haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经全文带拼音(可打印)

发布时间:2014-02-11 14:04:26  

三字经

r人?n zh之ī ch初ū ,xì性nɡ b本ěn sh善àn。 xì性nɡ xi相ānɡ j近ìn , x习í xi相ānɡ yu远ǎn。 ɡǒ苟u b不ù ji教ào ,xì性nɡ n乃ǎi qi迁ān。 ji教ào zh之ī d道ào , ɡ贵uì y以ǐ zhu专ān。 x昔ī ma孟nɡ m母ǔ , z择? l邻ín ch处ǔ。 z子ǐ b不ù xu学? ,du断àn j机ī zh杼ù。 d窦?u y燕ān sh山ān ,y有ǒu y义ì fā方nɡ。 ji教ào w五ǔ z子ǐ ,mí名nɡ j俱ù yá扬nɡ。 yǎ养nɡ b不ù ji教ào ,父fù zh之īɡ过u?。 ji教ào b不ù y严án ,sh师ī zh之ī du惰?。 z子ǐ b不ù xu学? ,f非ēi su所ǒ y宜í。 y幼?u b不ù xu学? ,l老ǎo h何? w为?i。 y玉ù b不ù zhu琢? ,不bù ch成?nɡ q器ì。 r人?n b不ù xu学? ,不bù zh知ī y义ì。 w为?i r人?n z子ǐ ,fā方nɡ sh少ào sh时í。 q亲īn sh师ī y友ǒu ,习xí l礼ǐ y仪í。 xi香ānɡ ji九ǔ lí龄nɡ ,n?能nɡ w温ēn x席í。 xi孝ào y于ú q亲īn ,su所ǒ dā当nɡ zh执í。 r?融nɡ s四ì su岁ì ,n?能nɡ rà让nɡ l梨í。 d弟ì y于ú zh长ǎnɡ ,宜yí xi先ān zh知ī。 sh首ǒu xi孝ào d弟ì ,次cì ji见àn w闻?n。 zh知ī m某ǒu sh数ù ,sh识í m某ǒu w文?n。 三字经

y一ì ?而r sh十í ,sh十í ?而r b百ǎi。

b百ǎi ?而r qi千ān ,qi千ān ?而r w万àn。 s三ān c才ái zh者ě ,ti天ān d地ì r人?n。 s三ān ɡu光ānɡ zh者ě ,日rì yu月a xī星nɡ。 s三ān ɡā纲nɡ zh者ě ,j君ūn ch臣?n y义ì。 f父ù z子ǐ q亲īn ,夫fū f妇ù sh顺ùn。 yu曰ē ch春ūn xi夏à ,yu曰ē qi秋ū dō冬nɡ。 c此ǐ s四ì sh时í ,y运ùn b不ù qi穷?nɡ。 yu曰ē n南án b北ěi ,yu曰ē x西ī dō东nɡ。 c此ǐ s四ì fā方nɡ ,yī应nɡ h乎ū zh中ōnɡ。 yu曰ē shu水ǐ hu火ǒ ,木mù j金īn t土ǔ。 c此ǐ w五ǔ xí行nɡ ,b本ěn h乎ū sh数ù。 sh十í ɡà干n zh者ě,ji甲ǎ zh至ì ɡ癸uǐ。 sh十í a二r zh支ī,子zǐ zh至ì h亥ài。 yu曰ē hu黄ánɡ d道ào, r日ì su所ǒ ch躔án。 yu曰ē ch赤ì d道ào,dā当nɡ zh中ōnɡ qu权án。 ch赤ì d道ào xi下à,w温ēn nu暖ǎn j极í。 w我ǒ zh中ōnɡ hu华á, z在ài dō东nɡ b北ěi。 h寒án y燠ù j均ūn,shu霜ānɡ l露ù ɡǎ改i。 y右?u ɡā高o yu原án,zu左ǒ d大à h海ǎi。 yu曰ē ji江ānɡ h河?,yu曰ē hu淮ái j济ì。 c此ǐ s四ì d渎ú,shu水ǐ zh之ī j纪ì。 yu曰ē d岱ài hu华á,sō嵩nɡ h?恒nɡ h?衡nɡ。

