haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版小学一年级语文下册生字笔顺

发布时间:2014-01-07 15:56:36  

??????????????????????????????

????????????

????1

wàn ??

d??ng ??

d??ng ??

b??i ??

qí ??

1

shu?? ??

huà ??

péng ??

y??u ??

ch??n ??

g??o ??

2

n?? ??

men ??

hóng ??

l?? ??

hu?? ??

1

c??o 3 yé jié suì q??n de háng 4 g?? sh??ng du?? chù zh?? máng ????2 x?? rèn s??o zh??n fù m?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

2

5 bà quán gu??n xi?? ?? ?? ?? ?? wán ??ji?? ??6 kàn ??zhe ??huà ??xiào ??xìng ??huì ??7 m?? ??n??i ??w?? ??hé ??fàng ??sh??u ??8

3

n?? tài qì z??o qù liàng ????3 hé y?? qi??n l?? xiù xi??ng 9 t??ng chàng lián yu??n dìng xiàng 10 y?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

4

hòu gèng zh?? yì z??ng 11 xi??n gàn g??n q?? míng jìng 12 tóng g??ng zhu??n cái jí duì ????4 m?? y?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

5

qián k??ng fáng w??ng 13 sh?? lín tóng huáng bì lì 14 shì du?? m??i w?? yè j?? 15 t?? t?? sòng ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

6

guò shí ràng 16 ma ba chóng w??ng dé h??n 17 hé ji?? jiè ne ya n?? ????5 shuí pà g??n liáng ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

7

liàng zuì 18 yuán y??n wéi li??n yáng gu??ng 19 k?? shí bàn f?? zh??o x?? 20 bié dào nà d??u xià ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

8

jiào 21 zài xiàng xiàng zuò di??n zhào ????6 sh?? h??i qiáo zhú j??n miáo 22 j??ng xi??ng miàn wàng xi??ng niàn ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

9

23 wáng cóng bi??n zhè dào 24 bèi yuán nán ài xi?? p??o 25 chu?? dì kuài lè l??o sh?? ????7 du??n ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

10

duì l??ng dàn rè qíng 26 l?? b?? g??i huó zh??ng ch?? 27 liàn xí k?? xué f??i cháng 28 wèn ji??n ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

11

hu?? bàn gòng qì 29 f??n yào méi wèi hái xu??n ????8 b??i nán ji??ng hú qi?? 30 zh?? x??ng xu?? b??ng ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

12

q??ng jiù 31 qiú wán tiào táo shù g??ng 32 lán gè zuò zuò dài jí 33 míng f?? chéng w??n dòng ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

13

x??n 34 y??u zài shén me biàn tiáo

????????????????1 wàn fù s?? li?? g?? w?? b??ng quán b??i qí zh??ng ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

14

míng 1 x??ng léi z??o ?? ?? ?? ?? zh?? ??ru??n ??sh?? ??sh??o ??shu?? ??2 xiàn ??lùn ??qù ??tí ??d?? ??yán ??lín ??s?? ??d?? ??yóu ??hu??n ?? 15

3 dèng zhí jié suì ?? ?? ?? ?? líng ??x?? ??zhàn ??háng ??fú ??z??i ??q??n ??4 sh?? ??sh??u ??mián ??chù ??wén ??c??n ??j?? ??zuì ??y??n ?? 16

tóng sàn máng ?? ?? ?? ?????????? píng f??ng j?? yóu jú jiào qián ????2 d??ng mào jiào rèn cuò shì g??i yuàn w??n kuài ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

17

s??o ku?? 5 quán qí miào què j??ng sài diào wán huàn yuán y??n d??o 6 pàng x?? zh??ng g??ng ti?? qiáng ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

18

tì tu?? xié b??ng biàn qíng 7 mián zhào shài bèi gài sh??u tu?? t??ng hé b??i 8 lián bèi zhu??ng lìng ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

19

gù bìng tài lèi y?? ?? ?? ?? ?? ?? qi??o ?? lí ?? hù ?? ??????????piào ?? yuán ?? dàn ?? zhí ?? pi??n ?? biàn ?? ????3 wù ?? shu??ng ?? cháo ?? xiá ?? x?? ??

