haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

经典绕口令大全

发布时间:2013-09-20 14:18:04  

经典绕口令大全

【声母】

[补皮褥子] B-P

bǔ pò pí rù zǐ bù rú bù bǔ pò pí rù zǐ

补 破 皮 褥 子 不 如 不 补 破 皮 褥 子

[葡萄皮儿]

chī pú táo bù tǔ pú táo pí ér,

吃 葡萄 不 吐 葡 萄 皮 儿,

bù chī pú táo dǎo tǔ pú táo pí ér

不 吃 葡萄 倒 吐 葡 萄 皮儿

[炖冻豆腐] D

huì dùn wǒ de dùn dònɡ dòu fǔ,

会 炖 我 的 炖 冻 豆 腐,

lái dùn wǒ de dùn dònɡ dòu fǔ,

来 炖 我 的 炖 冻 豆 腐,

bù huì dùn wǒ de dùn dònɡ dòu fǔ,

不 会 炖 我 的 炖 冻 豆 腐,

jiù bié dùn wǒ de dùn dònɡ dòu fǔ。

就 别 炖 我 的 炖 冻 豆 腐。

yào shì hùn chōnɡ huì dùn wǒ de dùn dònɡ dòu fǔ,要 是 混 充 会 炖 我 的 炖 冻 豆 腐, dùn huài le wǒ de dùn dònɡ dòu fǔ,

炖 坏 了 我 的 炖冻 豆 腐,

nǎ jiù chī bù chénɡ wǒ de dùn dònɡ dòu fǔ。 哪 就 吃不 成 我 的炖 冻 豆 腐。

[六十六岁刘老六] l

liù shí liù suì liú lǎo liù,

六 十 六岁 刘 老 六 ,

xiū le liù shí liù zuò zǒu mǎ lóu,

修 了六 十六 座 走 马 楼 ,

lóu shànɡ bǎi le liù shí liù pínɡ sū hé yóu, 楼 上 摆 了六 十 六 瓶 苏 合 油 , mén qián zāi le liù shí liù kē chuí yánɡ liǔ, 门 前栽 了六 十 六 棵垂 杨 柳 , liǔ shànɡ shuān le liù shí liù ɡè dà mǎ hóu。 柳 上 拴 了六 十 六 个 大 马 猴 。 hū rán yī zhèn kuánɡ fēnɡ qǐ,

忽 然 一 阵 狂 风 起,

chuī dǎo le liù shí liù zuò zǒu mǎ lóu,

吹 倒了六 十 六 座 走 马楼 ,

dǎ fān le liù shí liù pínɡ sū hé yóu,

打 翻 了六 十六 瓶 苏 合 油 ,

yā dǎo le liù shí liù kē chuí yánɡ liǔ,

1

压 倒 了六 十六 棵 垂 杨 柳 ,

xià pǎo le liù shí liù ɡè dà mǎ hóu,

吓 跑 了 六 十 六 个 大 马猴 ,

qì sǐ le liù shí liù suì liú lǎo liù。

气 死了 六 十 六 岁 刘 老 六 。

[大兔子和大肚子]D-T

dà tù zǐ,dà dù zǐ,

大 兔 子, 大 肚 子,

dà dù zǐ de dà tù zǐ,

大 肚 子 的大 兔 子,

yào yǎo dà tù zǐ de dà dù zǐ。

要 咬 大 兔 子的 大 肚 子。

[四辆四轮大马车] N-L

mén kǒu yǒu sì liànɡ sì lún dà mǎ chē,

门 口 有 四 辆 四 轮 大 马 车 , nǐ ài lā nǎ liǎnɡ liànɡ lái lā nǎ liǎnɡ liànɡ 你 爱 拉 哪 两 辆 来拉 哪 两 辆

[华华和红红]H

huá huá yǒu liǎnɡ duǒ huánɡ huā,

华 华 有 两 朵 黄 花 ,

hónɡ hónɡ yǒu liǎnɡ duǒ hónɡ huā。

红 红 有 两 朵 红 花 。

huá huá yào hónɡ huā,hónɡ hónɡ yào huánɡ huā。华 华 要 红 花 ,红 红 要 黄 花 。 huá huá sònɡ ɡěi hónɡ hónɡ yī duǒ huánɡ huā, 华 华 送 给 红 红 一朵 黄 花 , hónɡ hónɡ sònɡ ɡěi huá huá yī duǒ hónɡ huā。 红 红 送 给 华 华 一朵 红 花 。

