haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

弟子规带拼音

发布时间:2014-03-19 09:04:02  

《弟子规》原文拼音

【总 叙】

弟 子 规, 圣 人 训。 首 孝 悌, 次 谨 信。

Fàn ài zh?ng ?r qin r?n yǒu yú lì z? xu? wen dì zǐ gu? shang r?n xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

zǒng xù

泛 爱 众, 而 亲 仁。 有 余 力, 则 学 文。

fù mǔ h父 母fù mǔ ji父 母Dōng z? w冬 则chū bì g出 必shì su? xi事 虽wù su? xi物 虽q?n suǒ h亲 所Shyn yǒu sh身 有Q?n ài w亲 爱Q?n yǒu gu亲 有Jiàn bú r谏 不Q?n yǒu j亲 有ū yìng w呼, 应ào xū j教, 须yn xià z温, 夏ào fǎn b告, 反ǎo wù sh小, 勿ǎo wù s小, 勿ào lì w好, 力üng yí q伤, 贻ǒ xiào h我, 孝? jiàn sh过, 谏ù yua f入, 悦í yào xi疾, 药rù z【入 ù huǎn f勿 缓。ìng t?ng fu m敬 听。? qìng ch则 凊。ì miàn j必 面。àn w?i g擅 为。? cáng g私 藏。ai jù q为 具。?n yōu d亲 忧。? nán q何 难。ǐ gyng y使 更。ù jiàn h复 谏。ün cháng zh先 尝。? xiào

孝】ù mǔ m 父 母 ǔ z 父 母 ?n z? x 晨 则 ū yǒu ch 居 有 ǒu shàn w 苟 擅 ǒu s? c 苟 私 ?n suǒ w 亲 所 ? yǒu sh 德 有 ?n zyng w 亲 憎 í wú s 怡 吾 ào qì su 号 泣 ?u ya sh 昼 夜

ìng xíng w命, 行 ? xū shun ch责, 须 ǐng hūn z省, 昏 áng ya w常, 业 ?i zǐ d为. 子 áng q?n x藏. 亲 ù jǐn w恶, 谨 üng yí q伤, 贻 ǒ xiào f我, 孝 a r?u w色, 柔 í tà w随, 挞 ì bù l侍, 不 ù lǎn

勿 懒。 ?ng 顺 承。

? dìng 则 定。 ú biàn

无 变。 ào ku? 道 亏。 ?n shüng 心 伤。 ai qù 为 去。

?n xiū 亲 羞。 üng xián

方 贤。 ú shyng 吾 声。

ú yuàn 无 怨。

í chuáng

离 床。

Süng sün nián cháng byi ya jū chù biàn jiǔ r?u ju?

丧 三 年, 常 悲 咽。 居 处 变, 酒 肉 绝。

Süng jìn lǐ jì jìn ch?ng shì sǐ zht rú shì shyng

丧 尽 礼, 祭 尽 诚。 事 死 者, 如 事 生。

【出 则 弟】

Xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

chū z? tì

兄 道 友, 弟 道 恭。 兄 弟 睦, 孝 在 中。

Cái wù q财 物Hu? yǐn sh或 饮Zhǎng hū r长 呼Chyng zūn zh称 尊lù yù zh路 遇qí xià m骑 下Zhǎng zht l长 者Zūn zhǎng qi尊 长Jìn bì q进 必shì zhū f事 诸Zhüo qǐ z朝 起Ch?n bì gu晨 必?ng yuàn h轻, 怨í hu? zu食, 或?n jí d人, 即ǎng wù h长, 勿ǎng jí q长, 疾ǎ ch?ng xi马, 乘ì y?u w立, 幼án shyng y前,声ū tuì b趋, 退ù rú sh父,如ǎo ya mi早,夜àn jiün sh盥,兼? shyng yán yǔ r何 生。 言 语? zǒu zhǎng zht xi坐 走。 长 者ài jiào r?n bù z代 叫。 人 不ū míng duì zūn zh呼 名。 对 尊ū y? zhǎng wú y趋 揖。 长 无à jū gu? y?u d下 车。 过 犹ù zu? zhǎng zht zu勿 坐。 长 者ào d? d? bù w要 低。 低 不ì chí wan qǐ du必 迟。 问 起ì fù shì zhū xi事 父。 事 诸jǐn

【谨】 án chí lǎo yì zh眠 迟。 老 易ù kǒu biàn niào hu漱 口。 便 溺tn fan z忍, 忿ün y?u zh先, 幼ài jǐ j在, 已ǎng wù xi长, 勿án tuì g言, 退ài bǎi b待, 百? mìng n坐, 命?n qua f闻, 却ì shì w对, 视ōng rú sh兄, 如

ì x? c至,惜í zh? j回,辄ì mǐn

自 泯。

t h?u

者 后。

í dào

即 到。

àn n?ng

见 能。

ōng lì

恭 立。

ù yú

步 余。

ǎi zu?

