haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版五年级上册全册生词日积月累复习资料

发布时间:2013-12-31 11:43:07  

2013学年第一学期五年级上册全册生词复习卷

第1、2单元

dào qia tōu qia qia qia s? yǔ chǎo fàn chǎo cài tit ɡuō fàn ɡuō 盗 窃 偷 窃 窃 窃 私 语 炒 饭 炒 菜 铁 锅 饭 锅 diǎn qǐ diǎn jiǎo üi yō a le ái a jù pà kǒnɡ jù chōnɡ mǎn 踮 起 踮 脚 哎哟 饿了 挨饿 惧怕 恐 惧 充 满 chōnɡ fyn wū yán fánɡ yán zh?u w?n zh?u m?i fàn wǎn tit wàn 充 分 屋 檐 房 檐 皱 纹 皱 眉 饭 碗 铁 腕

x?n suün suün cài suün tián kǔ là zh? chynɡ chynɡ qǐ ɡuì zi xi? ɡuì 心 酸 酸 菜 酸 甜 苦 辣 支 撑 撑 起 柜 子 鞋 柜 y? ɡuì báo xiǎn ɡuì bàn lǚ qínɡ lǚ xiá lǚ yú la w?n yú h? zi 衣 柜 保 险 柜 伴侣 情 侣 侠 侣 娱乐 文 娱 盒 子 tit h? y?u yù yí tànɡ bai s?nɡ s?nɡ dú línɡ qián línɡ dàn 铁 盒 犹 豫 一 趟 背 诵 诵 读 零 钱 零 蛋 biün xit biün pái mǒu r?n lu? yánɡ yú shù yú qián h? pàn hú pàn 编 写 编 排 某人 洛 阳 榆树 榆 钱 河 畔 湖 畔 w?n zhànɡ zhànɡ penɡ línɡ hún hún p? yì lǚ lǚ lǚ yōu xiünɡ 蚊 帐 帐 篷 灵 魂 魂 魄 一 缕 缕缕 幽 香

yōu jìnɡ q?nɡ yōu zànɡ lǐ mái zànɡ s?nɡ zànɡ fü ch?u xiünɡ ch?u 幽 静 清 幽 葬 礼 埋 葬 送 葬 发 愁 乡 愁 ch?u m?i kǔ liǎn süi bünɡ lu? süi hú zǐ shan zhì s? ch?u ch?u duàn 愁 眉 苦 脸 腮 帮 络 腮 胡 子 甚 至 丝 绸 绸 缎 kt wai suǒ wai shū t?u shū lǐ shū zhuünɡ shuüi ru? shuüi lǎo 可 谓 所 谓 梳 头 梳 理 梳 妆 衰 弱 衰 老 shǒu juàn huá qiáo qiáo büo

手 绢 华 侨 侨 胞

第3、4单元

j?nɡ yú hǔ j?nɡ f?i zhū zhū r?u shànɡ a yìnɡ a bǔ rǔ bǔ yù ɡu? lǜ 鲸 鱼 虎 鲸 肥 猪 猪 肉 上 腭 硬 腭 哺乳 哺 育 过滤 dù zi dù qí fai bù fai yán ái xiǎo pàn duàn cái pàn tüi shynɡ tüi ?r 肚 子 肚 脐 肺部 肺炎 矮小 判 断 裁 判 胎 生 胎 儿 dào qia tōu dào xián yí xián qì jiü zá w?n jiàn jiá ün rán wú yànɡ 盗 窃 偷 盗 嫌疑 嫌弃 夹 杂 文 件 夹 安 然 无 恙 bi? lái wú yànɡ ǒu duàn s? lián lián ǒu zhün tiy zhün lián zào y?n 别 来 无 恙 藕 断 丝 连 莲 藕 粘 贴 粘 连 噪 音 zào shynɡ fai shuǐ fai qì bǔ lüo lüo yú yú tr jiàn qǐ jiàn lu? yú ɡōu 噪 声 废 水 废弃 捕 捞 捞 鱼 鱼 饵 溅 起 溅 落 鱼 钩 tit ɡōu xiǎo x?n yì yì niǎo yì cüo z?nɡ fànɡ z?nɡ pü pü pü chü 铁 钩 小 心 翼 翼 鸟 翼 操 纵 放 纵 啪 啪 啪 嚓 yú süi jiǎo ji? jiǎo yua zuǐ chún chún sh? jǔ sànɡ y?u hu? lì y?u 鱼 鳃 皎 洁 皎 月 嘴 唇 唇 舌 沮 丧 诱 惑 利 诱 ɡào jia quàn jia shí jiàn jiàn tà yì mǔ pǐn chánɡ chánɡ shì 告 诫 劝 诫 实 践 践 踏 一 亩 品 尝 尝 试 fyn fù máo wū máo cǎo hà y?u zhà qǔ shí liu