[漆匠和锡匠]J Q X

qī xiànɡ yī ɡè qī jiànɡ,

七 巷 一 个 漆 匠 ,

xī xiànɡ yī ɡè xī jiànɡ,

西 巷 一 个 锡 匠 ,

qī xiànɡ qī jiànɡ tōu le xī xiànɡ xī jiànɡ de xī,

七 巷 漆 匠 偷 了 西 巷 锡 匠 的锡, xī xiànɡ xī jiànɡ tōu le qī xiànɡ qī jiànɡ de qī。 西 巷 锡 匠 偷了七 巷 漆 匠 的 漆。

[哥挎瓜筐过宽沟]G K

ɡē kuà ɡuā kuānɡ ɡuò kuān ɡōu,

哥 挎 瓜 筐 过 宽 沟 ,

ɡǎn kuài ɡuò ɡōu kàn ɡuài ɡǒu。

赶 快 过 沟 看 怪 狗。

ɡuānɡ kàn ɡuài ɡǒu ɡuā kuānɡ kòu,

2

光 看 怪 狗 瓜 筐 扣 , ɡuā ɡǔn kuānɡ kōnɡ ɡē ɡuài ɡǒu。 瓜 滚 筐 空 哥 怪 狗 。

[一堆粪]H F

yī duī fèn,yī duī huī,

一 堆 粪 ,一堆 灰 , huī hùn fèn,fèn hùn huī 。 灰 混 粪, 粪 混 灰 。

[撕字纸]Z ZH

ɡé zhe chuānɡ hù sī zì zhǐ, 隔着 窗 户 撕 字 纸 , yī cì sī xià hénɡ zì zhǐ,

一 次 撕 下 横 字 纸 , yī cì sī xià shù zì zhǐ,

一 次 撕 下 竖 字 纸 , shì zì zhǐ sī zì zhǐ,

是 字 纸 撕 字 纸 ,

bù shì zì zhǐ,

不 是 字 纸 ,

bù yào hú luàn sī yī dì zhǐ 。 不 要 胡 乱 撕 一 地纸 。

[三山撑四水]s sh

sān shān chēnɡ sì shuǐ,

三 山撑 四 水 ,

sì shuǐ rào sān shān,

四 水 绕 三 山 ,

sān shān sì shuǐ chūn chánɡ zài,

三 山 四 水 春 常 在 , sì shuǐ sān shān sì shí chūn

四 水 三 山 四 时 春 bù yào hú luàn sī yī dì zhǐ 。 不 要 胡 乱 撕 一 地纸 。

[司机买雌鸡] z、c、s-j、x

sī jī mǎi cí jī,

司 机 买 雌 鸡,

zǎi xì kàn cí jī,

仔 细 看 雌 鸡,

sì zhī xiǎo cí jī,

四 只 小 雌 鸡,

jī jī hǎo huān xǐ,

叽 叽 好 欢 喜,

sī jī xiào xī xī。

3

司 机 笑 嘻 嘻。

[大车拉小车] zh、ch、sh

dà chē lā xiǎo chē,

大 车 拉 小 车 ,

xiǎo chē lā xiǎo shí tóu,

小 车 拉 小 石 头 ,

shí tóu diào xià lái,

石 头掉 下 来 ,

zá le xiǎo jiǎo zhǐ tóu。

砸 了 小 脚 指 头 。

[说日] r

xià rì wú rì rì yì rè,

夏 日 无 日 日 亦 热,

dōnɡ rì yǒu rì rì yì hán,

冬 日 有 日 日 亦 寒 ,

chūn rì rì chū tiān jiàn nuǎn, 春 日 日出 天 渐 暖 , shai yī shai bèi shai rù dān,

晒 衣 晒 被 晒 褥 单 , qiū rì tiān ɡāo fù yún dàn,

秋 日 天 高 复云 淡 ,

yáo kàn hónɡ rì pò xī shān。

遥 看红 日 迫 西 山 。

[施氏食狮史] sh

shí shì shī shì shī shǐ,

石 室 诗 士 施 史 ,

shì shī,shì shí shí shī,

嗜 狮,誓 食 十 狮,

shì shí shí shì shì,shì shì shí shī,

氏 时 时 适 市,氏 视 十 狮 , shì shǐ shì,shǐ shì shí shī shì shì,

恃 矢 势,使 是 十 狮 逝 世 , shì shí shì shí shī shī,shì shí shì,

氏 拾 是 十 狮 尸 ,适 石 室 , shí shì shī,shì shǐ shì shì shí shì,

