haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经1

发布时间:2013-09-26 11:20:27  

《三字经》

rén zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 性 本 善

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性 相 近 习 相 远 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 性 乃 迁 jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 贵 以 专 xī mèng mǔ zé lín chǔ 昔 孟 母 择 邻 处 zǐ bù xué duàn jī zhù 子 不 学 断 机 杼 dòu yān shān yǒu yì fāng 窦 燕 山 有 义 方 jiào wǔ zǐ míng jù yáng 教 五 子 名 俱 扬 yǎng bú jiào fù zhī guò 养 不 教 父 之 过 jiào bù yán shī zhī duò 教 不 严 师 之 惰 zǐ bù xué fēi suǒ yí 子 不 学 非 所 宜 yòu bù xué lǎo hé wéi 幼 不 学 老 何 为 yù bù zhuó bù chéng qì 玉 不 琢 不 成 器 rén bù xué bù zhī yì 人 不 学 不 知 义 wèi rén zǐ fāng shào shí 为 人 子 方 少 时 qīn shī yǒu xí lǐ yí 亲 师 友 习 礼 仪 xiāng jiǔ líng néng wēn xí 香 九 龄 能 温 席 xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于 亲 所 当 执 róng sì suì néng ràng lí 融 四 岁 能 让 梨 dì yú zhǎng yí xiān zhī 弟 于 长 宜 先 知 shǒu xiào tì cì jiàn wén 首 孝 弟 次 见 闻

zhī mǒu shù shí mǒu wén 知 某 数 识 某 文 yī ér shí shí ér bǎi 一 而 十 十 而 百 bǎi ér qiān qiān ér wàn 百 而 千 千 而 万 sān cái zhě tiān dì rén 三 才 者 天 地 人 sān guāng zhě rì yuè xīng 三 光 者 日 月 星 sān gāng zhě jūn chén yì 三 纲 者 君 臣 义 fù zǐ qīn fū fù shùn 父 子 亲 夫 妇 顺

yuē chūn xià yuē qiū dōng曰 春 夏 曰 秋 冬 cǐ sì shí yùn bù qióng 此 四 时 运 不 穷 yuē nán běi yuē xī dōng 曰 南 北 曰 西 东 cǐ sì fāng yìng hū zhōng 此 四 方 应 乎 中 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ 曰 水 火 木 金 土 cǐ wǔ xíng běn hū shù 此 五 行 本 乎 数 yuē rén yì lǐ zhì xìn 曰 仁 义 礼 智 信 cǐ wǔ cháng bù róng wěn 此 五 常 不 容 紊 dào liáng shū mài shǔ jì 稻 粱 菽 麦 黍 稷 cǐ liù gǔ rén suǒ shí 此 六 谷 人 所 食 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ 马 牛 羊 鸡 犬 豕 cǐ liù chù rén suǒ sì 此 六 畜 人 所 饲 yuē xǐ nù yuē āi jù 曰 喜 怒 曰 哀 惧 ài wù yù qī qíng jù 爱 恶 欲 七 情 具

páo tǔ gé mù shí jīn 匏 土 革 木 石 金 sī yǔ zhú nǎi bā yīn 丝 与 竹 乃 八 音 gāo zēng zǔ fù ér shēn 高 曾 祖 父 而 身 shēn ér zǐ zǐ ér sūn 身 而 子 子 而 孙 zì zǐ sūn zhì xuán zēng 自 子 孙 至 玄 曾 nǎi jiǔ zú rén zhī lún 乃 九 族 人 之 伦 fù zǐ ēn fū fù cóng 父 子 恩 夫 妇 从 xiōng zé yǒu dì zé gōng 兄 则 友 弟 则 恭

zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng长 幼 序 友 与 朋 jūn zé jìng chén zé zhōng 君 则 敬 臣 则 忠 cǐ shí yì rén suǒ tóng 此 十 义 人 所 同 fán xùn méng xū jiǎng jiū 凡 训 蒙 须 讲 究 xiáng xùn gǔ míng jù dòu 详 训 诂 明 句 读 wéi xué zhě bì yǒu chū 为 学 者 必 有 初 xiǎo xué zhōng zhì sì shū 小 学 终 至 四 书 lún yǔ zhě èr shí piān 论 语 者 二 十 篇 qún dì zǐ jì shàn yán 群 弟 子 记 善 言 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ 孟 子 者 七 篇 止 jiǎng dào dé shuō rén yì 讲 道 德 说 仁 义 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ 作 中 庸 子 思 笔 zhōng bù piān yōng bú yì 中 不 偏 庸 不 易

