haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

千字文注拼音版

发布时间:2014-02-16 10:05:53  

千字文

(南朝)梁周兴嗣撰

tiān dì xuán huáng yǔ zh?u h?ng huāng

天 地 玄 黄 , 宇 宙 洪 荒 。

rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng

日 月 盈 昃 hán lái shǔ wǎng 寒 来 暑 往 rùn yú ch?ng suì 闰 馀 成 岁 yún t?ng zhì yǔ 云 腾 致 雨 jīn shēng lí shuǐ 金 生 丽 水 jiàn hào jù quē 剑 号 巨 阙 guǒ zhēn lǐ nài 果 珍 李 柰 hǎi xián h? dàn 海 咸 河 淡 long shī huǒ dì 龙 师 火 帝 shǐ zhì w?n zì 始 制 文 字 辰 宿 列 张 。

qiū shōu dōng cáng

秋 收 冬 藏 。

lǜ lǚ tiáo yáng

律 吕 调 阳 。

lù ji? w?i shuāng

露 结 为 霜 。

yù chū kūn gāng

玉 出 崐 冈 。

zhū chēng yè guāng

珠 称 夜 光 。

cài zh?ng jia jiāng

菜 重 芥 姜 。

lín qián yǔ xiáng

鳞 潜 羽 翔 。

niǎo guān r?n huáng

鸟 官 人 皇 。

nǎi fú yī shāng

乃 服 衣 裳 。

, , , , ,, , , , ,

tuī wai ràng gu? yǒu yú táo táng

推 位 让 国 , 有 虞 陶 唐 。

diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng

吊 民 伐 罪 , 周 发 殷 汤 。

zu? cháo wan dào chuígǒng píng zhāng

坐 朝 问 道 ài yù lí shǒu 爱 育 黎 首 xiá ěr yī tǐ 遐 迩 一 体 míng fèng zài zhú 鸣 凤 在 竹 huà bai cǎo mù 化 被 草 木 gài cǐ shēn fā 盖 此 身 发 gōng w?i jū yǎng 恭 惟 鞠 养 nǚ mù zhēn ji? 女 慕 贞 洁 zhī gu? bì gǎi 知 过 必 改 wǎng tán bǐ duǎn 罔 谈 彼 短 垂 拱 平 章 。

ch?n fú r?ng qiāng

臣 伏 戎 羌 。

shuài bīn guī wáng

率 宾 归 王 。

bái jū shí chǎng

白 驹 食 场 。

lài jí

wàn fāng

赖 及 万 方 。

sì dà wǔ cháng

四 大 五 常 。

qǐ gǎn

huǐ shāng

岂 敢 毁 伤 。

nán xiào cái liáng

男 效 才 良 。

d? n?ng m? wàng

得 能 莫 忘 。

mǐ shì jǐ cháng

靡 恃 己 长 。

, , , , , , , , ,,

xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng 信 使 可 覆 , 器 欲 难 量 。 m? bēi sī rǎn shī zàn gāo yáng 墨 悲 丝 染 , 诗 赞 羔 羊 。 jǐng xíng w?i xián ka niàn zu? shang 景 行 维 贤 ,

d? jiàn míng lì

德 建 名 立 ,

kōng gǔ chuán shēng

空 谷 传 声 ,

huò yīn è jī

祸 因 恶 积 ,

chǐ bì fēi bǎo

尺 璧 非 宝 ,

zī fù shì jūn

资 父 事 君 ,

xiào dāng jié lì

孝 当 竭 力 ,

lín shēn lǚ b?

临 深 履 薄 ,

sì lán sī xīn

似 兰 斯 馨 ,

chuān liú bù xī

川 流 不 息 , 克 念 作 圣 。 xíng duān biǎo zhang 形 端 表 正 。 xū táng xí tīng 虚 堂 习 听 。 fú yuán shàn qìng 福 缘 善 庆 。 cùn yīn shì jìng 寸 阴 是 竞 。 yuē yán yǔ jìng 曰 严 与 敬 。 zhōng zé jìn mìng 忠 则 尽 命 。 sù xīng wēn qìng 夙 兴 温 凊 。 rú sōng zhī shèng 如 松 之 盛 。 yuān ch?ng qǔ yìng