石 室 湿,氏 使 侍 拭 石 室 , shí shì shì,

石 室 拭 ,

shì shǐ shì shí shí shī shī,shí shí,

氏 始 试 食 十 狮 尸,食 时 , 4

shǐ shí shí shī shī shí shì shí shí shī shī,

始 识 十 狮 尸 实 是 十 石 狮 尸 , shì shì shì shì shí。

试 释是 事 实 。

【韵母】

[伊犁马] A

mén qián yǒu bā pǐ dà yī lí mǎ,

门 前有 八 匹 大 伊 犁 马,

nǐ ài lā nǎ pǐ mǎ lā nǎ pǐ mǎ

你 爱 拉 哪 匹 马 拉 哪 匹 马

[鹅] e

pō shànɡ lì zhe yī zhī é ,

坡 上 立 着 一 只 鹅,

pō xià jiù shì yī tiáo hé。

坡 下 就 是一 条 河。

kuān kuān de hé,féi féi de é ,

宽 宽 的河 肥 肥的鹅,

é yào ɡuò hé,hé yào dù é 。

鹅 要 过 河,河 要 渡 鹅。

bù zhī shì é ɡuò hé,

不 知 是 鹅过 河,

hái shì hé dù é 。

还 是 河 渡 鹅。

[七棵树上结七样儿] i

yī èr sān,sān èr yī,

一 二 三 三 二 一,

yī èr sān sì wǔ liù qī。

一 二 三 四 五 六 七。

qī ɡè ā yí lái zhāi ɡuǒ,

七 个 阿 姨 来 摘 果 ,

qī ɡè huā lán ér shǒu zhōnɡ tí。

七 个 花 篮儿 手 中 提。

qī kē shù shànɡ jié qī yànɡ ér,

七 棵 树 上 结 七 样 儿,

pínɡ ɡuǒ、táo ér、shí liú、

苹 果、桃 儿、石 榴 、

shì zǐ,lǐ zǐ、lì zǐ、lí。

柿 子, 李 子、栗 子、梨。

[鼓上画只虎] u

ɡǔ shànɡ huà zhī hǔ,pò le ná bù bǔ。 5

鼓 上 画 只 虎,破 了拿 布 补。 bù zhī bù bǔ ɡǔ,hái shì bù bǔ hǔ。

不 知 布 补鼓,还 是 布 补 虎。

[女小吕和女老李] i-ü

zhè tiān tiān xià yǔ,

这 天天 下 雨,

tǐ yù jú chuān lǜ yǔ yī de nǚ xiǎo lǚ, 体 育 局 穿 绿 雨 衣 的 女 小吕, qù zhǎo chuān lǜ yùn dònɡ yī de nǚ lǎo lǐ。 去 找 穿 绿 运 动 衣 的 女 老 李。 chuān lǜ yǔ yī de nǚ xiǎo lǚ,

穿 绿雨 衣 的 女 小 吕,

méi zhǎo dào chuān lǜ yùn dònɡ yī de nǚ lǎo lǐ, 没 找 到 穿 绿 运 动 衣 的女 老 李, chuān lǜ yùn dònɡ yī de nǚ lǎo lǐ,

穿 绿运 动 衣 的 女 老 李,

yě méi jiàn zhe chuān lǜ yǔ yī de nǚ xiǎo lǚ 也 没 见 着 穿 绿 雨 衣 的女小 吕 er

yào shuō"ěr"zhuān shuō"ěr"/mǎ ěr dài fū, 要 说 "尔" 专 说 "尔"/马 尔 代 夫, kā bù ěr/ā ěr bā ní yà,

喀 布 尔/阿 尔 巴 尼 亚,

zhā yī ěr/kǎ tǎ ěr,

扎 伊 尔/卡 塔 尔,

ní bó ěr/bèi ěr ɡé lái dé,

尼 伯 尔/贝 尔 格 莱 德,

ān dào ěr/sà ěr wǎ duō,

安 道 尔/萨 尔 瓦 多 ,

bó ěr ní/lì bó wéi ěr,

伯 尔 尼/利 伯 维 尔,

bān zhū ěr/è ɡuā duō ěr,

班 珠 尔/厄 瓜多 尔,

sāi shé ěr/hā mì ěr dùn,

塞 舌 尔/哈 密 尔 顿 ,

ní rì ěr/shènɡ bǐ āi ěr,

尼 日 尔/ 圣 彼 埃 尔,

bā sī tè ěr/sāi nèi jiā ěr de dá kā ěr,

巴 斯 特尔/塞 内 加 尔的 达 喀 尔, ā ěr jí lì yà de ā ěr jí ěr。

阿 尔及利 亚 的 阿 尔及 尔。

6

[大嫂子和大小子] -i(前)

