haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经全文新版带拼音----打印版

发布时间:2014-03-24 13:04:17  

三字经 rén zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 , 性 本 善。 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性 相 近 , 习 相 远。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 , 贵 以 专。 xī mèng mǔ zé lín chǔ 昔 孟 母 , 择 邻 处。 zǐ bù xué duàn jī zhù 子 不 学 , 断 机 杼。 dòu yān shān yǒu yì fāng 窦 燕 山 , 有 义 方。 jiào wǔ zǐ míng jù yáng 教 五 子 , 名 俱 扬。 Yǎng bú jiào fù zhī guò 养 不 教 , 父 之 过。 Jiào bù yán shī zhī duò 教 不 严 , 师 之 惰。 1

三字经 zǐ bù xué fēi suǒ yí 子 不 学 , 非 所 宜。 yòu bù xué lǎo hé wéi 幼 不 学 , 老 何 为。 yù bù zhuó bù chéng qì 玉 不 琢 , 不 成 器。 rén bù xué bù zhī yì 人 不 学 , 不 知 义。 wèi rén zǐ fāng shào shí 为 人 子 , 方 少 时。 qīn shī yǒu xí lǐ yí 亲 师 友 , 习 礼 仪。 Xiāng jiǔ líng néng wēn xí 香 九 龄 , 能 温 席。 Xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于 亲 , 所 当 执。 róng sì suì néng ràng lí 融 四 岁 , 能 让 梨。 tì yú zhǎng yí xiān zhī 弟 于 长 , 宜 先 知。 Shǒu xiào tì cì jiàn wén 首 孝 弟 , 次 见 闻。 2

zhī mǒu shù shí mǒu wén 知 某 数 , 识 某 文。 yī ér shí shí ér bǎi 一 而 十 , 十 而 百。 bǎi ér qiān qiān ér wàn 三字经

百 sān 三 sān 三 sān 三 fù 父 Yuē 曰 cǐ 此 yuē 曰 cǐ 此 而 千 , 千 cái zhě tiān才 者 , 天 guāng zhě rì 光 者 , 日 gāng zhě jūn 纲 者 , 君

zǐ qīn fū 子 亲 , 夫 chūn xià yuē 春 夏 , 曰 sì shí yùn 四 时 , 运 nán běi yuē 南 北 , 曰 sì fāng yìng 四 方 , 应 3

而 万。 dì rén 地 人。 yuè xīng 月 星。 chén yì 臣 义。

fù shùn 妇 顺。 qiū dōng 秋 冬。 bù qióng 不 穷。 xī dōng 西 东。 hū zhōng 乎 中。

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ 曰 水 火 , 木 金 土。 cǐ wǔ xíng běn hū shù 此 五 行 , 本 乎 数。 三字经 Yuē rén yì 曰 仁 义 , cǐ wǔ cháng 此 五 常 , dào liáng shū 稻 粱 菽 , cǐ liù gǔ 此 六 谷 , mǎ niú yáng 马 牛 羊 , cǐ liù chù 此 六 畜 , yuē xǐ nù 曰 喜 怒 , ài wù yù 爱 恶 欲 , 4 lǐ zhì xìn 礼 智 信。 bù róng wěn 不 容 紊。 mài shǔ jì 麦 黍 稷。 suǒ shí 人 所 食。 jī quǎn shǐ 鸡 犬 豕。 rén suǒ sì 人 所 饲。 yuē āi jù 曰 哀 惧。 qī qíng jù 七 情 具。 rén

páo tǔ gé mù shí jīn 匏 土 革 , 木 石 金。 sī yǔ zhú nǎi bā yīn 丝 与 竹, 乃 八 音。 gāo zēng zǔ fù ér shēn 三字经

高 曾 祖 ,shēn ér zǐ 身 而 子 ,zì zǐ sūn 自 子 孙 nǎi jiǔ zú 乃 九 族 ,fù zǐ ēn 父 子 恩 ,xiōng zé yǒu 兄 则 友 ,zhǎng yòu xù 长 幼 序 ,jūn zé jìng 君 则 敬 ,cǐ shí yì 此 十 义 , 父 而 身。 zǐ ér sūn 子 而 孙。 zhì xuán zēng , 至 玄 曾 rén zhī lún 人 之 伦。

fū fù cóng 夫 妇 从。 dì zé gōng 弟 则 恭。 yǒu yǔ péng 友 与 朋。 chén zé zhōng 臣 则 忠。 rén suǒ tóng 人 所 同。

