haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经注音版

发布时间:2014-02-27 13:04:59  

栗家庄乡南垣村寨小学校本教材——国学颂读《三字经》

r?nzhīchū,xìnɡběnshàn。 xìnɡxiānɡjìn,xíxiānɡyuǎn。 人 之 初 ,性 本 善 。 性 相 近 ,习相 远 。 ɡǒubùjiào,xìnɡnǎiqiān。 jiàozhīdào,ɡuìyǐzhuān。

苟 不 教 ,性 乃 迁 。 教 之 道 ,贵 以 专 。 xīmanɡmǔ,z?línchù。 zǐbùxu?,duànjīzhù。

昔 孟 母,择 邻 处 。 子 不 学 ,断 机 杼 。 d?uyànshān,yǒuyìfānɡ。 jiàowǔzǐ,mínɡjùyánɡ。 窦 燕 山 ,有 义 方 。 教 五 子,名 俱 扬 。 yǎnɡbùjiào,fùzhīɡu?。 jiàobùyán,shīzhīdu?。 养 不 教 ,父 之 过 。 教 不 严 ,师 之 惰 。 zǐbùxu?,fēisuǒyí。 y?ubùxu?,lǎoh?w?i。

子 不 学 ,非 所 宜。 幼 不 学 ,老 何 为 。 yùbùzhu?,bùch?nɡqì。 r?nbùxu?,bùzhīyì。

玉 不 琢 ,不 成 器。 人 不 学 ,不 知 义。 w?ir?nzǐ,fānɡshàoshí。 qīnshīyǒu,xílǐyí。

为 人 子,方 少 时 。 亲 师 友 ,习 礼 仪。 xiānɡjiǔlínɡ,n?nɡwēnxí。 xiàoyúqīn,suǒdānɡzhí。 香 九 龄 ,能 温 席。 孝 于 亲 ,所 当 执 。 r?nɡsìsuì,n?nɡrànɡlí。 dìyúzhǎnɡ,yíxiānzhī。 融 四 岁 ,能 让 梨。 弟 于 长 ,宜 先 知 。

一年之计在于春,一日之计在于晨。(南朝萧铎) 1

栗家庄乡南垣村寨小学校本教材——国学颂读《三字经》

shǒuxiàotì,cìjiànw?n。 zhīmǒushù,shímǒuw?n。 首 孝 悌,次 见 闻 。 知 某 数 ,识 某 文 。 yì?rshí,shí?rbǎi。 bǎi?rqiān,qiān?rwàn。

一 而 十 ,十 而 百 。 百 而 千 ,千 而 万 。 sāncáizhě,tiāndìr?n。 sānɡuānɡzhě,rìyuaxīnɡ。

三 才 者 ,天 地 人 。 三 光 者 ,日 月 星 。sānɡānɡzhě,jūnch?nyì。 fùzǐqīn,fūfùshùn。

三 纲 者 ,君 臣 义。 父 子 亲 ,夫 妇 顺 。 yuēchūnxià,yuēqiūdōnɡ。 cǐsìshí,yùnbùqi?nɡ。

曰 春 夏 ,曰 秋 冬 。 此 四 时 ,运 不 穷 。yuēnánběi,yuēxīdōnɡ。 cǐsìfānɡ,yìnɡhūzhōnɡ。

曰 南 北 ,曰 西 东 。 此 四 方 ,应 乎 中 。yuēshuíhuǒ,mùjīntǔ。 cǐwǔxínɡ,běnhūshù。

曰 水 火 ,木 金 土。 此 五 行 ,本 乎 数 。 yuēr?nyì,lǐzhìxìn。 cǐwǔchánɡ,bùr?nɡwěn。 曰 仁 义,礼 智 信 。 此 五 常 ,不 容 紊 。 dàoliánɡshū,màishǔjì。 cǐliùɡǔ,r?nsuǒshí。

