haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

《百家姓》(全文拼音_修订版)

发布时间:2014-02-10 11:02:25  

百家姓

赵(zhào) 钱(qián) 孙(sūn) 李(lǐ)

周(zhōu) 吴(wú) 郑(zhang) 王(wáng) 冯(f?ng) 陈(ch?n) 褚(chǔ) 卫(wai) 蒋(jiǎng) 朱(zhū) 何(h?) 孔(kǒng) 金(jīn) 戚(qī) 柏(bǎi) 云(yún) 奚(xī) 鲁(lǔ) 苗(miáo) 俞(yú) 酆(fēng) 费(fai) 雷(l?i) 滕(t?ng) 郝(hǎo) 乐(yua) 沈(shěn) 秦(qín) 吕(lǚ) 曹(cáo) 魏(wai) 谢(xia) 水(shuǐ) 苏(sū) 范(fàn) 韦(w?i) 凤(fang) 任(r?n) 鲍(bào) 廉(lián) 贺(ha) 殷(yīn) 邬(wū) 于(yú) 韩(hán) 尤(y?u) 施(shī) 严(yán) 陶(táo) 邹(zōu) 窦(d?u) 潘(pān) 彭(p?ng) 昌(chāng) 花(huā) 袁(yuán) 史(shǐ) 岑(c?n) 倪(ní) 罗(lu?) 安(ān) 时(shí) 杨(yáng) 许(xǔ) 张(zhāng) 华(huà) 姜(jiāng) 喻(yù) 章(zhāng) 葛(gě) 郎(láng) 马(mǎ) 方(fāng) 柳(liǔ) 唐(táng) 薛(xuē) 汤(tāng) 毕(bì) 常(cháng) 傅(fù)

皮(pí) 卞(biàn) 齐(qí) 康(kāng)

伍(wǔ) 余(yú) 元(yuán) 卜(bǔ) 顾(gù) 孟(mang) 平(píng) 黄(huáng) 和(h?) 穆(mù) 萧(xiāo) 尹(yǐn) 姚(yáo) 邵(shào) 湛(zhàn) 汪(wāng) 祁(qí) 米(mǐ) 计(jì) 谈(tán) 熊(xi?ng) 项(xiàng) 杜(dù) 席(xí) 贾(jiǎ) 江(jiāng) 梅(m?i) 钟(zhōng) 高(gāo) 樊(fán) 虞(yú) 昝(zǎn) 经(jīng) 毛(máo) 贝(bai) 伏(fú) 宋(s?ng) 纪(jǐ) 祝(zhù) 阮(ruǎn) 季(jì) 路(lù) 童(t?ng) 盛(shang) 徐(xú)

夏(xià) 胡(hú) 万(wàn) 管(guǎn) 房(fáng) 禹(yǔ) 明(míng) 成(ch?ng) 茅(máo) 舒(shū) 董(dǒng) 蓝(lán) 麻(má) 娄(l?u) 颜(yán) 林(lín) 邱(qiū) 蔡(cài) 凌(líng) 支(zhī) 卢(lú) 裘(qiú) 狄(dí) 臧(zāng) 戴(dài) 庞(páng) 屈(qū) 梁(liáng) 闵(mǐn) 强(qiáng) 危(wēi) 郭(guō) 刁(diāo) 骆(lu?)

田(tián) 霍(hu?) 柯(kē) 莫(m?) 缪(miào)

干(gān) 解(xia) 应(yīng) 宗(zōng) 丁(dīng) 宣(xuān) 贲(bēn) 邓(dang) 郁(yù) 单(shàn) 杭(háng) 洪(h?ng) 包(bāo) 诸(zhū) 左(zuǒ) 石(shí) 崔(cuī) 吉(jí) 钮(niǔ) 龚(gōng) 程(ch?ng) 裴(p?i) 荀(xún) 甄(zhēn) 芮(ruì) 汲(jí) 井(jǐng) 乌(wū) 牧(mù) 车(chē) 全(quán) 秋(qiū) 宁(nìng) 甘(gān) 祖(zǔ) 景(jǐng) 叶(ya) 嵇(jī) 陆(lù) 羊(yáng) 曲(qū) 羿(yì) 邴(bǐng) 段(duàn) 焦(jiāo) 隗(kuí) 侯(h?u) 郗(xī) 仲(zh?ng) 仇(qiú) 钭(tǒu) 武(wǔ) 詹(zhān)

幸(xìng) 邢(xíng) 荣(r?ng) 於(yū) 家(jiā) 储(chǔ) 糜(mí) 富(fù) 巴(bā) 山(shān) 宓(mì) 班(bān) 伊(yī) 栾(luán) 厉(lì) 符(fú) 束(shù) 司(sī) 滑(huá) 翁(wēng) 惠(huì) 封(fēng) 靳(jìn) 松(sōng) 巫(wū) 弓(gōng) 谷(gǔ) 蓬(p?ng) 仰(yǎng) 宫(gōng) 暴(bào) 戎(r?ng) 刘(liú) 龙(l?ng)

韶(sháo)

郜(gào) 黎(lí) 蓟(jì) 薄(b?)

