haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经带拼音

发布时间:2013-12-08 09:01:15  

三字经

r?n zh? chū

人 之 初

gǒu bú jiào

苟 不 教

x? mang mǔ

昔 孟 母

d?u yün shün

窦 燕 山

yǎng bú jiào

养 不 教

zǐ bù xu?

子 不 学

yù bù zhu?

玉 不 琢

w?i r?n zǐ

为 人 子

xiüng jiǔ líng

香 九 龄

r?ng sì suì

融 四 岁

shǒu xiào tì

首 孝 悌

y? ?r shí

一 而 十

sün cái zht

三 才 者

xìng btn shàn

性 本 善

xìng nǎi qiün

性 乃 迁

z? lín chǔ

择 邻 处

yǒu yì füng

有 义 方

fù zh? gu?

父 之 过

fyi suǒ yí

非 所 宜

bù ch?ng qì

不 成 器

füng shào shí

方 少 时

n?ng wyn xí

能 温 席

n?ng ràng lí

能 让 梨

cì jiàn w?n

次 见 闻

shí ?r bǎi

十 而 百

tiün dì r?n

天 地 人

xìng xiüng jìn

性 相 近

jiào zh? dào

教 之 道

Zǐ bù xu?

子 不 学

jiüo wǔ zǐ

教 五 子

jiào bù yán

教 不 严

y?u bù xu?

幼 不 学

r?n bù xu?

人 不 学

q?n sh? yǒu

亲 师 友

xiào yú q?n

孝 于 亲

dì yú zhǎng

弟 于 长

zh? mǒu shù

知 某 数

bǎi ?r qiün

百 而 千

sün guüng zht 三 光 者 1

xí xiüng yuǎn

习 相 远

Guì yǐ zhuün

贵 以 专

duàn j? zhù

断 机 杼

míng jù yáng

名 俱 扬

sh? zh? du?

师 之 惰

lǎo h? w?i

老 何 为

bù zh? yì

不 知 义

xí lǐ yí

习 礼 仪

suǒ düng zhí

所 当 执

yí xiün zh?

宜 先 知

shí mǒu w?n

识 某 文

qiün ?r wàn

千 而 万

rì yua x?ng

日 月 星

sün güng zht 三 纲 者

yuy chūn xià

曰 春 夏

yuy nán bti

曰 南 北

yuy shuǐ huǒ

曰 水 火

shí gün zht

十 干 者

yuy huáng dào

曰 黄 道

chì dào xià

赤 道 下

hán yù jūn

寒 燠 均

yuy jiüng h?

曰 江 河

yuy dài huá

曰 岱 华

gǔ jiǔ zhōu

古 九 州

yuy shì n?ng

曰 士 农

yuy r?n yì

曰 仁 义

dì suǒ shyng

地 所 生

jūn ch?n yì 君 臣 义

yuy qiū dōng

曰 秋 冬

yuy x? dōng

曰 西 东

mù j?n tǔ

木 金 土

jiǎ zhì guǐ

甲 至 癸

rì suǒ chán

日 所 躔

wyn nuǎn jí

温 暖 极

shuüng lù gǎi

霜 露 改

yuy huái jì

曰 淮 济

hüo h?ng h?ng

蒿 恒 衡

j?n gǎi zhì

今 改 制

yuy gōng shüng

曰 工 商

lǐ zhì xìn

礼 智 信

yǒu cǎo mù

有 草 木

fù zǐ q?n 父 子 亲

cǐ sì shí

此 四 时

cǐ sì füng

此 四 方

cǐ wǔ xíng

此 五 行

shí ar zh?