吩 咐 茅 屋 茅 草 榨 油 榨 取 石 榴

第5、6单元

wài shenɡ jiù jiu zhu? zi diǎn fàn jit pōu zhù ch?nɡ ɡōnɡ jìnɡ 外 甥 舅 舅 锥 子 典 范 解 剖 蛀 虫 恭 敬

ɡy bǎn ɡy zhì h?nɡ máo yū huí zào yì y?n qia cu? zh? yü yì 搁 板 搁 置 鸿 毛 迂 回 造 诣 殷 切 挫 折 压 抑

nú lì jū shù fynɡ yùn piy küi hào hàn zh? fánɡ chí chtnɡ mai lì 奴 隶 拘 束 风 韵 撇 开 浩 瀚 脂 肪 驰 骋 魅 力 shün shù lu? shün j? hùn luàn hùn h? x? rì wǎnɡ x? fai xū miào màn 杉 树 洛 杉 矶 混 乱 混 合 昔 日 往 昔 废墟 妙 曼 jí bìnɡ bào zhà wǎ lì zá huài chàn d?nɡ xiàn rù mánɡ lù zuàn jǐn 疾 病 爆 炸 瓦 砾 砸 坏 颤 动 陷 入 忙 碌 攥 紧 züo ɡüo ɡüo diǎn qǐ dí lǒu bào zì háo háo mài háo huá t?nɡ xit 糟 糕 糕 点 启 迪 搂 抱 自 豪 豪 迈 豪 华 誊 写 bù zhì wai zhi ɡōnɡ s? s? j? qí miào mti miào chū bǎn bǎn quán 布 置 位 置 公 司 司机 奇妙 美妙 出 版 版 权 cí xiánɡ cí shàn r?n cí ün xiánɡ qí lù qí shì jǐn shan yán jǐn 慈 祥 慈 善 仁慈 安 详 歧路 歧 视 谨 慎 严 谨 shan zh?nɡ

慎 重

第7、8单元

sǔn sh? sǔn hài sǔn shünɡ huánɡ shɑnɡ huánɡ shì huánɡ zú línɡ l?nɡ 损 失 损害 损 伤 皇 上 皇 室 皇 族 玲 珑

t? t?u tiüo ti hánɡ zhōu p?nɡ lái yáo tái h?nɡ wti h?nɡ dà h?nɡ ɡuün 剔 透 挑 剔 杭 州 蓬 莱 瑶 台 宏 伟 宏 大 宏 观 q?n l?a q?n rù q?n zhàn t?nɡ tǒnɡ tǒnɡ y? tǒnɡ zhì xiüo huǐ xiüo hún 侵 略 侵入 侵 占 统 统 统 一 统 治 销 毁 销 魂 chànɡ xiüo hu? jìn yú jìn l?nɡ wánɡ miào sì miào ran wù jiü wù 畅 销 灰 烬 余 烬 龙 王 庙 寺 庙 任 务 家 务

wù bì xìnɡ ɡt dà hǒu hǒu jiào mǎn qiünɡ kǒu qiünɡ xiōnɡ qiünɡ qí qū 务必 姓 葛 大 吼 吼 叫 满 腔 口 腔 胸 腔 崎 岖

sh? tǐ sh? shou sǐ sh? zhǎn duàn zhǎn dìnɡ ji? tit zhán shǒu zhuì lu? 尸 体 尸 首 死 尸 斩 断 斩 钉 截 铁 斩 首 坠 落 zhuì yá báo zi xut báo ch?u han ch?u r?n ch?u shì yuǎn tiào tiào wànɡ 坠 崖 雹 子 雪 雹 仇 恨 仇 人 仇 视 远 眺 眺 望

wán zi ní wán yún yá xuán yá mín shün dián lǐ dà diǎn shanɡ diǎn 丸 子 泥 丸 云 崖 悬 崖 岷 山 典礼 大 典 盛 典 zhanɡ fù mínɡ fù qí shí wti yuán wti qu xi? shünɡ xi? tiáo xi? zhù 正 副 名 副 其 实 委 员 委 屈 协 商 协 调 协 助 wài b?n j iü b?n b?n ka ɡuünɡ z? sa z? rùn z? yǎn z?u z?u yua 外 宾 嘉 宾 宾 客 光 泽 色 泽 润 泽 演 奏 奏 乐 dàn shynɡ huünɡ dàn diàn niǔ àn niǔ zhün yǎnɡ chu? fú fú d?nɡ piüo fú 诞 生 荒 诞 电 钮 按 钮 瞻 仰 吹 拂 拂 动 飘 拂 qí b?nɡ qí mǎ sǎnɡ zi sǎnɡ y?n dǎnɡ yuán dǎnɡ pài

骑 兵 骑 马 嗓 子 嗓 音 党 员 党 派

2013学年第一学期五年级上册全册四字词语复习卷 班级 姓名 学号

第一单元四字词:

