haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版一年级语文上册看拼音写词语

发布时间:2014-01-07 14:55:51  

yí ga ar r?n sān yua

shǎo jiàn bái yún shuǐ tián

shí tiān mù t?u h? miáo

fēi niǎo bái mǎ diàn lì

bā tiān dà huǒ

xià chē shuǐ tǔ

zhōng w?n liù ga

?r zi jiǔ yua

sì ga shàng yī

rì yua m?n kǒu

ěr mù kāi t?u

shàng shān

ga r?n

kāi m?n

wǔ r?n

kǒu zhōng

bù kā

i

dà mǐ

zhǎng dà xià shān chū rù

xiǎo niǎo bái tiān gōng kāi

kāi chē máo jīn m?n yá

niú máo chǐ zi yì ga

xiǎo niú shān yáng xià shān

xīn lǐ dà fēng dà lì

shuǐ shǒu shǒu xīn shuǐ guǒ

zǒu le sì fāng guǎng dà

zuǒ y?u zuǒ shǒu jīn nián

shàng shēng shǒu zú dà mǐ

guǒ pí kǒu shuǐ běn lái

dà fāng yí bàn shū běn

zì jǐ dōng xi huí lái

bú y?ng jǐ tiān niú pí

shēng rì tǔ lǐ guǒ

zi

yú er jīn tiān bú zhang

liǎng tiān xī guā y?ng xīn

xià yǔ guǒ zi lái nián

fāng zhang gōng y?ng

cháng

chǐ yua yá

shēng zhǎng xī fāng

shuǐchē chū lái

shàng

shān yǔ shuǐ

dà t?u yì nián zu

xià lái běn zi

dōng fāng

lǐ t?u

chū m?n

t?u jīn

niú yáng

ǒ fāng

wú xīn

y?u shǒu lái nián liǎng nián

Shēng rì xià bā dōng xī

huí lái yǔ yī shēng rì

r?n kǒu ɡuǎnɡ dà yí ɡa

tián lǐ

chū shēng

h? tián

?r zi

y?u zú z

jiǔ shí

wǔ ga

yí piàn sān tiān xi chū zǒu zú xià zu ǒu le liù tiān sì tiān sh gōng chē

ǎo yǔ

zhōng w?n

ǒ zú

mù t?u

shēng

旗 ǒu zú

sān tiān

shànɡ shēnɡ

?r zi

bā t?u

fēi niǎo

shǎo jiàn

zhōnɡ xīn

mù ěr chū rù hu rì yua shuǐ niú shān yánɡ máo jīn y?nɡ lì liù ɡa

ǒ hē

kāi m?n

bái yún

xiǎo mǎ

mǐ chǐ

shǒu zú

dōnɡ fānɡ xī ɡuā shū běn

jīn nián zuǒ y?u xià yǔ

zǒu le ɡōnɡ pínɡ zì jǐ

jǐ piàn ɡuǒ pí shēnɡ zhǎnɡ

huí lái ar shí m?n yá

tǔ lǐ lu? bo wěi ba

写出意思相反的字。

黑— 上— 出— 大

有— 关— 短— 外— 降— 圆— 东— 死

反— 去— 左— 多—

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com