haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

五年级上册看拼音写汉字

发布时间:2014-01-08 15:55:42  

第 一 单 元 姓名__________

zhāo pɑi dān yōu jí qiè jù pà huán jìnɡ zhī qù ɡuānɡ ɡù kǒnɡ pà

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chōnɡ zú lǐ yóu wū yán qí shí zhī chí ɡǔ lì huán rào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yú lè ɡǎn tàn zhōu yóu sī kǎo pǐn wèi piàn duàn hū luè yì yì

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fānɡ shì tān lán tōnɡ shùn kě kào péi yǎnɡ qǐ mǎ bǐ yù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) bǎo lǎn ɡuò yǐn bào chánɡ bó zá kuì zènɡ cí shí nà hǎn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jiè jiàn xīn fēi duàn liàn qīnɡ pén dà yǔ háo bù yóu yù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jī chánɡ lù lù ɡǔn ɡuā làn shú liú ɡuānɡ yì cǎi jīn jīn yǒu wèi

( ) ( ) ( ) ( ) tiān chánɡ rì jiǔ rú chī rú zuì fú xiǎnɡ lián piān hú lún tūn zǎo

( ) ( ) ( ) ( ) bù qiú shèn jiě bēi huān lí hé qiān chánɡ ɡuà dù rú jī sì kě

( ) ( ) ( ) ( ) bù yán ér yù qiān piān yí lǜ bié chū xīn cái yǔ zhònɡ bù tónɡ

( ) ( ) ( ) ( )

dà xiǎn shēn shǒu xīn ān lǐ dé niàn niàn bú wànɡ ǒu xīn lì xuè

( ) ( ) ( ) ( ) 一本你喜爱的书就是____________,也是一处________________________。从某种意义上说,它是你自己的东西,因为_______________________________________________________。 一日无书,_________________________。( )

_________________________,________________________。(杜甫)

书犹药也,_____________________________。( )

黑发不知勤学早,________________________。( )

读书有三到,___________、___________、__________。( )

第 二 单 元 姓名__________

yōu fānɡ piāo b? w?i dú dùn shí cí xiánɡ xī hɑn lí bi? dà dǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jīnɡ shen pǐn ɡ? línɡ hún ɡǔ qì mín zú qì ji? m? nàn qī línɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jìnɡ yù bì jìnɡ suǒ wai shū lǐ shuāi lǎo zhēn cánɡ shǒu juàn huá qiáo

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) diàn wū bǐnɡ xìnɡ juàn liàn zī tài mí r?n zhì shǎo lín jū ch?nɡ shú

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) wán zhěnɡ y?u qí tí qián chán chán ē nu? wǔ zī lín lín bō w?n

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ɡān h? diǎn zhuì pánɡ xia fú xiàn cháo shī liú tōnɡ shū fu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n?nɡ shū shàn huà fēnɡ qī xuě yā dǐnɡ tiān lì dì dī t?u zh? jiē

( ) ( ) ( ) ( ) liánɡ sōu sōu pō fù shanɡ mínɡ xiānɡ piāo shí lǐ shǒu wànɡ xiānɡ zhù

( ) ( ) ( ) ( ) 泊船瓜洲( ) 秋思( ) 长相思( ) ______________ ______________ ___________________

______________ ______________ _______________________ _______________ ________________ _______________________ ______________ ______________ ___________________

悠悠天宇旷,____________________。( )

___________________,游子久不至。 ( )

落叶他乡树,___________________。( )

明月有情应识我,____________________。( )

家在梦中何日到,____________________?( )

江南几度梅花发,____________________。( )

第 三 单 元 姓名__________

ɡuāi qiǎo xùn liánɡ qīnɡ xiù jiǎo jiàn jī jǐnɡ duǒ cánɡ zhuī zhú

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qiánɡ lia xī liú jǐnɡ jiào chù d?nɡ ruì lì cu? zá tái xiǎn xiá zhǎi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) miǎn qiǎnɡ zhē bì rán ?r miàn lín kē lì lái yuán fēn lia piāo fú

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xuē ru? r?u h? xìnɡ n?nɡ yī fù wěn dānɡ zhāo huī dān diào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shànɡ a bǔ rǔ tuì huà chuí zhí jīnɡ yàn pàn duàn tāi shēnɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ta zhēnɡ sh?u mìnɡ zhēn ɡuì jí cù bào jǐnɡ dào qia fàn zuì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xián yí jīn shǔ yín hánɡ tú zhǐ jí shǐ ɡuī dìnɡ chuānɡ lián

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) bǎo chí zào yīn fai shuǐ jí zhōnɡ chù lǐ duì fu yán zhì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qí jì b? wù ɡuǎn ān rán wú yànɡ ǒu duàn sī lián ɡǔ wǎnɡ jīn lái

( ) ( ) ( ) ( ) pánɡ rán dà wù qì xiànɡ wàn qiān mù qián

( ) ( ) ( )

四时之风

春风能解冻,_________________。________________,花气时相送。

_________________,生机自欣欣。小立池塘侧,_________________。

秋风杂秋雨,_______________。________不绝声,落叶________舞。

冬风似虎狂,_________________。整日呼呼响,_________________。

第四单元 姓名__________

fù jìn bǔ lāo yú ěr huī yìnɡ jù lia shànɡ ɡōu ( )( )( )( )( ) ( ) cāo z?nɡ bǎi tuō zhēnɡ biàn jiǎo ji? xiǎo xīn yì yì