yī ɡè dà sǎo zǐ,yī ɡè dà xiǎo zǐ。

一 个 大 嫂 子一 个大 小 子。 dà sǎo zǐ ɡēn dà xiǎo zǐ bǐ bāo jiǎo zǐ, 大 嫂 子 跟 大 小 子 比包 饺 子, kàn shì dà sǎo zǐ bāo de jiǎo zǐ hǎo, 看 是 大 嫂 子包 的 饺 子 好 , hái shì dà xiǎo zǐ bāo de jiǎo zǐ hǎo, 还 是 大 小 子 包 的 饺 子 好 , zài kàn dà sǎo zǐ bāo de jiǎo zǐ shǎo, 再 看 大 嫂 子 包 的 饺子 少 , hái shì dà xiǎo zǐ bāo de jiǎo zǐ shǎo。 还 是 大 小 子 包 的 饺 子 少 。 dà sǎo zǐ bāo de jiǎo zǐ

大 嫂 子 包 的饺 子

yòu xiǎo yòu hǎo yòu bù shǎo, 又 小又 好 又 不 少,

dà xiǎo zǐ bāo de jiǎo zǐ

大 小 子 包 的 饺 子

yòu xiǎo yòu shǎo yòu bù hǎo。 又 小 又 少 又 不 好 。

[知之为知之]-i(后)

zhī zhī wéi zhī zhī,

知 之 为 知 之 ,

bù zhī wéi bù zhī,

不 知 为 不 知 ,

bù yǐ bù zhī wéi zhī zhī,

不 以 不 知 为 知 之 ,

bù yǐ zhī zhī wéi bù zhī,

不 以 知 之 为 不 知 ,

wéi cǐ cái nénɡ qiú zhēn zhī。

唯 此 才能 求 真 知 。

[白菜和海带]ai

mǎi bái cài,dā hǎi dài,

买 白 菜, 搭海 带 ,

bù mǎi hǎi dài jiù bié mǎi dà bái cài。 不 买 海 带 就别 买 大 白 菜 。 mǎi mài ɡǎi,bù dā mài,

买 卖 改 ,不 搭 卖 ,

bù mǎi hǎi dài yě nénɡ mǎi dào dà bái cài。 不 买 海 带也 能 买 到 大白 菜 。

7

[贝贝和菲菲]ei

bèi bèi fēi zhǐ fēi jī,

贝 贝 飞 纸 飞 机,

fēi fēi yào bèi bèi de zhǐ fēi jī,

菲 菲 要 贝 贝 的 纸 飞 机,

bèi bèi bù ɡěi fēi fēi zì jǐ de zhǐ fēi jī,

贝 贝 不 给 菲 菲自 己 的 纸 飞 机,

bèi bèi jiào fēi fēi zì jǐ zuò nénɡ fēi de zhǐ fēi jī。 贝 贝 教 菲 菲自 己做 能 飞的 纸 飞机。

[大妹和小妹] ai-ei

dà mèi hé xiǎo mèi,

大 妹 和 小 妹 ,

yī qǐ qù shōu mài。

一 起 去 收 麦 。

dà mèi ɡē dà mài,

大 妹 割 大 麦 ,

xiǎo mèi ɡē xiǎo mài。

小 妹 割 小 麦 。

dà mèi bānɡ xiǎo mèi tiāo xiǎo mài,

大 妹 帮 小 妹挑 小 麦 ,

xiǎo mèi bānɡ dà mèi tiāo dà mài。

小 妹 帮 大 妹 挑 大 麦。

dà mèi xiǎo mèi shōu wán mài,

大 妹 小 妹 收 完 麦 ,

pī pī pā pā qí dǎ mài

噼 噼 啪 啪 齐 打 麦

[扔草帽] ao

ɡé zhe qiánɡ tóu rēnɡ cǎo mào,

隔 着 墙 头 扔 草 帽 ,

yě bù zhī cǎo mào tào lǎo tóu ér,

也 不 知 草 帽 套 老 头 儿, yě bù zhī lǎo tóu ér tào cǎo mào。

也 不 知 老 头儿 套 草 帽 。

[忽听门外人咬狗] ou

hū tīnɡ mén wài rén yǎo ɡǒu,

忽 听 门 外 人 咬 狗,

ná qǐ mén lái kāi kāi shǒu;

拿 起 门 来 开开 手 ;

shí qǐ ɡǒu lái dǎ zhuān tóu,

8

拾 起 狗 来打 砖 头 ,

yòu bèi zhuān tóu yǎo le shǒu;

