haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

四年级小数加减练习题

发布时间:2013-11-09 10:39:06  

www.12999.com

小数加减(一)

1-0.3= 136.5-105= 73.4+52.1= 93.1-20.9= 63.1-11= 0.33+9.8= 3.56-0.54= 5-4.15= 2.5+9.5=

2.87+1.13= 12.56-10.2= 3.65+1.92=

1-0.04= 0.39+1.5= 4+0.05=

7.1-1.7= 2.9-2= 10-4.3=

0.4+0.5= 0.64-0.52= 3.8+6.2=

1.2+1.8= 2-0.99= 0.78+2.2=

2.5+3.2= 9.8-4.8= 1.29-0.18=

2.26+0.9= 8-0.82= 0.75+0.25=

1.4+0.5= 10.8-8.5= 6.4+1.07=

0.55+5.5= 1.05-0.09= 0.6+6.45=

4.13-1.8= 0.46+0.54= 1.07-0.47=

1.28+0.22= 2.4-1.9= 0.06+1.5=

2.5-0.9= 4.2+0.53= 3.64+4.36=

5.6+4.4= 0.4+8.7= 4.5+3.8=

1.4-0.6= 7.4-3.8= 5-3.4=

0.28+0.41= 3.8+0.12= 0.57+0.6=

www.12999.com

www.12999.com

小数加减(二) 6.4-0.5= 6.7-5.8= 9.8-3.8=

7.8+6.4= 4.6+2.7= 4.5+2.7= 5-1.6= 3-0.6= 3-1.2=

6.7+7.6= 5.4+7.8= 2.6+3.6=

3.5-1.7= 8.3-2.6= 1.4-0.7=

4.5+2.8= 7.4+2.6= 6.2+1.4=

5.4-2.6= 2.3-1.4= 3.7-1.8=

5.2+1.6= 3.6+0.8= 0.66+1.4=

6.5-5.8= 0.72-0.49= 0.42-0.28= 0.24+0.19= 2.4+1.3= 4.5+2.3= 0.72-0.27= 0.78-0.32= 0.65-0.04= 0.23+0.16= 0.29+0.15= 0.16+0.19= 4-1.2= 7-4.6= 6-0.37= 0.28+0.27= 0.75+0.42= 2.3+1.9= 8-0.64= 2.7-0.8= 10-4.2=

7.1-3.9= 4.3-1.4= 2.6-1.6= 0.8-0.3= 0.65-0.4= 0.91-0.6=

1.8-1.6= 4.8-0.5= 3.2-0.4= www.12999.com

小数加减(三)

9.8-4.8= 12-8.3= 15.2-6.5= 20.1-11.1= 13.34-10.32= 6.52-0.48=

6.3-5.1= 8.7-3.6= 14.3-4.3= 1.5+0.54= 10-4.2= 2.47+3.24=

2.98+0.56= 5.64-1.78= 8.02+0.98=

7.1-3.9= 2.8+11.39= 12.53+4.67=

7.2-6.45= 1.65+3.35= 7.96-1.45= 60-1.27= 6.07+4.89= 5-0.41= 0.9+0.5= 2-0.7= 1.2+4.3= 0.12+0.3= 5.4-2.7= 6+2.9=

3.7-1.7= 4.2+0.8= 7.5+2.5=

2.2+4.3= 9.5-7.1= 3.5+1.6=

5.2-2.8= 7.8+1.6= 9.6-4.1= 10-4.2= 5.1-2.5= 4.1-3.4=

1.2+3.8= 9.6-4.1= 7.8+1.6=

3.5+1.6= 4.4-1.4= 2.9+2.1=

3.5+1.2= 4.8-3.4= 6.9-2.5=

2.5+7.8= 8-5.4= 6.9-2.5= www.12999.com

www.12999.com

小数加减(四)