zuò dà xué nǎi zēng zǐ 作 大 学 乃 曾 子 zì xiū qí zhì píng zhì 自 修 齐 至 平 治 xiào jīng tōng sì shū shú 孝 经 通 四 书 熟 rú liù jīng shǐ kě dú 如 六 经 始 可 读 shī shū yì lǐ chūn qiū 诗 书 易 礼 春 秋

hào liù jīng dāng jiǎng qiú 号 六 经 当 讲 求

yǒu lián shān yǒu guī cáng 有 连 山 有 归 藏 yǒu zhōu yì sān yì xiáng 有 周 易 三 易 详 yǒu diǎn mó yǒu xùn gào 有 典 谟 有 训 诰 yǒu shì mìng shū zhī ào 有 誓 命 书 之 奥 wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ 我 周 公 作 周 礼 zhù liù guān cún zhì tǐ 著 六 官 存 治 体 dà xiǎo dài zhù lǐ jì 大 小 戴 注 礼 记 shù shèng yán lǐ yuè bèi 述 圣 言 礼 乐 备 yuē guó fēng yuē yǎ sòng 曰 国 风 曰 雅 颂 hào sì shī dāng fěng yǒng 号 四 诗 当 讽 咏 shī jì wáng chūn qiū zuò 诗 既 亡 春 秋 作 yù bāo biǎn bié shàn è 寓 褒 贬 别 善 恶

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng三 传 者 有 公 羊 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng 有 左 氏 有 谷 梁 jīng jì míng fāng dú zǐ 经 既 明 方 读 子 cuō qí yào jì qí shì 撮 其 要 记 其 事 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng 五 子 者 有 荀 扬

wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 文 中 子 及 老 庄 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ 经 子 通 读 诸 史 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ 考 世 系 知 终 始 zì xī nóng zhì huáng dì 自 羲 农 至 黄 帝

hào sān huáng jū shàng shì 号 三 皇 居 上 世 táng yǒu yú hào èr dì 唐 有 虞 号 二 帝

xiāng yī xùn chēng shèng shì 相 揖 逊 称 盛 世

xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 夏 有 禹 商 有 汤

zhōu wén wǔ chēng sān wáng 周 文 武 称 三 王 xià chuán zǐ jiā tiān xià 夏 传 子 家 天 下 sì bǎi zǎi qiān xià shè 四 百 载 迁 夏 社 tāng fá xià guó hào shāng 汤 伐 夏 国 号 商 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 六 百 载 至 纣 亡

zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu 周 武 王 始 诛 纣 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ 八 百 载 最 长 久

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì周 辙 东 王 纲 坠

chěng gān gē shàng yóu shuì 逞 干 戈 尚 游 说

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó 始 春 秋 终 战 国 wǔ bà qiáng qī xióng chū 五 霸 强 七 雄 出 yíng qín shì shǐ jiān bìng 嬴 秦 氏 始 兼 并

chuán èr shì chǔ hàn zhēng 传 二 世 楚 汉 争 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn 高 祖 兴 汉 业 建

zhì xiào píng wáng mǎng cuàn 至 孝 平 王 莽 篡

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn 光 武 兴 为 东 汉 sì bǎi nián zhōng yú xiàn 四 百 年 终 于 献

wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng 魏 蜀 吴 争 汉 鼎 hào sān guó qì liǎng jìn 号 三 国 迄 两 晋 sòng qí jì liáng chén chéng 宋 齐 继 梁 陈 承 wéi nán cháo dū jīn líng 为 南 朝 都 金 陵 běi yuán wèi fēn dōng xi 北 元 魏 分 东 西 yǔ wén zhōu yǔ gāo qí 宇 文 周 与 高 齐 dài zhì suí yì tǔ yǔ 迨 至 隋 一 土 宇 bú zài chuán shī tǒng xù 不 再 传 失 统 绪 táng gāo zǔ qǐ yì shī 唐 高 祖 起 义 师

chú suí luàn chuàng guó jī 除 隋 乱 创 国 基 èr shí chuán sān bǎi zǎi 二 十 传 三 百 载 liáng miè zhī guó nǎi gǎi 梁 灭 之 国 乃 改 liáng táng jìn jí hàn zhōu 梁 唐 晋 及 汉 周 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu 称 五 代 皆 有 由 yánsòng xīng shòu zhōu shàn 炎 宋 兴 受 周 禅 shí bā chuan nán běi hùn 十 八 传 南 北 混 liáo yǔ jīn dì hào fēn 辽 与 金 帝 号 纷 dài miè liáo sòng yóu cún 迨 灭 辽 宋 犹 存