5

三字经 fán xùn méng xū jiǎng jiū 凡 训 蒙 , 须 讲 究。 xiáng xùn gǔ míng jù dòu 详 训 诂 , 明 句 读。 wéi xué zhě bì yǒu chū 为 学 者 , 必 有 初。 xiǎo xué zhōng zhì sì shū 小 学 终 , 至 四 书。 lún yǔ zhě èr shí piān 论 语 者 , 二 十 篇。 qún dì zǐ jì shàn yán 群 弟 子 , 记 善 言。 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ 孟 子 者 , 七 篇 止。 jiǎng dào dé shuō rén yì 讲 道 德 , 说 仁 义。 Yuē píng shǎng Yuē qù rù 曰 平 上, 曰 去 入。Cǐ sì shēng yí tiáo xi? 此 四 声, 宜 调 协 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ 作 中 庸 , 子 思 笔。 6

zhōng bù piān yōng bú yì 中 不 偏 , 庸 不 易。 Zu? dà xu? nǎi zēng zǐ 作 大 学, 乃 曾 子。

三字经 Zì 自 Xiào 孝 Rú 如 Shī 诗 Hào 号 Yǒu 有 Yōu 有 Yǒu 有 Yǒu 有 xiū qí zhì píng zhì 修 齐, 至 平 治。 jīng tōng sì shū shú 经 通 四 书 熟。 liù jīng shǐ kě dú 六 经, 始 可 读。 shū yì lǐ chūn qiū 书 易, 礼 春 秋。 liù jīng dāng jiǎng qiú 六 经, 当 讲 求。 lián shān yǒu guī cáng 连 山 , 有 规 藏。 zhōu yì sān yì xiáng 周 易, 三 易 详 。 diǎn m? yǒu xùn gào 典 谟, 有 训 诰。 shì mìng shū zhǐ ào 誓 命, 书 之 奥。 7

三字经 Wǒ zhōu gōng zu? zhōu lǐ 我 周 公 , 作 周 礼。 Zhù liù guān cún zhì tǐ 著 六 官, 存 治 体。 Dà xiǎo dài zhù lǐ jì 大 小 戴 , 注 礼 记。 shù shèng yán lǐ yuè bèi 述 圣 言 , 礼 乐 备。 yuē guó fēng yuē yǎ sòng 曰 国 风 , 曰 雅 颂。 hào sì shī dāng fěng yǒng 号 四 诗 , 当 讽 咏。 shī jì wáng chūn qiū zuò 诗 既 亡 , 春 秋 作。 yù bāo biǎn bié shàn è 寓 褒 贬 , 别 善 恶。 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 三 传 者 , 有 公 羊。 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng 有 左 氏 , 有 谷 梁。 jīng jì míng fāng dú zǐ 经 既 明 , 方 读 子。 8

三字经 cuō qí yào jì qí shì 撮 其 要 , 记 其 事。 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng 五 子 者 有 荀 扬。 wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 文 中 子 , 及 老 庄。 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ 经 子 通 , 读 诸 史。 Kǎo shì xì zhī zhōng shǐ 考 世 系 , 知 终 始。 zì xī nóng zhi huáng dì 自 羲 农 , 至 黄 帝。hào sān huáng jū shàng shì 号 三 皇 , 居 上 世。 táng yǒu yu hào èr dì 唐 有 虞 , 号 二 帝。 xiāng yī xùn chēng shèng shì 相 揖 逊 , 称 盛 世。 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 夏 有 禹 , 商 有 汤。 zhōu wén wǔ chēng sān wáng 周 文 武 , 称 三 王。 9

