haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经全文带拼音

发布时间:2014-06-17 08:03:21  

r?n zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 , 性 本 善。 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性 相 近 , 习 相 远。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 , 贵 以 专。 xī mang mǔ z? lín chǔ 昔 孟 母 , 择 邻 处。 zǐ bù xu? duàn jī zhù 子 不 学 , 断 机 杼。 d?u yān shān yǒu yì fāng 窦 燕 山 , 有 义 方。

jiào wǔ zǐ míng jù yáng 教 五 子 , 名 俱 扬。

yǎng bú jiào fù zhī gu?

养 不 教 , 父 之 过。

jiào bù yán shī zhī du?

教 不 严 , 师 之 惰。

zǐ bù xu? fēi suǒ yí

子 不 学 , 非 所 宜。

y?u bù xu? lǎo h? w?i 幼 不 学 , 老 何 为。 yù bù zhu? bù ch?ng qì 玉 不 琢 , 不 成 器。 r?n bù xu? bù zhī yì 人 不 学 , 不 知 义。 wai r?n zǐ fāng shào shí 为 人 子 , 方 少 时。 qīn shī yǒu xí lǐ yí 亲 师 友 , 习 礼 仪。 xiāng jiǔ líng n?ng wēn xí 香 九 龄 , 能 温 席。 xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于 亲 , 所 当 执。 r?ng sì suì n?ng ràng lí 融 四 岁 , 能 让 梨。

tì yú zhǎng yí xiān zhī

弟 于 长 , 宜 先 知。

shǒu xiào tì cì jiàn w?n

首 孝 弟 , 次 见 闻。

zhī mǒu shù shí mǒu w?n

知 某 数 , 识 某 文。 yī ?r shí shí ?r bǎi 一 而 十 , 十 而 百。 bǎi ?r qiān qiān ?r wàn 百 而 千 , 千 而 万。 sān cái zhě tiān dì r?n 三 才 者 , 天 地 人。 sān guāng zhě rì yua xīng 三 光 者 , 日 月 星。 sān gāng zhě jūn ch?n yì 三 纲 者 , 君 臣 义。 fù zǐ qīn fū fù shùn 父 子 亲 , 夫 妇 顺。 yuē chūn xià yuē qiū dōng 曰 春 夏 , 曰 秋 冬。 cǐ sì shí yùn bù qi?ng 此 四 时 , 运 不 穷。 yuē nán běi yuē xī dōng 曰 南 北 , 曰 西 东。 cǐ sì fāng yìng hū zhōng 此 四 方 , 应 乎 中。 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ 曰 水 火 , 木 金 土。

cǐ wǔ xíng běn hū shù 此 五 行 , 本 乎 数。 yuē r?n yì lǐ zhì xìn 曰 仁 义 , 礼 智 信。 cǐ wǔ cháng bù r?ng wěn 此 五 常 , 不 容 紊。 dào liáng shū mài shǔ jì 稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。 cǐ liù gǔ r?n suǒ shí 此 六 谷 , 人 所 食。

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ 马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。 cǐ liù chù r?n suǒ sì 此 六 畜 , 人 所 饲。 yuē xǐ nù yuē āi jù 曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。 ài wù yù qī qíng jù 爱 恶 欲 , 七 情 具。 páo tǔ g? mù shí jīn 匏 土 革 , 木 石 金。 sī yǔ zhú nǎi bā yīn 丝 与 竹, 乃 八 音。

gāo zēng zǔ fù ?r shēn 高 曾 祖 , 父 而 身。

为 学 者 , 必 有 初。 xiǎo xu? zhōng zhì sì shū

shēn ?r zǐ zǐ ?r sūn

小 学 终 , 至 四 书。

身 而 子 , 子 而 孙。

lún yǔ zhě ar shí piān

zì zǐ sūn zhì xuán zēng

自 子 孙 ,nǎi jiǔ zú 乃 九 族 ,fù zǐ ēn 父 子 恩 ,xiōng z? yǒu兄 则 友 ,zhǎng y?u xù长 幼 序 ,jūn z? jìng君 则 敬 ,cǐ shí yì 此 十 义 ,fán xùn m?ng凡 训 蒙 ,xiáng xùn gǔ详 训 诂 ,w?i xu? zhě 至 玄 曾