渊 澄 取 映 。

r?ng zhǐ ru? sī yán cí ān dìng

容 止 若 思 , 言 辞 安 定 。

dǔ chūch?ng měi shan zhōng yí lìng

笃 初 诚 美 , 慎 终 宜 令 。

r?ng ya suǒ jī jí shan wú jìng

荣 业 所 基 xué yōu dēng shì 学 优 登 仕 cún yǐ gān táng 存 以 甘 棠 yua shū guì jiàn 乐 殊 贵 贱 shàng hé xià mù 上 和 下 睦 wài sh?u fù xùn 外 受 傅 训 zhū gū b? shū 诸 姑 伯 叔 kǒng huái xiōng dì孔 怀 兄 弟 Jiāo yǒu t?u fan 交 友 投 分 r?n cí yǐn ca 仁 慈 隐 恻 籍 甚 无 竟 。

shè zhí cóng zhèng

摄 职 从 政 。

qù ?r yì yǒng

去 而 益 咏 。

lǐ bi? zūn bēi

礼 别 尊 卑 。

fū chàng fù suí

夫 唱 妇 随 。 rù fang mǔ yí

入 奉 母 仪 。

y?u zǐ bǐ ?r

犹 子 比 儿 。

t?ng qì lián zhī

同 气 连 枝 。

qiē m? zhēn

guī

切 磨 箴 规 。

zào cì fú lí

造 次 弗 离 。

, , , , ,, , , , ,

jié yì lián tuì diān pèi fěi kuī

节 义 廉 退 , 颠 沛 匪 亏 。 xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí

性 静 情 逸 , 心 动 神 疲 。 shǒu zhēn zhìmǎn zhú wù yì yí

守 真 志 满 ,

jiān chí yǎ cāo

坚 持 雅 操 ,

dū yì huá xià

都 邑 华 夏 ,

bèi máng miàn luò

背 邙 面 洛 ,

gōng diàn pán yù

宫 殿 盘 郁 ,

tú xiě qín sh?u

图 写 禽 兽 ,

bǐng sha páng qǐ

丙 舍 旁 启 ,

sì yán sha xí

肆 筵 设 席 ,

shēng jiē nà bì

升 阶 纳 陛 ,

y?u tōng guǎng nai

右 通 广 内 ,逐 物 意 移 。 hǎo ju? zì mí 好 爵 自 縻 。 dōng xī èr jīng 东 西 二 京 。 fú wèi jù jīng 浮 渭 据 泾 。 lóu guàn fēi jīng 楼 观 飞 惊 。 huà cǎi xiān ling 画 彩 仙 灵 。 jiǎ zhàng duì yíng 甲 帐 对 楹 。 gǔ sa chuī shēng 鼓 瑟 吹 笙 。 biàn zhuàn yí xīng 弁 转 疑 星 。 zuǒ dá ch?ng míng

左 达 承 明 。

jì jí f?n diǎn yì jù qún yīng 既 集 坟 典 , 亦 聚 群 英 。 dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng

杜 稿 钟 隶 , 漆 书 壁 经 。 fǔ lu? jiàng xiàng lù jiā huái qīng 府 罗 将 相 ,

hù fēng bā xiàn

户 封 八 县 ,

gāo guān p?i niǎn

高 冠 陪 辇 ,

shì lù chǐ fù

世 禄 侈 富 ,

cè gōng mào shí

策 功 茂 实 ,

pán xī yī yǐn

磻 溪 伊 尹 ,

yǎn zhái qū fù

奄 宅 曲 阜 ,

huán gōng kuāng hé

桓 公 匡 合 ,

qǐ huí hàn huì

绮 回 汉 惠 ,

Jùn yì mì wù

俊 义 密 勿 ,路 侠 槐 卿 。 jiā jǐ qiān bīng 家 给 千 兵 。 qū gǔ zhan yīng 驱 毂 振 缨 。 chē jià f?i qīng 车 驾 肥 轻 。 lè bēi kè míng 勒 碑 刻 铭 。 zuǒ shí ā h?ng 佐 时 阿 衡 。 wēi dàn shú yíng 微 旦 孰 营 。 jì ruò fú qīng 济 弱 扶 倾 。 yua gǎn wǔ dīng 说 感 武 丁 。 duō shì shí níng

多 士 寔 宁 。

Jìn chǔ gēng bà zhào wai kùn h?ng 晋 楚 更 霸 , 赵 魏 困 横 。 jiǎ tú mia gu? jiàn tǔ huì m?ng 假 途 灭 虢 , 践 土 会 盟 。 h? zūn yuē fǎ hán bì fán xíng

何 遵 约 法 , 韩 弊 烦 刑 。 qǐ jiǎn pō mù y?ng jūn zuì jīng

起 翦 颇 牧 , 用 军 最 精 。 xuān wēi shā mò chí yù dān qīng

宣 威 沙 漠 , 驰 誉 丹 青 。 jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qínbìng

九 州 禹 迹 , 百 郡 秦 并 。 yua zōng h?ng dài shàn zhǔ yún tíng 岳 宗 恒 岱 , 禅 主 云 亭 。 yàn m?n zǐ sài jī tián chì ch?ng 雁 门 紫 塞 , 鸡 田 赤 诚 。 kūn chí jié shí jù yě dòng tíng 昆 池 碣 石 , 钜 野 洞 庭 。 kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng

