( ) bō zhǒnɡ pínɡ jìnɡ kt x? ch?nɡ shu küi pì d? yì x? wànɡ ( )( )( )( )( )( )( ) 第六单元

dì zhan hún luàn ün dùn x? rì fai xū jiün dìnɡ ( )( )( )( )( )( )

wü ju? ju? wànɡ bào zhà tàn x? byi t?nɡ chàn dǒu

( )( )( )( )( )( ) yōnɡ bào züo ɡüo qua shí zì háo t?nɡ xit jìnɡ yǎnɡ ( )( )( )( )( )( ) qí miào chū bǎn xì jù yán lì línɡ ɡǎn chuànɡ zu? ( )( )( )( )( )( ) yuán quán jǐnɡ ɡào tí xǐnɡ qí tú jǐn shan bǎ w?

( )( )( )( )( )( ) jí duün duàn yán huün shynɡ xiào yǔ p? làn bù kün

( )( )( )( ) mǎn huái xìn x?n yì rú jì wǎnɡ mánɡ lù miǎn tiǎn

( )( )( )( ) shünɡ hài q? hyi nán dào dùn shí ch?nɡ ran jí bù

( )( )( )( )( )( ) sh? rùn zàn yánɡ zàn shǎnɡ p? bù jí dài pàn duàn

( )( )( )( )( ) küi pì ɡǔ lì yǒnɡ qì pínɡ h?nɡ ɡǔ wǔ jí cōnɡ cōnɡ ( )( )( )( )( )( ) 第七单元

ɡū liànɡ sǔn sh? diàn tánɡ h?nɡ wti q?n rù xiüo huǐ ( )( )( )( )( )( ) tiün nán hǎi bti ɡu? bǎo hu? jìn zhuǎn yí sht shynɡ qǔ yì

( )( )( )( )( ) línɡ l?nɡ t? t?u qí qū sh? tǐ zhuì lu? tiào wànɡ jìn fàn

( )( )( )( )( )( ) jǔ shì w?n mínɡ zài jiy zài lì dà yì lǐn rán qián pū h?u jì

( )( )( )( ) zhǎn d?nɡ ji? tit háo mài mǎn qiünɡ nù huǒ yǎn hù ch?u han ( )( )( )( )( ) tínɡ tái l?u ɡ? sh? qínɡ huà yì qí zhyn yì bǎo ran wù

( )( )( )( ) t?nɡ ch?u dí kài lín wyi bú jù yǒnɡ wǎnɡ zhí qián báo zi

( )( )( )( ) lì wǎn kuánɡ lán háo qínɡ zhuànɡ zhì zh?nɡ x?nɡ ɡǒnɡ yua ( )( )( ) zh?nɡ zhì ch?nɡ ch?nɡ ran zh?nɡ dào yuǎn zhōnɡ liú dǐ zhù ( )( )( ) bù qū bù náo p? j?nɡ zhǎn jí fan fü tú qiánɡ lì j?nɡ tú zhì

( )( )( )( ) 第八单元

yuǎn zhynɡ diǎn lǐ wti yuán xi? shünɡ wài b?n ( )( )( )( )( ) àn zhào yù dìnɡ pái lia bō lànɡ bào fü dàn shynɡ

( )( )( )( )( )( )

fan d?u zhuünɡ yán xuün ɡào huün hū diàn niǔ sù lì

( )( )( )( )( )( ) zhün yǎnɡ sù jìnɡ piüo fú xuǎn jǔ qí b?nɡ ɡüo cháo

( )( )( )( )( )( ) sì miàn bü fünɡ pái shün dǎo hǎi dà ɡōnɡ wú s? huì jí

( )( )( )( ) duün duün zhanɡ zhanɡ yínɡ fynɡ zhüo zhǎn lǐ pào qí zhì

( )( )( )( ) zhǔ xí dài biǎo bù duì tǐnɡ lì qí ɡün xuün bù z?u yua ( )( )( )( )( )( )( ) zhǎnɡ shynɡ c?nɡ j?nɡ xi?nɡ wti huün yua xú xú shànɡ shynɡ ( )( )( )( )( ) xuün dú yǔ diào bànɡ wǎn y?u xínɡ pánɡ b? ya yǐ jì rì ( )( )( )( )( )( ) lǐnɡ xiù wán bì jiǎn yua zhǐ hu? shuài lǐnɡ xiōnɡ tánɡ

( )( )( )( )( )( ).

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com