haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

注音版三字经

发布时间:2013-10-21 10:01:52  

注音版《三字经》

rén zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 , 性 本 善。 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性 相 近 , 习 相 远。 xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于 亲 , 所 当 执。 róng sì suì néng ràng lí 融 四 岁 , 能 让 梨。 gǒu bú jiào 苟 不 教 , jiào zhī dào 教 之 道 , xī mèng mǔ 昔 孟 母 ,zǐ bù xué 子 不 学 ,Dòu yān shān 窦 燕 山 ,Jiào wǔ zǐ 教 五 子 ,yǎng bú jiào 养 不 教 ,jiào bù yán 教 不 严 ,zǐ bù xué 子 不 学 ,yòu bù xué 幼 不 学 ,yù bù zhuó 玉 不 琢 ,rén bù xué 人 不 学 ,Wèi rén zǐ 为 人 子 ,qīn shī yǒu 亲 师 友 ,xiāng jiǔ líng 香 九 龄 ,

xìng nǎi qiān 性 乃 迁。 guì yǐ zhuān 贵 以 专。 zé lín chǔ 择 邻 处。 duàn jī zhù 断 机 杼。 yǒu yì fāng 有 义 方。 míng jù yáng 名 俱 扬。 fù zhī guò 父 之 过。 shī zhī duò 师 之 惰。 fēi suǒ yí 非 所 宜。 lǎo hé wéi 老 何 为。 bù chéng qì 不 成 器。 bù zhī yì 不 知 义。 fāng shào shí 方 少 时。 xí lǐ yí 习 礼 仪。 néng wēn xí 能 温 席。 tì yú zhǎng 弟 于 长 ,shǒu xiào tì 首 孝 弟 ,Zhī mǒu shù 知 某 数 ,yī ér shí 一 而 十 ,bǎi ér qiān 百 而 千 ,Sān cái zhě 三 才 者 ,sān guāng zhě 三 光 者 ,sān gāng zhě 三 纲 者 ,fù zǐ qīn 父 子 亲 ,yuē chūn xià 曰 春 夏 ,cǐ sì shí 此 四 时 ,Yuē nán běi 曰 南 北 ,cǐ sì fāng 此 四 方 ,yuē shuǐ huǒ 曰 水 火 ,cǐ wǔ xíng 此 五 行 ,

yí xiān zhī 宜 先 知。 cì jiàn wén 次 见 闻。 shí mǒu wén 识 某 文。 shí ér bǎi 十 而 百。 qiān ér wàn 千 而 万。 tiān dì rén 天 地 人。 rì yuè xīng 日 月 星。 jūn chén yì 君 臣 义。 fū fù shùn 夫 妇 顺。 yuē qiū dōng 曰 秋 冬。 yùn bù qióng 运 不 穷。 yuē xī dōng 曰 西 东。 yìng hū zhōng 应 乎 中。 mù jīn tǔ 木 金 土。 běn hū shù 本 乎 数。

Yuē rén yì lǐ zhì xìn 曰 仁 义 , 礼 智 信。 cǐ wǔ cháng bù róng wěn 此 五 常 , 不 容 紊。 Dào liáng shū mài shǔ jì 稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。 cǐ liù gǔ rén suǒ shí 此 六 谷 , 人 所 食。 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ 马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。 cǐ liù chù rén suǒ sì 此 六 畜 , 人 所 饲。 yuē xǐ nù yuē āi jù 曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。 ài wù yù qī qíng jù 爱 恶 欲 , 七 情 具。 páo tǔ gé mù shí jīn 匏 土 革 , 木 石 金。 sī yǔ zhú nǎi bā yīn 丝 与 竹, 乃 八 音。 gāo zēng zǔ fù ér shēn 高 曾 祖 , 父 而 身。 shēn ér zǐ zǐ ér sūn 身 而 子 , 子 而 孙。 zì zǐ sūn zhì xuán zēng 自 子 孙 , 至 玄 曾 nǎi jiǔ zú rén zhī lún 乃 九 族 , 人 之 伦。 fù zǐ ēn fū fù cóng 父 子 恩 , 夫 妇 从。 xiōng zé yǒu dì zé gōng 兄 则 友 , 弟 则 恭。 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng 长 幼 序 , 友 与 朋。 jūn zé jìng chén zé zhōng 君 则 敬 , 臣 则 忠。 cǐ shí yì rén suǒ tóng 此 十 义 , 人 所 同。

