haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

初赛三套

发布时间:2014-04-13 11:56:03  

汉字听写大赛初赛试题(三)

(一)一字千金:

1.请写出带有下面偏旁的字:口 扌 虫 土 心

2.写出与下列字同音的字:父 有 早 方 个

(二)一站到底:

词组:1.迸发[banɡ fā] 2.瞄准[miáo zhǔn] 3.清脆[qīnɡ cuì] 4.鹦鹉

[yīnɡ wǔ] 5.漂浮[piāo fú] 6.滑稽[huá jī] 7.铠甲[kǎi jiǎ] 8.唾液[tu? ya]

9.谩骂[màn mà] 10.枯萎[kū wěi] 11.踪迹[zōnɡ jì] 12.宴席[yàn xí] 13.淹没[yān m?] 14.苍穹[cānɡ qi?nɡ] 15.莲蓬[lián penɡ] 16.倾泻[qīnɡ xia] 17.赫赫有名[ha ha yǒu mínɡ] 18.轰隆[hōnɡ lōnɡ] 19.爆炸[bào zhà] 20.御厨

[yù chú] 21.拾掇[shíduo] 22.懦弱[nu? ru?] 23.轻蔑[qīnɡ mia] 24.渣滓[zhā zǐ] 25.沼泽[zhǎo z?] 26.嫉妒[jí dù] 27.姊妹[zǐ mai] 28.清澈[qīnɡ cha]

29.荒芜[huānɡ wú] 30.秘鲁[bì lǔ] 31.纠缠[jiū chán] 32.诧异[chà yì] 33.憎恶[zēnɡ wù] 34.刽子手[ɡuì zi shǒu] 35.铿锵有力[kēnɡ qiānɡ yǒu lì] 36.忘恩负义[wànɡ ēn fù yì] 37.噼里啪啦[pī li pā lā] 38.敦煌[dūn huánɡ] 39.潇洒[xiāo sǎ] 40.屏障[pínɡ zhànɡ] 41.蕴涵[yùn hán] 42.忸怩[niǔ ní] 43.腼腆[miǎn tiǎn] 44.搅拌[jiǎo bàn] 45.黏稠[nián ch?u] 46.玲珑[línɡ l?nɡ]

47.骄傲[jiāo ào] 48.屏气凝神[bǐnɡ qì nínɡ sh?n] 49.袅袅婷婷[niǎo niǎo tínɡ tínɡ] 50.窸窸窣窣[xī xī sū sū] 51.窃窃私语[qia qia sī yǔ] 52.水光潋滟[shuǐ ɡuānɡ liàn yàn] 53.心旷神怡[xīn kuànɡ sh?n yí] 54.毕恭毕敬[bì ɡōnɡ bì jìnɡ] 55.应接不暇[yìnɡ jiē bù xiá] 56.莽撞[mǎnɡ zhuànɡ]

57.佝偻[ɡōu l?u] 58.霎时[shà shí] 59.震慑[zhan sha] 60.受益匪浅[sh?u yì fěi qiǎn] 61.隔膜 [ɡ? m?] 62.覆盖[fù ɡài] 63.芭蕉[bā jiāo] 64.蛟龙[jiāo

l?nɡ] 65.琥珀[hǔ p?] 66.包裹[bāo ɡuǒ] 67.栖息[qī xī] 68.锐利[ruì lì] 69.麻醉剂[má zuì jì] 70.喋喋不休[di? di? bù xiū] 71.徘徊[pái huái] 72.健康[jiàn kānɡ] 73.惦记[diàn jì] 74.天赋[tiān fù] 75.崎岖[qí qū] 76.欺骗[qī piàn] 77.赤裸裸[chì luǒ luǒ] 78.扪心自问[m?n xīn zì wan] 79.长途跋涉[chánɡ tú bá sha] 80.衰弱[shuāi ru?] 81.蚯蚓[qiū yǐn] 82.疙瘩[ɡē dɑ] 83.喉咙[h?u l?nɡ] 84.酣睡[hān shuì] 85.灵魂[línɡ hún] 86.侮辱[wǔ rǔ]

87.鼓瑟[ɡǔ sa] 88.沉淀[ch?n diàn] 89.搅拌[jiǎo bàn] 90.驾驭[jià yù] 91.癌症[ái zhanɡ] 92.催促[cuī cù] 93.烟熏火燎[yān xūn huǒ liǎo] 94.卓有成效[zhu? yǒu ch?nɡ xiào] 95.相濡以沫[xiānɡ rú yǐ m?] 96.人影绰绰[r?n yǐnɡ chu? chu?] 97.红彤彤[h?nɡ tonɡ tonɡ] 98.抑制[yì zhì] 99.耗尽[hào jìn] 100.痊愈[quán yù] 101.罪孽[zuì nia] 102.祭祀[jì sì] 103.厨房[chú fánɡ] 104.鹁鸪[b? ɡū] 105.蒲公英[pú ɡōnɡ yīnɡ] 106.茉莉花[m? lì huā] 107.闻名遐迩[w?n mínɡ xiá ěr] 108.咆哮如雷[páo xiào rú l?i] 109.溘然长逝

[ka rán chánɡ shì] 110.铭记[mínɡ jì] 111.妖娆[yāo ráo] 112.墓地[mù dì] 113.捐赠[juān zanɡ] 114.踌躇[ch?u chú] 115.累赘[l?i zhui] 116.啜泣[chu? qì] 117.窟窿[kū lonɡ] 118.酣睡[hān shuì] 119.猝然[cù rán] 120.穿梭[chuān suō] 121.眺望[tiào wànɡ] 122.笤帚[tiáo zhou] 123.鞠躬[jū ɡōnɡ] 124.嘲讽[cháo fěnɡ] 125.轻蔑[qīnɡ mia] 126.狭隘[xiá ài] 127.巍然屹立[wēi rán yì lì] 128.推推搡搡[tuī tuī sǎnɡ sǎnɡ] 129.嘟嘟囔囔[dū dū nānɡ nānɡ] 130.梧桐[wú t?nɡ]

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com