又 被 砖 头 咬 了 手 ;

cónɡ lái bù shuō diān dǎo huà,

从 来不 说 颠 倒 话 ,

kǒu dài tuó zhe luó zǐ zǒu。

口 袋 驮 着 骡 子 走 。

[蓝布棉门帘] an

chū qián mén,wǎnɡ zhènɡ nán,

出 前 门 , 往 正 南 ,

yǒu ɡè miàn pù miàn chōnɡ nán,

有 个 面 铺 面 冲 南 ,

mén kǒu ɡuà zhe lán bù mián mén lián。 门 口 挂 着 蓝 布 棉 门 帘 。 zhāi le tā de lán bù mián mén lián,

摘了它 的 蓝布 棉 门 帘 ,

mián pù miàn chōnɡ nán,

棉 铺 面 冲 南 ,

ɡěi tā ɡuà shànɡ lán bù mián mén lián, 给 他 挂 上 蓝 布 棉 门 帘 , miàn pù hái shì miàn chōnɡ nán。

面 铺还 是 面 冲 南 。

[小陈和小沈] en

xiǎo chén qù mài zhēn,xiǎo shěn qù mài pén。 小 陈去 卖 针 ,小 沈 去 卖 盆 。 liǎnɡ rén tiāo zhe dān,yī qǐ chū le mén。 俩 人挑 着 担, 一 起出 了 门 。

xiǎo chén hǎn mài zhēn,xiǎo shěn hǎn mài pén。 小 陈 喊 卖 针, 小 沈 喊 卖 盆 。 yě bù zhī shì shuí mài zhēn,

也 不 知 是 谁 卖 针 ,

yě bù zhī shì shuí mài pén。

也 不 知 是 谁 卖 盆 。

[海水长] ang

hǎi shuǐ chánɡ,chánɡ chánɡ chánɡ, 海 水 长 ,长 长 长 ,

chánɡ chánɡ chánɡ xiāo。

长 长 长 消 。

[台灯和屏风] eng

zhènɡ zhènɡ pěnɡ zhe zhǎn tái dēnɡ, 郑 政 捧 着 盏 台 灯 ,

pénɡ pénɡ kánɡ zhe jià pínɡ fēnɡ,

9

彭 澎 扛 着 架 屏 风 ,

pénɡ pénɡ rànɡ zhènɡ zhènɡ kánɡ pínɡ fēnɡ, 彭 澎 让 郑 政 扛 屏 风 ,

zhènɡ zhènɡ rànɡ pénɡ pénɡ pěnɡ tái dēnɡ。 郑 政 让 彭 澎 捧 台 灯 。

[张康和詹丹] ang—an

zhānɡ kānɡ dānɡ dǒnɡ shì chánɡ,

张 康 当 董 事 长 ,

zhān dān dānɡ chǎnɡ chánɡ,

詹 丹 当 厂 长 ,

zhānɡ kānɡ bānɡ zhù zhān dān,

张 康 帮 助 詹 丹 ,

zhān dān bānɡ zhù zhānɡ kānɡ。

詹 丹 帮 助 张 康 。

[陈庄城和程庄城] eng—en

chén zhuānɡ chénɡ zhuānɡ dōu yǒu chénɡ, 陈 庄 程 庄 都 有 城 ,

chén zhuānɡ chénɡ tōnɡ chénɡ zhuānɡ chénɡ。 陈 庄 城 通 程 庄 城 。

chén zhuānɡ chénɡ hé chénɡ zhuānɡ chénɡ, 陈 庄 城 和 程 庄 城 , liǎnɡ zhuānɡ chénɡ qiánɡ dōu yǒu mén。 两 庄 城 墙 都 有 门 。

chén zhuānɡ chénɡ jìn chénɡ zhuānɡ rén, 陈 庄 城 进 程 庄 人 ,

chén zhuānɡ rén jìn chénɡ zhuānɡ chénɡ。 陈 庄 人 进 程 庄 城 。

qǐnɡ wèn chén chénɡ liǎnɡ zhuānɡ chénɡ, 请 问 陈 程 两 庄 城 ,

liǎnɡ zhuānɡ chénɡ mén dōu jìn rén, 两 庄 城 门 都进 人 ,

nà ɡè chénɡ jìn chén zhuānɡ rén,

那 个 城 进 陈 庄 人 ,

chénɡ zhuānɡ rén jìn nà ɡè chénɡ?

程 庄 人 进 那 个 城 ?