稻 粱 菽 ,麦 黍 稷。 此 六 谷,人 所 食 。 mǎniúyánɡ,jīquǎnshǐ。 cǐliùchù,r?nsuǒsì。

马 牛 羊 ,鸡 犬 豕 。 此 六 畜 ,人 所 饲。

一年之计在于春,一日之计在于晨。(南朝萧铎) 2

栗家庄乡南垣村寨小学校本教材——国学颂读《三字经》

yuēxǐnù,yuēāijù。 àia yù,qīqínɡjù。

曰 喜 怒,曰 哀 惧。 爱 恶 欲,七 情 具。

páotǔɡ?,mùshíjīn。 sīyǔzhú,nǎibāyīn。

匏 土 革,木 石 金 。 丝 与 竹 ,乃 八 音 。

ɡāozēnɡzǔ,fù?rshēn。 shēn?rzǐ,zǐ?rsūn。

高 曾 祖,父 而 身 。 身 而 子,子 而 孙 。

zìzǐsūn,zhìxuánc?nɡ。 nǎijiǔzú,r?nzhīlún。

自 子 孙 ,至 玄 曾 。 乃 九 族,人 之 伦 。

fùzǐēn,fūfùc?nɡ。 xiōnɡz?yǒu,dìz?ɡōnɡ。

父 子 恩,夫 妇 从 。 兄 则 友 弟 则 恭 。

zhǎnɡy?uxù,yǒuyǔp?nɡ。 jūnz?jìnɡ,ch?nz?zhōnɡ。 长 幼 序,友 与 朋 。 君 则 敬 ,臣 则 忠 。 cǐshíyì,r?nsuǒt?nɡ。 dānɡshùnxù,wùw?ibai。

此 十 义,人 所 同 。 当 顺 序,勿 违 背 。 fánxùnm?nɡ,xūjiǎnɡjiū。 xiánɡxùnɡǔ,mínɡjùd?u。 凡 训 蒙 ,须 讲 究 。 详 训 诂,明 句 读 。

w?ixu?zhě,bìyǒuchū。 《xiǎoxu?》zhōnɡ,zhì“sìshū”。为 学 者 ,必有 初 。 《小学》终 ,至 “四书 ”。 《lúnyǔ》zhě,arshípiān。 qúndìzǐ,jìshànyán。

《论语》者 ,二 十 篇 。 群 弟 子,善 言 。

一年之计在于春,一日之计在于晨。(南朝萧铎) 3

栗家庄乡南垣村寨小学校本教材——国学颂读《三字经》

《manɡzǐ》zhě,qīpiānzhǐ。 jiǎnɡdàod?,shuōr?nyì。 《孟子》者 ,七篇 止 。 讲 道 德,说 仁 义。 zu?《zhōnɡyōnɡ》,zǐsībǐ。 zhōnɡbùpiān,yōnɡbúyì。 作 《中庸》,子思笔。 中 不 偏 ,庸 不 易。 zu?《dàxu?》,nǎic?nɡzǐ。 zìxiūqí,zhìpínɡzhì。 作《大学 》,乃 曾 子。 自 修 齐,至 平 治 。 《xiàojīnɡ》tōnɡ,sìshūshú。 rúliùjīnɡ,shǐkědú。

《孝 经》通 ,四 书 熟 。 如 六 经 ,始 可 读。 shīshūyì,lǐchūnqiū。 hàoliùjīnɡ,dānɡjiǎnɡqiú。诗 书 易,礼 春 秋 。 号 六 经 ,当 讲 求 。yǒuliánshān,yǒuɡuīcánɡ。 yǒuzhōuyì,sānyìxiánɡ。 有 连 山 ,有 归 藏 。 有 周 易,三 易 详 。yǒudiǎnm?,yǒuxùnɡào。 yǒushìmìnɡ,shūzhīào。 有 典 谟,有 训 诰 。 有 誓 命 ,书 之 奥。 wǒzhōuɡōnɡ,zu?zhōulǐ。 zhùliùɡuān,cúnzhìtǐ。 我 周 公 ,作 周 礼。 著 六 官 ,存 治 体。 dàxiǎodài,zhù《lǐjì》。 shùshanɡyán,lǐyuabai。 大 小 戴 ,注 《礼记》。 述 圣 言 ,礼 乐 备 。yuēɡu?fēnɡ,yuēyǎs?nɡ。 hàosìshī,dānɡfěnɡyǒnɡ。 曰 国 风 ,曰 雅 颂 。 号 四诗 ,当 讽 咏 。