?n zhī lún

人 之 伦。

ū fù c?ng

夫 妇 从。

dì z? gōng

弟 则 恭。

yǒu yǔ p?ng

友 与 朋。

?n z? zhōng

臣 则 忠。

?n suǒ t?ng

人 所 同。

xū jiǎng jiū

须 讲 究。

míng jù d?u

明 句 读。

ì yǒu chū

论 语 者 , 二 十 篇。

qún dì zǐ jì shàn yán

群 弟 子 , 记 善 言。

mang zǐ zhě qī piān zhǐ

孟 子 者 , 七 篇 止。

jiǎng dào d? shuō r?n yì

讲 道 德 , 说 仁 义。

zu? zhōng yōng zǐ sī bǐ

作 中 庸 , 子 思 笔。

zhōng bù piān yōng bú yì

中 不 偏 , 庸 不 易。

dà xiǎo dài zhù lǐ jì

大 小 戴 , 注 礼 记。

shù shang yán lǐ yua bai

述 圣 言 , 礼 乐 备。

yuē gu? fēng yuē yǎ s?ng

曰 国 风 , 曰 雅 颂。

hào sì shī dāng fěng yǒng

r f ch r b

号 四 诗 , 当 讽 咏。 shī jì wáng chūn qiū zu? 诗 既 亡 , 春 秋 作。 yù bāo biǎn bi? shàn a 寓 褒 贬 , 别 善 恶。 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 三 传 者 , 有 公 羊。 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng 有 左 氏 , 有 谷 梁。 jīng jì míng fāng dú zǐ 经 既 明 , 方 读 子。 cuō qí yào jì qí shì 撮 其 要 , 记 其 事。 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng 五 子 者 有 荀 扬。 w?n zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 文 中 子 , 及 老 庄。 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ 经 子 通 , 读 诸 史。 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ 考 世 系 , 知 终 始。 zì xī n?ng zhì huáng dì 自 羲 农 , 至 黄 帝。

hào sān huáng jū shàng shì 号 三 皇 , 居 上 世。 táng yǒu yú hào ar dì 唐 有 虞 , 号 二 帝。 xiāng yī xùn chēng shang shì 相 揖 逊 , 称 盛 世。 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 夏 有 禹 , 商 有 汤。 zhōu w?n wǔ chēng sān wáng 周 文 武 , 称 三 王。

xià chuán zǐ jiā tiān xià 夏 传 子 , 家 天 下。 sì bǎi zǎi qiān xià sha 四 百 载 , 迁 夏 社。 tāng fá xià gu? hào shāng 汤 伐 夏 , 国 号 商。 liù bǎi zǎi zhì zh?u wáng 六 百 载 , 至 纣 亡。 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zh?u 周 武 王 , 始 诛 纣。 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ 八 百 载 , 最 长 久。

zhōu zh? dōng wáng gāng zhuì 周 辙 东 , 王 纲 坠。 Chěng gān gē shàng y?u shuì 逞 干 戈 , 尚 游 说。 shǐ chūn qiū zhōng zhàn gu? 始 春 秋 , 终 战 国。 wǔ bà qiáng qī xi?ng chū 五 霸 强 , 七 雄 出。 yíng qín shì shǐ jiān bìng 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。 chuán ar shì chǔ hàn zhēng 传 二 世 , 楚 汉 争。 gāo zǔ xīng hàn ya jiàn 高 祖 兴 , 汉 业 建。 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn 至 孝 平 , 王 莽 篡。 guāng wǔ xīng w?i dōng hàn 光 武 兴 , 为 东 汉。 sì bǎi nián zhōng yú xiàn 四 百 年 , 终 于 献。 wai shǔ wú zhēng hàn dǐng 魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。 hào sān gu? qì liǎng jìn

号 三 国 , 迄 两 晋。 song qí jì liáng ch?n ch?ng 宋 齐 继 , 梁 陈 承。 w?i nán cháo dū jīn líng 为 南 朝 , 都 金 陵。 běi yuán wai fēn dōng xi 北 元 魏 , 分 东 西。

yǔ w?n zhōu yǔ gāo qí 宇 文 周 , 与 高 齐。 dài zhì suí yì tǔ yǔ 迨 至 隋 , 一 土 宇。 bú zài chuan shī tǒng xù 不 再 传 , 失 统 绪。 táng gāo zǔ qǐ yì shī 唐 高 祖 , 起 义 师。 chú suí luàn chuàng gu? jī 除 隋 乱 , 创 国 基。 ar shí chuán sān bǎi zǎi 二 十 传 , 三 百 载。 liáng mia zhī gu? nǎi gǎi 梁 灭 之 , 国 乃 改。 liáng táng jìn jí hàn zhōu

梁 唐 晋 , 及 汉 周。 chēng wǔ dài jiē yǒu y?u 称 五 代 , 皆 有 由。 yán s?ng xīng sh?u zhōu shàn 炎 宋 兴 , 受 周 禅。 shí bā chuán nán běi hùn 十 八 传 , 南 北 混。 liáo yǔ jīn dì hào fēn 辽 与 金 , 帝 号 纷。 dài mia liáo s?ng y?u cún 迨 灭 辽 , 宋 犹 存。 zhì yuán xīng jīn xù xiē 至 元 兴 , 金 绪 歇。 yǒu s?ng shì yì tong mia 有 宋 世 , 一 同 灭。 bìng zhōng gu? jiān r?ng dí 并 中 国 , 兼 戎 狄。 míng tài zǔ jiǔ qīn shī 明 太 祖 , 久 亲 师。 chuán jiàn w?n fāng sì sì 传 建 文 , 方 四 祀。 qiān běi jīng yǒng la sì 迁 北 京 , 永 乐 嗣。