2+3.5= 6.8-2.2= 4.7+5.4=

4.1+8.8= 2.2+5.5= 9.6-2.1=

1.7+3.8= 7.4-3.6= 0.8-0.23=

1.6+2.4= 4.7+3.5= 1.2+3.6=

1.5+3.8= 2.8+1.2= 7.3+2.7=

7.3+2.7= 6.2-3.7= 4.2-3.9= 0.54+0.65= 7.5-5.2= 0.7+0.5= 0.32+0.47= 8.3-6.3= 7.2+0.42= 0.48+0.52= 0.8-0.25= 43.5-0.65= 0.32-0.16= 0.35+0.55= 0.87-0.8= 0.24-0.08= 0.92-0.37= 1.4+0.6=

3.6+4.2= 0.72-0.48= 6.8+3.2=

7.1-3.4= 0.42+0.66= 0.32+0.68=

2.8+7.2= 0.65+0.19= 3.09+1.2=

3.25+5.64= 0.25+0.47= 0.82+0.18=

7.8+2.4= 0.45-0.18= 0.4+0.16=

8.2+1.8= 0.73+0.27= 8-3.2=

9.8-4.8= 3+2.4= 2.8-0.9= www.12999.com

www.12999.com

小数加减(五)

1.29-0.18= 5.1-0.8= 10-0.3= 9+0.1= 8.9-4.9= 6.8-0.7= 8-0.72= 6.6-3.4= 6.4+1.3=

1.2-0.8= 7.3+6.2= 8.7+3.6= 12.3+0.7= 0.8+9.2= 4.7-1.9=

5.1-3.9= 1.4-0.6= 3.8+6.4= 0.6+7.45= 4.9+0.1= 4.5+3.2=

1.8+0.9= 6.5+0.5= 10.5-6.5=

7.5+0.5= 0.78-0.28= 12.8-2.8=

9.6-2.3= 3.8+0.12= 0.8-0.08= 10-7.4= 7.5-3.2= 0.42+0.58= 0.8+0.15= 2.5+0.4= 8.2-2.6=

1.4-0.7= 2.5+4.6= 0.5+9.8=

6.7-2.6= 7.2+5.9= 8.7-3.6=

5.69-2.48= 2.9+4.1= 9.1-6.7= 2.03+1.2= 8.6-4.9= 1.3+2.03=

9.46-7.21= 1.56+2.24= 3.5-1.25=

www.12999.com

www.12999.com

小数加减(六)

0.75+0.4= 20+0.78= 4.8+4.2= 5.7-3= 4.9-1.7= 1.34+0.8= 2-0.75= 8.78.5+2.5= 3.47.82-7.2= 28.1-5.1= 0.780.89-0.25= 11-0.8= 4.55.7+3.3= 109.5-2.7= 1 7+3.3= 3.250.7+0.9= 114.6-0.4= 103+2.7= 51.1-1= 8.341.3+4.3= 7.24.4+15.99= 19.8 79.2+56.8= 1.9www.12999.com

+0.03= 0.2-1.4= 0.68+9.1= 0.48-0.24= 0.8-0.98= 0.9-4= 5.6-4.4= 6-0.55= 3.7+0.75= 2.7-0.44= 0.9-0.1= 14-0.08= 1.64-6.22= 12.6+6.9= 9.3-5.6= 96.3+25.793= 88-0.09= +0.42= +0.52= +0.18= +0.1= +4= +6.6= +4.8= +3.9=

+1= +0.78= +2.35= +3.4= -8.8= -56.2 = -69.21=

www.12999.com

小数加减(七)

计算并验算。

10-0.6= 4.3+1.7=

93.27-12.56= 15.6+3.2=

45.6+90.1= 30.48+4.295=

75.42-14.34= 103.27+96.7=

www.12999.com

www.12999.com

小数加减(七)

脱式计算。

8.56-4.65+8.29 5.76+8.65-0.89

32.5+13.29-18.04 24.5+

10-1.39-4.205

18-(4.6+2.08)+0.02 4.69+3.02+0.04+2.7

www.12999.com (3.74-0.98)60.6-(3.14+0.4)

www.12999.com

小数加减(八)

用简便方法计算。

6.38+7.56+3.62 24.56-3.81-4.19

5.34+6.18+4.66+3.82 59.2-1.43-8.57

3.92+4.7+0.08+5.3

9.1+6.8+3.2+0.9 0.473+5.6+0.527

www.12999.com (3.38+2.75)+0.25

www.12999.com

www.12999.com

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com