haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经注音背诵完整版

发布时间:2013-10-12 12:01:39  

r?n zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 性 本 善

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性 相 近 习 相 远

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 性 乃 迁

jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 贵 以 专

xī mang mǔ z? lín chǔ 昔 孟 母 择 邻 处

zǐ bù xu? duàn jī zhù 子 不 学 断 机 杼

d?u yān shān yǒu yì fāng 窦 燕 山 有 义 方

jiào wǔ zǐ míng jù yáng 教 五 子 名 俱 扬

yǎng bú jiào fù zhī gu? 养 不 教 父 之 过

jiào bù yán shī zhī du?

教 不 严 师 之 惰 zǐ bù xu? fēi suǒ yí 子 不 学 非 所 宜

y?u bù xu? lǎo h? w?i 幼 不 学 老 何 为

yù bù zhu? bù ch?ng qì 玉 不 琢 不 成 器 r?n bù xu? bù zhī yì 人 不 学 不 知 义

wai r?n zǐ fāng shào shí 为 人 子 方 少 时 qīn shī yǒu xí lǐ yí 亲 师 友 习 礼 仪

xiāng jiǔ líng n?ng wēn xí 香 九 龄 能 温 席

xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于 亲 所 当 执

r?ng sì suì n?ng ràng lí 融 四 岁 能 让 梨

tì yú zhǎng yí xiān zhī 弟 于 长 宜 先 知

shǒu xiào tì cì jiàn w?n 首 孝 弟 次 见 闻

zhī mǒu shù shí mǒu w?n 知 某 数 识 某 文 yī ?r shí shí ?r bǎi

一 而 十 十 而 百 bǎi ?r qiān qiān ?r wàn 百 而 千 千 而 万

sān cái zhě tiān dì r?n

三 才 者 天 地 人

sān guāng zhě rì yua xīng

三 光 者 日 月 星

sān gāng zhě jūn ch?n yì

三 纲 者 君 臣 义 fù zǐ qīn fū fù shùn 父 子 亲 夫 妇 顺

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com