haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三年级带拼音的古诗15首

发布时间:2014-03-12 13:06:41  

1.tílínāndǐlínshēng

题临安邸(林

升)

Shān wàiQīngshānl?uwài l?u

山 外 青 山 楼 外 楼 , xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū 西 湖 歌 舞 几 时 休 。 Nuǎn fēng xūn d? y?ur?n zuì

暖 风 熏 得 游 人 醉 , zhí bǎhángzhōuzu?biànzhōu 直 把 杭 州 作 汴 州。 cháo tiān zǐ yǒng lǎ bā wáng pán 2朝 天 子? 咏 喇 叭 王 磐

lǎ bā suǒ nà 喇 叭 , 唢 呐 , qǔ ?r xiǎo qiāng ?r dà 曲 儿 小 ,腔 儿 大 。 guān chuán wǎng lái luàn rú má 官 船 往 来 乱 如 麻, quán zhàng nǐ tái shēn jià 全 仗 你 抬 身 价 。 jūn tīng le jūn ch?u 军 听 了 军 愁 , mín tīng le mín pà 民 听 了 民 怕 ,

nǎ lǐ qù biàn sh?n me zhēn g?ng jiǎ 哪 里 去 辨 什 么 真 共 假? yǎn jiàn de chuī fān le zha jiā

眼 见 的 吹 翻 了 这 家, chuī shāng le nà jiā

吹 伤 了 那 家,

Zhǐ chuī de shuǐ jìn ? fēi bà 只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢!

shì?rlùyou

3.示儿(陆游)

sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng 死 去 元 知 万 事 空 , dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng 但 悲 不 见 九 州 同 。

wáng shī běi dìng zhōng yuán rì 王 师 北 定 中 原 日 , jiā jì wú wàng gào nǎi wēng 家 祭 无 忘 告 乃 翁 。

qiūyajiāngxiǎochū4.秋夜将晓出

lím?nyíngliáyǒugǎnlùyou篱门迎凉有感(陆游)

sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi 三 万 里 河 东 入 海 ,

wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān 五 千 仞 岳 上 摩 天 。 yí mín lèi jìn hú chén lǐ 遗 民 泪 尽 胡 尘 里 , nán wàng wáng shī yòu yī nián 南 望 王 师 又 一 年 。

5.(xīn qìjí 辛 弃 疾 )

菩pú 萨sà m蛮án?sh书ū ji江āng 西xī z造ào k口ǒu 壁bì

yù gū tái xià qīng jiāngshuǐ

郁 孤 台 下 清 江 水 , zhōngjiānduō shǎo xíngr?nlai

中 间 多 少 行 人 泪 。 xī běi wàng cháng ān 西 北 望 长 安 ,

kě lián wú shù shān 可 怜 无 数 山 。

qīng shān zhē bù zhù

青 山 遮 不 住 , bìjìngdōngliú qù 毕 竟 东 流 去 。 jiāngwǎn zhangch?uyú 江 晚 正 愁 余 , shān shēn w?n zha gū

山 深 闻 鹧 鸪 。

xiàrìju?jùlǐqīngzhào

6.夏日绝句(李 清 照) shēng dāng zuò rén jié 生 当 作 人 杰 , sǐ yì wéi guǐ xióng 死 亦 为 鬼 雄 。 zhì jīn sī xiàng yǔ 至 今 思 项 羽 , bù kěn guò jiāng dōng 不 肯 过 江 东 。

b?chuánguāzhōuwángānshí

7.泊船

瓜洲(王安石)

jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān 京 口 瓜 洲 一 水 间 ,

zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān

钟 山 只 隔 数 重 山 。

chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn 春 风 又 绿 江 南 岸 ,

míng yuè hé shí zhào wǒ huán 明 月 何 时 照 我 还 ?