印(yìn) 宿(sù) 白(bái) 怀(huái) 蒲(pú) 邰(tái) 从(c?ng) 鄂(a)

索(suǒ) 咸(xián) 籍(jí) 赖(lài) 卓(zhu?) 蔺(lìn)

屠(tú) 蒙(m?ng)

池(chí) 胥(xū) 闻(w?n) 谭(tán) 姬(jī) 冉(rǎn) 郤(xì) 濮(pú)

边(biān) 郏(jiá) 温(wēn) 柴(chái) 慕(mù) 宦(huàn) 向(xiàng) 戈(gē) 暨(jì) 乔(qiáo) 能(nài) 莘(shēn) 贡(g?ng) 申(shēn) 宰(zǎi) 璩(qú) 牛(niú)

扈(hù) 浦(pǔ) 别(bi?) 瞿(qú) 连(lián) 艾(ài)

古(gǔ) 廖(liào) 居(jū) 阴(yīn) 苍(cāng) 党(dǎng) 劳(láo) 扶(fú) 郦(lì)

桑(sāng) 寿(sh?u) 燕(yān) 尚(shàng) 庄(zhuāng) 阎(yán) 茹(rú) 鱼(yú) 易(yì) 庾(yǔ) 衡(h?ng) 郁(yù) 双(shuāng) 翟(zhái) 逄(páng) 堵(dǔ) 雍(yōng)

桂(guì) 通(tōng)

冀(jì) 农(n?ng) 晏(yàn) 充(chōng) 习(xí) 容(r?ng)

慎(shan) 终(zhōng) 步(bù)

都(dū) 匡(kuāng) 广(guǎng) 欧(ōu) 蔚(wai)

耿(gěng) 国(gu?) 禄(lù) 殳(shū) 越(yua)

满(mǎn) 文(w?n) 阙(quē) 沃(w?) 夔(kuí) 厍(sha) 敖(áo) 辛(xīn) 饶(ráo) 沙(shā) 须(xū) 蒯(kuǎi) 荆(jīng) 权(quán) 桓(huán)

弘(h?ng) 寇(k?u) 东(dōng) 利(lì) 隆(l?ng) 聂(nia) 融(r?ng) 阚(kàn) 空(kōng) 乜(nia) 丰(fēng) 相(xiàng)红(h?ng) 逯(lù) 公(gōng)

师(shī) 巩(gǒng) 晁(cháo) 冷(lěng) 那(nā)

勾(gōu) 訾(zǐ) 简(jiǎn)

曾(zēng) 母(mǔ) 养(yǎng)

鞠(jū)

巢(cháo) 关(guān) 查(zhā) 后(h?u) 游(y?u) 盖(gě)

竺(zhú) 益(yì)

万俟(m? qí) 司马(sī mǎ) 上官(shàng guān) 欧阳(ōu yáng) 夏侯(xià h?u) 诸葛(zhū gě) 闻人(w?n r?n) 东方(dōng fāng) 赫连(ha lián) 皇甫(huáng pǔ) 尉迟(yù chí) 公羊(gōng yáng) 澹台(tán tái) 公冶(gōng yě) 宗政(zōng zhang) ú)

濮阳(pú yáng) 淳于(chún yú) 单于(chán y

太叔(tài shū) 申屠(shēn tú) 公孙(gōng sūn) 仲孙(zh?ng sūn) 轩辕(xuān yuán) 令狐(líng hú)

钟离(zhōng lí) 宇文(yǔ w?n) 长孙(zhǎng sūn)

ū) 慕容(mù r?ng) 鲜于(xiān yú) 闾丘(lǘ qi

司徒(sī tú) 司空(sī kōng) 亓官(qí guān) 司寇(sī k?u) 仉督(zhǎng dū) 子车(zǐ jū) 颛孙(zhuān sūn) 端木(duān mù) 巫马(wū mǎ)

公西(gōng xī) 漆雕(qī diāo) 乐正(yua zhang)

á)

夹谷(jiá gǔ) 宰父(zǎi fǔ) 榖梁(gǔ liáng) 晋(jìn) 楚(chǔ) 闫(yán) 法(fǎ)

汝(rǔ) 鄢(yān) 涂(tú) 钦(qīn) 壤驷(rǎng sì) 公良(gōng liáng) 拓跋(tu? b

段干(duàn gān) 百里(bǎi lǐ) 东郭(dōng guō) 南门(nán m?n) 呼延(hū yán) 归(guī) 海 (hǎi) 羊舌(yáng sh?) 微(wēi)生(shēng) 岳(yua) 帅(shuài) 缑(gōu) 亢(kàng) 况(kuàng)

后(h?u) 有(yǒu) 琴(qín) 梁丘(liáng qiū) 左丘(zuǒ qiū) 东门(dōng m?n)

商(shāng) 牟(m?u) 佘(sh?) 西门(xī m?n) 佴(nài)

伯(b?) 赏(shǎng) 南宫(nán gōng)

墨(m?) 哈(hǎ) 谯(qiáo) 笪(dá) 年(nián) 爱(ài) 阳(yáng) 佟(t?ng) 第五(dì wǔ) 言(yán) 福(fú) 百家姓终

上一篇:育儿小妙招 文档
下一篇:飞吧,木马
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com