haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

四年级数学简便计算题各种类型+易错题型(共14份试题)

发布时间:2014-07-09 11:58:18  

简便计算练习题1

姓名 得分

158+262+138 375+219+381+225 5001-247-1021-232

(181+2564)+2719 378+44+114+242+222 276+228+353+219

(375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999

7755-(2187+755) 2214+638+286 3065-738-1065

899+344 2357-183-317-357 2365-1086-214

497-299 2370+1995 3999+498

1883-398 12×25 75×24

138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50

简便计算练习题2

姓名 得分

704×25 25×32×125 32×(25+125)

88×125

178×101-178

83×102-83×2

50×(34×4)×3

79×42+79+79×57

16800÷120

102×76 84×36+64×84 98×199 25×(24+16) 7300÷25÷4 30100÷2100 58×98 75×99+2×75 123×18-123×3+85×123 178×99+178 8100÷4÷75 32000÷400 21500÷125

49700÷700 1248÷24 3150÷15 4800÷25

2356-(1356-721) 1235-(1780-1665)

31×870+13×310 4×(25×65+25×28)

第一种

25x(4+8) 125x(35+8)

第二种

84x101 504x25 78x102

75×27+19×2 5 (13+24)x8 25x204

第三种

99x64 99x16 638x99 999x99

第四种 99X13+13 25+199X25 32X16+14X32

第五种

125X32X8 25X32X125 88X125

第六种

3600÷25÷4 8100÷4÷75 3000÷125÷8 1250÷25÷5

第七种

1200-624-76 847-527-273

第八种

278+463+22+37 425+14+186

第九种 787-( 365-(65+118) 455-(155+230)

第十种 825-657+57 690-177+77 755-287+87

第十一种 871-299 157-99 363-199 968-599

第十二种

178X101-178 83X102-83X2 17X23-23X7 35X127-35X16-11X35

简便计算练习题5

姓名 得分

容易出错类型(共五种类型)

600-60÷15 20X4÷20X4 736-35X20 25X4÷25X4

98-18X5+25 56X8÷56X8 280-80÷ 4 12X6÷12X6

175-75÷25 25X8÷25X8

36-36÷6-6 25X8÷(25X8)

100+1-100+1 48X99+1 5+95X28

102+1-102+1 40+360÷20-10

13+24X8 324-68+32 100-36+64

简便计算练习题6

姓名 得分

26×39+61×26 356×9-56×9 99×55+55

78×101-78 52×76+47×76+76 134×56-134+45×134

48×52×2-4×48 25×23×(40+4) 1999

184+98 695+

380+476+120 (569+468)

256-147-+-(89+74)

9×72×125

简便计算练习题7

720÷16÷5 630÷42 456-(256-36)

102×35 98×42 158+262+138 375+219+381+225

5001-247-1021-232 (181+2564)

-183-317-357

2365--299 2370+1995

简便计算练习题8

3999+498 1883-398 12×25 75×24

138×25×4 (13×125)×(3×8)

25×32×125 32×(25+125)

178×101-178

98×199 50×(34×4)×3

79×42+79+79×57

7300÷25÷4 8100÷4÷75 158+262+138

1248÷24 3150÷15 4800÷25 21500÷

375+219+381+225 5001-247-1021-232

-(2187+755)

--1065 899+344

2357--357 2365-1086-214 497-299

2370+1995 3999+498 1883-398

简便计算练习题10 姓名 得分

12×25 75×24 138×25×4

(12+24+80)×50 704×25

88×125 -178

84×36+64×84 83×102-83×2 98×199

50×(34×4)×3 25×(24+16)

178×99+178 79×42+79+79×57 21500÷125

7300÷25÷4 8100÷4÷75 16800÷120

简便计算练习题11

姓名 得分

(a+b)+ c = a +(b+c)

2.73 + 0.89 + 1.27 4.37 +

a-b-c = a -(b+c)

10 - 0.432 ---

14.9-(5.2+4.9- 4.32

(b × c)

0.25 × 32 × 0.125 6.4 × 1.25 × 12.5

c ×(a+b)= c×a + c×b

0.45 × 201 0.58 × 10.1 50.2 × 99 4.7 × 9.9

简便计算练习题姓名 得分

3.28 × 5.7 + 6.72 × 5.7 2.1 × 99

23 × 0.1 + 2.3 × 9.9 -

+ 2.7 × 0.25

5.26 × 0.125 + 2.74 ÷ 8

a ÷ b ÷ c = a ÷ (b × c)

6.3 ÷ 1.8 9.5 ÷(1.9 × 8) 12.8 ÷ (0.4 × 1.6)

930 ÷ 0.6 ÷5 63.4 ÷ 2.5 ÷ 0.4 (7.7 + 1.54)÷ 0.7

姓名 得分

6.9+4.8+3.1 15.89+(6.75-5.89) 7.85+2.34-0.85+4.66

35.6-1.8-15.6--(3.75-7.45+2.55

66.86-8.66- 0.25×32 ×0.125

-0.125)×8 4.8×100.1

4.2×99 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

3.83×4.56+3.83×5.44 3.65×4.7-36.5×0.37 5.4×11-5.4

13.7×0.25-3.7÷4 10.7×16.1-

1、这叫做加法交换律。用字母表示:a+b=b+a

)+c= a +( b+c)

3a×b=b×a

4

a×b)×c= a ×( b×c)

5、可以先把它们与这个数分别相乘,再相加。 a+b)×c= a×c+b×c a ×( b+c) =a×b+a×c

拓展: (a-b)×c= a×c-b×c a ×( b-c) =a×b-a×c

6、减法的性质:一个数连续减去两个数,可以减去这两个减数的和。

用字母表示: a-b-c= a -( b+c) a -( b+c) = a-b-c

7、一个数连续减去两个数,可以先减去第二个减数,再减去第一个减数。

用字母表示:a-b-c= a- c – b

8、除法的性质:一个数连续除以两个数,可以除以这两个除数的积。 用字母表示: a÷b÷c= a ÷( b×c) a ÷( b×c) = a÷b÷c

9、一个数连续除以两个数,可以先除以第二个除数,再除以第一个除数。

用字母表示:a÷b÷c= a÷ c ÷ b

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com