haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

画蛇添足

发布时间:2013-11-11 08:37:46  

《战国策》

画蛇添足

· · · 谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余。
请画地为蛇,先成者饮酒。”
wéi

楚有祠者,赐其舍人卮酒。舍人相shè zhī

一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手
持卮,右手画蛇,曰:“吾能为之足。”
wèi

·

· 未成,一人之蛇成,夺其卮,曰:“蛇
固无足,子安能为之足?”遂饮其酒。
wéi
wèi

为蛇足者,终亡其酒。

·

·

画蛇添足
楚有祠者,赐其 祭祀 舍人 卮酒。

赏给 左右亲近的人

盛酒的器具

舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余。 互相商量 请 要求 画地为蛇,先成者饮酒。” 画

一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手

拿起 将要

于是

画蛇,曰:“吾能为之足。”未成,一人之蛇 成,夺其卮,曰:“蛇固无足,子安能 本来 怎能

为之足?”遂饮其酒。为蛇足者,终亡其酒。 给,替 于是 失掉

画蛇添足
楚有祠者,赐其舍人卮酒。舍人相谓曰:“数 wéi 为 人饮之不足,一人饮之有余。请画地 蛇,先成者 饮酒。” 画 一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手 替,给 wèi 画蛇,曰:“吾能 之足。”未成,一人之蛇成,夺 为 其 为

为 卮,曰:“蛇固无足,子安能替,给 之足?”遂饮其酒。


蛇足者,终亡其酒。

画蛇添足
楚有祠者,赐其舍人卮酒。舍人相谓曰:“数

人饮之不足,一人饮之有余。请画地为蛇,先成者
饮酒。” 一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手 画蛇,曰:“吾能为之足。”未成,一人之蛇成,夺 其 卮,曰:“蛇固无足,子安能为之足?”遂饮其酒。 为蛇足者,终亡其酒。

1、脚(名词)

画蛇添足
? 足

蛇固无足

为蛇足者

2、画脚(动词) 吾能为之足 3、足够 数人饮之不足 子安能为之足

疏通文意

画蛇添足

楚有祠者,赐其舍人卮酒。舍人相谓曰:“数

人饮之不足,一人饮之有余。请画地为蛇,先成者
饮酒。” 一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手 画蛇,曰:“吾能为之足。”未成,一人之蛇成,夺 其 卮,曰:“蛇固无足,子安能为之足?”遂饮其酒。 为蛇足者,终亡其酒。

寓意:
讽刺了那些 做事多此一举 的人。

? 《画蛇添足》的故事出自《战国策》

“昭阳为楚伐魏”一章。
昭阳:楚将

陈轸:齐国使者
【西汉】刘向

续写
? 故事中那个“画蛇添足”的人“终亡其酒”。

——请展开合理的想象,他在“终亡其酒”后 会有怎样的表现呢?

——刻画出人物的神态、心理、语言和动作。

作业
《画蛇添足》古文积累本上作业。(后面把 “为”和“足”的一词多义也补充在作业本 上)


翻译句子
? 1、楚有祠者,赐其舍人卮酒。

? 楚国有一个祭祀的人,赏给他的门客一

壶酒。
? 2、舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之

有余。
? 门客们互相议论着说:“几个人喝这壶

酒不够喝,一个人喝这壶酒倒是绰绰有 余。”

? 3、请画地为蛇,先成者饮酒。”

? 要求大家在地上画蛇,先画好的人来喝

这壶酒。
? 4、一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,

右手画蛇,曰:“吾能为之足。”
? 一个人先画好了蛇,拿起酒壶将要喝酒,

于是左手拿着酒壶,右手画蛇,说: “我能替蛇画上脚。”

? 5、未成,一人之蛇成,夺其卮,
? 他还没有把蛇脚画好,另一个人的蛇已经画

好了,于是抢过他的酒壶。

? 6、蛇固无足,子安能为之足?”遂饮其酒。

? 蛇本来就没有脚,你怎么能替蛇画脚呢? 于

是喝了那壶酒。
? 7、为蛇足者,终亡其酒。
? 画蛇脚的人,最终失去了那壶酒。


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com