haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经标准拼音版

发布时间:2013-10-25 13:42:33  

R?n zhī chū xìng běn shàn

人 之 初 , 性 本 善。 xìng xi

gǒu

jiào zh

āng jìn x相 近 , bú jiào 不 教 , ī dào gu之 道 , í xiāng yuǎn 习 相 远。 xìng nǎi qiān 性 乃 迁。 ì yǐ zhuān 贵 以 专。

xī mang mǔ z? lín chǔ

昔 孟 母 , 择 邻 处。 zǐ b子 d?u y窦 jiào w教

ù不 ān sh燕 ǔ五 ? du学 , ān y山 , ǐ m子 , àn j断 ǒu y有 íng j名 ī zh机 ì f义 ù y俱 ù 杼。 āng 方。 áng 扬。

xu z

yǎng bú jiào fù zhī gu? 养 不 教 , 父 之 过。 Jiào教 zǐ b子 y?u b幼

bù 不 ù xu不 ù xu不 yán 严?学?学 shī , 师 ēi su, 非 ǎo h, 老 zhī 之 ǒ y所 ? w何 du? 惰。 í 宜。 ?i 为。

f l

yù bù zhu? bù ch?ng qì 玉 不 琢 , 不 成 器。 r?n 人 wai 为 qīn 亲

bù 不 r?n 人 shī 师 xu? 学 , ǐ 子 , ǒu 友 , bù 不 fāng shào方 xí l习 zhī知 ǐ 礼 yì 义。 shí 仪。

z 少时。 yyí

xiāng jiǔ líng n?ng wēn xí 香 九 龄 , 能 温 席。 xiào y孝 R?ng融 Dì y弟

ú q于 四 ú zh于 īn su亲 ,suì 岁 ,ǎng y长 ,ǒ所 n?ng ràng 能 í 宜 āng zh当 让 ān zh先 í 执。 lí 梨。 ī 知。

d sì xi

shǒu xiào tì cì jiàn w?n 首 孝 悌 , 次 见 闻。 zhī知 yī 一 bǎi 百

ǒu sh某 ?r sh而 ?r qi而 ù sh数 , í sh十 , ān qi千 , í m识 í 十 ān 千 ǒu w某 ?r b而 ?r w而 ?n 文。 ǎi 百。 àn 万。

m

sān cái zhě tiān dì r?n 三 才 者 , 天 地 人。 sān guāng zhě 三 Sān三 fù z父

光 gāng zhě 纲 ǐ q子 者者īn f亲 rì , 日 jūn, 君 ū, 夫 yua 月 ch?n 臣 ù sh妇 xīng 星。 yì 义。 ùn 顺。

f

Yuē chūn xià yuē qiū dōng 曰 春 夏 , 曰 秋 冬。 cǐ s此 Yuē曰 cǐ s此

ì四 nán 南 ì四 í y时 ,běi 北 ,āng y方 ,ùn b 运 yuē 曰 ìng h 应 ù qi不 xī 西 ū zh乎 ?ng 穷。 东。 ōng 中。

sh dōng f

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

曰 水 火 , 木 金 土。 cǐ w

yuē

cǐ w

ǔ x五 r?n 仁 ǔ ch五 íng b行 , yì l义 , áng b常 , ěn hū shù 本 乎 数。 ǐ zhì xìn 礼 智 信。 ù r?ng wěn 不 容 紊。

dào liáng shū mài shǔ jì 稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。 cǐ li此 mǎ ni马 cǐ li此

ù六 ú牛 ù六 ǔ r谷 , áng j羊 , ù r畜 , ?n su人 ī鸡 ?n su人 ǒ sh所 ǎn sh犬 ǒ s所 í 食。 ǐ 豕。 ì 饲。

g y qu ch

yuē xǐ nù yuē āi jù 曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。 ài 爱 páo t匏 sī y丝

wù恶 ǔ土 ǔ与 yù 欲 ? m革 ú n竹,qī 七 ù sh 木 ǎi b 乃 qíng情 í j石 ā y jù 具。 īn 金。 īn 音。

, g, zh八

gāo zēng zǔ fù ?r shēn 高 曾 祖 , 父 而 身。 shēn 身 zì z自 nǎi ji乃

?r z而 ǐ子 ǔ九 ǐ子 ūn zh孙 ú族 ǐ , 子 ì, 至 ?n zh, 人 ?r s而 án z玄 ī之 ūn 孙。 ēng 曾 ún 伦。

z s xu z r l

fù zǐ ēn fū fù c?ng 父 子 恩 , 夫 妇 从。 xiōng兄 zhǎng y长 jūn 君

z? y则 ?u x幼 z? 则 ǒu 友 , ù y序 , 敬 , dì 弟 ǒu y友 臣 z?则 ǔ与 z? 则 gōng 恭。 ?ng 朋。 zhōng 忠。