乃 坐。

yi yí

非 宜。

ù yí

勿 移。

ì xiōng

事 兄。

ǐ shí

此 时。

ìng shǒu

净 手。

Guün bì zhang niǔ bì ji? wà yǔ lǚ jù jǐn qia

冠 必 正,纽 必 结。 袜 与 履,俱 紧 切。

Zhì guün fú yǒu dìng wai wù luàn dùn zhì wū huì

置 冠 服,有 定 位。 勿 乱 顿,致 污 秽。

y? guì ji? bú guì huá shàng xún fan xià chan jiü

衣 贵 洁,不 贵 华。 上 循 分,下 称 家。

duì yǐn shí wù jiǎn z? shí shì kt wù gu? z?

对 饮 食,勿 拣 择。 食 适 可,勿 过 则。

Nián füng shào w年 方 少,勿Bù cōng r?ng l步 从 容,立Wù jiàn yù w勿 践 阈,勿Huǎn jiy lián w缓 揭 帘, zhí xū qì r执 虚 器,如shì wù máng m事 勿 忙, D?u nào chǎng ju斗 闹 场, Jiüng rù m?n w将 入 门, R?n wan shuí du人 问 谁, Y?ng r?n wù x用 人 物, jia r?n wù j借 人 物, Fán chū yán x凡 出 言, ù yǐn ji 饮ì duün zh 端ù bǒ y 跛ù yǒu sh勿 有úz zhí y 执áng duō cu忙 多? wù j绝 勿an shú c问 孰ì yǐ m对 以ū míng qi须 明í shí hu及 时ìn w?i xi信 为ǔ yǐn jiǔ zu酒。 饮 酒ang y? hyn yu正。 揖 深ǐ wù j? j倚。 勿 箕yng kuün zhuǎn w声。 宽 转íng rù xū sh盈。 入 虚? wù wai n错。 勿 畏ìn xi? pì sh近。 邪 僻ún jiüng shàng t存。 将 上íng wú yǔ w名。 吾 与ú tǎng bù w求。 倘 不án h?u yǒu j还。 后 有xìn

【信】 ün zhà yǔ w先。 诈 与ì zuì w?i ch醉,最 为án bài gōng j圆,拜 恭ù wù yáo b踞,勿 摇ün wù chù l弯,勿 触ì rú yǒu r室, 如 有án wù q?ng l难, 勿 轻ì ju? wù w事, 绝 勿áng shyng bì y堂, 声 必ǒ bù fyn m我, 不 分an jí w?i t问, 即 为í jia bù n急, 借 不

àng x? kt y妄,奚 可ǒu

丑。

ìng

敬。

ì

髀。

?ng

棱。

?n

人。

?a

略。

an

问。

áng

扬。

íng

明。

ōu

偷。

án

难。

ün

焉。

huà shuō duō bù rú shǎo w?i qí shì wù nìng qiǎo

话 说 多, 不 如 少。 惟 其 是, 勿 佞 巧。

Jiün qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qia jia zh?

奸 巧 语, 秽 污 词。 市 井 气, 切 戒 之。

Jiàn wai zhyn wù q?ng yán zh? wai dì wù q?ng chuán

见 未 真, 勿 轻 言。 知 未 的, 勿 轻 传。

shì fyi yí wù q?ng nu? gǒu q?ng nu? jìn tuì cu?

事 非 宜, 勿 轻 诺。 苟 轻 诺, 进 退 错。

Fán dào zì zh凡 道 字, bǐ shuō cháng c彼 说 长, Jiàn r?n shàn j见 人 善, Jiàn r?n a j见 人 恶, W?i d? xu? w唯 德 学, ru? y? fú ru若 衣 服, W?n gu? nù w闻 过 怒, W?n yù kǒng w闻 誉 恐, wú x?n fyi m无 心 非, Gu? n?ng gǎi gu过 能 改, Fán shì r?n ji凡 是 人, Xìng güo zht m行 高 者, ?ng qit shū wù jí j重 且 舒。 勿 急 ǐ shuō duǎn bù guün j此 说 短。 不 关 í s? qí z?ng qù yu即 思 齐。 纵 去 í nai xǐng yǒu z? g即 内 省。 有 则 ?i cái yì bù rú r唯 才 艺。 不 如 ? yǐn shí bù rú r若 饮 食。 不 如 ?n yù la sǔn yǒu l闻 誉 乐。 损 友 ?n gu? x?n zhí liàng sh闻 过 欣。 直 谅 íng w?i cu? yǒu x?n f名 为 错。 有 心 ? yú wú tǎng yǎn sh归 于 无。 倘 掩 Fàn ài zh?ng 【泛 爱 众】y xū ài tiün t?ng f皆 须 爱。 天 同 íng zì güo r?n suǒ zh名 自 高。 人 所 í wù m疾, 勿ǐ m? xi己, 莫ǎn yǐ ji远, 以ǎi wú ji改, 无?n düng z人,当?n wù sh人,勿ái yì y来, 益ì jiàn xi士, 渐yi míng w非, 名ì zyng y饰, 增

ù dì t覆, 地?ng fyi m重, 非? hū

模 糊。 án guǎn

闲 管。 àn j? 渐 跻。 ü jǐng

加 警。 ì lì

自 砺。 yng q?