一年之计在于春,一日之计在于晨。(南朝萧铎) 4

栗家庄乡南垣村寨小学校本教材——国学颂读《三字经》

shījìwánɡ,chūnqiūzu?。 yùbāobiǎn,bi?shàna 。 诗 既亡 ,春 秋 作 。 寓 褒 贬 ,别 善 恶。 sānchuánzhě,yǒuɡōnɡyánɡ。 yǒuzuǒshì,yǒuɡǔliánɡ。

三 传 者 ,有 公 羊 。 有 左 氏 ,有 谷 梁 。 jīnɡjìmínɡ,fānɡdúzǐ。 cuōqíyào,jìqíshì。

经 既 明 ,方 读 子。 撮 其 要 ,记其 事 。 wǔzǐzhě,yǒuxúnyánɡ。 w?nzhōnɡzǐ,jílǎozhuānɡ。

五 子 者 ,有 荀 扬 。 文 中 子,及 老 庄。 jīnɡzǐtōnɡ,dúzhūshǐ。 kǎoshìxì,zhīzhōnɡshǐ。 经 子 通 ,读 诸 史 。 考 世 系,知 终 始 。 zìxīn?nɡ,zhìhuánɡdì。 hàosānhuánɡ,jūshànɡshì。 自 羲 农 ,至 黄 帝。 号 三 皇 ,居 上 世 。 tánɡyǒuyú,hàoardì。 xiānɡyīxùn,chēnɡshanɡshì。唐 有 虞,号 二 帝。 相 揖 逊 ,称 盛 世 。xiàyǒuyǔ,shānɡyǒutānɡ。 zhōuwǔwánɡ,chēnɡsānwánɡ。夏 有 禹,商 有 汤 。 周 武 王 ,称 三 王 。xiàchuánzǐ,jiātiānxià。 sìbǎizǎi,qiānxiàsha。

夏 传 子,家 天 下 。 四百 载 ,迁 夏 社 。 tānɡfáxià,ɡu?hàoshānɡ。 liùbǎizǎi,zhìzh?uwánɡ。

汤 伐 夏 ,国 号 商 。 六 百 载 ,至 纣 亡 。

一年之计在于春,一日之计在于晨。(南朝萧铎) 5

栗家庄乡南垣村寨小学校本教材——国学颂读《三字经》

zhōuwǔwánɡ,shǐzhūzh?u。

周 武 王 ,始 诛 纣 。

bābǎizǎi,zuìchánɡjiǔ。 zhōuzh?dōnɡ,wánɡɡānɡzhuì。

八 百 载 ,最 长 久 。 周 辙 东 ,王 纲 坠 。 chěnɡɡānɡē,shànɡy?ushuì。 shǐchūnqiū,zhōnɡzhànɡu?。 逞 干 戈,尚 游 说 。 始 春 秋 ,终 战 国 。 wǔbàqiánɡ,qīxi?nɡchū。 yínɡqínshì,shǐjiānbìnɡ。

五 霸 强 ,七 雄 出 。 嬴 秦 氏 ,始 兼 并 。 chuánarshì,chǔhànzhēnɡ。 ɡāozǔxìnɡ,hànyajiàn。

传 二 世 ,楚 汉 争 。 高 祖 兴 ,汉 业 建 。

zhìxiàopínɡ,wánɡmǎnɡcuàn。 ɡuānɡwǔxìnɡ,w?idōnɡhàn。至 孝 平 ,王 莽 篡 。 光 武 兴 ,为 东 汉 。sìbǎinián,zhōnɡyúxiàn。 waishǔwú,zhēnɡhàndǐnɡ。

