haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版小学语文四年级上册词语盘点拼音

发布时间:2013-12-30 16:47:11  

第一单元

kuān ku? báo wù lǒnɡ zhào fai t?nɡ bēn t?nɡ

yī jiù huī fù càn làn zhú ɡān ɡuī lǜ

fanɡ xì zhào yào shù shāo jìnɡ jì

bái mánɡ mánɡ ru? yǐn ru? xiàn ánɡ shǒu dōnɡ wànɡ

fēnɡ pínɡ lànɡ jìnɡ shuǐ tiān xiānɡ jiē

h?nɡ ɡuàn jiānɡ miàn qí t?u bìnɡ jìn

màn tiān juǎn dì

雾锁( )

绿水( )

青山( )

山山( ) 重重( )

1

第二单元

jūn yún ch?nɡ di? k?nɡ xì ya bǐnɡ chù jiǎo

h?n jì zhú jiàn xiū xiǎnɡ zhù zhái yǐn bì

yǐn cánɡ xuǎn z? zhù zhǐ d?nɡ xu? r?u ru?

sōu suǒ qīnɡ xi? pínɡ tǎn bā tǔ kuān chǎnɡ

yǐn r?n zhù yì háo bù kě xī suí yù ?r ān

正月( ),二月( ), 三月( ),四月( ), 五月( ),六月( ), 七月( ),八月( ), 九月( ),十月( ), 十一月( ),十二月( )。

2

第三单元

yánɡ yì yún xǔ w?i qiánɡ lōnɡ dōnɡ ɡū dú

xùn chì fù ɡài nínɡ shì lěnɡ kù yú kuài

chāi chú shanɡ xià fá mù ɡào shì pái

huǒ là là m?i y?u dēnɡ xiān huā shanɡ kāi

lǜ shù ch?nɡ yīn xiān ɡuǒ piāo xiānɡ

kuánɡ fēnɡ dà zu? xuě huā fēi wǔ

cǎo cuì huā kāi

雨中的树林

雨中的树林是个( ),走进去你就会变成一个( )。每棵树都会送给你( ),你还会发现很多( )。( )滚动在叶面上,( )给你串( )。( )铺成的地毯( ),还有青蛙( )为你表演。

3

第四单元

ɡāo ào zhanɡ zh?nɡ jīnɡ jù zī wai tǎnɡ ru?

shì h?u pí qi z? bai lín jìn xìnɡ ɡ?

ran pínɡ tān wán jìn zhí ɡáo zhǐ m?i huā

diē dǎo kāi pì jú cù bù ān háo bù xiānɡ rànɡ

yí rì sān cān cōnɡ r?nɡ bú p? yánɡ chánɡ ?r qù

kōnɡ kōnɡ rú yě ɡōnɡ yǎnɡ bù zhōu

bú shanɡ qí fán jià zi shí zú bǐnɡ xī nínɡ shì

biàn huà duō duān zhī zh? huā lu?

填写成语:

望( )成( ),来( )去( ),( )无首,( )飞( )舞,如( )添( ),调( )离( ),骑( )难下,照( )画( ),( )行空,( )功劳,( )成功,( )识途,( )小试,( )先飞,呆若( ),( )如鼠 4

第五单元

pán xuán ch?nɡ zhuān ch?nɡ qiánɡ tún bīnɡ báo lěi

dǎ zhànɡ hū yìnɡ jiān bǎnɡ zhì huì nínɡ ji?

chánɡ lánɡ zhù zi jiàn zhù ɡōnɡ diàn cōnɡ yù

yǎn yìnɡ zhū h?nɡ dī àn diāo ka shī zi

f? xiānɡ ɡ? qì p? xi?nɡ wěi jīn bì huī huánɡ

sh?n qīnɡ qì shuǎnɡ yǐn yǐn yuē yuē zī tài bù yī

一径( ),半帘( )

——北京( )

树红( ),烟淡( )

——四川( )

四面( ),一城( )

——山东( )

清风( ),近水( )

——江苏( )

5

第六单元

jiàn ɡ? lǎn du? sú yǔ pínɡ h?nɡ lián ji? kuà yua

hǎi xiá ɡuì shù cānɡ bái h?nɡ rùn yí zhí

xìnɡ yùn tái wān xí jī qī dài kōnɡ kuànɡ

zàn tínɡ shān h?nɡ bào fā qīnɡ bō yànɡ yànɡ

lǐ suǒ dānɡ rán tán h? r?nɡ yì pínɡ ān wú shì

tū rú qí lái ɡǔ r?u t?nɡ bāo xua mài qīn qínɡ

过故人庄

唐( )

故人( ),( ) 绿树( ),( ) 开轩( ),( ) 待到( ),( )

6

第七单元

b? fù m? fàn xún jǐnɡ cháo rǎnɡ ch?nɡ chǔ

bào fù xiōnɡ huái ha cǎi tuī jiàn yǎn lián

shān diào ɡuī fàn zào ra r?nɡ qià huánɡ hūn

ka tīnɡ dì ɡu? zhǔ yì dēnɡ h?nɡ jiǔ lǜ ra nɑo fēi fán

fēnɡ h? rì lì yào wǔ yánɡ wēi d? yì yánɡ yánɡ

zhan xīnɡ zhōnɡ huá

有志者( )。《 》

莫以( ),莫以( )。( ) 业( ),( );行( ),( )。

( )

盛年( ),( )。

及时( ),( )。 ( )

7

第八单元

ɡǎi ɡuān ch?nɡ dù yī lài jì tuō huàn xiǎnɡ

d?nɡ chá lián xì kǒnɡ l?nɡ xiōnɡ měnɡ ɡē zi

miáo huì qīnɡ yínɡ mǐn ji? yīn ta wǎnɡ

yuán zǐ h? zh? xu? jiā hū fēnɡ huàn yǔ chū hū yì liào

n?nɡ ɡēnɡ sha huì t?nɡ yún jià wù ch?nɡ k?nɡ diàn huà

ɡuī ɡēn dào dǐ xīn xǐ ru? kuánɡ xínɡ tài ɡa yì

没有( )就( )。( ) 在新的( )里,胜利属于( ),他们有

( ),心里燃烧着( )。(阿?费 尔藏拙曼)

既( ),又( ),这是科学工作者特有的风格,让我们在( )中去探索( )吧。 ( )

8

上一篇:19美丽的小兴安岭
下一篇:给予树shan
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com