haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

zhchshr__拼音课件

发布时间:2013-09-24 08:58:57  

zǔcí sì sījī jì

zǐsè tùzi

c dì

哥哥 自习 七个 爸爸 父母 来去 妈妈
土地 大米 母鸡 小河

还认识我吗?

z

c
平舌音!

s

zá zǔ zì zǎ cì ca cā cà sì sǎ sè sùzi

ci
zī zízǐ zì cī cícǐ cì sī sísǐ sì

si

z c s

平舌音

zi ci si 整体认读音节

zhú zi 竹 子

z

zh

zh
zhɑ--—zhɑ

zh—e--zhe zh—u--zhu

拼一拼 zhā zhá

zhǎ zhě zhǔ

zhà zhè zhù

zhē zhū

zhé zhú

c

ch

ch

ch—ɑ—chɑ
ch—e—che ch—u—chu

拼一拼 chā chá chē chū ché chú

chǎ chě chǔ

chà chè chù

s

sh

sh
sh—ɑ—shɑ sh—e—she sh—u—shu

拼一拼 shā shá
shē shū shé shú

shǎ shě shǔ

shà shè shù

zh ch sh r和z c s
? du yi du bi yi bi ? 读 一 读,比 一 比
平舌音 翘舌音

zcs

zh ch sh r

r
r—e—re

r—u—ru

顺口溜:

z加椅子 zh zh zh c加椅子 ch ch ch s加椅子 sh sh sh 一轮红日r r r

zh

zhi
zhí zhì

zhī zhǐ

ch
chī chǐ

chi chí chì

sh

shi

shī shí shǐ shì

r

ri

一轮红日r r r 小苗发芽r r r


zh
Zhi chi Shi ri


i

ch
zhī chī shī rī

zhí chí shí rí

zhǐ zhì chǐ chì shǐ shì rǐ rì

sh

r

shé

zhà chà zhúchù

shā

字母表

ɑoe iuü
bpmf dtnl gkh jqx zh ch sh r z c s

分得要清,读得要准

? z r ch u s shi sh zi c z s c zi ci ? 平舌音有:____________ r ch sh shi ? 翘舌音有:____________ shi ci zi ? 整体认读音节有:____________

ci


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com