20

dié f??ng bì z?? l?? yáng xiù 9 dàn q?? liáng dìng p??ng lián q??ng f??ng fó tóu xiàng 10 c??ng huó ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

21

p?? h?? rán zh?? rú z??ng y?? zh?? yì 11 xi??n lù màn j?? bí n??o dài guài tu?? liàng g??n jìng ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

22

12 sh?? jí gu??n wéi ?? ?? ?? ?? zhu??n ?? zh??n ?? bèi ?? duì ?? q??ng ?? shu??ng ?? gè ?? ?????????? zì ?? dài ?? shé ?? yè ?? g??ng ?? mi??o ?? ch??o ?? ????

4 23

q??ng tíng zh??n hú qi?? ?? ?? ?? ?? ?? y??n ?? yùn ?? k?? ?? d??u ?? zh?? ?? zhu ?? w??ng ?? 13 su?? ?? mù ?? b?? ?? chán ?? bì ?? chí ?? x?? ?? y??n ?? róu ??

24

lù 14 hé zh?? yáo lán tíng píng tòu chì páng d??n x?? 15 lián k?? zh??ng p?? g??n y??o g??n j?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

25

xiè jí shí 16 p?? ?? ?? ?? ?? g?? ??mèn ??sh??n ??h??n ??cháo ??sh?? ??xiao ??b??n ??zhèn ??huá ??17 bì ??h?? ??jiè ??wén ??shé ??táo ?? 26

nán ji?? x??n ?? ?? ?? ?????????? c?? ch??o shí shu??i b?? lán m?? ????5 tuán liàng xi??ng yù jí pà g??ng hù z??n zhòng ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

27

lìng chún 18 guà ji?? shú cháng tián w??n dòng li??n g??i y??n jì 19 w?? y?? h?? k?? píng shí bàn ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

28

f?? jiàn 20 s?? ji?? g??ng bié hu??ng xià kuài sh?? jìn zá pò jiù 21 ch??ng gu??n tu?? zhù yì g??n ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

29

chèng ?? d??o s??u chén zh?? ?? ?? ?? ?? w??i ?? ?????????? ??i ?? shòu ?? àn ?? ch??u ?? xián ?? jiù ?? ????6 ??u ?? t??n ?? j??n ?? jiàn ?? f??n ?? y??ng ?? dào ?? x?? ??

30

g??n tóng hào l??ng ?? ?? ?? ?? 22 wàng ??w?? ??xí ??d??o ??gé ??mìng ??zhàn ??shì ??ji?? ??kè ??niàn ??23 zhù ??shào ??dí ??dàng ??shùn ?? 31

t?? qi??ng sh?? hài y??ng xióng ch??ng bù 24 ku??n xi?? ji??o ji??n bèi ké b??n mì p?? shì lóu 25 chu?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

32

zhù hè x?? z?? guó ?? ?? ?? ?? ?? y?? ?? f??ng ?? y??ng ?? g??n ?? l?? ?? jìng ?? dù ?? ?????????? ch??ng ?? ji?? ?? sh??n ?? jù ?? xi??ng ?? ????7 x?? ?? ji??o ?? ào ??

33

chéng shí yíng zàn zh??o xián 26 f??n ji??o sh?? féi è hòu ti??o d??n 27 sh?? zh??ng liàn g??n p?? y??o ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

34

k?? l??n yáng t??n ji??ng kào 28 c??n di?? kuàng z??o g??o c?? gài gòng qì jì b??o gu??n jiá 29 pén ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

35

wèi xu??n bìng xu??n f??n ?? ?? ?? ?? ?? yá ?? gu?? ?? shèng ?? s?? ?? bi??o ?? zh?? ?? ??????????bing ?? y??n ?? ji??o ?? zh?? ?? láng ?? ????8 ch?? ?? méi ?? biàn ?? dòu ??

36

hú jí yàn gu?? zhu??n hán 30 g?? niáng yá pàn zhì zhuó b??n 31 li??ng zh??i bó ér qi?? t?? y??n ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

37

32 liáng chéng b?? jià tè zhu??n sh?? huá c??i báo qi??o w??n 33 ji??o liè nòng chá sù duàn tí xi?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

38

jiàn shì jiè ?? ?? ?? chuàng ?? mèng ?? míng ?? 34 hu?? ?? yíng ?? ?? ?? yí ?? zhu?? ?? d??ng ?? p?? ?? g?? ?? ?????????? g??n ?? mái ?? chu??ng ?? b??i ?? di?? ??

39

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com