四 百 年 ,终 于 献 。 魏 蜀 吴,争 汉 鼎 。 hàosānɡu?,qìliǎnɡjìn。 s?nɡqíjì,liánɡch?nch?nɡ。 号 三 国 ,迄 两 晋 。 宋 齐 继,梁 陈 承 。w?ináncháo,dōujīnlínɡ。 běiyuánwai,fēndōnɡxi。 为 南 朝 ,都 金 陵 。 北 元 魏 ,分 东 西。 yǔw?nzhōu,yǔɡāoqí。 dàizhìsuí,yìtǔyǔ。

宇 文 周 ,与 高 齐。 迨 至 隋 ,一土 宇。

一年之计在于春,一日之计在于晨。(南朝萧铎) 6

栗家庄乡南垣村寨小学校本教材——国学颂读《三字经》

búzàichuán,shītǒnɡxù。 tánɡɡāozǔ,qǐyìshī。

不 再 传 ,失 统 绪。 唐 高 祖,起 义 师 。 chúsuíluàn,chuànɡɡu?jī。 arshíchuán,sānbǎizǎi。 除 隋 乱 ,创 国 基。 二 十 传 ,三 百 载 。 liánɡmiazhī,ɡu?nǎiɡǎi。 liánɡtánɡjìn,jíhànzhōu。 梁 灭 之 ,国 乃 改 。 梁 唐 晋 ,及 汉 周 。 chēnɡwǔdài,jiēyǒuy?u。 yáns?nɡxìnɡ,sh?uzhōuchán。 称 五 代 ,皆 有 由 。 炎 宋 兴 ,受 周 禅 。shíbāchuán,nánběihún。

十 八 传 ,南 北 混 。

liáoyǔjīn,dìhàofēn。 dàimialiáo,s?nɡy?ucún。 辽 与 金 ,帝 号 纷 。 迨 灭 辽 ,宋 犹 存 。 zhìyuánxìnɡ,jīnxùxiē。 yǒus?nɡshì,yìt?nɡmia。

至 元 兴 ,金 绪 歇 。 有 宋 世 ,一 同 灭 。 lìzhōnɡɡu?,jiānr?nɡdí。 jiǔshínián,ɡu?zu?fai。

莅 中 国 ,兼 戎 狄。 九 十 年 ,国 祚 废 。

mínɡtàizǔ,jiǔqīnshī。 chuánjiànw?n,fānɡsìsì。

明 太 祖,久 亲 师 。 传 建 文 ,方 四 祀。

quányānsì,k?urúlín。 zhìlǐchuǎnɡ,sh?nqìf?n。

权 阉 肆,寇 如 林 。 至 李 闯,神 器 焚 。

一年之计在于春,一日之计在于晨。(南朝萧铎) 7

栗家庄乡南垣村寨小学校本教材——国学颂读《三字经》

qiānběijīnɡ,yǒnɡlasì。 dàich?nɡzhēn,m?ishānshì。 迁 北 京 ,永 乐 嗣。 迨 崇 祯 ,煤 山 逝 。 niànarshǐ,quánzàizī。 zǎizhìluàn,zhīxīnɡshuāi。 廿 二 史 ,全 在 兹。 载 治 乱 ,知 兴 衰 。 dúshǐshū,kǎoshílù。 tōnɡɡǔjīn,ru?qīnmù。

读 史 书 ,考 实 录。 通 古 今 ,若 亲 目。 kǒu?rs?nɡ,xīn?rw?i。 cháoyúsī,xīyúsī。

口 而诵 ,心 而惟 。 朝 于 斯,夕 于 斯。

xīzh?nɡní,shīxiànɡtu?。 ɡǔshanɡxián,shànɡqínxu?。 昔 仲 尼,师 项 橐 。 古 圣 贤 ,尚 勤 学 。 zhàozhōnɡlìnɡ,dúlǔlùn。 bǐjìshì,xu?qiěqín。

赵 中 令 ,读 鲁 论 。 彼 既 仕 ,学 且 勤 。 pīpúbiān,xuēzhújiǎn。 bǐwúshū,qiězhīmiǎn。

披 蒲 编 ,削 竹 简 。 彼 无 书 ,且 知 勉 。 t?uxuánliánɡ,zhuīcìɡǔ。

头 悬 梁 ,锥 刺 股。

bǐbùjiāo,zìqínkǔ。 rúnánɡyínɡ,rúyìnɡxuě。 彼 不 教 ,自 勤 苦。 如 囊 萤 ,如 映 雪 。 jiāsuīpín,xu?búchu?。 rúfùxīn,rúɡuàjiǎo。