8.w?n guān jūn shōu h? nán h? běi

闻 官 军 收 河 南 河 北 (杜甫 dù fǔ)

jiàn wài hū chuán shōu jì běi 剑 外 忽 传 收 蓟 北 , chū w?n tì lai mǎn yī shāng 初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。 qua kàn qī zǐ ch?u h? zài 却 看 妻 子 愁 何 在 , màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng 漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。 bái rì fàng gē xū z?ng jiǔ 白 日 放 歌 须 纵 酒 , qīng chūn zu? bàn hǎo huánxiāng

青 青 作 伴 好 还 乡 。 jì c?ng bā xiá chuán wū xiá 即 从 巴 峡 穿 巫 峡 , biàn xià xiāng yáng xiàng lu? yáng 便 下 襄 阳 向 洛 阳 。

chūnyaxǐyǔdùfǔ9.春 夜 喜 雨(杜 甫)

hǎo yǔ zhī shí ji? 好 雨 知 时 节 ,

dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 。 suí fēng qián rù ya 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 。 yě jìng yún jù hēi dōng biān rì chū xī biān yǔ 东 边 日 出 西 边 雨 ,乌 衣 巷 口 夕 阳 斜。 dào shì wú qíng qua yǎu qíng jiù shí wáng xia táng qián yàn 道 是 无 晴 却 有 晴 。 旧 时 王 谢 堂 前 燕 , fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā

飞 入 寻 常 百 姓 家。 cǎiliánqǔqíarwángchānglíng

12.采莲曲 (其二)王昌龄 làngtáoshāliúyǔxī

野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán huǒ dú míng 江 船 火 独 明 。 xiǎo kàn h?ng shī chù 晓 看 红 湿 处 , huā zh?ng jǐn guān ch?ng 花 重 锦 官 城 。

jǐhàizáshīgōngzìzhēn

10.己亥杂诗(龚自珍)jiǔ zhōu Shēng qì shìfēngl?i 九 州 生 气 恃 风 雷,wàn mǎ qí yīn jiū kě āi 万 马 齐 喑 究 可 哀 。 我wǒ

qu劝àn ti天ān g公ōng zh重?ngd抖ǒu s擞?u

, 不bù

拘jū

一yī

格g? ji降àng r人?ncái

才。

zhú zhī cí liú yǔ xī 11、竹 枝 词 (刘 禹 锡)

yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng 杨 柳 青 青 江 水 平 , w?n láng jiāng shàng chàng gē shēng 闻 郎 江 上 唱 歌 声 。荷h? 叶ya lu罗? q裙ún 一yī 色sa c裁ái

, 芙fú r蓉?ngxi向àngli脸ǎnli两ǎngbi边ān k开āi

。 lu乱àn 入rù ch池í zh中ōng k看àn 不bùji见àn

, w闻?n 歌gē sh始ǐ ji觉ào y有ǒu r人?n l来ái

。 13.qiū秋思sī (zhāng张籍jí

lu洛? y阳áng ch城?ng 里lǐji见ànqi秋ūf风ēng,

欲yù zu作? ji家ā sh书ū 意yì w万àn zh重?ng

。 复fù k恐ǒng c匆ōng c匆ōng shu说ō 不bù j尽ǐn

h行áng r人?n l临ín 发fā y又?u k开āi f封ēng。

14.wū yī xiàng liú yǔ xī 乌 衣 巷 (刘禹锡)

zhū qua qiáo biān yě cǎo huā 朱 雀 桥 边 野 草 花 , wū yī xiàng kǒu xī yáng xi?

15浪淘沙(刘禹锡)

jiǔ qū huáng h? wàn lǐ shā 九 曲 黄 河 万 里 沙 ,

làng táo fēng bǒ zì tiān yá 浪 淘 风 簸 自 天 涯 。

rú jīn zhí shàng yín h? qù 如 今 直 上 银 河 去 , t?ng dào qiān niú zhī nǚ jiā 同 到 牵 牛 织 女 家 。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com