haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

20以内加减法 2

发布时间:2014-01-09 09:47:47  

姓名:___ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)

10+8=  10+2=  13+2=  8+2+3=  8+10=  17-7= 19-3=  9+1+4=  18-8=  10+8=  3+11=  7+3+5= 18-10= 3+10=  16-4= 7+4+6=  10+1= 10+2=  19-4=  7+8+3=  1+10=  10+10=  19-5= 6+4+7=  11-1= 14-4=  15-3=  8+2+5= 11-10= 18-8=  10+4=  5+4+6= 6+10=  6+10= 13-3=  7+2+3=  16-6=  10+9=  14-1=  3+4+10=  16-10=  8+10=  10+2=  11-1-5=  10+3= 13-3=  13-3=  17-7-3=  3+10=  5+10=  3+15= 19-9+1=13-3= 16-10=  18-8= 15-5-7=13-10=  11-10=  5+5=  13-3-4=  

姓名:_______ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)9+1=  8+7=  8+4=  9+7=  9+7=8+2=  7+9=  8+5=  6+6=  6+5= 8+3=  7+5= 9+6=  4+9=  2+8=2+9=  8+6=  6+8= 6+5= 7+7=19-9=  8+8= 7+9=  5+8=  8+8= 9+3= 7+4=  8+10=  5+7=  4+8=8+4=  8+5= 7+4= 8+7=  8+6=5+9=  7+7= 5+7=  4+8=  7+6=8+6= 9+2= 8+6= 3+9= 6+5=4+9= 7+8= 7+10= 5+9= 1+9=5+9= 9+8= 2+8= 3+8= 7+3=6+9= 9+2= 6+4= 6+7= 10-9=

姓名:_______ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)

7+9= 8+3= 7+2= 5+6= 2+10=

8+9= 6+7= 9+8= 6+9= 8-5=

9+0= 8+4= 6+3= 6+8= 10-7=

5+8= 6+7= 10+4= 5+10= 1+9=

8+9= 6+8= 13-3= 2+9= 10-5=

9+9= 9+4= 9+5= 9+3= 3+8=

9+3= 8+2= 6+7= 7+4= 5+9=

3+8= 9+5= 9+3= 8+3= 5-4=

5+10=  18-10= 20-20= 17-10-7= 9-( )=510+8=  10-10= 12+4=  14-10+5=  8+( )=133+10= 10+9=  8-8=  16-10+3= ( )+6=1211-1=  10-5= 10+0= 20-10-7= ( )-7=10姓名:______ 时间:__ 做对了_____题(共60题)

8+9= 9+8= 7+6= 7+5= 6+2+7=

10+8= 9+6= 6+9= 8+5= 4+5+2=

5+5= 7+8= 9+5= 9+5= 3+5+7=

4+6= 6+7= 5+9= 7+7= 4+4+6=

9+4= 8+4= 9+4= 9+7= 4+3+2=

7+4= 6+5= 8+6= 7+8= 4+6+5 =

8+4= 6+6= 6+8= 9+6= 7+2+4=

10-2= 7+7= 8+5= 8+3= 2+6+5=

2+9= 9+7= 5+8= 7+4= 7+1+7=

7+5= 8+8= 8+4= 9+9= 6+3+4=

18-2= 9+2= 4+8= 8+4= 6+1+5=

姓名:___ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)10+5= 5+7= 9-4= 7+6= 5+2+4=9+6= 9+5= 7+6= 9+4= 3+5+9=8+4= 7+9= 6+7= 6+8= 6+4+1=9+4= 8+10= 7+5= 7+9= 3+6+5=8+7= 6+10= 5+7= 9+8= 7+2+6=9+2= 8+6= 4+7= 9+3= 4+4+9=7+5= 19-7= 7+4= 8+4= 9+1+9=7+9= 7+3= 9+3= 8+3= 8+2+2=8+5= 2+8= 6+6= 6+6= 7+3+1=10+5= 13-10= 4+6=  18-10-4= 16-6=8+2+4= 8-2+6= 3+6+9= 4+5+8= ( )+6=127+3+2= 4+4-2= 2+6+5= 2+3+4= ( )+3=9姓名:___ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)2+18= 18-6= 16-1= 2+15=

2+12= 5+11= 17-7= 9+5=

5+1= 10-1= 12+5= 17-7=

11-2= 15+1= 19-11= 15-5=

10+9= 16-7= 2+15= 6+13=

16-15= 15+3= 9-4= 3+5=

20-1= 11-10= 6+8= 2+18=

2+5= 2+6= 10+1= 15-9=

17-16= 13+4= 20-1= 4+12=

1+2= 20-3= 2+7= 14+2=

19-6= 15-12= 9+1= 8+12=

14-1= 5+2= 13+7= 19-12=

8+2+6= 6+2+7= 7+2-5= 6+3+8=

7+3+4= 6+3+7= 9-2+7= 3+3+2=

9+1+8= 5+4+7= 8-2+8= 2+2+4=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com