haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

心经全文

发布时间:2013-11-10 12:01:36  

《般若波罗蜜多心经》 唐·玄奘译(649年)略本 存

bō rě bō lu? mì duō xīn jīng

般若 波罗 蜜多心 经

guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rě bō lu? mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng

观自 在菩 萨, 行深 般若 波罗 蜜多 时, 照见 五蕴 皆空,

dù yī qiē kǔ a 。 sha lì zǐ, sa bú yì kōng ,kōng bú yì sa,

度一 切苦 厄。舍利 子,色不 异空, 空不 异色,

sa jí shì kōng ,kōng jí shì sa。 sh?u xiǎng xíng shí, yì fù rú shì 色即 是空, 空即 是色。 受想 行识, 亦复 如是。

sha lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bú mia, bú g?u bú jìng, 舍 利子, 是诸 法空 相, 不生 不灭, 不垢 不净,

bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sa, wú sh?u xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr

不增 不减, 是故 空中 无色, 无受 想行 识, 无眼 耳

bí sh? shēn yì, wú sa shēng xiāng wai chù fǎ, wú yǎn jia, nǎi zhì wú yì shí jia,

鼻舌 身意, 无色 声香 味触 法, 无眼 界,乃 至无 意识 界,

wú wú míng, yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn 无无 明, 亦无 无明 尽, 乃至 无老 死,亦无 老死 尽。

wú kǔ jí mia dào, wú zhì yì wú d?,yǐ wú suǒ d? gù

无 苦集 灭道, 无智 亦无 得,以 无所 得故。

pú tí sà duǒ, yī bō rě bō lu? mì duō gù, xīn wú guàài。 wú guàài gù, 菩提 萨埵,依 般若 波罗 蜜多 故,心 无挂 碍。无 挂碍 故,

wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mang xiǎng, jiū jìng nia pán

无有 恐怖, 远离 颠倒 梦想, 究竟 涅槃。

sān shì zhū f?, yī bō rě bō lu? mì duō gù, d?ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí

三世 诸佛, 依般 若波 罗蜜 多故, 得阿 耨多 罗三 藐三 菩提。

gù zhī bō rě bō lu? mì duō, shì dà sh?n zh?u, shì dà míng zh?u

故知 般若 波罗 蜜多, 是大 神咒, 是大 明咒,

shì wú shàng zh?u, shì wú děng děng zh?u。 n?ng chú yí qia kǔ, zhēn shí bù xū

是 无上 咒, 是无 等等 咒。 能除 一切 苦, 真实 不虚。

gù shuō bō rě bō lu? mì duō zh?u。 jí shuō zh?u yuē

故 说般 若波 罗蜜 多咒。 即说 咒曰:

gā dì gā dì bā lā gā dī bā lā sāng gā dī bō dì sī⌒wa⌒hǎ(连读可近似sua ha) 揭 谛揭 谛,波罗 揭谛, 波罗 僧揭 谛,菩提萨 婆诃。

(咒语应用梵文读音)

玄奘法师译本

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无

智亦无得。以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com