1

c此ǐ w五ǔ yu岳a, sh山ān zh之ī mí名nɡ。 ɡǔ古 ji九ǔ zh州ōu, j今īn ɡǎ改i zh制ì。 ch称ēnɡ xí行nɡ sh省ěnɡ,s三ān sh十í w五ǔ。 yu曰ē sh士ì n?农nɡ,yu曰ē ɡō工nɡ sh商ānɡ。 c此ǐ s四ì m民ín,ɡ国u? zh之ī li良ánɡ。 d地ì su所ǒ sh生ēnɡ,y有ǒu c草ǎo m木ù。 c此ǐ zh植í w物ù,bi遍àn shu水ǐ l陆ù。 y有ǒu ch虫?nɡ y鱼ú,y有ǒu ni鸟ǎo sh兽?u。 c此ǐ d?动nɡ w物ù,n?能nɡ f飞ēi z走ǒu。 d稻ào li粱ánɡ sh菽ū ,m麦ài sh黍ǔ j稷ì。 c此ǐ li六ù ɡǔ谷 ,r人?n su所ǒ sh食í。 m马ǎ ni牛ú yá羊nɡ ,鸡jī qu犬ǎn sh豕ǐ。 c此ǐ li六ù ch畜ù ,r人?n su所ǒ s饲ì。 yu曰ē x喜ǐ n怒ù ,yu曰ē ā哀i j惧ù。 à爱i 恶a y欲ù ,七qī qí情nɡ j具ù。 yu曰ē r仁?n y义ì ,礼lǐ zh智ì x信ìn。 c此ǐ w五ǔ ch常ánɡ , b不ù r?容nɡ w紊ěn。 qī青nɡ ch赤ì hu黄ánɡ,及jí b白ái h黑ēi。 c此ǐ w无ú s色a,目mù su所ǒ sh识í。 su酸ān k苦ǔ ti甜án,及jí x辛īn xi咸án。 c此ǐ w无ú w味ai,k口ǒu su所ǒ h含án。 sh膻ān ji焦āo xi香ānɡ,及jí xī腥nɡ xi朽ǔ。 c此ǐ w五ǔ xi臭ù,鼻bí su所ǒ xi嗅ù。 三字经

ɡō宫nɡ sh商ānɡ ju角?,及jí zh徵ǐ y羽ǔ。 c此ǐ w五ǔ y音īn,耳ěr su所ǒ q取ǔ。 p匏áo t土ǔ ɡ?革 ,木mù sh石í j金īn。 s丝ī y与ǔ zh竹ú,n乃ǎi b八ā y音īn。 yu曰ē pí平nɡ sh上ànɡ,yu曰ē q去ù r入ù。 c此ǐ s四ì sh声ēnɡ,宜yí ti调áo y叶a。 ji九ǔ z族ú zh者ě,序xù zō宗nɡ q亲īn。 ɡā高o c?曾nɡ z祖ǔ ,父fù ?而r sh身ēn。 sh身ēn ?而r z子ǐ ,子zǐ ?而r s孙ūn。 z自ì z子ǐ s孙ūn ,zh至ì zē曾nɡ xu玄án w五ǔ l伦ún zh者ě,sh始ǐ f夫ū f妇ù。 f父ù z子ǐ xi先ān,j君ūn ch臣?n h后?u。 c次ì xi兄ōnɡ d弟ì,及jí p?朋nɡ y友ǒu。 dā当nɡ sh顺ùn x叙ù,勿wù w违?i b背ai。 y有ǒu sh叔ū b伯ǎi,y有ǒu ji舅ù sh甥ēnɡ。 x婿ù f妇ù wē翁nɡ,s三ān dǎ党nɡ mí名nɡ。 f凡án x训ùn m?蒙nɡ ,须xū ji讲ǎnɡ ji究ū。xi详ánɡ x训ùn ɡù故 ,mí明nɡ j句ù d读?u。 l礼ǐ yu乐a sh射a,御yù sh书ū sh数ù。 ɡǔ古 li六ù y艺ì,j今īn b不ù j具ù。 w帷?i sh书ū xu学?,r人?n ɡ?共nɡ z遵ūn。 j既ì sh识í z字ì,ji讲ǎnɡ shu说ō w文?n。 y有ǒu ɡǔ古 w文?n,大dà xi小ǎo zhu篆àn。

