haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经 注音打印

发布时间:2013-12-06 11:01:02  

三字经

rén zhī chū xìng běn shàn

人 之 初 , 性 本 善。 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

性 相 近 , 习 相 远。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

苟 不 教 , 性 乃 迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān

教 之 道 , 贵 以 专。 yī ér shí shí ér bǎi

一 而 十 , 十 而 百。 bǎi ér qiān qiān ér wàn

百 而 千 , 千 而 万。 sān cái zhě tiān dì rén

三 才 者 , 天 地 人。 sān guāng zhě rì yuè xīng

三 光 者 , 日 月 星。 xī mèng mǔ zé lín chǔ

昔 孟 母 , 择 邻 处。zǐ bù xué duàn jī zhù

子 不 学 , 断 机 杼。dòu yān shān yǒu yì fāng

窦 燕 山 , 有 义 方。jiào wǔ zǐ míng jù yáng

教 五 子 , 名 俱 扬。yǎng bú jiào fù zhī guò

养 不 教 , 父 之 过。jiào bù yán shī zhī duò

教 不 严 , 师 之 惰。zǐ bù xué fēi suǒ yí

子 不 学 , 非 所 宜。yòu bù xué lǎo hé wéi

幼 不 学 , 老 何 为。yù bù zhuó bù chéng qì

玉 不 琢 , 不 成 器。rén bù xué bù zhī yì

人 不 学 , 不 知 义。wèi rén zǐ fāng shào shí

为 人 子 , 方 少 时。qīn shī yǒu xí lǐ yí

亲 师 友 , 习 礼 仪。xiāng jiǔ líng néng wēn xí

香 九 龄 , 能 温 席。xiào yú qīn suǒ dāng zhí

孝 于 亲 , 所 当 执。róng sì suì néng ràng lí

融 四 岁 , 能 让 梨。tì yú zhǎng yí xiān zhī

弟 于 长 , 宜 先 知。shǒu xiào tì cì jiàn wén

首 孝 弟 , 次 见 闻。zhī mǒu shù shí mǒu wén

知 某 数 , 识 某 文。

sān gāng zhě jūn chén yì

三 纲 者 , 君 臣 义。 fù zǐ qīn fū fù shùn

父 子 亲 , 夫 妇 顺。 yuē chūn xià yuē qiū dōng

曰 春 夏 , 曰 秋 冬。 cǐ sì shí yùn bù qióng

此 四 时 , 运 不 穷。 yuē nán běi yuē xī dōng

曰 南 北 , 曰 西 东。 cǐ sì fāng yìng hū zhōng

此 四 方 , 应 乎 中。 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

曰 水 火 , 木 金 土。 cǐ wǔ xíng běn hū shù

此 五 行 , 本 乎 数。 yuē rén yì lǐ zhì xìn

曰 仁 义 , 礼 智 信。 cǐ wǔ cháng bù róng wěn

此 五 常 , 不 容 紊。 dào liáng shū mài shǔ jì

稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。 cǐ liù gǔ rén suǒ shí

此 六 谷 , 人 所 食。 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。 cǐ liù chù rén suǒ sì

此 六 畜 , 人 所 饲。 yuē xǐ nù yuē āi jù 曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。 ài wù yù qī qíng jù

爱 恶 欲 , 七 情 具。 páo tǔ gé mù shí jīn

匏 土 革 , 木 石 金。 sī yǔ zhú nǎi bā yīn

丝 与 竹, 乃 八 音。

1

三字经

gāo zēng zǔ fù ér shēn

高 曾 祖 , 父 而 身。 shēn ér zǐ zǐ ér sūn

身 而 子 , 子 而 孙。 zì zǐ sūn zhì xuán zēng 自 子 孙 , 至 玄 曾 nǎi jiǔ zú rén zhī lún

乃 九 族 , 人 之 伦。 hào sì shī dāng fěng yǒng 号 四 诗 , 当 讽 咏。 shī jì wáng chūn qiū zuò

诗 既 亡 , 春 秋 作。 yù bāo biǎn bié shàn è

寓 褒 贬 , 别 善 恶。 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 三 传 者 , 有 公 羊。 fù zǐ ēn fū fù cóng 父 子 恩 , 夫 妇 从。xiōng zé yǒu dì zé gōng 兄 则 友 , 弟 则 恭。zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng 长 幼 序 , 友 与 朋。jūn zé jìng chén zé zhōng

