haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

五年级数学计算竞赛题

发布时间:2014-01-28 16:55:26  

五年级数学计算竞赛题

姓名:_____ 成绩:______ 家长检查签字:

一、 直接写出得数。 (每题1分) 0.59×0.027= 6.72÷6.4= 93.6÷0.052= 0.32×5= 18×0.01= 3.2÷0.01= 0.27÷0.003=

2.3×20= 2.4×3= 0.01÷0.1= 6.5×10=

80×0.03= 1.8÷0.3= 0×0.995= 0.6×0.8=

0÷4.61= 1.25×0.8= 2.4×0.5= 10÷2.5= 0.37×0.4= 3.6÷0.4= 0.5×8= 3.6×0.4= 39.68×0= 47.6×1= 0.2÷0.05= 2.5×2.3×4=

4÷0.5= 12÷0.06= 12÷1.2= 3÷30= 80×0.3= 1.1×9= 0.15×7= 3.2×6+3.2×4=

2.5×4×0.36= 0.01÷0.1= 1.8×20= 0.12×0.7=

0.2+0.8×0.5= 6.03×1000= 10×0.6= 6.45×0.01= 0.6×0.8= 3×0.9= 0.1×0.1= 0.24×0.5=

5.4+3.6= 1.25-0.25= 2.5×0.4= 3.6×0.4=

10.2×4.5= 2.5×6= 9×0.25= 0.125×4= 12.5×8= 50×0.04= 1.25×8×0.5= 16×0.01=

1.78÷0.3= 4÷5= 0.27÷0.003= 1.6÷0.5= 0.5×4÷0.5×4= 38.5×0×0.38= 3.6-1.2÷2.4=

1.5÷1.5+1.5= 4.7×6+4×4.7=

二、根据题目要求,列竖式计算。 (2×18=36分)

0.37×24= 56.5×0.24= 1.24×0.15= 0.39÷7.8= 1.03 4.7×1.36≈ 1.55÷3.8≈ 3.8÷4.5≈ ×5.9= 0.86×1.2= (保留一位小数5.63÷6.1≈ (保留两位小数) 328÷16= (精确到百分位)3.81÷7≈ (精确到百分位) (省略百分位后面的尾数)

三、脱式计算。(能简算的要简算) (42分) 31.04÷3.2-4.7 2.25×0.4+0.6 4.8÷2.5÷4 5.5×8.2+1.8×5.5 0.25×0.89×4 4.5×98

0.52÷2.6×10 7.65

2.6×10.1 202 12.5×1.36×0.8 43.5

4.4×0.25 1.25

÷0.5+1.1 8.8×1.25 ×99 2.35×4.64+5.36×2.35 ÷15-1.45 0.125×9.8×8 ×0.45×0.8 0.38×102 3.26×10.1-0.1×3.26 12.5×17.8×0.8 9.9×2.5

9.4×5.8+10.6×5.8 0.125×0.32×0.25 6.3×10.1

9.6+9.6×99 2.8×7.6+1.4×2.8 +2.8 0.25×3.2×12.5

四、列式计算。 (8分)

1、 1.2与3.3的和的1.8倍是多少? 2、 7.2除以2.5乘0.4的积,得多少?

3、 9个4.8相加的和比14.8多多少?

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com