haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

汉语拼音音节表

发布时间:2014-02-13 14:01:08  

汉语拼音音节表

b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao

miu mian min ming

f fa fo fei fou fan fen fang feng

d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian

nin niang ning

l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

k ka ke kai kou kan ken kang keng

h ha he hai hei hao hou hen hang heng

j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng

sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

r re ri rao rou ran ren rang reng

z za ze zi zai zao zou zang zeng

c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng

s sa se si sai sao sou san sen sang seng

y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying

w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com