君 则 敬 , 臣 则 忠。cǐ shí yì rén suǒ tóng

此 十 义 , 人 所 同。fán xùn méng xū jiǎng jiū

凡 训 蒙 , 须 讲 究。xiáng xùn gǔ míng jù dòu

详 训 诂 , 明 句 读。wéi xué zhě bì yǒu chū

为 学 者 , 必 有 初。xiǎo xué zhōng zhì sì shū

小 学 终 , 至 四 书。lún yǔ zhě èr shí piān

论 语 者 , 二 十 篇。qún dì zǐ jì shàn yán

群 弟 子 , 记 善 言。mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

孟 子 者 , 七 篇 止。jiǎng dào dé shuō rén yì

讲 道 德 , 说 仁 义。zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ 作 中 庸 , 子 思 笔。zhōng bù piān yōng bú yì

中 不 偏 , 庸 不 易。

大 小 戴 , 注 礼 记。shù shèng yán lǐ yuè bèi

述 圣 言 , 礼 乐 备。yuē guó fēng yuē yǎ sòng

曰 国 风 , 曰 雅 颂。

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

有 左 氏 , 有 谷 梁。 jīng jì míng fāng dú zǐ

经 既 明 , 方 读 子。 cuō qí yào jì qí shì 撮 其 要 , 记 其 事。 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng 五 子 者 有 荀 扬。wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

文 中 子 , 及 老 庄。 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

经 子 通 , 读 诸 史。 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

考 世 系 , 知 终 始。 zì xī nóng zhì huáng dì

自 羲 农 , 至 黄 帝。 hào sān huáng jū shàng shì

号 三 皇 , 居 上 世。 táng yǒu yú hào èr dì

唐 有 虞 , 号 二 帝。 xiāng yī xùn chēng shèng shì

相 揖 逊 , 称 盛 世。 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 夏 有 禹 , 商 有 汤。 zhōu wén wǔ chēng sān wáng

周 文 武 , 称 三 王。 xià chuán zǐ jiā tiān xià

夏 传 子 , 家 天 下。 sì bǎi zǎi qiān xià shè

四 百 载 , 迁 夏 社。 tāng fá xià guó hào shāng

汤 伐 夏 , 国 号 商。 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

六 百 载 , 至 纣 亡。 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

周 武 王 , 始 诛 纣。 2

三字经

bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

八 百 载 , 最 长 久。 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì 周 辙 东 , 王 纲 坠。 Chěng gān gē shàng yóu shuì

逞 干 戈 , 尚 游 说。 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

始 春 秋 , 终 战 国。 liáng miè zhī guó nǎi gǎi

梁 灭 之 , 国 乃 改。 liáng táng jìn jí hàn zhōu

梁 唐 晋 , 及 汉 周。 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

称 五 代 , 皆 有 由。 yán sòng xīng shòu zhōu shàn

炎 宋 兴 , 受 周 禅。 wǔ bà qiáng qī xióng chū 五 霸 强 , 七 雄 出。yíng qín shì shǐ jiān bìng

嬴 秦 氏 , 始 兼 并。chuán èr shì chǔ hàn zhēng

传 二 世 , 楚 汉 争。gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

高 祖 兴 , 汉 业 建。zhì xiào ping wáng mǎng cuàn 至 孝 平 , 王 莽 篡。guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

光 武 兴 , 为 东 汉。sì bǎi nián zhōng yú xiàn

四 百 年 , 终 于 献。wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng 魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。hào sān guó qì liǎng jìn

号 三 国 , 迄 两 晋。song qí jì liáng chén chéng 宋 齐 继 , 梁 陈 承。wéi nán cháo dū jīn líng

为 南 朝 , 都 金 陵。běi yuán wèi fēn dōng xi

北 元 魏 , 分 东 西。yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

宇 文 周 , 与 高 齐。dài zhì suí yì tǔ yǔ

迨 至 隋 , 一 土 宇。bú zài chuan shī tǒng xù

不 再 传 , 失 统 绪。táng gāo zǔ qǐ yì shī

唐 高 祖 , 起 义 师。chú suí luàn chuàng guó jī

除 隋 乱 , 创 国 基。èr shí chuán sān bǎi zǎi

二 十 传 , 三 百 载。

shí bā chuán nán běi hùn

十 八 传 , 南 北 混。 liáo yǔ jīn dì hào fēn

辽 与 金 , 帝 号 纷。 dài miè liáo sòng yóu cún

迨 灭 辽 , 宋 犹 存。 zhì yuán xīng jīn xù xiē

至 元 兴 , 金 绪 zhì yuán xīng jīn xù xiē

至 元 兴 , 金 绪 歇。 yǒu sòng shì yì tong miè

有 宋 世 , 一 同 灭。 bìng zhōng guó jiān róng dí

并 中 国 , 兼 戎 狄。 míng tài zǔ jiǔ qīn shī

明 太 祖 , 久 亲 师。 chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 , 方 四 祀。 qiān běi jīng yǒng lè sì