三字经 xià chuán zǐ jiā tiān xià 夏 传 子 , 家 天 下。 sì bǎi zǎi qiān xià shè 四 百 载 , 迁 夏 社。 tāng fá xià guó hào shāng 汤 伐 夏 , 国 号 商。 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 六 百 载 , 至 纣 亡。 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu 周 武 王 , 始 诛 纣。 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ 八 百 载 , 最 长 久。 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì 周 辙 东 , 王 纲 坠。 Chěng gān gē shàng yóu shuì 逞 干 戈 , 尚 游 说。 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó 始 春 秋 , 终 战 国。 wǔ bà qiáng qī xióng chū 五 霸 强 , 七 雄 出。 10

三字经 yíng qín shì shǐ jiān bìng 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。 chuán èr shì chǔ hàn zhēng 传 二 世 , 楚 汉 争。 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn 高 祖 兴 , 汉 业 建。 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn 至 孝 平 , 王 莽 篡。 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn 光 武 兴 , 为 东 汉。 sì bǎi nián zhōng yú xiàn 四 百 年 , 终 于 献。 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng 魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。 hào sān guó qì liǎng jìn 号 三 国 , 迄 两 晋。 song qí jì liáng chén chéng 宋 齐 继 , 梁 陈 承。 wéi nán cháo dū jīn líng 为 南 朝 , 都 金 陵。 běi yuán wèi fēn dōng xi 北 元 魏 , 分 东 西。 11

三字经 yǔ wén zhōu yǔ gāo qí 宇 文 周 , 与 高 齐。 dài zhì suí yì tǔ yǔ 迨 至 隋 , 一 土 宇。 bú zài chuan shī tǒng xù 不 再 传 , 失 统 绪。 táng gāo zǔ qǐ yì shī 唐 高 祖 , 起 义 师。 chú suí luàn chuàng guó jī 除 隋 乱 , 创 国 基。 èr shí chuán sān bǎi zǎi 二 十 传 , 三 百 载。 liáng miè zhī guó nǎi gǎi 梁 灭 之 , 国 乃 改。 liáng táng jìn jí hàn zhōu 梁 唐 晋 , 及 汉 周。 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu 称 五 代 , 皆 有 由。 yán sòng xīng shòu zhōu shàn 宋 兴 , 受 周 禅。 12 炎

三字经 shí bā chuán nán běi hùn 十 八 传 , 南 北 混。 liáo yǔ jīn dì hào fēn 辽 与 金 , 帝 号 纷。 dài miè liáo sòng yóu cún 迨 灭 辽 , 宋 犹 存。 zhì yuán xīng jīn xù xiē 至 元 兴 , 金 绪 歇。 yǒu sòng shì yì tong miè 有 宋 世 , 一 同 灭。 bìng zhōng guó jiān róng dí 并 中 国 , 兼 戎 狄。 Jiu shi nian fan sha qi 九 十 年, 返 沙 碛 míng tài zǔ jiǔ qīn shī 明 太 祖 , 久 亲 师。 chuán jiàn wén fāng sì sì 传 建 文 , 方 四 祀。 qiān běi jīng yǒng lè sì 迁 北 京 , 永 乐 嗣。 13

三字经 dài chóng zhēn méi shān shì 迨 崇 祯 , 煤 山 逝。 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng 清 太 祖 , 膺 景 命。 jìng sì fāng kè dà dìng 靖 四 方 , 克 大 定。 y?u kāng yōng lì qián jiā 由 康 雍, 历 乾 嘉。 mín ān fù zhì jì kuā 民 安 富 , 治 绩 夸。 Dào xián jiān biàn luàn qǐ 道 咸 间 , 变 乱 起。 shǐ yīng fǎ rǎo dū bǐ 始 英 法 ,扰 都 鄙。 T?ng guāng h?u xuān tǒng ru? 同 光 后 , 宣 统 弱。 shí ar chuan mǎn qīng m? 十 二 传 , 满 清 殁。 gǔ jīn shǐ quán zài zī 古 今 史, 全 在 兹。Zǎi zhì luàn zhī xīng shuāi 载 治 乱 , 知 兴 衰。 14

