haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

《拼音字母表》

发布时间:2014-07-03 12:05:01  

1、声母表(23个)

b 播 p 泼 m 摸 f 佛

d 得 t 特 n 讷 l 勒

g 哥 k 科 h 喝 j 鸡

q 气 x 西 zh 知 ch 吃

sh 狮 r 日 z 字 c 刺

s 丝 y 医 W 屋

2、韵母表(24个)

单韵母(6个):

ɑ 啊 o 喔 e 鹅 i 衣

u 乌 ü 迂

复韵母(8个):

ai 爱 ei 欸 ui 威 ao 熬

ou 欧 iu 优 ie 耶 üe 约

特殊元音韵母(1个):

er 儿

前鼻韵母(5个):

an 安 en 恩 in 因 un 温

ün 晕

后鼻韵母(4个):

ang 昂 eng 亨 ing 英 ong 轰

3、整体认读音节(16个)

zhi(织) chi(吃) shi(狮) ri(日) zi(字) ci(刺) si(丝) yi(衣) wu(乌) yu(鱼) ye(爷) yue(月) yuan(圆) yin(因) yun(云) ying(鹰)

其中汉语拼音的声调标注规律:

a o e i u ü 标调按顺序,‘i、u并排标后头’,小ü 碰到j q x y 就脱帽(去掉点)。

a母出现不放过, (即韵母中凡是有a的,标在a上。如lao,标在a上)

没有a母找 o e , (没有a,但有o 或e的,标在 o 或e 上。如lou标在o上,lei标在e上)

汉语拼音表

一、声母表:

b(波) p(坡) m(摸) f (佛) d(得) t (特)n(呢) l(勒) g(歌) k(颗) h(喝) j (鸡)q(妻) x(西)

zh(知) ch(吃) sh(师) r(日) z(资) c (瓷)s(丝) y(衣) w(乌)

二、单韵母表:

a (啊)o(哦) e(鹅)

i(衣) u (乌)ü (鱼)

三、复韵母:

ai(唉) ei(诶) ui(煨)

ao(熬) ou(欧) iu(优)

ie(椰) üe(月) er(耳)

an(安) en(恩) in(因)

un(温)ün(晕)

ang (肮)eng(鞥) ing(鹰) ong(翁)

四、整体认读音节:

Zhi(知) chi(吃) shi(师) ri (日)

zi(资) ci(瓷) si(丝)

Yi(衣) wu(乌) yu(鱼)

Ye(椰) yue(月) yuan(冤)

Yin(因) yun(晕) ying (鹰)

声母

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

单韵母

a o e i u ü

复韵母

ai ei ui ao ou iu ie üe er

整体认读音节

zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying

汉语拼音音节表

b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f fa fo fei fou fan fen fang feng

d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding dong t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting tong

n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning nong

l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling long g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong

k ka ke kai kou kan ken kang keng kong

h ha he hai hei hao hou hen hang heng hong

j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong

q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng r re ri rao rou ran ren rang reng rong z za ze zi zai zao zou zang zeng zong c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong s sa se si sai sao sou san sen sang seng song y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying yong w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com