dài ch?ng zhēn m?i shān shì

迨 崇 祯 , 煤 山 逝。 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng 清 太 祖 , 膺 景 命。 jìng sì fāng ka dà dìng 靖 四 方 , 克 大 定。 zhì xuān tǒng nǎi dà t?ng 至 宣 统 , 乃 大 同。 shí ar shì qīng zu? zhōng 十 二 世 , 清 祚 终。 dú shǐ zhě kǎo shí lù 读 史 者 , 考 实 录。 tōng gǔ jīn ru? qīn mù 通 古 今 , 若 亲 目。 kǒu ?r song xīn ?r w?i 口 而 诵 , 心 而 维。 cháo yú sī xī yú sī 朝 于 斯 , 夕 于 斯。 xī zh?ng ní shī xiàng tu? 昔 仲 尼 , 师 项 橐。 gǔ shang xián shàng qín xu? 古 圣 贤 , 尚 勤 学。

zhào zhōng ling dú lǔ lún 赵 中 令 , 读 鲁 论。 bǐ jì shì xu? qiě qín 彼 既 仕 , 学 且 勤。 pī pú biān xiāo zhú jiǎn 披 蒲 编 , 削 竹 简。 bǐ wú shū qiě zhī miǎn 彼 无 书 , 且 知 勉。 t?u xuán liáng zhuī cì gǔ 头 悬 梁 , 锥 刺 股。 bǐ bú jiào zì qín kǔ 彼 不 教 , 自 勤 苦。 rú náng yíng rú yìng xuě 如 囊 萤 , 如 映 雪。 jiā suī pín xu? bú chu? 家 虽 贫 , 学 不 辍。 rú fù xīn rú guà jiǎo 如 负 薪 , 如 挂 角。

shēn suī láo y?u kǔ zhu? 身 虽 劳 , 犹 苦 卓。 sū lǎo quán ar shí qī 苏 老 泉 , 二 十 七。

shǐ fā fan dú shū jí 始 发 奋 , 读 书 籍。 bǐ jì lǎo y?u huǐ chí 彼 既 老 , 犹 悔 迟。 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 尔 小 生 , 宜 早 思。 ru? liáng hào bā shí ar 若 梁 灏 , 八 十 二。 duì dà tíng kuí duō shì 对 大 廷 , 魁 多 士。 bǐ jì ch?ng zh?ng chēng yì 彼 既 成 , 众 称 异。 ěr xiǎo shēng yí lì zhì 尔 小 生 , 宜 立 志。 yíng bā suì n?ng yǒng shī 莹 八 岁 , 能 咏 诗。 mì qī suì n?ng fù qí 泌 七 岁 , 能 赋 棋。 bǐ yǐng wù r?n chēng qí 彼 颖 悟 , 人 称 奇。 ěr y?u xu? dāng xiào zhī 尔 幼 学 , 当 效 之。 cài w?n jī n?ng biàn qín

蔡 文 姬 , 能 辨 琴。 xia dào yùn n?ng yǒng yín 谢 道 韫 , 能 咏 吟。 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn 彼 女 子 , 且 聪 敏。 ěr nán zǐ dāng zì jǐng 尔 男 子 , 当 自 警。 táng liú yàn fāng qī suì 唐 刘 晏 , 方 七 岁。 jǔ sh?n t?ng zu? zhang zì 举 神 童 , 作 正 字。

bǐ suī y?u shēn yǐ shì 彼 虽 幼 , 身 已 仕。 ěr y?u xu? miǎn ?r zhì 尔 幼 学 , 勉 而 致。 yǒu w?i zhě yì ru? shì 有 为 者 , 亦 若 是。 quǎn shǒu ya jī sī ch?n 犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

gǒu bù xu? h? w?i r?n 苟 不 学 , 曷 为 人。 cán tǔ sī fēng niàng mì

蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。 r?n bù xu? bù rú wù 人 不 学 , 不 如 物。 y?u ?r xu? zhuàng ?r xíng 幼 而 学 , 壮 而 行。 shàng zhì jūn xià z? mín 上 致 君 , 下 泽 民。 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ 扬 名 声 , 显 父 母。 guāng yú qián yù yú h?u 光 于 前 , 裕 于 后。 r?n yí zǐ jīn mǎn yíng 人 遗 子 , 金 满 赢。 wǒ jiào zǐ w?i yì jīng 我 教 子 , 惟 一 经。 qín yǒu gōng xì wú yì 勤 有 功 , 戏 无 益。 jia zhī zāi yí miǎn lì 戒 之 哉 , 宜 勉 力。

上一篇:百家姓1
下一篇:寒食
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com