迁 北 京 , 永 乐 嗣。 dài chóng zhēn méi shān shì

迨 崇 祯 , 煤 山 逝。 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

清 太 祖 , 膺 景 命。 jìng sì fāng kè dà dìng

靖 四 方 , 克 大 定。 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

至 宣 统 , 乃 大 同。 shí èr shì qīng zuò zhōng

十 二 世 , 清 祚 终。 dú shǐ zhě kǎo shí lù

读 史 者 , 考 实 录。 tōng gǔ jīn ruò qīn mù

通 古 今 , 若 亲 目。 kǒu ér song xīn ér wéi

口 而 诵 , 心 而 维。 3

三字经

cháo yú sī xī yú sī

朝 于 斯 , 夕 于 斯。 xī zhòng ní shī xiàng tuó

昔 仲 尼 , 师 项 橐。 gǔ shèng xián shàng qín xué

古 圣 贤 , 尚 勤 学。 zhào zhōng ling dú lǔ lún

赵 中 令 , 读 鲁 论。 ěr xiǎo shēng yí lì zhì 尔 小 生 , 宜 立 志。 yíng bā suì néng yǒng shī 莹 八 岁 , 能 咏 诗。 mì qī suì néng fù qí 泌 七 岁 , 能 赋 棋。 bǐ yǐng wù rén chēng qí bǐ jì shì xué qiě qín

彼 既 仕 , 学 且 勤。pī pú biān xiāo zhú jiǎn

披 蒲 编 , 削 竹 简。bǐ wú shū qiě zhī miǎn

彼 无 书 , 且 知 勉。tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

头 悬 梁 , 锥 刺 股。bǐ bú jiào zì qín kǔ

彼 不 教 , 自 勤 苦。rú náng yíng rú yìng xuě

如 囊 萤 , 如 映 雪。jiā suī pín xué bú chuò

家 虽 贫 , 学 不 辍。rú fù xīn rú guà jiǎo

如 负 薪 , 如 挂 角。shēn suī láo yóu kǔ zhuó 身 虽 劳 , 犹 苦 卓。sū lǎo quán èr shí qī 苏 老 泉 , 二 十 七。shǐ fā fèn dú shū jí 始 发 奋 , 读 书 籍。bǐ jì lǎo yóu huǐ chí 彼 既 老 , 犹 悔 迟。ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 尔 小 生 , 宜 早 思。ruò liáng hào bā shí èr 若 梁 灏 , 八 十 二。duì dà tíng kuí duō shì 对 大 廷 , 魁 多 士。bǐ jì chéng zhòng chēng yì 彼 既 成 , 众 称 异。

彼 颖 悟 , 人 称 奇。 ěr yòu xué dāng xiào zhī 尔 幼 学 , 当 效 之。 cài wén jī néng biàn qín 蔡 文 姬 , 能 辨 琴。 xiè dào yùn néng yǒng yín 谢 道 韫 , 能 咏 吟。 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn 彼 女 子 , 且 聪 敏。 ěr nán zǐ dāng zì jǐng 尔 男 子 , 当 自 警。 tang liú yàn fāng qī suì 唐 刘 晏 , 方 七 岁。 jǔ shén tóng zuò zhèng zì 举 神 童 , 作 正 字。 bǐ suī yòu shēn yǐ shì 彼 虽 幼 , 身 已 仕。 ěr yòu xué miǎn ér zhì 尔 幼 学 , 勉 而 致。 yǒu wéi zhě yì ruò shì 有 为 者 , 亦 若 是。 quǎn shǒu yè jī sī chén 犬 守 夜 , 鸡 司 晨。 gǒu bù xué hé wéi rén 苟 不 学 , 曷 为 人。 cán tǔ sī fēng niàng mì 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。 rén bù xué bù rú wù 人 不 学 , 不 如 物。 yòu ér xué zhuàng ér xíng 幼 而 学 , 壮 而 行。 4

三字经

shàng zhì jūn xià zé mín 上 致 君 , 下 泽 民。 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ 扬 名 声 , 显 父 母。 guāng yú qián yù yú hòu 光 于 前 , 裕 于 后。 rén yí zǐ jīn mǎn yíng 人 遗 子 , 金 满 赢。 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng 我 教 子 , 惟 一 经。 qín yǒu gōng xì wú yì 勤 有 功 , 戏 无 益。 jiè zhī zāi yí miǎn lì 戒 之 哉 , 宜 勉 力。

5

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com