2

l隶ì c草ǎo j继ì,不bù k可ě lu乱àn。 ru若? ɡu广ǎnɡ xu学?,惧jù q其í f繁án。 d但àn lu略a shu说ō,n?能nɡ zh知ī yu源án。 w为?i xu学? zh者ě,必bì y有ǒu ch初ū。 xi小ǎo xu学? zh终ōnɡ,zh至ì s四ì sh书ū。 l论ún y语ǔ zh者ě ,二ar sh十í pi篇ān。 q群ún d弟ì z子ǐ ,记jì sh善àn y言án。 ma孟nɡ z子ǐ zh者ě ,七qī pi篇ān zh止ǐ。 bi辨àn wá王nɡ b霸à,shu说ō r仁?n y义ì。 zh中ōnɡ yō庸nɡ zh者ě,子zǐ s思ī b笔ǐ。 zh中ōnɡ b不ù pi偏ān ,yō庸nɡ b不ù y易ì。 d大à xu学? zh者ě,n乃ǎi zē曾nɡ z子ǐ。 z自ì xi修ū q齐í,zh至ì zh治ì pí平nɡ。 c此ǐ a二r pi篇ān,z在ài l礼ǐ j记ì。 j今īn d单ān xí行nɡ,b本ěn yu元án hu晦ì。 s四ì sh书ū tō通nɡ,xi孝ào jī经nɡ sh熟ú。 r如ú li六ù jī经nɡ,sh始ǐ k可ě d读ú。 li六ù jī经nɡ zh者ě,tǒ统nɡ r儒ú sh术ù。 w文?n zu作? zh周ōu,kǒ孔nɡ z子ǐ sh述ù。 y易ì sh诗ī sh书ū,礼lǐ ch春ūn qi秋ū。 yu乐a jī经nɡ wá亡nɡ,馀yú k可ě qi求ú。 y有ǒu li连án sh山ān,y有ǒu ɡ归uī zà藏nɡ。 y有ǒu zh周ōu y易ì,s三ān y易ì xi详ánɡ。 三字经

y有ǒu di典ǎn m谟?,y有ǒu x训ùn ɡà诰o。 y有ǒu sh誓ì mì命nɡ,sh书ū zh之ī à奥o。 y有ǒu ɡ国u? fē风nɡ,y有ǒu y雅ǎ s?颂nɡ。 h号ào s四ì sh诗ī,dā当nɡ fě讽nɡ s?诵nɡ。 zh周ōu l礼ǐ zh者ě,zh箸ù li六ù ɡu官ān。 y仪í l礼ǐ zh者ě,sh十í q七ī pi篇ān

。 d大à xi小ǎo d戴ài, j集í l礼ǐ j记ì。 sh述ù sh圣anɡ y言án ,礼lǐ f法ǎ b备ai。 wá王nɡ j迹ì x息ī,ch春ūn qi秋ū zu作?。 y寓ù b褒āo bi贬ǎn,bi别? sh善àn 恶a

。 s三ān zhu传àn zh者ě ,y有ǒu ɡō公nɡ yá羊nɡ。y有ǒu zu左ǒ sh氏ì ,y有ǒu ɡǔ谷 li梁ánɡ。 ě尔r y雅ǎ zh者ě,sh善àn bi辨àn y言án。 qi求ú jī经nɡ x训ùn,此cǐ m莫? xi先ān。 ɡǔ古 sh圣anɡ zh著ù,xi先ān xi贤án zhu传àn。zh注ù sh疏ū b备ai,sh十í s三ān jī经nɡ。 zu左ǒ zhu传àn w外ài,y有ǒu ɡ国u? y语ǔ。 h合? q群ún jī经nɡ,sh数ǔ sh十í w五ǔ。 jī经nɡ j既ì mí明nɡ ,fā方nɡ d读ú z子ǐ。 cu撮ō q其í y要ào ,记jì q其í sh事ì。 ɡǔ古 ji九ǔ li流ú,du多ō wá亡nɡ y佚ì。 q取ǔ w五ǔ zh种ǒnɡ,xi修ū w文?n zh质ì。 w五ǔ z子ǐ zh者ě ,y有ǒu x荀ún yá扬nɡ。 3

