haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

2013年小学生拼音声调卡片含声母和整体认读音节

发布时间:2013-10-20 12:01:46  

ā á ǎ à ō ó ǒ ò

ē é ě è ǐ ì ī í

ū ú ǔ ù ǖ ǘ ǚ ǜ

āi ái ǎi ài ēi éi ěi èi

uǐ uì uī uí

āo áo ǎo ào

ōu óu ǒu òu iū iú iǔ iù

iē ié iě iè üē üé üě üè

ēr ér ěr èr ān án ǎn àn

ēn én ěn èn

n ǐn ìn īn í

ūn ún ǔn ùn ǖn ǘn ǚn ǜn

āng áng ǎng àng ēng éng ěng èng

ng ǐng ìng īng í

ōng óng ǒng òng

zhī zhí zhǐ zhì chī chí chǐ chì

shī shí shǐ shì rī rí rǐ rì

zī zí zǐ zì cī cí cǐ cì

sī sí sǐ sì yī yí yǐ yì

wū wú wǔ wù yū yú yǔ yù

yē yé yě yè yuē yué yuě yuè

yuān yuán yuǎn yuàn yīn yín yǐn yìn

yūn yún yǔn yùn yīyíyǐyìng ng ng ng

b p m f d t n l

g k h j q x zh ch

sh r z c s y w

上一篇:最美的声音
下一篇:爱和乐2222
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com