fán xùn méng xū jiǎng jiū 凡 训 蒙 , 须 讲 究。 xiáng xùn gǔ míng jù dòu 详 训 诂 , 明 句 读。 wéi xué zhě bì yǒu chū 为 学 者 , 必 有 初。 xiǎo xué zhōng zhì sì shū 小 学 终 , 至 四 书。 lún yǔ zhě èr shí piān 论 语 者 , 二 十 篇。 qún dì zǐ jì shàn yán 群 弟 子 , 记 善 言。 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ 孟 子 者 , 七 篇 止。 jiǎng dào dé shuō rén yì 讲 道 德 , 说 仁 义。 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ 作 中 庸 , 子 思 笔。 zhōng bù piān yōng bú yì 中 不 偏 , 庸 不 易。 Dà xiǎo dài zhù lǐ jì 大 小 戴 , 注 礼 记。 shù shèng yán lǐ yuè bèi 述 圣 言 , 礼 乐 备。 Yuē guó fēng yuē yǎ sòng 曰 国 风 , 曰 雅 颂。 hào sì shī dāng fěng yǒng 号 四 诗 , 当 讽 咏。 shī jì wáng chūn qiū zuò 诗 既 亡 , 春 秋 作。 yù bāo biǎn bié shàn è 寓 褒 贬 , 别 善 恶。 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 三 传 者 , 有 公 羊。 Yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng 有 左 氏 , 有 谷 梁。 Jīng jì míng fāng dú zǐ 经 既 明 , 方 读 子。

cuō qí yào jì qí shì 撮 其 要 , 记 其 事。 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng 五 子 者 有 荀 扬。 wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 文 中 子 , 及 老 庄。 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ 经 子 通 , 读 诸 史。 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ 考 世 系 , 知 终 始。 zì xī nóng zhì huáng dì 自 羲 农 , 至 黄 帝。 hào sān huáng jū shàng shì 号 三 皇 , 居 上 世。 táng yǒu yú hào èr dì 唐 有 虞 , 号 二 帝。 xiāng yī xùn chēng shèng shì 相 揖 逊 , 称 盛 世。 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 夏 有 禹 , 商 有 汤。 zhōu wén wǔ chēng sān wáng 周 文 武 , 称 三 王。 xià chuán zǐ jiā tiān xià 夏 传 子 , 家 天 下。 sì bǎi zǎi qiān xià shè 四 百 载 , 迁 夏 社。 tāng fá xià guó hào shāng 汤 伐 夏 , 国 号 商。 Liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 六 百 载 , 至 纣 亡。 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu 周 武 王 , 始 诛 纣。 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ 八 百 载 , 最 长 久。 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì 周 辙 东 , 王 纲 坠。 Chěng gān gē shàng yóu shuì 逞 干 戈 , 尚 游 说。

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó 始 春 秋 , 终 战 国。 wǔ bà qiáng qī xióng chū 五 霸 强 , 七 雄 出。 yíng qín shì shǐ jiān bìng 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。 chuán èr shì chǔ hàn zhēng 传 二 世 , 楚 汉 争。 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn 高 祖 兴 , 汉 业 建。 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn 至 孝 平 , 王 莽 篡。 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn 光 武 兴 , 为 东 汉。 sì bǎi nián zhōng yú xiàn 四 百 年 , 终 于 献。 Wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng 魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。 hào sān guó qì liǎng jìn 号 三 国 , 迄 两 晋。 Song qí jì liáng chén chéng 宋 齐 继 , 梁 陈 承。 wéi nán cháo dū jīn líng 为 南 朝 , 都 金 陵。 běi yuán wèi fēn dōng xi 北 元 魏 , 分 东 西。 yǔ wén zhōu yǔ gāo qí 宇 文 周 , 与 高 齐。 dài zhì suí yì tǔ yǔ 迨 至 隋 , 一 土 宇。 bú zài chuan shī tǒng xù 不 再 传 , 失 统 绪。 táng gāo zǔ qǐ yì shī 唐 高 祖 , 起 义 师。 chú suí luàn chuàng guó jī 除 隋 乱 , 创 国 基。 èr shí chuán sān bǎi zǎi 二 十 传 , 三 百 载。

liáng miè zhī guó nǎi gǎi 梁 灭 之 , 国 乃 改。 liáng táng jìn jí hàn zhōu 梁 唐 晋 , 及 汉 周。 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu 称 五 代 , 皆 有 由。 yán sòng xīng shòu zhōu shàn 炎 宋 兴 , 受 周 禅。 shí bā chuán nán běi hùn 十 八 传 , 南 北 混。 Liáo yǔ jīn dì hào fēn 辽 与 金 , 帝 号 纷。 dài miè liáo sòng yóu cún 迨 灭 辽 , 宋 犹 存。 zhì yuán xīng jīn xù xiē 至 元 兴 , 金 绪 歇。 Yǒu sòng shì yì tong miè 有 宋 世 , 一 同 灭。 bìng zhōng guó jiān róng dí 并 中 国 , 兼 戎 狄。 míng tài zǔ jiǔ qīn shī 明 太 祖 , 久 亲 师。 chuán jiàn wén fāng sì sì 传 建 文 , 方 四 祀。 qiān běi jīng yǒng lè sì 迁 北 京 , 永 乐 嗣。 dài chóng zhēn méi shān shì 迨 崇 祯 , 煤 山 逝。 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng 清 太 祖 , 膺 景 命。 jìng sì fāng kè dà dìng 靖 四 方 , 克 大 定。 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng 至 宣 统 , 乃 大 同。 shí èr shì qīng zuò zhōng 十 二 世 , 清 祚 终。