w?nzhōnɡzǐjílǎozhuānɡɡāozǔxīnɡhànyajiàn文 中 子,及 老 庄。 高 祖 兴 ,汉 业 建。 jīnɡzǐtōnɡdúzhūshǐzhìxiàopínɡwánɡmǎnɡcuàn经 子 通 ,读 诸 史。 至 孝 平 ,王 莽 篡。 k考ǎo sh世ì x系ì ,zh知ī zh终ōnɡ sh始ǐ。 z自ì x羲ī n?农nɡ ,zh至ì hu黄ánɡ d帝ì。 h号ào s三ān hu皇ánɡ ,z在ài sh上ànɡ sh世ì。 y尧áo sh舜ùn xī兴nɡ,ch禅án z尊ūn w位ai。 h号ào tá唐nɡ y虞ú ,w为?i a二r d帝ì。 xi夏à y有ǒu y禹ǔ ,sh商ānɡ y有ǒu tā汤nɡ。 zh周ōu w文?n w武ǔ ,ch称ēnɡ s三ān wá王nɡ。 xi夏à chu传án z子ǐ ,ji家ā ti天ān xi下à。 s四ì b百ǎi z载ǎi ,qi迁ān xi夏à sh社a。 tā汤nɡ f伐á xi夏à ,ɡ国u? h号ào sh商ānɡ。 li六ù b百ǎi z载ǎi ,zh至ì zh纣?u wá亡nɡ。 zh周ōu w武ǔ wá王nɡ ,sh始ǐ zh诛ū zh纣?u。 b八ā b百ǎi z载ǎi ,zu最ì ch长ánɡ ji久ǔ。 zh周ōu ɡ?共nɡ h和?,sh始ǐ j纪ì ni年án。 l历ì xu宣ān y幽ōu,su隧í dō东nɡ qi迁ān。 zh周ōu d道ào shu衰āi ,wá王nɡ ɡā纲nɡ zhu坠ì。ch逞ěnɡ ɡà干n ɡē戈 ,sh尚ànɡ y游?u shu说ì。 sh始ǐ ch春ūn qi秋ū ,zh终ōnɡ zh战àn ɡ国u?。 w五ǔ b霸à qi强ánɡ ,七qī xi雄?nɡ ch出ū。 yí嬴nɡ q秦ín sh氏ì ,sh始ǐ ji兼ān bì并nɡ。 chu传án a二r sh世ì ,ch楚ǔ h汉àn zh争ēnɡ。 三字经

ɡu光ānɡ w武ǔ xī兴nɡ ,w为?i dō东nɡ h汉àn。 s四ì b百ǎi ni年án ,zh终ōnɡ y于ú xi献àn。 w魏ai sh蜀ǔ w吴ú ,zh争ēnɡ h汉àn dǐ鼎nɡ。 h号ào s三ān ɡ国u? ,迄qì li两ǎnɡ j晋ìn。 s?宋nɡ q齐í j继ì , li梁ánɡ ch陈?n ch承?nɡ。 w为?i n南án ch朝áo ,d都ōu j金īn lí陵nɡ。 b北ěi yu元án w魏ai ,f分ēn dō东nɡ x西ī。 y宇ǔ w文?n zh周ōu ,与yǔ ɡā高o q齐í。 d迨ài zh至ì su隋í ,一yì t土ǔ y宇ǔ。 b不ù z再ài chu传án ,sh失ī tǒ统nɡ x绪ù。 tá唐nɡ ɡā高o z祖ǔ ,起qǐ y义ì sh师ī。 ch除ú su隋í lu乱àn ,chu创ànɡ ɡ国u? j基ī。 a二r sh十í chu传án ,s三ān b百ǎi z载ǎi。 li梁ánɡ mi灭a zh之ī ,ɡ国u? n乃ǎi ɡǎ改i。 li梁ánɡ tá唐nɡ j晋ìn ,及jí h汉àn zh周ōu。 ch称ēnɡ w五ǔ d代ài ,ji皆ē y有ǒu y由?u。 zh赵ào s?宋nɡ xī兴nɡ ,sh受?u zh周ōu sh禅àn。 sh十í b八ā chu传án ,n南án b北ěi h混ùn。 li辽áo xī兴nɡ j金īn ,ji皆ē y夷í y裔ì。 yu元án mi灭a zh之ī,ju绝? s?宋nɡ sh世ì。 l莅ì zh中ōnɡ ɡ国u?,ji兼ān r?戎nɡ d狄í。