十 二 支

yuy chì dào

曰 赤 道

wǒ zhōng huá

我 中 华

y?u güo yuán

右 高 原

cǐ sì dú

此 四 渎

cǐ wǔ yua

此 五 岳

chyng xíng shtng

称 行 省

cǐ sì mín

此 四 民

cǐ wǔ cháng

此 五 常

cǐ zhí wù

此 植 物 2

fū fù shùn

夫 妇 顺

yùn bù qi?ng

运 不 穷

yìng hū zhōng

应 乎 中

btn hū shù

本 乎 数

zǐ zhì hài

子 至 亥

düng zhōng quán

当 中 权

zài dōng bti

在 东 北

zuǒ dà hǎi

左 大 海

shuǐ zh? jì

水 之 纪

shün zh? míng

山 之 名

sün shí wǔ

三 十 五

gu? zh? liáng

国 之 良

bù r?ng wtn

不 容 紊

biàn shuǐ lù

遍 水 陆

yǒu ch?ng yú 有 虫 鱼

dào liáng shū

稻 梁 菽

mǎ niú yáng

马 牛 羊

yuy xǐ nù

曰 喜 怒

q?ng chì huáng

青 赤 黄

suün kǔ gün

酸 苦 甘

shün jiüo xiüng

膻 焦 香

páo tǔ g?

匏 土 革

yuy píng shǎng

曰 平 上

güo zyng zǔ

高 曾 祖

zì zǐ sūn

自 子 孙

fù zǐ yn

父 子 恩

zhǎng y?u xù

长 幼 序

cǐ shí yì

此 十 义

yǒu niǎo sh?u 有 鸟 兽

mài shǔ jì

麦 黍 稷

j? quǎn shǐ

鸡 犬 豕

yuy üi jù

曰 哀 惧

jí hyi bái

及 黑 白

jí x?n xián

及 辛 咸

jí x?ng xiǔ

及 腥 朽

mù shí j?n

木 石 金

yuy qù rù

曰 去 入

fù ?r shyn

父 而 身

zhì xuán zyng

至 玄 曾

fū fù c?ng

夫 妇 从

yǒu yǔ p?ng

友 与 朋

r?n suǒ t?ng

人 所 同

cǐ d?ng wù 此 动 物

cǐ liù gǔ

此 六 谷

cǐ liù chù

此 六 畜

ài wù yù

爱 恶 欲

cǐ wǔ sa

此 五 色

cǐ wǔ wai

此 五 味

cǐ wǔ xiù

此 五 臭

yǔ s? zhú

与 丝 竹

cǐ sì shyng

此 四 声

shyn ?r zǐ

身 而 子

nǎi jiǔ zú

乃 九 族

xiōng z? yǒu

兄 则 友

jūn z? jìng

君 则 敬

ng sh? xù

当 师 叙 3

n?ng fyi zǒu

能 飞 走

r?n suǒ shí

人 所 食

r?n suǒ sì

人 所 饲

q? qíng jù

七 情 俱

mù suǒ shí

目 所 识

kǒu suǒ hán

口 所 含

bí suǒ xiù

鼻 所 嗅

nǎi bü y?n

乃 八 音

yí tiáo xi?

宜 调 协

zǐ ?r sūn

子 而 孙

r?n zh? lún

人 之 伦

dì z? gōng

弟 则 恭

ch?n z? zhōng

臣 则 忠

wù w?i bai

勿 违 背

zhǎn qí shuüi 斩 齐 衰

lǐ yua sha

礼 乐 射

w?i shū xu?

惟 书 学

yǒu gǔ w?n

有 古 文

ru? guǎng xu?

若 广 学

fán xùn m?ng

凡 训 蒙

w?i xu? zht

为 学 者

lún yǔ zht

论 语 者

mang zǐ zht

孟 子 者

zu? zhōng yōng

作 中 庸

zu? dà xu?

作 大 学

zhōng shū shú

中 书 熟

sh? shū yì

诗 书 易

yǒu lián shün

有 连 山

dà xiǎo gōng 大 小 功

yù shū shù

御 书 数

r?n g?ng zūn

人 共 遵

dà xiǎo zhuàn

大 小 篆

jù qí fán

惧 其 繁

xū jiǎng jiū

须 讲 究

bì yǒu chū

必 有 初

ar shí piün

二 十 篇

q? piün zhǐ

七 篇 止

nǎi kǒng jí

乃 孔 伋

nǎi zyng zǐ

乃 曾 子

xiào j?ng tōng

孝 经 通

lǐ chūn qiū

礼 春 秋

yǒu gu? cáng

有 归 藏

zhì s? má 至 缌 麻

gǔ liù yì

古 六 艺

jì shí zì

既 识 字

lì cǎo jì

隶 草 继

dàn l?a shuō

但 略 说

xiáng xùn gǔ

详 训 诂

xiǎo xu? zhōng

小 学 终

qún dì zǐ

群 弟 子

jiǎng dào d?