[长城长] ang—eng

chánɡ chénɡ chánɡ,chénɡ qiánɡ chánɡ, 长 城 长 ,城 墙 长 ,

chánɡ chánɡ chánɡ chénɡ chánɡ chénɡ qiánɡ, 长 长 长 城 长 城 墙 ,

chénɡ qiánɡ chánɡ chánɡ chénɡ chánɡ chánɡ。 城 墙 长 长 城 长 长 。

10

[鸭和霞] ia

tiān shànɡ piāo zhe yī piàn xiá, 天 上 飘 着 一片 霞 , shuǐ shànɡ piāo zhe yī qún yā。 水 上 飘 着 一 群鸭。 xiá shì wǔ cǎi xiá,

霞 是 五彩 霞 ,

yā shì má huā yā。

鸭 是 麻花 鸭。

má huā yā yóu jìn wǔ cǎi xiá, 麻 花 鸭游 进 五 彩 霞 , wǔ cǎi xiá wǎn zhù má huā yā。

五 彩 霞挽 住 麻 花 鸭。 lè huài le yā,pāi suì le xiá, 乐 坏 了 鸭,拍 碎 了 霞 , fēn bù qīnɡ shì yā hái shì xiá。 分 不 清 是 鸭 还 是 霞 。jiě jiě jiè dāo qiē qié zǐ, 姐 姐 借 刀 切茄 子, qù bǎ ér qù yè ér xié qiē sī, 去 把 儿去 叶 儿 斜 切 丝, qiē hǎo qié zǐ shāo qié zǐ, 切 好 茄子 烧 茄 子, chǎo qié zǐ、zhēnɡ qié zǐ, 炒 茄子、蒸 茄 子, hái yǒu yī wǎn mèn qié zǐ。 还 有 一 碗 焖 茄 子。 shuǐ shànɡ piāo zhe yī zhī biǎo, 水 上 漂 着 一只 表 , biǎo shànɡ luò zhe yī zhī niǎo。 表 上 落 着 一 只 鸟。 niǎo kàn biǎo,biǎo dènɡ niǎo, 鸟 看 表 ,表 瞪 鸟 , niǎo bù rèn shí biǎo,

鸟 不 认识 表 ,

biǎo yě bù rèn shí niǎo。 表 也 不 认识 鸟 。

[茄子] ie [鸟看表] iao 11

[酒换油] iou

yī hú lú jiǔ,jiǔ liǎnɡ liù。

一 葫 芦 酒,九 两 六 。 yī hú lú yóu,liù liǎnɡ jiǔ。

一 葫 芦 油 ,六 两 九 。 liù liǎnɡ jiǔ de yóu,

六 两 九 的 油 ,

yào huàn jiǔ liǎnɡ liù de jiǔ, 要 换 九 两 六 的 酒 , jiǔ liǎnɡ liù de jiǔ,

九 两 六 的 酒 ,

bù huàn liù liǎnɡ jiǔ de yóu 不 换 六 两 九 的 油

[半边莲] ian

bàn biān lián,lián bàn biān, 半 边莲 ,莲 半 边,

bàn biān lián chánɡ zài shān jiàn biān。 半 边莲 长 在 山 涧 边 。 bàn biān tiān lù ɡuò shān jiàn biān, 半 边天 路 过 山 涧 边 , fā xiàn zhè piàn bàn biān lián。 发 现 这 片 半 边 莲。 bàn biān tiān ná lái yī bǎ lián, 半 边天 拿 来 一 把 镰 , ɡē le bàn kuānɡ bàn biān lián。 割 了 半筐 半 边 莲 。 bàn kuānɡ bàn biān lián,

半 筐 半 边 莲 ,

sònɡ ɡěi biān fánɡ lián。

送 给 边 防 连 。

[土变金] in

nǐ yě qín lái wǒ yě qín,

你 也 勤 来 我 也 勤 , shēnɡ chǎn tónɡ xīn tǔ biàn jīn。 生 产 同 心 土 变 金 。 ɡōnɡ rén nónɡ mín qīn xiōnɡ dì, 工 人 农 民 亲 兄 弟, xīn xīn xiānɡ yìn tuán jié jǐn。 心 心 相 印 团 结 紧 。

12

[杨家养了一只羊] iang

yánɡ jiā yǎnɡ le yī zhī yánɡ,

杨 家 养 了 一 只 羊,

jiǎnɡ jiā xiū le yī dào qiánɡ。

蒋 家修 了 一 道 墙 。

yánɡ jiā de yánɡ zhuànɡ dǎo le jiǎnɡ jiā de qiánɡ, 杨 家的 羊 撞 倒 了蒋 家 的 墙 , jiǎnɡ jiā de qiánɡ yā sǐ le yánɡ jiā de yánɡ。 蒋 家的 墙 压 死 了 杨 家的 羊 。 yánɡ jiā yào jiǎnɡ jiā péi yánɡ jiā de yánɡ, 杨 家 要 蒋 家赔 杨 家 的 羊 , jiǎnɡ jiā yào yánɡ jiā péi jiǎnɡ jiā de qiánɡ。 蒋 家 要 杨 家 赔蒋 家 的 墙 。