dú shǐ zhě kǎo shí lù 读 史 者 , 考 实 录。 tōng gǔ jīn ruò qīn mù 通 古 今 , 若 亲 目。 kǒu ér song xīn ér wéi 口 而 诵 , 心 而 维。 cháo yú sī xī yú sī 朝 于 斯 , 夕 于 斯。 xī zhòng ní shī xiàng tuó 昔 仲 尼 , 师 项 橐。 gǔ shèng xián shàng qín xué 古 圣 贤 , 尚 勤 学。 zhào zhōng ling dú lǔ lún 赵 中 令 , 读 鲁 论。 bǐ jì shì xué qiě qín 彼 既 仕 , 学 且 勤。 pī pú biān xiāo zhú jiǎn 披 蒲 编 , 削 竹 简。 bǐ wú shū qiě zhī miǎn 彼 无 书 , 且 知 勉。 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ 头 悬 梁 , 锥 刺 股。 bǐ bú jiào zì qín kǔ 彼 不 教 , 自 勤 苦。 rú náng yíng rú yìng xuě 如 囊 萤 , 如 映 雪。 jiā suī pín xué bú chuò 家 虽 贫 , 学 不 辍。 rú fù xīn rú guà jiǎo 如 负 薪 , 如 挂 角。 shēn suī láo yóu kǔ zhuó 身 虽 劳 , 犹 苦 卓。 sū lǎo quán èr shí qī 苏 老 泉 , 二 十 七。 shǐ fā fèn dú shū jí 始 发 奋 , 读 书 籍。

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí 彼 既 老 , 犹 悔 迟。 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 尔 小 生 , 宜 早 思。 ruò liáng hào bā shí èr 若 梁 灏 , 八 十 二。 duì dà tíng kuí duō shì 对 大 廷 , 魁 多 士。 bǐ jì chéng zhòng chēng yì 彼 既 成 , 众 称 异。 ěr xiǎo shēng yí lì zhì 尔 小 生 , 宜 立 志。 Yíng bā suì néng yǒng shī 莹 八 岁 , 能 咏 诗。 mì qī suì néng fù qí 泌 七 岁 , 能 赋 棋。 bǐ yǐng wù rén chēng qí 彼 颖 悟 , 人 称 奇。 ěr yòu xué dāng xiào zhī 尔 幼 学 , 当 效 之。 cài wén jī néng biàn qín 蔡 文 姬 , 能 辨 琴。 xiè dào yùn néng yǒng yín 谢 道 韫 , 能 咏 吟。 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn 彼 女 子 , 且 聪 敏。 ěr nán zǐ dāng zì jǐng 尔 男 子 , 当 自 警。 táng liú yàn fāng qī suì 唐 刘 晏 , 方 七 岁。 jǔ shén tóng zuò zhèng zì 举 神 童 , 作 正 字。 bǐ suī yòu shēn yǐ shì 彼 虽 幼 , 身 已 仕。 ěr yòu xué miǎn ér zhì 尔 幼 学 , 勉 而 致。

yǒu wéi zhě yì ruò shì 有 为 者 , 亦 若 是。 quǎn shǒu yè jī sī chén 犬 守 夜 , 鸡 司 晨。 gǒu bù xué hé wéi rén 苟 不 学 , 曷 为 人。 cán tǔ sī fēng niàng mì 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。 rén bù xué bù rú wù 人 不 学 , 不 如 物。 yòu ér xué zhuàng ér xíng 幼 而 学 , 壮 而 行。 shàng zhì jūn xià zé mín 上 致 君 , 下 泽 民。 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ 扬 名 声 , 显 父 母。 guāng yú qián yù yú hòu 光 于 前 , 裕 于 后。 rén yí zǐ jīn mǎn yíng 人 遗 子 , 金 满 赢。 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng 我 教 子 , 惟 一 经。 qín yǒu gōng xì wú yì 勤 有 功 , 戏 无 益。 jiè zhī zāi yí miǎn lì 戒 之 哉 , 宜 勉 力。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com