讲 道 德

zhōng bù piün

中 不 偏

zì xiū qí

自 修 齐

rú liù j?ng

如 六 经

hào liù j?ng

号 六 经

yǒu zhōu yì

有 周 易 4

wǔ fù zhōng

五 服 终

j?n bù jù

今 不 具

jiǎng shuō w?n

讲 说 文

bù kt luàn

不 可 乱

n?ng zh? yuán

能 知 原

míng jù d?u

明 句 读

zhì sì shū

至 四 书

jì shàn yán

记 善 言

shuō r?n yì

说 仁 义

yōng bù yì

庸 不 易

zhì píng zhì

至 平 治

shǐ kt dú

始 可 读

düng jiǎng qiú

当 讲 求

sün yì xiáng

三 易 详

yǒu diǎn m? 有 典 谟

wǒ zhōu gōng

我 周 公

dà xiǎo dài

大 小 戴

yǒu gu? fyng

有 国 风

sh? jì wáng

诗 既 亡

sün zhuàn zht

三 传 者

tr yǎ zht

尔 雅 者

gǔ shang zhù

古 圣 著

zuǒ zhuàn wài

左 传 外

j?ng jì míng

经 既 明

wǔ zǐ zht

五 子 者

j?ng zǐ tōng

经 子 通

zì x? n?ng

自 羲 农

táng yǒu yú

唐 有 虞

yǒu xùn gào 有 训 诰

zu? zhōu lǐ

作 周 礼

zhù lǐ jì

注 礼 记

yǒu yǎ s?ng

有 雅 颂

chūn qiū zu?

春 秋 作

yǒu gōng yáng

有 公 羊

shàn biàn yán

善 辨 言

xiün xián zhuàn

先 贤 传

yǒu gu? yǔ

有 国 语

füng dú zǐ

方 读 子

yǒu xún yáng

有 荀 扬

dú zhū shǐ

读 诸 史

zhì huáng dì

至 黄 帝

hào ar dì

号 二 帝

yǒu shì mìng 有 誓 命

zhù liù guün

著 六 官

shù shang yán

述 圣 言

hào sì sh?

号 四 诗

yù büo biǎn

寓 褒 贬

yǒu zuǒ shì

有 左 氏

qiú j?ng xùn

求 经 训

zhù shū bai

注 疏 备

h? qún j?ng

合 群 经

cuō qí yào

撮 其 要

w?n zhōng zǐ

文 中 子

kǎo shì xì

考 世 系

hào sün huáng

号 三 皇

xiüng y? xùn

相 揖 逊 5

shū zh? ào

书 之 奥

cún zhì tǐ

存 治 体

lǐ yua bai

礼 乐 备

düng ftng yǒng

当 讽 咏

bi? shàn a

别 善 恶

yǒu gǔ liáng

有 谷 梁

cǐ m? xiün

此 莫 先

shí sün j?ng

十 三 经

shù shí wǔ

数 十 五

jì qí shì

记 其 事

jí lǎo zhuüng

及 老 庄

zh? zhōng shǐ

知 终 始

zài shàng shì

在 上 世

chyng shang shì

称 盛 世

xià yǒu yǔ 夏 有 禹

xià chuán zǐ

夏 传 子

tüng fá xià

汤 伐 夏

zhōu wǔ wáng

周 武 王

zhōu g?ng h?

周 共 和

zhōu dào shuüi

周 道 衰

shǐ chūn qiū

始 春 秋

yíng qín shì

嬴 秦 氏

güo zǔ x?ng

高 祖 兴

guüng wǔ x?ng

光 武 兴

wai shǔ wú

魏 蜀 吴

s?ng qí jì

宋 齐 继

bti yuán wai

北 元 魏

dài zhì suí

迨 至 隋

shüng yǒu tüng 商 有 汤

jiü tiün xià

家 天 下

gu? hào shüng

国 号 商

shǐ zhū zh?u

始 诛 纣

shǐ jì nián

始 纪 年

wáng güng zhuì

王 纲 坠

zhōng zhàn gu?