pjìng ch?n

cǐ shí yì r?n suǒ t?ng 此 十 义 , 人 所 同。 fán xùn m

凡 训

xiáng xùn g

详 训

w?i xu? zh

为 学

?ng x蒙 , ǔ m诂 , ě b者 , ū ji须 íng j明 ì y必 ǎng jiū 讲 究。 ù d?u 句 读。 ǒu chū 有 初。

xiǎo xu? zhōng zhì sì shū 小 学 终 , 至 四 书。 lún y论 qún d群 mang z孟

ǔ zh语 ì z弟 ǐ zh子 ě者ǐ子ě者, , , ar sh二 ì sh记 ī pi七 í pi十 àn y善 ān zh篇 ān 篇。 án 言。 ǐ 止。

j q

jiǎng dào d? shuō r?n yì

讲 道 德 , 说 仁 义。 zu? zhōng y

作 中

zhōng bù

中 不

zu? dà xu

作 大

ōng z庸 , piān 偏 , ? n学 , ǐ s子 庸 ǎi z乃 ī b思 bú 不 ēng z曾 ǐ 笔。 yì 易。 ǐ 子。 yōng

zì xiū qí zhì píng zhì 自 修 齐 , 至 平 治。 xiào jīng tōng 孝 rú li如 shī sh诗

经 ù j六 ū y书 通 , īng sh经 , ì l易 , sì 四 ǐ k始 ǐ ch礼 shū shú 书 ě d可 ūn qi春 熟。 ú 读。 ū 秋。

hào liù jīng dāng jiǎng qiú 号 六 经 , 当 讲 求。 yǒu l有 yǒu zh有 yǒu di有

àn sh连 ōu y周 ǎn m典 ān y山 , ì s易 , ? y谟 , ǒu gu有 ān y三 ǒu x有 ī归 ì xi易 ùn g训 áng 藏。 áng 详。 ào 诰。

c

yǒu shì mìng shū zhī ào 有 誓 命 , 书 之 奥。 wǒ zh我 zhù著 dà xi大

ōu g周 ù gu六 ǎo d小 ōng zu公 , ān c官 , ài zh戴 , ? zh作 ún zh存 ù l注 ōu l周 ì治 ǐ j礼 ǐ 礼。 ǐ 体。 ì 记。

li t

shù shang yán lǐ yua bai 述 圣 言 , 礼 乐 备。 yuē曰 hào s号 shī诗

?国 ì四 jì 既 ēng yu风 , ī d诗 , wáng 亡 , ē y曰 āng f当 chūn春 ǎ s雅 ěng y讽 qiū秋 ?ng 颂。 ǒng 咏。 zu? 作。

gu f sh

yù bāo biǎn bi? shàn a

寓 褒 贬 , 别 善 恶。 sān zhuàn zh

三 传

yǒu zuǒ sh

有 左

jīng jì m

经 既

ě y者 , ì y氏 , íng f明 , ǒu g有 ǒu g有 āng d方 ōng y公 ǔ li谷 ú z读 áng 羊。 áng 梁。 ǐ 子。

cuō qí yào jì qí shì

撮 其 要 , 记 其 事。 wǔ z

w?n zh

jīng z

ǐ zhě y子 者 ōng zǐ j中 子 , ǐ tōng d子 通 , ǒu x有 í及 ú读 ún y荀 ǎo zhu老 ū诸 áng 扬。 āng 庄。 ǐ 史。 l zh sh

kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

考 世 系 , 知 终 始。 zì

hào

táng y

xī 羲 三 ǒu y有 n?ng 农 , huáng 皇 , ú h虞 , zhì huáng dì 至 黄 帝。 jū shàng shì 居 上 世。 ào ar dì 号 二 帝。 sān

xiāng yī xùn chēng shang shì

相 揖 逊 , 称 盛 世。 xià y

zhōu w

xià chu

ǒu y有 ?n w文 án z传 ǔ禹ǔ武ǐ子āng yǒu t, 商 有 ēng sān w, 称 三 ā tiān xi, 家 天 āng 汤。 áng 王。 à 下。 sh ch ji

sì bǎi zǎi qiān xià sha

四 百 载 , 迁 夏 社。 tāng

liù b

zhōu w

fá 伐 ǎi z百 ǔ武 xià 夏 , ǎi zh载 , áng sh王 , gu? hào shāng 国 号 商。 ì zh?u wáng 至 纣 亡。 ǐ zhū zh?u 始 诛 纣。 w

bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

八 百 载 , 最 长 久。 zhōu zh?

