haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

二年级下册口算竞赛

发布时间:2013-10-18 08:02:57  

二年级数学下册口算竞赛

2×8÷4= 6+2×8=

54÷9= 28÷7= 7000+3000= 1800+200=

45+26= 81÷9= 3×8+8= 7+7×9= 42÷7= 36÷6= 82-74+72= 16÷4×3= 63÷9= 21÷7= 50+2×8= 60+300= 75-20= 580+30= 12÷2 = 54÷9= 49÷7= 54÷9= 72÷8= 6000+600= 56÷8= 500+500= 15054+16= 72÷8= 26+15= 797+44= 45÷9= 90+60= 120010÷5= 4000+600= 42160-80= 7216÷2= 50032÷4= 440099+1= 5124-8= 3748÷6= 45200-60= 72730-230= 2300-60016÷4= 3648÷6= 45÷5= 5005000-400= 631900-1000= 35

-9= -80= ÷4= +80= -15= ÷8= = -300= 27+18= ÷7= ÷8= +1000= -200= +18= +43= 4300+600÷5= 45÷9= 54= 18÷9= 850-50÷8= 800+900+400= 28÷9= 12-7= 38+5250-24= 1827÷3= 56-18= 4828÷4= 35-20= 2736÷9= 9÷3= 578000-1000=880-800= 10008÷8= 9052+19= 730054÷6= 2436-9= 940+8= 8500= 4÷9= 85÷6= 4700÷9= = 2008= 1080÷7= 10÷3= 4000= 3÷3= 180+390= ÷6= 44-19= ÷3= 130-50= -36= ÷2= -400= +900= -300= ÷6= 千克○9000千克 克○8千克 千克○4000克 克-47克= 克-400克= 1500千克-900千克= 读作( )读作( )个1000是( ) 里面有( )个百个千8个百是( ) 37 28 240 64 560-380 18 24

48÷6= 980+20= 42÷6= 10÷2= 200-60= 64÷8=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com