haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

A New Chinese Spelling System

发布时间:2013-11-03 10:02:54  

汉语拼音方案

1. 字母表

字母AɑBbCcDdEeFfGɡHhIiJjKkLlMm

名称ㄚㄅㄝㄘㄝㄉㄝㄜㄝㄈㄍㄝㄏㄚㄧㄐㄧㄝㄎㄝㄝㄌㄝㄇ

字母NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

名称ㄋㄝㄛㄆㄝㄑㄧㄡㄚㄦㄝㄙㄊㄝㄨㄞㄝㄨㄚㄒㄧㄧㄚㄗㄝ

2. 声母表

bㄅ玻ɡㄍ哥zhchpㄆ坡

kㄎ科

shm ㄇ摸

hㄏ喝

rf ㄈ佛

dㄉ得

jㄐ基

ztㄊ特

qㄑ欺

cnㄋ讷

xㄒ希

slㄌ勒

iㄧ 衣 (i,ir,yi,ih)iɑㄧㄚ 呀(ia,ya,iaa,iah)

 

uㄨ 乌 (u,ur,wu,uh)uɑㄨㄚ 蛙

(ua,wa,uaa,uah)uoㄨㄛ 窝

(uo,wo,uoo,uoh)

ü (eu)ㄩ 迂

(eu,yu,eo,ew)

 

ɑㄚ 啊

(a,ar,aa,ah)oㄛ 喔 (o,or,oo,oh)

 

eㄜ 鹅 (e,er,ee,eh)ɑiㄞ 哀 (ai,air,ae,ay)eiㄟ 诶 (ei,eir,ea,ey)ɑoㄠ 熬

(ao,aor,au,aw)ouㄡ 欧

(ou,our,oe,ow)ɑnㄢ 安

(an,arn,aan,am)enㄣ 恩

(en,ern,een,em)

ieㄧㄝ 耶 (ie,ye,iee,ieh)

 

 

üe (eue)ㄩㄝ 约

(eue,yue,eoe,eueh)

 

uɑiㄨㄞ 歪

(uai,wai,uae,uay)ueiㄨㄟ 威

(uei,wei,uea,uey)

 

   

iɑoㄧㄠ 腰

(iao,yao,iau,iaw)iouㄡ 忧

(iou,you,ioe,iow)iɑnㄧㄢ 烟

(ian,yan,iaan,iam

)Inㄧㄣ 因 (in,irn,yin,im)

 

   

uɑnㄨㄢ 弯

(uan,wan,uaan,

uam)uenㄨㄣ 温

(uen,wen,ueen,

uem)uɑnɡㄨㄤ 汪

(uang,wang,uaang

,uamg)uenɡㄨㄥ 翁 (ueng,weng,ueeng,uemg)

 

üɑn(euan)ㄩㄢ 冤

(euan,yuan,eoan,

euam)ün(eun)ㄩㄣ 晕

(eun,yun,eon,eum)

 

ɑnɡiɑnɡㄤ 昂 ㄧㄤ 央

(ang,arng,aang,a(iang,yang,iaang,

mg)iamg)enɡㄥ 亨的韵母 (eng,erng,eeng,

emg)onɡ

ㄨㄙ轰的韵母 (ong,orng,oong,

omg)

inɡㄧㄥ 英 (ing,irng,ying,

img)ionɡㄩㄥ 雍

(iong,yong,ioong,

iomg)

 

 

  (1)"知、蚩、诗、日、资、雌、思”等字的韵母用i。  (2)韵母ㄦ写成(el,erl,eel,ell)。4. 声调

妈 ma阴平

麻 mar阳平

马 maa上声

骂 mah去声

吗 mɑ轻声

5. 隔音字母

字母(v)表示没有发声的瞬时停顿,用于分隔音节边界容易混淆的连写词汇,例如:pirvau(皮袄)。

6. 示例

赢家(irngjia), 方案(fangvam),战略(zhamleueh),

就医(jiowvi),建议(jiamvih),英雄(ingxyong),

问题(uemtir),文化(wenhuah),威信(ueixim)等。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com