周 辙

chěng gān

逞 干

shǐ chūn qi

始 春

东 , gē 戈 , ū zh秋 , wáng gāng zhuì 王 纲 坠。 shàng y?u shuì 尚 游 说。 ōng zhàn gu? 终 战 国。 dōng

wǔ bà qiáng qī xi?ng chū

五 霸 强 , 七 雄 出。 yíng qín sh

嬴 秦

chuán ar sh

传 二

gāo zǔ

高 祖

ì sh氏 , ì ch世 , īng h兴 , ǐ始 ǔ h楚 àn y汉 ān bìng 兼 并。 àn zhēng 汉 争。 a jiàn 业 建。 ji x

zhì xiào ping wáng mǎng cuàn 至 孝 平 , 王 莽 篡。 guāng wǔ x

光 武

sì bǎi ni

四 百

wai shǔ w

魏 蜀

īng w兴 ,án zh年 ,ú zh吴 ,?i dōng hàn 为 东 汉。 ōng yú xiàn 终 于 献。 ēng hàn dǐng 争 汉 鼎。

hào sān gu? qì liǎng jìn 号 三 国 , 迄 两 晋。 s?ng 宋 w?i 为 běi 北

qí 齐 nán 南 yuán元 jì 继 , 朝 ,wai 魏 ,liáng ch?n ch?ng 梁 dū 都 fēn dōng 分 陈 金 东 承。 陵。 西。

cháo jīn líng xi

yǔ w?n zhōu yǔ gāo qí 宇 文 周 , 与 高 齐。 dài zh迨 bú z不 táng g唐

ì su至 ài chu再 āo z高 í y隋 , án sh传 , ǔ q祖 , ì t一 ī失 ǐ y起 ǔ y土 ǒng x统 ì sh义 ǔ 宇。 ù 绪。 ī 师。

t

chú suí luàn chuàng gu? jī

除 隋 乱 , 创 国 基。 ar shí chuán s

二 十 传 ,

liáng mia zhī gu

梁 灭 之 ,

liáng táng jìn

梁 唐 晋 ,

ān b三 ?国 jí 及 ǎi z百 ǎi g乃 hàn 汉 ǎi 载。 ǎi 改。 zhōu 周。 n

chēng wǔ dài jiē yǒu y?u 称 五 代 , 皆 有 由。 yán 炎 shí 十 liáo辽

宋 bā 八 ǔ 与 xīng 兴 , 传 ,jīn 金 ,受 nán 南 dì 帝 周 běi北 hào 号 禅。 hùn 混。 fēn 纷。

s?ng sh?u zhōu shàn chuán y

dài mia liáo s?ng y?u cún 迨 灭 辽 , 宋 犹 存。 zhì 至 yǒu s有 bìng zhōng并

yuán 元 ?ng sh宋 中 xīng 兴 ,ì y世 ,gu? 国 , 金 ì tong mi一 兼 xù xiē 绪 歇。 a 同 灭。 r?ng dí 戎 狄。

jīn jiān

míng tài zǔ jiǔ qīn shī

明 太 祖 , 久 亲 师。 chuán jiàn

传 建

qiān běi j

迁 北

dài ch?ng

迨 崇

w?n 文 ,īng y京 , 祯 ,fāng sì 方 四 ǒng la s 永 乐 m?i shān shì 煤 山 sì 祀。 ì 嗣。 逝。 zhēn

qīng tài zǔ yīng jǐng mìng 清 太 祖 , 膺 景 命。 jìng 靖 zhì xu至 shí 十

sì 四 ān t宣 ar 二 方 ,ǒng n统 ,shì 世 ,ka 克 ǎi d 乃 qīng 清 dà 大à大祚 定。 ?ng 同。 终。

fāng dìng t zu? zhōng

dú shǐ zhě kǎo shí lù 读 史 者 , 考 实 录。 tōng g通 kǒu 口 zhāo 朝

ǔ j古 ?r s而 yú 于 īn ru今 , ?ng x诵 , sī 斯 , ?若 īn 心 xī 夕 īn m亲 ?r w而 yú 于 ù 目。 ?i 维。 sī 斯。