( )( )( )( )( )

zuǐ chún jǔ sànɡ lǚ tú y?u hu? ɡào jia shí jiàn ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) yán ɡ? yǒnɡ jiǔ shōu hu? zhà y?u bù r?nɡ zhēnɡ biàn ( )( )( )( )( ) pián yi shí liu fēn biàn tǐ miàn yín ɡuānɡ shǎn shǎn

( )( )( )( )( )

yī yī bù shě ài mù kě ɡuì qǐ shì fēn fù yú sāi qǐ qiú ( )( )( )( )( )( )( ) diào yú yú ɡān dǒu d?nɡ shú liàn tiào yua zhēnɡ zhá ( )( )( )( )( )( ) jīn pí lì jìn xùn sù nan lǜ ju? z? xī d?nɡ xiāo shī ( )( )( )( )( )( ) shānɡ liɑnɡ yú dì yǒnɡ qì huí yì zhōnɡ shēnɡ xīn shǎnɡ ( )( )( )( )( )( ) bō zhǒnɡ pínɡ jìnɡ kě xī ch?nɡ shu kāi pì d? yì xī wànɡ ( )( )( )( )( )( )( )

世上无难事,

,处处细留心。

虚心万事能成,

滴水能把石穿透,

,梅花香自苦寒来。

第六单元 姓名__________

dì zhan hún luàn ān dùn xī rì fai xū jiān dìnɡ ( )( )( )( )( )( ) wā ju? ju? wànɡ bào zhà tàn xī bēi t?nɡ chàn dǒu ( )( )( )( )( )( ) yōnɡ bào zāo ɡāo qua shí zì háo t?nɡ xiě jìnɡ yǎnɡ ( )( )( )( )( )( ) qí miào chū bǎn xì jù yán lì línɡ ɡǎn chuànɡ zu? ( )( )( )( )( )( ) yuán quán jǐnɡ ɡào tí xǐnɡ qí tú jǐn shan bǎ w? ( )( )( )( )( )( ) jí duān duàn yán huān shēnɡ xiào yǔ p? làn bù kān

( )( )( )( ) mǎn huái xìn xīn yì rú jì wǎnɡ mánɡ lù miǎn tiǎn ( )( )( ) ( ) shānɡ hài qī hēi nán dào dùn shí ch?nɡ ran jí bù

( )( )( )( )( )( ) shī rùn zàn yánɡ zàn shǎnɡ p? bù jí dài pàn duàn

( )( )( )( )( )

kāi pì ɡǔ lì yǒnɡ qì pínɡ h?nɡ ɡǔ wǔ jí cōnɡ cōnɡ ( )( )( )( )( )( )

兄弟( ),朋友( ) ——( ) 孝在于( ),不在于( )——( )

爱亲者,( );敬亲者,( )——( 非淡泊无以明志,( ) ——( )

第七单元 姓名__________

ɡū liànɡ sǔn shī diàn tánɡ h?nɡ wěi qīn rù xiāo huǐ ( )( )( )( )( )( ) tiān nán hǎi běi ɡuī bǎo huī jìn zhuǎn yí shě shēnɡ qǔ yì ( )( )( )( )( ) línɡ l?nɡ tī t?u qí qū shī tǐ zhuì lu? tiào wànɡ jìn fàn ( )( )( )( )( )( ) jǔ shì w?n mínɡ zài jiē zài lì dà yì lǐn rán qián pū h?u jì ( )( )( )( ) zhǎn dīnɡ ji? tiě háo mài mǎn qiānɡ nù huǒ yǎn hù ch?u han ( )( )( )( )( ) tínɡ tái l?u ɡ? shī qínɡ huà yì qí zhēn yì bǎo ran wù ( )( )( )( ) t?nɡ ch?u dí kài lín wēi bú jù yǒnɡ wǎnɡ zhí qián báo zi ( )( )( )( ) lì wǎn kuánɡ lán háo qínɡ zhuànɡ zhì zh?nɡ xīnɡ ɡǒnɡ yua ( )( )( ) zh?nɡ zhì ch?nɡ ch?nɡ ran zh?nɡ dào yuǎn zhōnɡ liú dǐ zhù ( )( )( ) bù qū bù náo pī jīnɡ zhǎn jí fan fā tú qiánɡ lì jīnɡ tú zhì ( )( )( )( )

第八单元 姓名__________

yuǎn zhēnɡ diǎn lǐ wěi yuán xi? shānɡ wài bīn ( )( )( )( )( ) àn zhào yù dìnɡ pái lia bō lànɡ bào fā dàn shēnɡ ( )( )( )( )( )( ) fan d?u zhuānɡ yán xuān ɡào huān hū diàn niǔ sù lì ( )( )( )( )( )( ) zhān yǎnɡ sù jìnɡ piāo fú xuǎn jǔ qí bīnɡ ɡāo cháo ( )( )( )( )( )( ) sì miàn bā fānɡ pái shān dǎo hǎi dà ɡōnɡ wú sī huì jí ( )( )( )( ) duān duān zhanɡ zhanɡ yínɡ fēnɡ zhāo zhǎn lǐ pào qí zhì ( )( )( )( ) zhǔ xí dài biǎo bù duì tǐnɡ lì qí ɡān xuān bù z?u yua ( )( )( )( )( )( )( ) zhǎnɡ shēnɡ c?nɡ jīnɡ xi?nɡ wěi huān yua xú xú shànɡ shēnɡ ( )( )( )( )( ) xuān dú yǔ diào bànɡ wǎn y?u xínɡ pánɡ b? ya yǐ jì rì ( )( )( )( )( )( ) lǐnɡ xiù wán bì jiǎn yua zhǐ huī shuài lǐnɡ xiōnɡ tánɡ ( )( )( )( )( )( ) 卜算子 咏梅

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com