终 战 国

shǐ jiün bìng

始 兼 并

hàn ya jiàn

汉 业 建

w?i dōng hàn

为 东 汉

zhyng hàn dǐng

争 汉 鼎

liáng ch?n ch?ng梁 陈 承

fyn dōng x?

分 东 西

y? tǔ yǔ

一 土 宇

zhōu w?n wǔ 周 文 武

sì bǎi zǎi

四 百 载

liù bǎi zǎi

六 百 载

bü bǎi zǎi

八 百 载

lì xuün yōu

历 宣 幽

chtng gün gy

逞 干 戈

wǔ bà qiáng五 霸 强

chuán ar shì

传 二 世

zhì xiào píng

至 孝 平

sì bǎi nián

四 百 年

hào sün gu?

号 三 国

w?i nán cháo

为 南 朝

yǔ w?n zhōu

宇 文 周

bù zài chuán

不 再 传 6

chyng sün wáng

称 三 王

qiün xià sha

迁 夏 社

zhì zh?u wáng

至 纣 亡

zuì cháng jiǔ

最 长 久

suì dōng qiün

遂 东 迁

shàng y?u shuì

尚 游 说

q? xi?ng chū

七 雄 出

chǔ hàn zhyng

楚 汉 争

wáng mǎng cuàn

王 莽 篡

zhōng yú xiàn

终 于 献

qì liǎng jìn

迄 两 晋

dū j?n líng

都 金 陵

x?ng güo qí

兴 高 齐

sh? tǒng xù

失 统 绪

táng güo zǔ 唐 高 祖

ar shí chuán

二 十 传

liáng táng jìn

梁 唐 晋

zhào s?ng x?ng

赵 宋 兴

liáo yǔ j?n

辽 与 金

yú tú guǎng

舆 图 广

dài ch?ng zǔ

迨 成 祖

quán yün sì

权 阉 肆

q?ng shì zǔ

清 世 祖

y?u küng yōng

由 康 雍

dào xián jiün

道 咸 间

t?ng guüng h?u

同 光 后

g? mìng x?ng

革 命 兴

gǔ j?n shǐ

古 今 史

qǐ yì sh? 起 义 师

sün bǎi zǎi

三 百 载

jí hàn zhōu

及 汉 周

sh?u zhōu shàn

受 周 禅

jiy chyng dì

皆 称 帝

chüo qián dài

超 前 代

qiün yün j?ng

迁 燕 京

k?u rú lín

寇 如 林

y?ng jǐng mìng

膺 景 命

lì qián jiü

历 乾 嘉

biàn luàn qǐ

变 乱 起

xuün tǒng ru?

宣 统 弱

fai dì zhì

废 帝 制

quán zài z?

全 在 兹

chú suí luàn 除 隋 乱

liáng mia zh?

梁 灭 之

chyng wǔ dài

称 五 代

shí bü chuán

十 八 传

yuán mia j?n

元 灭 金

jiǔ shí nián

九 十 年

shí liù shì

十 六 世

lǐ chuǎng chū

李 闯 出

jìng sì füng

靖 四 方

mín ün fù

民 安 富

shǐ y?ng fǎ

始 英 法

chuán jiǔ dì

传 九 帝

lì xiàn fǎ

立 宪 法

zǎi zhì luàn

载 治 乱 7

chuàng gu? j?

创 国 基

gu? nǎi gǎi

国 乃 改

jiy yǒu y?u

皆 有 由

nán bti hùn

南 北 混

ju? s?ng shì

绝 宋 世

gu? zu? fai

国 祚 废

zhì ch?ng zhyn

至 崇 祯

sh?n qì f?n

神 器 焚

ka dà dìng

克 大 定

zhì jì kuü

治 绩 夸

rǎo dū bǐ

扰 都 鄙

mǎn q?ng m?

满 清 殁

jiàn mín gu?