q

xī zh?ng ní shī xiàng tu? 昔 仲 尼 , 师 项 橐。 gǔ shang xi

古 圣

zhào zhōng

赵 中

bǐ jì

彼 既

án sh贤 ,lìng d令 ,shì 仕 ,àng qín xu? 尚 勤 学。 ú lǔ lún 读 鲁 论。 xu? qiě qín 学 且 勤。

pī pú biān xiāo zhú jiǎn 披 蒲 编 , 削 竹 简。 bǐ w彼 t?u头 bǐ b彼

ú sh无 xuán 悬 ú ji不 ū qi书 ,梁 ,ào z教 ,ě zhī 且 知 zhuī cì 锥 刺 ì qín k 自 勤 ǎn 勉。 ǔ 股。 ǔ 苦。

mi liáng g

rú náng yíng rú yìng xuě 如 囊 萤 , 如 映 雪。 jiā 家 rú f如 shēn su身

suī 虽 ù x负 ī l虽 pín 贫 ,īn r薪 ,áo y劳 ,xu? 学 ú gu 如 ?u k 犹 bú chu? 不 辍。 à jiǎo 挂 角。 ǔ zhu? 苦 卓。

sū lǎo quán ar shí qī 苏 老 泉 , 二 十 七。 shǐ始 bǐ j彼 ěr xi尔

ā f发 ì l既 ǎo sh小 an d奋 , ǎo y老 , ēng y生 , ú sh读 ?u hu犹 í z宜 ū j书 ǐ悔 ǎo s早 í 籍。 í 迟。 ī 思。

f ch

ru? liáng hào bā shí ar

若 梁 灏 , 八 十 二。 duì

bǐ j

ěr xi

dà 大 ì ch既 ǎo shēng小 tíng 廷 ,?ng zh成 , 生 ,kuí duō shì 魁 多 士。 ?ng chēng yì 众 称 异。 yí lì zhì 宜 立 志。

yíng bā suì n?ng yǒng shī 莹 八 岁 , 能 咏 诗。 mì

bǐ y

ěr

七 ǐng w颖 幼 suì 岁 ù悟 xu?学 n?ng fù qí 能 赋 棋。 ?n chēng qí , 人 称 奇。 dāng xiào zhī , 当 效 之。 qī r y?u

cài w?n jī n?ng biàn qín 蔡 文 姬 , 能 辨 琴。 xia谢 bǐ n彼 ěr n尔

ào y道 ǚ z女 án z男 ùn n韫 ǐ子 ǐ子 ?ng y, 能 ě c, 且 āng z, 当 ǒng y咏 ōng m聪 ì j自 ín 吟。 ǐn 敏。 ǐng 警。

d qi d

táng liú yàn fāng qī suì 唐 刘 晏 , 方 七 岁。 jǔ sh举 bǐ su彼 ěr y尔

?n t神 ī y虽 ?u xu幼 ?ng zu童 ,?u sh幼 ,? mi学 ,? 作 ēn y 身 ǎn 勉 ang z正 ǐ sh已 ?r zh而 ì 字。 ì 仕。 ì 致。

zh

yǒu w?i zhě yì ru? shì 有 为 者 , 亦 若 是。 quǎn sh

gǒu b

cán t

ǒu y守 ù xu不 ǔ s吐 a夜 ? h学 ī f丝 ī s, 鸡 ? w, 曷 ēng ni, 蜂 ī ch?n 司 晨。 ?i r?n 为 人。 àng mì 酿 蜜。 j

r?n bù xu? bù rú wù

人 不 学 , 不 如 物。 y?u ?r

幼 而

shàng zhì

上 致

yáng míng sh

扬 名

xu? 学 ,jūn 君 ,ēng xi声 , 壮 xià 下 ǎn f 显 而 z? 泽 ù m父 xíng 行。 mín 民。 ǔ 母。 zhuàng ?r

guāng yú qián yù yú h?u 光 于 前 , 裕 于 后。 r?n y人 wǒ ji我 qín y勤

í z遗 ào z教 ǒu g有 ǐ j子 ,ǐ w子 ,ōng x功 ,īn m金 ?i y惟 ì w戏 ǎn y满 ì j一 ú y无 íng 赢。 īng 经。 ì 益。

jia zhī zāi yí miǎn lì

戒 之 哉 , 宜 勉 力。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com