haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

二年级上册语文期末全书重要生词听写单

发布时间:2014-01-04 16:51:22  

期末全书重要生词听写单 姓名

jīn qiū shí ji? jǐng sa yí r?n shān h? zhuàng měi bō làng

( )( )( )( ) guā guǒ piāo xiāng chūn huá qiū shí jìn lì jìn qíng zhuàng lì

( )( )( )( )( ) zhuàng guān huá lì shān gǔ biǎo c?ng láo d?ng y?u qí

( )( )( )( )( )( ) y?u xì fēng jǐng qū ga zhǒng ga yàng jīn guāng shǎn shǎn

( )( ) ( ) ( ) xiù lì sh?n qí sì hǎi w?i jiā jiào kǔ lián tiān xu? xiào

( )( )( ) ( ) nào zhōng sōng guǒ zǐ xì mín zú shān chuān sh?n zhōu

( )( )( )( )( )( ) guǎng zhōu shì mín qí zhì huān qìng ch?ng shì piāo fú

( )( )( )( )( )( ) lǜ shù ch?ng yīn fēng jǐng yōu měi chuān liú bù xī bù yuē ?r t?ng

( )( )( )( ) yōng bào biǎo yáng yǐ jīng jù shí fēng shù ran shí

( )( )( )( )( )( ) qí xíng guài zhuàng huà tú huà xià xiàng qí tán gāng qín

( )( )( )( ) lā ar hú chàng jīng xì yǎng jīn yú guān tiān qì xiāo chú

( )( )( )( )( ) y?u xiāng y?u tián jiào shì bān zhǎng biǎo shì shāng xīn

( )( )( )( )( ) p? bù jí dài gào sù hú lì y? běn zhang jǐng ar huà bù shuō

( )( )( )( )( )

sān xīn ar yì sì miàn bā fāng wǔ yán liù sa liù sh?n wú zhǔ

( )( )( )( ) qī zuǐ bā sh? bā xiān gu? hǎi jiǔ niú yí máo shí quán shí měi

( )( )( )( ) ch?ng bǎi shàng qiān jīng qí qǔ cháng bǔ duǎn gōng ka

( )( )( )( ) zu? jǐng guān tiān bá miáo zhù zhǎng chǐ cùn gōng ka

( )( ) ( ) ( ) suǒ yǐ wú biān wú jì qīng wā tái t?u jīng yàn shù zhī

( )( )( )( )( ) ( ) zì yán zì yǔ qiǎn lǜ sa chuān yī fù piào liàng wān qū

( )( )( )( )( ) zěn m? zhēn ch?ng zhù r?n w?i la pín fù lěng nuǎn

( ) ( ) ( )( )( ) wēn bǎo yǒng yuǎn ài xīn kāi shǐ shēng bìng bìng chuáng

( )( )( )( )( )( ) xún zhǎo tǐ cāo cāo chǎng shì wù zu? wǎn gū niáng

( )( )( )( )( )( ) mai mai xu? xiào shū bāo bāng zhù r?ng yì bāng zhù

( )( )( )( )( )( ) yì huā dú fàng bú shì chūn , bāi huā qí fàng chūn mǎn yuán

( ) dàn shì qiān bǐ zhuō yǐ ka zhuō zhù fú xìng fú

( )( )( )( )( )( ) xiàn zài dì yī shū zhuō běn lǐng zì xìn ài han

( )( )( )( )( )( ) měi chǒu tūn tūn tǔ tǔ háng kōng mǔ jiàn zāi hài

( )( )( )( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com