花花绿绿 倾盆大雨 饥肠辘辘 依依不舍 绿林好汉 滚瓜烂熟 能文能理 中西贯通 古今贯通 文理贯通 毫不犹豫 周游世界 同船而行 呐喊助威 津津有味 天长日久 如醉如痴 浮想联翩 泪落如珠 囫囵吞枣 不求甚解 悲欢离合 牵肠挂肚 如饥似渴 不言而喻 黯然神伤 千篇一律 天高气爽 云淡日丽 别出心裁 与众不同 大显身手 心安理得 念念不忘 真情实感 呕心沥血 第二单元四字词:

漂泊他乡 葬身异国 顶天立地 低头折节 灌溉田园 点缀风景 日出而息 守望相助

第三单元四字词:

面容清秀 闪闪发光 端端正正 干干净净 古往今来 庞然大物

第四单元四字词:

银光闪闪 筋疲力尽 终生受益 星罗棋布 源源不断 与众不同 神气十足 不动声色 坚持不懈

第五单元四字词

七嘴八舌 龙蛇盘绕 漂洋过海 盖世无双 不受拘束 肃然起敬 浩瀚如海 凝滑如脂 第六单元四字词

欢声笑语 破烂不堪 大吃一惊 雪上加霜 迫不及待 突如其来 未解之谜 古往今来 第七单元四字词

不可估量 举世闻名 诗情画意 天南海北 横七竖八 悬崖绝壁 粉身碎骨 昂首挺胸 第八单元四字词

万水千山 四面八方 狂轰滥炸 端端正正

能书善画 整整齐齐 空气流通 身体矫健 安然无恙 朝晖晚霞 小心翼翼 眼前一亮 络绎不绝 清廉正直 鹰隼雄力 顿挫抑扬 赞叹不已 满怀信心 来日方长 肃然起敬 恭恭敬敬 众星拱月 奇珍异宝 斩钉截铁 坚强不屈 排山倒海 原封不动 颇负盛名 指指点点 阳光充足 四肢轻快 藕断丝连 闲云迷雾 不容争辩 大喜过望 受用不尽 绳锯木断 鸿鹄群游 古色古香 无穷无尽 一如既往 聊胜于无 赞叹不已 抑扬顿挫 金碧辉煌 大举进犯 热血沸腾 惊天动地 大江南北 夜以继日 有生以来 香飘十里 依依多情 蛰伏不动 冬暖夏凉 彩虹日晕 依依不舍 垂头丧气 斑斑驳驳 日久天长 迂回绵延 凤舞龙翔 挺拔如峰 失魂落魄 敞开心扉 七嘴八舌 毫无疑义 玲珑剔透 满腔怒火 引上绝路 气壮山河 各式各样 拔腿就走

风欺雪压 清澈见底 日出而作 连蹦带跑 微不足道 气象万千 月光如水 心灵手巧 生意葱茏 水滴石穿 井然有序 活泼可爱 清亮如溪 震耳欲聋 按图索骥 井然有序 亭台楼阁 全神贯注 居高临下 五颜六色

五年级上册日积月累汇总

第一单元日积月累

一日无书,百事荒芜。(陈寿)

读书破万卷,下笔如有神。(杜甫)

书犹药也,善读之可以医愚。(刘向)

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。(颜真卿) 读书有三到,谓心到,眼到,口到。(朱熹) 第二单元日积月累

悠悠天宇旷,切切故乡情。(张九龄)

浮云终日行,游子久不至。(杜甫)

落叶他乡树,寒灯独夜人。(马戴)

明月有情应识我,年年相间在他乡。(袁枚) 家在梦中何日到,春生江上几人还?(卢纶) 江南几度梅花发,人在天涯鬓已斑。(刘著) 第三单元日积月累

四时之风

春风能解冻,和煦催耕种。裙裾微动摇,花气时相送。 夏风草木熏,生机自欣欣。小立池塘侧,荷香隔岸闻。 秋风杂秋雨,夜添凉几许。飕飕不绝声,落叶悠悠舞。 冬风似虎狂,书斋皆掩窗。整日呼呼响,鸟雀尽潜藏。 第四单元日积月累

世上无难事,只怕有心人。

欲要看究竟,处处细留心。

虚心万事能成,自满十事九空。

滴水能把石穿透,万事功到自然成。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。

第五单元日积月累 无

第六单元日积月累

兄弟敦和睦,朋友笃诚信。(陈子昂)

孝在于实质,不在于饰貌。( 宽)

爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。(《孝经》) 非淡泊无以明志,非宁静无以致远。(诸葛亮) 第七单元日积月累

同仇敌忾 临危不惧 勇往直前 前仆后继

力挽狂澜 中流砥柱 大义凛然 豪情壮志

不屈不挠 披荆斩棘 奋发图强 励精图治

众志成城 舍生取义 任重道远 再接再厉

第八单元日积月累

卜算子·咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com