[天上七颗星] ing

tiān shànɡ qī kē xīnɡ,shù shànɡ qī zhī yīnɡ, 天 上 七 颗 星,树 上 七只 鹰 ,

liánɡ shànɡ qī ɡè dìnɡ,tái shànɡ qī zhǎn dēnɡ。 梁 上 七 个 钉 ,台 上 七 盏 灯 。 ná shàn shàn le dēnɡ,yònɡ shǒu bá le dìnɡ, 拿 扇 扇 了 灯 ,用 手 拔 了 钉 , jǔ qiānɡ dǎ le yīnɡ,wū yún ɡài le xīnɡ。 举 枪 打 了 鹰, 乌 云 盖了 星 。

[画蛤蟆帽] ua

yī ɡè pànɡ wá wá,

一 个 胖 娃 娃,

huà le sān ɡè dà huā huó há má;

画 了 三 个 大花 活 蛤 蟆;

sān ɡè pànɡ wá wá,

三 个 胖 娃 娃,

huà bù chū yī ɡè dà huā huó há má。

画 不出 一 个 大 花 活 蛤蟆。

huà bù chū yī ɡè dà huā

画 不出 一 个 大 花

huó há má de sān ɡè pànɡ wá wá,

活 蛤 蟆 的三 个 胖 娃娃,

zhēn bù rú huà le sān ɡè dà huā

真 不如 画 了 三 个 大 花

huó há má de yī ɡè pànɡ wá wá。

活 蛤 蟆 的 一个 胖 娃 娃。

13

[狼打柴狗烧火] uo(o)

lánɡ dǎ chái,ɡǒu shāo huǒ, 狼 打 柴 ,狗 烧 火 , māo ér shànɡ kànɡ niē wō wō, 猫 儿 上 炕 捏 窝 窝, què ér fēi lái zhēnɡ bō bō。 雀 儿飞来 蒸 饽 饽。

huó há má de yī ɡè pànɡ wá wá。 活 蛤 蟆 的 一个 胖 娃 娃。

[槐树槐] uai

huái shù huái,huái shù huái, 槐 树槐 , 槐 树 槐, huái shù dǐ xià dā xì tái, 槐 树底 下 搭 戏 台 , rén jiā de ɡū niánɡ dōu lái le, 人 家 的 姑 娘 都 来 了, wǒ jiā de ɡū niánɡ hái bù lái。 我 家 的 姑 娘 还 不 来 。 shuō zhe shuō zhe jiù lái le, 说 着 说 着 就 来 了, qí zhe lǘ,dǎ zhe sǎn, 骑 着 驴,打 着 伞 , wāi zhe nǎo dài shànɡ xì tái。 歪 着脑 袋 上 戏 台。

[接水]uei

wēi wēi、wěi wěi hé wèi wèi, 威 威 、伟伟 和 卫 卫 , ná zhe shuǐ bēi qù jiē shuǐ。 拿 着 水 杯 去 接 水 。 wēi wēi rànɡ wěi wěi, 威 威 让 伟 伟 , wěi wěi rànɡ wèi wèi, 伟 伟 让 卫 卫 , wèi wèi rànɡ wēi wēi, 卫 卫 让 威 威 , méi rén xiān jiē shuǐ。

没 人先 接 水 。

yī èr sān,pái hǎo duì,

一 二 三, 排 好 队 , yī ɡè yī ɡè lái jiē shuǐ。

一 个 一 个 来 接 水 。 14

[王庄和匡庄] uang wánɡ zhuānɡ mài kuānɡ,kuānɡ zhuānɡ mài wǎnɡ, 王 庄 卖 筐 ,匡 庄 卖 网 , wánɡ zhuānɡ mài kuānɡ bù mài wǎnɡ,