zhì yuán xīng jīn xù xiē 至 元 兴 金 绪 歇 yǒu sòng shì yì tóng miè 有 宋 世 一 同 灭

bìng zhōng guó jiān róng dí 并 中 国 兼 戎 狄 míng tài zǔ jiǔ qīn shī 明 太 祖 久 亲 师 chuán jiàn wén fāng sì sì 传 建 文 方 四 祀 qiān běi jīng yǒng lè sì 迁 北 京 永 乐 嗣

dài chóng zhēn méi shān shì迨 崇 祯 煤 山 逝 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng 清 太 祖 膺 景 命 jìng sì fāng kè dà dìng 靖 四 方 克 大 定 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng 至 宣 统 乃 大 同 shí èr shì qīng zuò zhōng 十 二 世 清 祚 终 dú shǐ zhě kǎo shí lù 读 史 者 考 实 录 tōng gǔ jīn ruò qīn mù 通 古 今 若 亲 目 kǒu ér sòng xīn ér wéi 口 而 诵 心 而 维 cháo yú sī xī yú sī 朝 于 斯 夕 于 斯 xī zhòng ní shī xiàng tuó 昔 仲 尼 师 项 橐

gǔ shèng xián shàng qín xué古 圣 贤 尚 勤 学 zhào zhōng lìng dú lǔ lún 赵 中 令 读 鲁 论 bǐ jì shì xué qiě qín 彼 既 仕 学 且 勤 pī pú biān xiāo zhú jiǎn 披 蒲 编 削 竹 简 bǐ wú shū qiě zhī miǎn 彼 无 书 且 知 勉 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ 头 悬 梁 锥 刺 股 bǐ bú jiào zì qín kǔ 彼 不 教 自 勤 苦 rú náng yíng rú yìng xuě 如 囊 萤 如 映 雪 jiā suī pín xué bú chuò 家 虽 贫 学 不 辍 rú fù xīn rú guà jiǎo 如 负 薪 如 挂 角 shēn suī láo yóu kǔ zhuó 身 虽 劳 犹 苦 卓 sū lǎo quán èr shí qī 苏 老 泉 二 十 七 shǐ fā fèn dú shū jí 始 发 奋 读 书 籍 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí 彼 既 老 犹 悔 迟 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 尔 小 生 宜 早 思 ruò liáng hào bā shí èr 若 梁 灏 八 十 二 duì dà ting kuí duō shì 对 大 廷 魁 多 士

bǐ jì chéng zhòng chēng yì彼 既 成 众 称 异 ěr xiǎo shēng yí lì zhì 尔 小 生 宜 立 志 yíng bā suì néng yǒng shī 莹 八 岁 能 咏 诗 mì qī suì néng fù qí 泌 七 岁 能 赋 棋 bǐ yǐng wù rén chēng qí 彼 颖 悟 人 称 奇 ěr yòu xué dāng xiào zhī 尔 幼 学 当 效 之 cài wén jī néng biàn qín 蔡 文 姬 能 辨 琴

xiè dào yùn néng yǒng yín谢 道 韫 能 咏 吟 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn 彼 女 子 且 聪 敏 ěr nán zǐ dāng zì jǐng 尔 男 子 当 自 警 táng liú yàn fāng qī suì 唐 刘 晏 方 七 岁

jǔ shén tóng zuò zhèng zì 举 神 童 作 正 字 bǐ suī yòu shēn yǐ shì 彼 虽 幼 身 已 仕 ěr yòu xué miǎn ér zhì 尔 幼 学 勉 而 致 yǒu wéi zhě yì ruò shì 有 为 者 亦 若 是 quǎn shǒu yè jī sī chén 犬 守 夜 鸡 司 晨 gǒu bù xué hé wéi rén 苟 不 学 曷 为 人 cán tǔ sī fēng niàng mì 蚕 吐 丝 蜂 酿 蜜 rén bù xué bù rú wù 人 不 学 不 如 物 yòu ér xué zhuàng ér xíng 幼 而 学 壮 而 行 shàng zhì jūn xià zé mín 上 致 君 下 泽 民

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ扬 名 声 显 父 母 guāng yú qián yù yú hòu 光 于 前 裕 于 后 rén yí zǐ jīn mǎn yíng 人 遗 子 金 满 赢 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng 我 教 子 惟 一 经 qín yǒu gōng xì wú yì 勤 有 功 戏 无 益 jiè zhī zāi yí miǎn lì 戒 之 哉 宜 勉 力

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com