建 民 国

zh? x?ng shuüi

知 兴 衰

shǐ su? fán 史 虽 繁

h?u hàn sün

后 汉 三

dú shǐ zht

读 史 者

kǒu ?r s?ng

口 而 诵

x? zh?ng ní

昔 仲 尼

zhào zhōng lìng

赵 中 令

p? pú biün

披 蒲 编

t?u xuán liáng

头 悬 梁

rú náng yíng

如 囊 萤

rú fù x?n

如 负 薪

sū lǎo quán

苏 老 泉

bǐ jì lǎo

彼 既 老

ru? liáng hào

若 梁 灏

bǐ jì ch?ng

彼 既 成

dú yǒu cì 读 有 次

gu? zhì sì

国 志 四

kǎo shí lù

考 实 录

x?n ?r w?i

心 而 惟

sh? xiàng tu?

师 项 橐

dú lǔ lùn

读 鲁 论

xuy zhú jiǎn

削 竹 简

zhu? cì gǔ

锥 刺 股

rú yìng xut

如 映 雪

rú guà jiǎo

如 挂 角

ar shí q?

二 十 七

y?u huǐ chí

犹 悔 迟

bü shí ar

八 十 二

zh?ng chyng yì

众 称 异

shǐ jì y? 史 记 一

jiün zhang j?ng

兼 证 经

tōng gǔ j?n

通 古 今

zhüo yú s?

朝 于 斯

gǔ shang xián

古 圣 贤

bǐ jì shì

彼 既 仕

bǐ wú shū

彼 无 书

bǐ bù jiào

彼 不 教

jiü su? pín

家 虽 贫

shyn su? láo

身 虽 劳

shǐ fü fan

始 发 愤

tr xiǎo shyng

尔 小 生

duì dà tíng

对 大 廷

tr xiǎo shyng

尔 小 生 8

hàn shū ar

汉 书 二

cün tōng jiàn

参 通 鉴

ru? q?n mù

若 亲 目

x? yú s?

夕 于 斯

shàng qín xu?

尚 勤 学

xu? qit qín

学 且 勤

qit zh? miǎn

且 知 勉

zì qín kǔ

自 勤 苦

xu? bù chu?

学 不 辍

y?u kǔ zhu?

犹 苦 卓

dú shū jí

读 书 籍

yí zǎo s?

宜 早 思

kuí duō shì

魁 多 士

yí lì zhì

宜 立 志

yíng bü suì 莹 八 岁

bǐ yǐng wù

彼 颖 悟

cài w?n j?

蔡 文 姬

bǐ nǚ zǐ

彼 女 子

táng liú yàn

唐 刘 晏

bǐ su? y?u

彼 虽 幼

quǎn shǒu ya

犬 守 夜

cán tǔ s?

蚕 吐 丝

y?u xí ya

幼 习 业

yáng míng shyng

扬 名 声

r?n yí zǐ

人 遗 子

qín yǒu gōng

勤 有 功

n?ng yǒng sh? 能 咏 诗

r?n chyng qí

人 称 奇

n?ng biàn qín

能 辩 琴

qit cōng mǐn

且 聪 敏

füng q? suì

方 七 岁

shyn yǐ shì

身 已 仕

j? s? ch?n

鸡 司 晨

fyng niàng mì

蜂 酿 蜜

zhuàng zhì shyn

壮 致 身

xiǎn fù mǔ

显 父 母

j?n mǎn yíng

金 满 赢

xì wú yì

戏 无 益 mì q? suì 泌 七 岁

tr y?u xu?

尔 幼 学

xia dào yùn

谢 道 韫

tr nán zǐ

尔 男 子

jǔ sh?n t?ng

举 神 童

yǒu w?i zht

有 为 者

gǒu bù xu?

苟 不 学

r?n bù xu?

人 不 学

shàng kuüng gu?上 匡 国

guüng yú qián

光 于 前

wǒ j iào zǐ

我 教 子

jia zh? züi

戒 之 哉 9

n?ng fù qí

能 赋 棋

düng xiào zh?

当 效 之

n?ng yǒng yín

能 咏 吟

düng zì jǐng

当 自 警

zu? zhang zì

作 正 字

yì ru? shì

亦 若 是

h? w?i r?n

曷 为 人

bù rú wù

不 如 物

xià lì mín

下 利 民

yù yú h?u

裕 于 后

w?i y? j?ng

唯 一 经

yí miǎn lì

宜 勉 力

上一篇:文成公主
下一篇:克服拖延的小技巧
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com