haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版6上语文期末专项练习三

发布时间:2014-01-04 10:45:24  

六年级语文期末专项练习(一)

正音

班级 姓名

一、选择正确读音:

l?a l?t)

(sàn sǎn)

suí suì)

yn sünɡ ban sànɡ)

qǐn qìnɡ)

(sàn sǎn)

àn zhàn)

ǎn zhuàn)

chuànɡ zhuànɡ)

(bì pì

) (wan yù

n) xu? xua

) zhàn kün)

uün ɡuàn)

h? ha)

yín j?n)

j?ng j?n)

yì mì)

yn ma

n) jìnɡ j?nɡ)

(tiáo diào)

fǔ fú)

jìn jìnɡ)

(hú hū

) (pit piy

)

(rynɡ r?nɡ)

dànɡ dünɡ)

fù fǔ)

lua lia)

yào yüo) (xi?háo hào)

m? mú)

píng pín)

(jùn zùn)

qiǎnɡ qiánɡ)

zuō zu?)

y xiü

o) í j?

) (qiǎnɡ qiánɡ)

(zhüo zhá

o) (ɡ? ɡy)

ü)

1

ji

六年级语文期末专项练习(一)

正音

班级 姓名

ǔ wú)

xuán )

(j? jǐ

) a sht

) ù shù)

( piün biǎ

n ) (jì jí

)

(xit xua

) ǐ zh?

) ài zǎ

i ) (f? fú)

nɡ ɡ?nɡ)

pǔ bǔ)

(p? pǐ)

(xínɡ hánɡ

) (bǔ pǔ

) (rǔn yǔ

n ) (shú sh?

u ) (cuàn cuün )

(ɡōnɡ ɡ?nɡ

)

i üi)

(fǎn fú fǎn f?

fǎnɡ f? fǎnɡ f

ú ) shyn shynɡ)

zhü zü)

chù xù)

(m? mō)

(hǔn hùn)

(jí jǐ)

(lü lɑ c?) 体

力jì jǐ)

杀(xut xua)

杀(jǐnɡ jìnɡ

) (fù fú

) sù su?)

zhuō zhu?)

xuán xuàn)

qí qǐ)

yìnɡ y?nɡ)

粼(bō pō)

2

六年级语文期末专项练习(一)

正音

班级 姓名

(x?nɡ xìnɡ)

ō

mo) (m? mō

) an

men) an by

n) üo zhà

o) 曲(h? ha)

(xiüo xiào)

(quàn juàn)

(bynɡ btnɡ)

(shà chà)

(shà chà)

(pǔ pú)

n ɡanɡ)

(yáo tiáo yǎo tiǎ

o) (yín yínɡ

)

ü wō)

二、标出字的读音:

首( )

( )

(hǎ hü

)

ú rú

) (ha chì

)

ü suō

) (tu? tuí

)

(zanɡ zynɡ)

ánɡ yánɡ chànɡ yànɡ

) ài pà

i) (yì zhì

)

ai wy

i) (xiün qiü

n)

(zhǔ zhù

) ōnɡ conɡ

)

(zu? zhà

) (yōnɡ y?nɡ

)

(ha a

) (cuàn cuü

n)

( )

( )

3

上一篇:梅花魂_精品课件
下一篇:语文知识4
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com