家 虽 贫 ,学 不 辍 。 如 负 薪 ,如 挂 角 。

一年之计在于春,一日之计在于晨。(南朝萧铎) 8

栗家庄乡南垣村寨小学校本教材——国学颂读《三字经》

shēnsuīláo,y?ukǔzhu?。 sūlǎoquán,arshíqī。

身 虽 劳 ,犹 苦 卓 。 苏 老 泉 ,二 十 七。 shǐfāfan,dúshūjí。 bǐjìlǎo,y?uhuǐchí。

始 发 愤 ,读 书 籍。 彼 既 老 ,犹 悔 迟 。 ěrxiǎoshēnɡ,yízǎosī。 ru?liánɡhào,bāshíar。 尔 小 生 ,宜 早 思。 若 梁 灏 ,八 十 二。 duìdàtínɡ,kuíduōshì。 bǐjìch?nɡ,zh?nɡchēnɡyì。 对 大 廷 ,魁 多 士 。 彼 既 成 ,众 称 异。 ěrxiǎoshēnɡ,yílìzhì。 yínɡbásuì,n?nɡyǒnɡshī。 尔 小 生 ,宜 立 志 。 莹 八 岁 ,能 咏 诗 。mìqísuì,n?nɡfùqí。 bǐyǐnɡwù,r?nchēnɡqí。 泌 七 岁 ,能 赋 棋。 彼 颖 悟,人 称 奇。 ěry?uxu?,dānɡxiàozhī。 càiw?njī,n?nɡbiànqín。 尔 幼 学 ,当 效 之 。 蔡 文 姬,能 辨 琴 。 xiadàoyùn,n?nɡyǒnɡyín 。 bǐnǘzǐ,qiěcōnɡmǐn。 谢 道 韫 ,能 咏 吟 。 彼 女 子,且 聪 敏 。 ěrnánzǐ,dānɡzìjǐnɡ。 tánɡliúyàn,fānɡqísuì。 尔 男 子,当 自 警 。 唐 刘 晏 ,方 七 岁 。 jǔsh?nt?nɡ,zu?zhanɡzì。 bǐsuīy?u,shēnyǐshì。 举 神 童 ,作 正 字。 彼 虽 幼 ,身 已 仕 。

一年之计在于春,一日之计在于晨。(南朝萧铎) 9

栗家庄乡南垣村寨小学校本教材——国学颂读《三字经》

ěry?uxu?,miǎn?rzhì。 yǒuw?izhě,yìru?shì。 尔 幼 学 ,勉 而 致 。 有 为 者 ,亦若 是 。 quǎnshǒuya,jīsīch?n。 ɡǒubùxu?,h?w?ir?n。

犬 守 夜,鸡 司 晨 。 苟 不 学 ,曷 为 人 。 cántǔsī,fēnɡniànɡmì。 r?nbùxu?,bùrúwù。

蚕 吐 丝,蜂 酿 蜜。 人 不 学 ,不 如 物。 y?u?rxu?,zhuànɡ?rxínɡ。 shànɡzhìjūn,xiàz?mín。 幼 而 学 ,壮 而 行 。 上 致 君 ,下 泽 民 。 yánɡmínɡshēnɡ,xiǎnfùmǔ。 ɡuānɡyúqián,yùyúh?u。 扬 名 声 ,显 父 母。 光 于 前 ,裕 于 后 。 r?nyízǐ,jīnmǎnyínɡ。 wǒjiàozǐ,w?iyījīnɡ。 人 遗 子,金 满 籝 。 我 教 子,唯 一 经 。 qínyǒuɡōnɡ,xìwúyì。 jiazhīzāi,yímiǎnlì。 勤 有 功 ,戏 无 益。 戒 之 哉 ,宜 勉 力。

一年之计在于春,一日之计在于晨。(南朝萧铎) 10

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com