4

ji九ǔ sh十í ni年án,f返ǎn sh沙ā q碛ì。 t太ài z祖ǔ xī兴nɡ,ch称ēnɡ d大à mí明nɡ。 j纪ì h?洪nɡ w武ǔ,都dū j金īn lí陵nɡ。 d迨ài ch成?nɡ z祖ǔ,qi迁ān w宛ǎn pí平nɡ。 sh十í li六ù sh世ì,zh至ì ch崇?nɡ zh祯ēn 。 qu权án y阉ān s肆ì,li流ú k寇?u q起ǐ。 z自ì ch成?nɡ r入ù,sh神?n q器ì hu毁ǐ。 qī清nɡ t太ài z祖ǔ ,xī兴nɡ li辽áo dō东nɡ。 j金īn zh之ī h后?u,sh受?u mí明nɡ fē封nɡ。 zh至ì sh世ì z祖ǔ ,n乃ǎi d大à t?同nɡ。 sh十í a二r sh世ì ,qī清nɡ zu祚? zh终ōnɡ。 f凡án zh正anɡ sh史ǐ,ni廿àn s四ì b部ù。 y益ì y以ǐ qī清nɡ,ch成?nɡ ni廿àn w五ǔ。 sh史ǐ su虽ī f繁án,读dú y有ǒu c次ì。 sh史ǐ j记ì y一ì,h汉àn sh书ū a二r。 h后?u h汉àn s三ān,ɡ国u? zh志ì s四ì。 c此ǐ s四ì sh史ǐ,zu最ì jī精nɡ zh致ì。 xi先ān s四ì sh史ǐ,ji兼ān zh证anɡ jī经nɡ。 c参ān tō通nɡ ji鉴àn,yu约ē ?而r jī精nɡ。 l历ì d代ài sh事ì,qu全án z在ài z兹ī。 z载ǎi zh治ì lu乱àn,zh知ī xī兴nɡ shu衰āi。 d读ú sh史ǐ zh者ě ,k考ǎo sh实í l录ù。 tō通nɡ ɡǔ古 j今īn ,ru若? q亲īn m目ù。 三字经

h汉àn ji贾ǎ dǒ董nɡ,及jí x许ǔ zh郑anɡ。 ji皆ē jī经nɡ sh师ī,n?能nɡ sh述ù sh圣anɡ。 s?宋nɡ zh周ōu ch程?nɡ,zh张ānɡ zh朱ū l陆ù。 mí明nɡ wá王nɡ sh氏ì,ji皆ē d道ào xu学?。 q屈ū yu原án f赋ù,b本ěn fē风nɡ r人?n。 d逮ài z邹ōu m枚?i,暨jì qī卿nɡ y云ún。 h韩án y与ǔ li柳ǔ,bì并nɡ w文?n xi雄?nɡ。 l李ǐ ru若? d杜ù,w为?i sh诗ī zō宗nɡ。 f凡án xu学? zh者ě,宜yí ji兼ān tō通nɡ。 y翼ì sh圣anɡ ji教ào,zh振an m民ín fē风nɡ。 k口ǒu ?而r s?诵nɡ ,x心īn ?而r w惟?i。 ch朝áo y于ú s斯ī ,夕xī y于ú s斯ī。 x昔ī zh仲?nɡ n尼í ,sh师ī xi项ànɡ tu橐?。 ɡǔ古 sh圣anɡ xi贤án ,sh尚ànɡ q勤ín xu学?。 zh赵ào zh中ōnɡ lì令nɡ ,读dú l鲁ǔ l论ún。 b彼ǐ j既ì sh仕ì ,xu学? qi且ě q勤ín。 p披ī p蒲ú bi编ān ,xu削ē zh竹ú ji简ǎn。 b彼ǐ w无ú sh书ū ,qi且ě zh知ī mi勉ǎn。 t头?u xu悬án li梁ánɡ ,zhu锥ī c刺ì ɡǔ股。 b彼ǐ b不ù ji教ào ,自zì q勤ín k苦ǔ。 r如ú ná囊nɡ yí萤nɡ ,如rú yì映nɡ xu雪ě。 ji家ā su虽ī p贫ín ,xu学? b不ù chu辍?。 r如ú f负ù x薪īn , r如ú ɡ挂uà ji角ǎo。 5

