haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经全文带拼音----打印版_百度文库

发布时间:2013-11-30 14:01:23  


三字经 13 dú shǐ zhě kǎo shí lù 读 史 者 , 考 实 录。 tōng gǔ jīn ruò qīn mù 通 古 今 , 若 亲 目。 kǒu ér song xīn ér wéi 口 而 诵 , 心 而 维。 cháo yú sī xī yú sī 朝 于 斯 , 夕 于 斯。 xī zhòng ní shī xiàng tuó 昔 仲 尼 , 师 项 橐。 gǔ shèng xián shàng qín xué 古 圣 贤 , 尚 勤 学。 zhào zhōng ling dú lǔ lún 赵 中 令 , 读 鲁 论。 bǐ jì shì xué qiě qín 彼 既 仕 , 学 且 勤。 pī pú biān xiāo zhú jiǎn 披 蒲 编 , 削 竹 简。 bǐ wú shū qiě zhī miǎn 彼 无 书 , 且 知 勉。 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ 头 悬 梁 , 锥 刺 股。
三字经 14 bǐ bú jiào zì qín kǔ 彼 不 教 , 自 勤 苦。 rú náng yíng rú yìng xuě 如 囊 萤 , 如 映 雪。 jiā suī pín xué bú chuò 家 虽 贫 , 学 不 辍。 rú fù xīn rú guà jiǎo 如 负 薪 , 如 挂 角。 shēn suī láo yóu kǔ zhuó 身 虽 劳 , 犹 苦 卓。 sū lǎo quán èr shí qī 苏 老 泉 , 二 十 七。 shǐ fā fèn dú shū jí 始 发 奋 , 读 书 籍。 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí 彼 既 老 , 犹 悔 迟。 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 尔 小 生 , 宜 早 思。 ruò liáng hào bā shí èr 若 梁 灏 , 八 十 二。
三字经 15 duì dà tíng kuí duō shì 对 大 廷 , 魁 多 士。 bǐ jì chéng zhòng chēng yì 彼 既 成 , 众 称 异。 ěr xiǎo shēng yí lì zhì 尔 小 生 , 宜 立 志。 yíng bā suì néng yǒng shī 莹 八 岁 , 能 咏 诗。 mì qī suì néng fù qí 泌 七 岁 , 能 赋 棋。 bǐ yǐng wù rén chēng qí 彼 颖 悟 , 人 称 奇。 ěr yòu xué dāng xiào zhī 尔 幼 学 , 当 效 之。 cài wén jī néng biàn qín 蔡 文 姬 , 能 辨 琴。 xiè dào yùn néng yǒng yín 谢 道 韫 , 能 咏 吟。 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn 彼 女 子 , 且 聪 敏。 ěr nán zǐ dāng zì jǐng 尔 男 子 , 当 自 警。
三字经 16 táng liú yàn fāng qī suì 唐 刘 晏 , 方 七 岁。 jǔ shén tóng zuò zhèng zì 举 神 童 , 作 正 字。 bǐ suī yòu shēn yǐ shì 彼 虽 幼 , 身 已 仕。 ěr yòu xué miǎn ér zhì 尔 幼 学 , 勉 而 致。 yǒu wéi zhě yì ruò shì 有 为

者 , 亦 若 是。 quǎn shǒu yè jī sī chén 犬 守 夜 , 鸡 司 晨。 gǒu bù xué hé wéi rén 苟 不 学 , 曷 为 人。 cán tǔ sī fēng niàng mì 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。 rén bù xué bù rú wù 人 不 学 , 不 如 物。 yòu ér xué zhuàng ér xíng 幼 而 学 , 壮 而 行。 shàng zhì jūn xià zé mín
三字经 17 上 致 君 , 下 泽 民。 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ 扬 名 声 , 显 父 母。 guāng yú qián yù yú hòu 光 于 前 , 裕 于 后。 rén yí zǐ jīn mǎn yíng 人 遗 子 , 金 满 赢。 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng 我 教 子 , 惟 一 经。 qín yǒu gōng xì wú yì 勤 有 功 , 戏 无 益。 jiè zhī zāi yí miǎn lì 戒 之 哉 , 宜 勉 力。
1234567890ABCDEFGHIJKLMNabcdefghijklmn!@#$%^&&*()_+.一三五七九贰肆陆扒拾,。青玉案元夕东风夜放花千树更吹落星如雨宝马雕车香满路凤箫声动玉壶光转一夜鱼龙舞蛾儿雪柳黄金缕笑语盈盈暗香去众里寻他千百度暮然回首那人却在灯火阑珊处
你可能喜欢
拼音版三字经 弟子规全文拼音版 百家姓全文拼音版 注音版三字经 千字文全文带拼音打印 注音三字经全文 弟子规易解及故事 金刚经全文

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com