haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学作文小学作文

语文古文试题

发布时间:2013-12-02 13:25:31  

七年级语文周周清(第七周)

总分:50分

姓名 班级 得分

一、背诵默写。(16分)

(1)《饮酒》描绘傍晚时分山中美丽景色的诗句是: , 。

表明作者志向高远、心境恬淡的句子是: , 。

(2)《爱莲说》比喻君子志洁行廉。又有端庄仪态,令人敬重而不轻侮的语句“ , 。”有人说“近墨者黑”,但“近墨未必黑”,如

(3)《次北固山下》中表现时序变迁,新旧交替这一自然规律的是: , 。抒发作者思乡之情的句子是: , 。

(5)《天净沙〃秋思》中点明主旨的句子是: , 。

(7)李贺《雁门太守行》中从听觉和视觉的角度描写这场惊心动魄的战斗的句子是“ , ”。

二、综合性学习(8分)

1、 根据语义回答问题。(4分)

李大华正在阳台上浇花,楼下的刘阿姨说:“小李,你真爱美啊,我刚晾的被单也锦

上添花了。”

A、你听出刘阿姨的言外之意是:

B、如果你是李大华,应该这样回答刘阿姨:

2、名著阅读(按要求填写,共(4分)

《水浒传》中行者 (人名)在寻找哥哥武大郎的途中,路过 (地

名)时,打死一只大老虎,于是倍受百姓喜爱;当及时雨 (人名)作了梁山第二把交椅时,接老母上山,于是 (人名)也下山接母,行至沂岭时其母被老虎吃掉,他愤怒之下,连杀四只老虎。

二、阅读(26分)

(一)

读《雁门太字行》,回答问题:

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

1

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

1.对诗的首联理解不正确的一项是( )(3分)

A、这一句既是写景,也是写事,成功地渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。

B、诗中一个“压”,把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊,守军将士处境艰难等等,淋漓尽致地揭示出来。

C、文中的黑云指的是天边乌云滚滚,大雨就要倾盆而下的景色。

D、“甲光向日金鳞开”写的是风云变幻,一缕日光从云缝里透射上来,映照在守城将士的甲衣上。

2.“半卷红旗临易水”中的“半卷红旗”指的是( )(3分)

A、狂风卷得红旗展不开 B、黑夜行军,偃旗息鼓

3.“报君黄金台上意”中的“报”与下面( )项中的“报”意思相同。(3分)

A、报告 B、报复 C、报效 D、报酬

4.这首诗表达了作者什么样的感情?(4分)

(二)

未几,夫齁声起,妇拍儿亦渐拍渐止。微闻有鼠作作索索,盆器倾侧,妇梦中咳嗽。宾客意少舒,稍稍正坐。

忽一人大呼“火起”,夫起大呼,妇亦起大呼。两儿齐哭。俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。凡所应有,无所不有。虽人有百手,手有百指,不能指其一端;人有百口,口有百舌,不能名其一处也。于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

1、解释下列加点词的意思 (5分)

① 俄而百千人大呼 ( ) ..

② 中间力拉崩倒之声 ( ) .

③ 不能名其一处也 ( ) .

④ 几欲先走 ( ) .

⑤ 两股战战 ( ) .

2、翻译下列句子:(4分)

⑴宾客意少舒,稍稍正坐。

⑵人有百口,口有百舌,不能名其一处

3、用横线把文中侧面描写的句子勾画出来。(4分)

2

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com