旷 远 绵 邈 , 岩 岫 杳 冥 。 zhì běn yú nóng wù zī jià sè

治 本 于 农 , 务 兹 稼 穑 。 chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì

俶 载 南 亩 , 我 艺 黍 稷 。

shuìshú gòng xīn quàn shǎng chù zhì

税 熟 贡 新 , 劝 赏 黜 陟 。

mang kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí

孟 轲 敦 素 , 史 鱼 秉 直 。

shù jī zhōng yōng láo qiān jǐn chì

庶 几 中 庸 ,líng yīn chá lǐ 聆 音 察 理 ,yí ju? jiā

y?u 贻 厥 嘉 猷 ,xǐng gōng jī jia 省 躬 讥 诫 ,dài rǔ jìn

chǐ 殆 辱 近 耻 ,liǎng shū jiàn jī 两 疏 见 机 ,suǒ jū xián chù 索 居 闲 处 ,qiú gǔ xún lùn 求 古 寻 论 ,xīn

z?u lai qiǎn 欣 奏 累 遣 ,qú h? dì lì 渠 荷 的 历 , 劳 谦 谨 敕 。

jiàn mào biàn sa

鉴 貌 辨 色 。

miǎn qí zhī zhí

勉 其 祗 植 。

chǒng zēng kàng jí

宠 增 抗 极 。

lín gāo xìng

林 皋 幸 即 。

jiě cú shuí bī

解 徂 谁 逼 。 ch?n m? jì liáo 沉 默 寂 寥 。

sàn lǜ xiāo yáo

散 虑 逍 遥 。

qī xia huān zhāo

戚 谢 欢 招 。

yuán mǎng chōu tiáo 园 莽 抽 条 。

pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo

枇 杷 晚 翠 , 梧 桐 早 凋 。

chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo

陈 根 委 翳 , 落 叶 飘 摇 。

yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo

游 鹍 独 运 dān dú wán shì 耽 读 玩 市 yì y?u yōu wai 易 輶 攸 畏 jù shàn cān fàn 具 膳 餐 饭 bǎo yù pēng zǎi 饱 饫 烹 宰 qīn qī gù jiù 亲 戚 故 旧 qia yù jì fǎng 妾 御 绩 纺 wán shàn yuán jié 纨 扇 圆 洁 zh?u mián xī mai 昼 眠 夕 寐 xián gē jiǔ

yàn 弦 歌 酒 宴 凌 摩 绛 霄 。

yù mù náng xiāng

寓 目 囊 箱 。

zhǔ ěr yuán qiáng

属 耳 垣 墙 。

shì kǒu chōng cháng

适 口 充 肠 。

jī yàn zāo kāng

饥 厌 糟 糠 。

lǎo shào yì liáng

老 少 异 粮 。

shì jīn w?i fáng

侍 巾 帷 房 。

yín zhú wěi huáng

银 烛 炜 煌 。

lán sǔn xiàng chuáng

蓝 笋 象 床 。

jiē bēi jǔ shāng

接 杯 举 觞 。

, , , , , , , , , ,

jiǎo shǒudùn zú yua yù qiě kāng

矫 手 顿 足 , 悦 豫 且 康 。 dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng 嫡 后 嗣 续 , 祭 祀 蒸 尝 。 qǐ sǎngzài bài sǒng jù kǒng huáng

稽 颡 再 拜 ,

jiān di? jiǎn yào

笺 牒 简 要 ,

hái g?u xiǎng yù

骸 垢 想 浴 ,

lǘ lu? dú ta

驴 骡 犊 特 ,

zhū zhǎn z?i dào

诛 斩 贼 盗 ,

bù sha liáo wán

布 射 辽 丸 ,

tián bǐ lún zhǐ

恬 笔 伦 纸 ,

shì fēn lì sú

释 纷 利 俗 ,

máo shī shū zī

毛 施 淑 姿 ,

nián shǐ měi cuī

年 矢 每 催 ,悚 惧 恐 惶 。 gù dá shěn xiáng 顾 答 审 详 。 zhí ra yuàn liáng 执 热 愿 凉 。 hài yua chāo xiāng 骇 跃 超 骧 。 bǔ hu? pàn wáng 捕 获 叛 亡 。 jī qín ruǎn xiào 嵇 琴 阮 啸 。 jūn qiǎo r?n diào 钧 巧 任 钓 。 bìng jiē jiā miào 竝 皆 佳 妙 。 gōng pín yán xiào 工 嚬 妍 笑 。 xī huī lǎng yào 曦 晖 朗 曜 。

xuán jī xuán wò huì pò huán zhào

璇 玑 悬 斡 , 晦 魄 环 照 。 zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào 指 薪 修 祜 , 永 绥 吉 劭 。 jǔ bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào

矩 步

shù dài

束 带

gū l?u

孤 陋

wai yǔ

谓 语引 领 ,jīn zhuāng 矜 庄 ,guǎ w?n 寡 闻 ,zhù zhě 助 者 ,俯 仰 廊 庙 。 pái huái zhān tiào 徘 徊 瞻 眺 。 yú m?ng děng qiào 愚 蒙 等 诮 。 yān zāi hū yě

焉 哉 乎 也 。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com