sh身ēn su虽ī l劳áo , y犹?u k苦ǔ zhu卓?。 s苏ū mí明nɡ y允ǔn , a二r sh十í q七ī。 sh始ǐ f发ā f奋an , d读ú sh书ū j籍í。 b彼ǐ j既ì l老ǎo ,y犹?u hu悔ǐ ch迟í。 ě尔r xi小ǎo sh生ēnɡ , y宜í z早ǎo s思ī。 ru若? x荀ún qī卿nɡ,ni年án w五ǔ sh十í。 y游?u j稷ì xi下à, x习í r儒ú y业a。 b彼ǐ j既ì ch成?nɡ ,zh众?nɡ ch称ēnɡ y异ì。ě尔r xi小ǎo sh生ēnɡ ,宜yí l立ì zh志ì。 yí莹nɡ b八ā su岁ì ,n?能nɡ yǒ咏nɡ sh诗ī。 b泌ì q七ī su岁ì ,n?能nɡ f赋ù q棋í。 b彼ǐ yǐ颖nɡ w悟ù ,r人?n ch称ēnɡ q奇í。 ě尔r y幼?u xu学? ,dā当nɡ xi效ào zh之ī。 c蔡ài w文?n j姬ī ,n?能nɡ bi辨àn q琴ín。 xi谢a d道ào y韫ùn ,n?能nɡ yǒ咏nɡ y吟ín。 b彼ǐ n女ǚ z子ǐ ,qi且ě cō聪nɡ m敏ǐn。 ě尔r n男án z子ǐ ,dā当nɡ z自ì jǐ警nɡ。 tá唐nɡ li刘ú y晏àn ,fā方nɡ q七ī su岁ì。 j举ǔ sh神?n t?童nɡ ,zu作? zh正anɡ z字ì。 b彼ǐ su虽ī y幼?u ,sh身ēn y已ǐ sh仕ì。 ě尔r y幼?u xu学? ,mi勉ǎn ?而r zh致ì。 qu犬ǎn sh守ǒu y夜a ,鸡jī s司ī ch晨?n。 ɡǒ苟u b不ù xu学? , h曷? w为?i r人?n。

三字经

c蚕án t吐ǔ s丝ī ,fē蜂nɡ ni酿ànɡ m蜜ì。 r人?n b不ù xu学? ,不bù r如ú w物ù。 y幼?u x习í y业a ,zhu壮ànɡ zh致ì sh身ēn 。 sh上ànɡ ku匡ānɡ ɡ国u? ,xi下à l利ì m民ín。 yá扬nɡ mí名nɡ sh声ēnɡ ,xi显ǎn f父ù m母ǔ。 ɡu光ānɡ y于ú qi前án , y裕ù y于ú h后?u。 r人?n y遗í z子ǐ , j金īn m满ǎn yí籯ng。 w我ǒ ji教ào z子ǐ , w惟?i y一ī jī经nɡ。 q勤ín y有ǒu ɡō功nɡ , x戏ì w无ú y益ì。 ji戒a zh之ī z哉āi , y宜í mi勉ǎn l力ì。 6

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com