三字经 shǐ suī fán dú yǒu cì 史 虽 繁 , 读 有 次。 shǐ jì yī hàn shū ar 史 记 一 , 汉 书 二。 H?u hàn sān gu? zhì sì 后 汉 三 ,国 志 四。 Jiān zhang jīng cān tōng jiàn 兼 证 经 ,参 通 鉴。 dú shǐ zhě kǎo shí lù 读 史 者 , 考 实 录。 tōng gǔ jīn ruò qīn mù 通 古 今 , 若 亲 目。 kǒu ér song xīn ér wéi 口 而 诵 , 心 而 维。 cháo yú sī xī yú sī 朝 于 斯 , 夕 于 斯。 xī zhòng ní shī xiàng tuó 昔 仲 尼 , 师 项 橐。 gǔ shèng xián shàng qín xué 古 圣 贤 , 尚 勤 学。 15

三字经 zhào zhōng ling dú lǔ lún 赵 中 令 , 读 鲁 论。 bǐ jì shì xué qiě qín 彼 既 仕 , 学 且 勤。 pī pú biān xiāo zhú jiǎn 披 蒲 编 , 削 竹 简。 bǐ wú shū qiě zhī miǎn 彼 无 书 , 且 知 勉。 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ 头 悬 梁 , 锥 刺 股。 bǐ bú jiào zì qín kǔ 彼 不 教 , 自 勤 苦。 rú náng yíng rú yìng xuě 如 囊 萤 , 如 映 雪。 jiā suī pín xué bú chuò 家 虽 贫 , 学 不 辍。 rú fù xīn rú guà jiǎo 如 负 薪 , 如 挂 角。 shēn suī láo yóu kǔ zhuó 身 虽 劳 , 犹 苦 卓。 sū lǎo quán èr shí qī 苏 老 泉 , 二 十 七。 16

三字经 shǐ fā fèn dú shū jí 始 发 奋 , 读 书 籍。 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí 彼 既 老 , 犹 悔 迟。 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 尔 小 生 , 宜 早 思。 ruò liáng hào bā shí èr 若 梁 灏 , 八 十 二。 duì dà tíng kuí duō shì 对 大 廷 , 魁 多 士。 bǐ jì chéng zhòng chēng yì 彼 既 成 , 众 称 异。 ěr xiǎo shēng yí lì zhì 尔 小 生 , 宜 立 志。 yíng bā suì néng yǒng shī 莹 八 岁 , 能 咏 诗。 mì qī suì néng fù qí 泌 七 岁 , 能 赋 棋。 bǐ yǐng wù rén chēng qí 彼 颖 悟 , 人 称 奇。 17

三字经 ěr yòu xué dāng xiào zhī 尔 幼 学 , 当 效 之。 cài wén jī néng biàn qín 蔡 文 姬 , 能 辨 琴。 xiè dào yùn néng yǒng yín 谢 道 韫 , 能 咏 吟。 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn 彼 女 子 , 且 聪 敏。 ěr nán zǐ dāng zì jǐng 尔 男 子 , 当 自 警。 táng liú yàn fāng qī suì 唐 刘 晏 , 方 七 岁。 jǔ shén tóng zuò zhèng zì 举 神 童 , 作 正 字。 bǐ suī yòu shēn yǐ shì 彼 虽 幼 , 身 已 仕。 ěr yòu xué miǎn ér zhì 尔 幼 学 , 勉 而 致。 yǒu wéi zhě yì ruò shì 有 为 者 , 亦 若 是。 quǎn shǒu yè jī sī chén 犬 守 夜 , 鸡 司 晨。 18

gǒu bù xué hé wéi rén 苟 不 学 , 曷 为 人。 cán tǔ sī fēng niàng mì 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。 三字经 rén bù xué bù rú 人 不 学 , 不 如 yòu ér xué zhuàng ér 幼 而 学 , 壮 而 shàng zhì jūn xià zé 上 致 君 , 下 泽 yáng míng shēng xiǎn fù 扬 名 声 , 显 父 guāng yú qián yù yú 光 于 前 , 裕 于 rén yí zǐ jīn mǎn 人 遗 子 , 金 满 wǒ jiào zǐ wéi yì 我 教 子 , 惟 一 qín yǒu gōng xì wú 勤 有 功 , 戏 无 19 wù 物。 xíng 行。 mín 民。 mǔ 母。 hòu 后。 yíng 赢。 jīng 经。 yì 益。

jiè zhī zāi yí miǎn lì 戒 之 哉 , 宜 勉 力。 三字经 20

上一篇:致童真
下一篇:牡丹花有哪些画法?
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com