王 庄 卖 筐 不卖 网 ,

kuānɡ zhuānɡ mài wǎnɡ bù mài kuānɡ,

匡 庄 卖 网 不卖 筐 ,

nǐ yào mǎi kuānɡ bié qù

你 要 买 筐 别 去

kuānɡ zhuānɡ qù wánɡ zhuānɡ,

匡 庄 去 王 庄 ,

nǐ yào mǎi wǎnɡ bié

你 要 买 网 别

qù wánɡ zhuānɡ qù kuānɡ zhuānɡ。

去 王 庄 去 匡 庄 。

[老翁和老翁] ueng

lǎo wēnɡ mài jiǔ lǎo wēnɡ mǎi,

老 翁 卖 酒 老 翁 买 ,

lǎo wēnɡ mǎi jiǔ lǎo wēnɡ mài。

老 翁 买 酒 老 翁 卖 。

[栽葱和栽松] ong

chōnɡ chōnɡ zāi le shí qí cōnɡ,

冲 冲 栽了 十 畦 葱,

sōnɡ sōnɡ zāi le shí kē sōnɡ。

松 松 栽 了 十棵 松 。

chōnɡ chōnɡ shuō zāi sōnɡ bù rú zāi cōnɡ, 冲 冲 说 栽 松 不 如 栽 葱,

sōnɡ sōnɡ shuō zāi cōnɡ bù rú zāi sōnɡ。

松 松 说 栽 葱 不 如 栽 松 。

shì zāi sōnɡ bù rú zāi cōnɡ,

是 栽 松 不 如 栽 葱 ,

hái shì zāi cōnɡ bù rú zāi sōnɡ?

还 是 栽 葱 不 如 栽 松 ?

[船和床] uan—uang

nà biān huá lái yī sōu chuán,

那 边 划 来 一 艘 船 ,

zhè biān piāo qù yī zhānɡ chuánɡ,

这 边 漂 去 一 张 床 ,

chuán chuánɡ hé zhōnɡ hù xiānɡ zhuànɡ, 船 床 河 中 互 相 撞 ,

15

bù zhī chuán zhuànɡ chuánɡ,

不 知 船 撞 床 ,

hái shì chuánɡ zhuànɡ chuán。 还 是 床 撞 船 。

[帆船] uan—an dà fān chuán,xiǎo fān chuán,

大 帆 船 ,小 帆 船 ,

shù qǐ wéi ɡǎn chēnɡ qǐ chuán。 竖 起桅 杆 撑 起 船 。

fēnɡ chuī fān,fān yǐn chuán,

风 吹 帆 ,帆 引 船 ,

fān chuán shùn fēnɡ zhuǎn hǎi wān。 帆 船 顺 风 转 海 湾 。

[孙伦打靶] uen—en

sūn lún dǎ bǎ zhēn jiào zhǔn,

孙 伦 打靶 真 叫 准 ,

bàn dūn shè jī tè bié shén,

半 蹲 射 击 特别 神 ,

běn shì bàn lù chū jiā rén,

本 是 半 路出 家 人 ,

mō pá ɡǔn dǎ liàn chénɡ shén。 摸 爬 滚 打 练 成 神 。

[真绝] üe

zhēn jué,zhēn jué,

真 绝, 真 绝 ,

zhēn jiào jué,

真 叫 绝 ,

hào yuè dānɡ kōnɡ xià dà xuě, 皓 月 当 空 下 大 雪 ,

má què yóu yǒnɡ bù fēi yuè,

麻 雀 游 泳 不飞 跃 ,

què cháo jiū zhàn què xǐ yuè。

鹊 巢 鸠 占 鹊 喜 悦。

[换裙子] ün

jūn chē yùn lái yī duī qún,

军 车 运 来 一堆 裙 ,

yī sè jūn yònɡ lǜ sè qún。

一 色 军 用 绿 色 裙 。

jūn xùn nǚ shēnɡ yī dà qún,

军 训 女 生 一 大 群 ,

huàn xià huā qún huàn lǜ qún。

16

换 下 花 裙 换 绿 裙。

[画圆圈] üan yuán quān yuán,quān yuán quān, 圆 圈 圆,圈 圆 圈 ,

yuán yuán juān juān huà yuán quān。 圆 圆 娟 娟 画 圆 圈 。 juān juān huà de quān lián quān, 娟 娟画 的 圈连 圈 ,

yuán yuán huà de quān tào quān。 圆 圆 画 的 圈 套 圈 。 juān juān yuán yuán bǐ yuán quān, 娟 娟 圆 圆 比 圆 圈 , kàn kàn shuí de yuán quān yuán。 看 看 谁 的 圆 圈 圆 。

[学游泳]iong

xiǎo yǒnɡ yǒnɡ ɡǎn xué yóu yǒnɡ, 小 涌 勇 敢 学 游 泳 , yǒnɡ ɡǎn yóu yǒnɡ shì yīnɡ xiónɡ。 勇 敢 游 泳 是 英 雄 。

17

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com