haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

八阵图

发布时间:2014-01-19 09:00:44  

______ 1. 4Na(s) +O2(g) ______

______ 2. C(s) + O2(g) ______

______ 3. CaO(s) + H2O(l) ______

______ 4. Mg(OH)2(s) ______

______ 5. SO3(g) + H2O(l) ______

______ 6. H2SO3(aq) ______

______ 7. Ca(OH)2(aq) + 2HCl(aq) ______

______ 8. H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) ______

______ 9. 2Na(s) + Cl2(g) ______

______ 10. Na2O(s) + CO2(g) ______

______ 11. Ca(OH)2(aq) + CO2(g) ______

______ 12. MgO(s) + H2SO4(aq) ______

______ 13. HCl(aq) + NaOH(aq) ______

______ 14. H2SO4(aq) + BaCl2(aq) ______

______ 15. Ca(OH)2(aq) + Na2CO3(aq) ______

______ 16. CaCl2(aq) + Na2CO3(aq) ______

______ 17. Zn(s) + CuCl2(aq) ______

______

18. Mg(s) + 2HCl(aq) ______

The Answer

______1. 4Na(s) +O2(g) ______ 2Na2O(s)

点燃______2. C(s) + O2(g) ______ CO2(g)

______ Ca(OH)(s) 3. CaO(s) + H2O(l) ______2

△______4. Mg(OH)2(s) ______ MgO(s) + H2O(l)

______ HSO(aq) 5. SO3(g) + H2O(l) ______24

△______6. H2SO3(aq) ______ SO2(g) + H2O(l)

______7. Ca(OH)2(aq) + 2HCl(aq) ______ CaCl2(aq) + 2H2O(l)

______8. H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) ______ Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

点燃______9. 2Na(s) + Cl2(g) ______ 2NaCl(s)

______10. Na2O(s) + CO2(g) ______ Na2CO3(s)

______11. Ca(OH)2(aq) + CO2(g) ______ CaCO3(s) + H2O(l)

______12. MgO(s) + H2SO4(aq) ______ MgSO4(aq) + H2O(l)

______13. HCl(aq) + NaOH(aq) ______ NaCl(aq) + H2O(l)

______14. H2SO4(aq) + BaCl2(aq) ______ BaSO4(s) + 2HCl(aq)

______ CaCO(s) + 2NaOH(aq) 15. Ca(OH)2(aq) + Na2CO3(aq) ______3

______16. CaCl2(aq) + Na2CO3(aq) ______ CaCO3(s) + 2NaCl(aq)

______17. Zn(s) + CuCl2(aq) ______ Cu(s) + ZnCl2(aq)

______18. Mg(s) + 2HCl(aq) ______ MgCl2(aq) + H2(g)

附:酸性氧化物及碱性氧化物的定义

? 酸性氧化物:能和碱反应仅生成一种盐和水的氧化物。 ? 碱性氧化物:能和酸反应仅生成一种盐和水的氧化物。

另外:请重点辨析以下四句话(括号内为例外)

1. 碱性氧化物一定是金属氧化物。

2. 金属氧化物不一定是碱性氧化物。(Mn2O7、Cr2O3)

3. 非金属氧化物不一定是酸性氧化物。(CO、NO2)

4. 酸性氧化物不一定是非金属氧化物。(Mn2O7、Cr2O3)

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com