haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

往届中环杯决赛试题(3年级)

发布时间:2014-01-05 16:43:05  

第十一届野中环杯冶小学生思维能力训练活动

三年级决赛

题型一尧填空题二尧动手动脑题

共计

得分

一尧填空题1援算式院渊每题1伊7分袁共缘6分遥冤

渊2援规定一种运算符号3伊5伊7伊噎伊99野的结果的个位数是专冶袁M专N=(M+N)衣渊5袁那么X冤遥

专5=10中X的值是服务员告诉他店里有3援康康到麦当劳买套餐冤遥

8种汉堡遥一份套餐包含了一只汉堡袁4种小吃袁5种饮料可供选择尧一份小吃和一杯饮料遥那么康康一共可遥以搭配出因数是4援在一个乘法算式中渊冤种套餐袁遥

第一个因数是10袁积比第二个因数多540遥第二个渊冤遥

渊冤个遥

至少6有援有面值100元尧50元尧20元尧10元尧5元和1元的钱币共16张袁每种币值9

杯水7援1用张一个杯袁

总币值子向为空200瓶中元倒水遥其,中面值如果倒进1元的钱币有6杯水袁渊冤张遥

8援

,连瓶共重710克遥那么空连瓶共重500克,如果倒进冤个长方瓶重形渊遥

冤克遥

二尧动手动脑题黄尧蓝三1.在种长彩旗120院渊袁相邻米请写的的直道上出简要两面彩旗间间隔袁的从距离起点解题过程袁每题44米米处开始11分袁遥问距离起点袁共依次44重复地分冤

88米的地轮换插上红方插不插尧旗钥如果插袁插的是什么颜色的旗钥

2援

的单价都3援

学校要

是每只买

2550

元只袁足球但每袁家商现有店的甲尧乙优惠方尧丙三家商法不同店可以选择遥甲店每买遥三家商10只足球免费赠送店出售的足球

3只袁不足10只不赠送遥乙店每只足球优惠5元遥丙店购物每满500元袁返还现金120元袁不足500元不返还遥如果所有的足球都在同一家店中购买袁为了节省费用袁应该到哪家商店购买呢钥

成以下4.卡纸上编号1耀4的图形均是由数量不等的相同大小的正六边形组成的遥请积为优问渊测量并题院

计算每个冤平方厘米正六边渊结果形的保留边两长为位小数渊冤厘米渊结果保留一位小数冤袁面可遥

悠选取其中的3个图形袁拼出下图所示图形冤遥

袁从卡纸上剪下直接粘贴在图上即

????????????????????????????????????????

??????????

????????????????????????????

????

????

??????????????????5????????0??????

1????????25??77+55??14+15??77=??????

2??????????????????????????2????????????????????????????????????

3???????? ????!"#$??%&'()??

????3????9????????????2

4??*1??7+,-$.????/??0??1??2 ??%3'()????4-$.56????7????????

5??89:;<=><?@ABC??8=??????=??+??-??

??4D;<EFGH10A??4D><EFGH8A??I:54J@A??8??K??%??JLMN??OP????D;<????D><EQR??

6????ST??:????-U>V??

7??WSXY????-Z>V[4-\]#^_??`(9-\]#aZ>V

????J??????????????ST??????

??#1??????????>??????

8.????-??????????T??????W??????5??????????????470????W??????8??????????????680????????????6??????????????????????

9.??????????????*UK20????????K17????#U>V??(??-?? -aU>V??????[??(#!"-aU>V#U$=E%????????????

10.??3&'????()*185+,=145-.??4&'??/N:45+,=15-.??W??4&'??#-.0123+,F????????&'??EF:????54???????? ??!"????#$%&'()??*+??????10??????50????

1.????- 5VT??6??7785T??????9(??-: 5V??6??7??: 5VT857T????;??9(??- 5V??????/6<7????:=- 5V??=-??>V??

2?????????-@A(#B$CD???E6??F=6??GH???T#$.KX??

F=G#6??-$#C????W1=1??1??35=5??7=7??5??63=7??9=9??7??81=9??9??IA(J#B$CD?TX:$.$=

??

3??aK=aL??M??N??J$O??J$#PQRS????aK????T#U????136??aL????T#U????244??VWXY??ZIaLM[????[\#]^??aL_??J$`J??#$.=??J$aJ??#$.\O????????J$aJ??#$.????J$-J??#$.\O??????????+N??#??-O$8??FN??

4.aL?? -]??????????????????_????[????????U?? -]??0??:??????????A#????????????(+??????#??????#>D????:FN????5.??????????????4-W??SXY#??>??>V????J??????????*????????????(??-T :??-aZ>V??!#%Z>V??????12????*????????T(#SV aZ>V#1"#????1#??$??

??% ??4

????????????????????????????????????????

??????????

??????????????????5??????50??????

1????????12345??23451??34512??45123??51234????????

2.????????????156????????84????????????????????????????????????????????????????????????????2????????????????????????????

3.?????? !"#$??%&??'(???? ??)'??! 4* !??+,-.88-??/2*??+,-.93-????3*??+,-087-??%&???? "#1

2.????-??

4.345??%67899:??;<=????><=???@A0??BC??3-D??EF8-D??GEHIEHJ30-D??KHJ5-D??LMN10-D??OPQR12-D??STUVWX??%6YZ[G????-D\]^1_;<=??

5.`$a??16????????[??A??B??C??D????????????????????????????

????????????????????????]??????????????a??????

??????????????

6.??`????????????????????????%????????????2

Y9_8????-???? %????!??????????6??"????"

????4????#??$??????

??5

??7.??`.%M&'??()??+"`??*??+,-??@

-??.A??B??/??0??????12??3??????456789

:;??<??????]=>?'????()??????*??@??+??????

8.??????ABC??DEF????????G??%,????HU??

1????15??15??????H??I??????G??H??????-??%

??H??????-??

9.????JKL??MN??OP??L??Q??RS??L??

#????T1??????U????._????U??$VWXYR??ZL

????[??\]??^??.4289??_`??RS????L??a??

????L??

10.??`????"????"??D`.??"??????????$

??

+??@????????????"??D`

??

??7

??

????????????????????????50??????1.??

`.????G15??G%????????????????B1????????????"`????????????????????04????????_????????????"`??????.??Z????????8????2.??????[????????????????????5????20??????????0???????? /15^1????????!45????"#$3%&'??#????5????????????5????????^?????????? /35^1??(??_??????a????Z??????????10????3.)**??%??X+,??a??18-????.,-+,A/3??????0??-+,1????2??3??)**G??????4.

3$56?????? 7??4>]+,18+,9??????4$????G^??:;<??3=5????????-+,[9>4????9^?X,????M@A??()**?????9????TB$??YZ[>??Z??????????10????

4.??`.GIJKL1??`M??????NB8Z??IJK????NB????`M??a??3??????M????????`??OP??[NB??IJK????QNB????`MR??ES=????????10????

5.??8????TU??R??-??"1??2??3??4??5??6??7??8??%??????MT1??8??VN????W??X??S,??YZ????????12????

??1????????_8??VN[????V1`1'\G????????M??]%????MA??X??S,??YZ^_??A??????`1$G`a??????R??V??????O??????VN??O??

??

??

1??2??`1??????M????????Y????0????06????????????????%??????M??????01????`1??????$??????????`2'\????M????????????[??`2$??M????????????????????????

2??3??.?????????n????\????0n????????$??M??????02012201220122012??????????????????n??????????????????????

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com