生 戚。 ǒu qua

友 却。 üng q?n

相 亲。 ?i a

为 恶。 ì gū

一 辜。

?ng zài

同 载。 ào güo

貌 高。

Cái dà zht wàng zì dà r?n suǒ fú fyi yán dà

才 大 者, 望 自 大。 人 所 服, 非 言 大。

yǐ yǒu n?ng wù zì s? r?n suǒ n?ng wù q?ng z?

己 有 能, 勿 自 私。 人 所 能,勿 轻 訾。

wù chǎn fù wù jiüo pín wù yàn gù wù xǐ x?n

勿 谄 富, 勿 骄 贫。 勿 厌 故, 勿 喜 新。

R?n bù xián wù shì jiǎo r?n bù ün wù huà rǎo

人 不 闲, 勿 事 搅。 人 不 安, 勿 话 扰。

R?n yǒu duǎn qi人 有 短, Dào r?n shàn j道 人 善, Yán gr?n a j扬 人 恶, Shàn xiüng quàn d善 相 劝, Fán qǔ yǔ gu凡 取 与, Jiüng jiü r?n xi将 加 人, an yù bào yu恩 欲 报, Dài bì pú sh待 婢 仆, shì fú r?n x势 服 人, T?ng shì r?n l同 是 人, guǒ r?n zht r果 仁 者, N?ng q?n r?n w能 亲 仁, a m? jiy r切 莫 揭。í shì shàn r即 是 善。ì shì a j即 是 恶。? jiy jiàn gu德 皆 建。ì fyn xiǎo y贵 分 晓。ün wan jǐ j先 问 己。àn yù wàng b怨 欲 忘。yn guì duün su身 贵 端。?n bù rán l心 不 然。【亲q?n r ai bù qí li类 不 齐。?n duō wai y人 多 畏。ú xiàn hǎo d无 限 好。?n yǒu s? qi 人 有 私, ?n zh? zh? y 人 知 之, í zh? shan hu 疾 之 甚, ? bù gu? d 过 不 规, ǔ yí duō q 与 宜 多, ǐ bú yù j 己 不 欲, ào yuàn duǎn b 抱 怨 短, ? guì duün c 虽 贵 端, ǐ fú r?n f 理 服 人, 仁】?n

ú sú zh?ng r 流 俗 众, án bú huì s 言 不 讳, ? rì jìn gu 德 日 进, a m? shuō

切 莫 说。 ù s? miǎn

愈 思 勉。 ? qit zu?

祸 且 作。 ào liǎng ku?

道 两 亏。 ǔ yí shǎo

取 宜 少。 í sù yǐ

即 速 已。 ào yn cháng

报 恩 长。 í ?r kuün

慈 而 宽。 üng wú yán

方 无 言。

?n zht x?

仁 者 希。 a bú mai

色 不 媚。

? rì shǎo

过 日 少。

bù q?n r?n wú xiàn hài xiǎo r?n jìn bǎi shì huài

不 亲 仁, 无 限 害。 小 人 进, 百 事 坏。

【 余 力 学 文 】

bú lì xíng dàn xu? w?n zhǎng fú huá ch?ng h? r?n

yú lì xu? w?n

不 力 行, 但 学 文。 长 浮 华, 成 何 人。

Dàn lì xíng bù xu? w?n ran jǐ jiàn mai lǐ zhyn

但 力 行, 不 学 文。 任 己 见, 昧 理 真。

dú shū f读 书Füng dú c方 读Kuün w?i xi宽 为X?n yǒu y心 有Fáng shì q房 室m? m? pi墨 磨Lia diǎn j列 典Su? yǒu j虽 有Fyi shang sh非 圣wù zì b勿 自ǎ yǒu sün d法, 有 三ǐ wù mù b此, 勿 慕àn jǐn y?ng g限, 紧 用í suí zhá j疑, 随 札?ng qiáng bì j清, 墙 壁ün x?n bù du偏, 心 不í yǒu ding ch籍, 有 定í juàn shù q急, 卷 束ū bǐng wù sh书, 屏 勿ào wù zì q暴, 勿 自ào x?n y到。 心ǐ cǐ w彼。 此ōng gōng f功。 工ì jiù r记。 就ìng j? 净。 几ün zì b端。 字ù dú k处。 读í yǒu qu齐。 有ì bì c视。 敝ì shang y弃。 圣ǎn kǒu x眼 口, ai zhōng b未 终, ū dào zh夫 到, ?n wan qi人 问, àn ji? b案 洁, ú jìng x不 敬, àn bì hu看 毕, y huài ji缺 坏, ōng míng hu聪 明, ǔ xián k与 贤, ìn jiy y信 皆 ǐ wù q彼 勿 ì sa t滞 塞 ú qua y求 确 ǐ yàn zh笔 砚 ?n xiün b心 先 án yuán ch还 原 ù bǔ zh就 补 ài x?n zh坏 心 t xún zh可 驯 ào

要。 ǐ

起。 ōng

通。 ì

义。 ang

正。 ìng

病。 ù

处。 ?

之。 ì

志。 ì

致。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com