haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

弟子规注音版

发布时间:2013-12-10 11:01:48  

dì zǐ guī 弟 子 规 第一册 zǒng xù

【总 叙】

dì zǐ gu? 弟 子 规 fàn ài zh?ng 泛 爱 众 rù zé xiào 【入则 孝】 fù mǔ hū 父 母 呼 fù mǔ jiüo 父 母 教 Dōng z? wyn 冬 则 温 chū bì gào 出 必 告 shì su? xiǎo 事 虽 小 wù su? xiǎo 物 虽 小 Q?n suǒ hào 亲 所 好 shyn yǒu shüng 身 有 伤 q?n’ài wǒ 亲 爱 我 q?n yǒu gu? 亲 有 过 jiàn bú rù 谏 不 入 q?n yǒu jí 亲 有 疾 süng sün nián 丧 三 年

shang r?n xùn 圣 人 训 ?r q?n r?n 而 亲 仁

Yìng wù huǎn 应 勿 缓 xū jìng t?ng 须 敬 听 xià z? q?ng 夏 则 凊 Fǎn bì miàn 反 必 面 wù shàn w?i 勿 擅 为 wù s? cáng 勿 私 藏 lì wai jù 力 为 具 yí q?n yōu 贻 亲 忧 Xiào h? nán 孝 何 难 Jiàn shǐ gyng 谏 使 更 yua fù jiàn 悦 复 谏 yào xiün cháng 药 先 尝 cháng byi ya 常 悲 咽

Shǒu xiào tì 首 孝 弟 yǒu yú lì 有 余 力

fù mǔ mìng 父 母 命 fù mǔ z? 父 母 责 Ch?n z? xǐng 晨 则 省 jū yǒu cháng 居 有 常 Gǒu shàn w?i 苟 擅 为 gǒu s? cáng 苟 私 藏 q?n suǒ wù 亲 所 恶 d? yǒu shüng 德 有 伤 q?n zyng wǒ 亲 憎 我 yí wú sa 怡 吾 色 háo qì suí 号 泣 随 zh?u ya shì 昼 夜 侍 jū chǔ biàn 居 处 变

cì jǐn xìn 次 谨 信 z? xu? w?n 则 学 文

Xíng wù lǎn 行 勿 懒 xū shùn ch?ng 须 顺 承 Hūn z? dìng 昏 则 定 ya wú biàn 业 无 变 zǐ dào ku? 子 道 亏 q?n x?n shüng 亲 心 伤 Jǐn wai qù 谨 为 去 yí q?n xiū 贻 亲 羞 Xiào füng xián 孝 方 贤 R?u wú shyng 柔 吾 声 tà wú yuàn 挞 无 怨 bù lí chuáng 不 离 床 jiǔ r?u ju? 酒 肉 绝

süng jìn lǐ jì jìn ch?ng shì sǐ zht rú shì shyng 如 事 生

丧 尽 礼 祭 尽 诚 事 死 者

第二册

Xiōng dào yǒu 兄 道 友 Cái wù q?ng 财 物 轻 hu? yǐn shí 或 饮 食 zhǎng hū r?n 长 呼 人 chyng zūn zhǎng 称 尊 长 lù yù zhǎng 路 遇 长 qí xià mǎ 骑 下 马 zhǎng zht lì 长 者 立 zūn zhǎng qián 尊 长 前 jìn bì qū 进 必 趋 shì zhū fù 事 诸 父

zhüo qǐ zǎo 朝 起 早 ch?n bì guàn 晨 必 盥

chū zé tì 【出 则 弟】

dì dào gōng 弟 道 恭 Yuàn h? shyng 怨 何 生 hu? zu? zǒu 或 坐 走 jí dài jiào 即 代 叫 wù hū míng

勿 呼 名 jí qū y? 疾 趋 揖 ch?ng xià chy 乘 下 车 y?u wù zu? 幼 勿 坐 shyng yào d? 声 要 低 tuì bì chí 退 必 迟 rú shì fù 如 事 父

第三册 jǐn 【谨】 ya mián chí 夜 眠 迟 jiün shù kǒu 兼 漱 口

xiōng dì mù 兄 弟 睦 yán yǔ rtn 言 语 忍 zhǎng zht xiün 长 者 先 r?n bú zài 人 不 在 duì zūn zhǎng 对 尊 长 zhǎng wú yán 长 无 言 gu? y?u dài 过 犹 待 zhǎng zht zu? 长 者 坐 d? bù w?n 低 不 闻 wan qǐ duì 问 起 对 shì zhū xiōng 事 诸 兄

lǎo yì zhì 老 易 至 biàn niào huí 便 溺 回

xiào zài zhōng 孝 在 中 fan zì mǐn 忿 自 泯 y?u zht h?u 幼 者 后 jǐ jí dào 己 即 到 wù xiàn n?ng 勿 见 能 tuì gōng lì 退 恭 立 Bǎi bù yú 百 步 余 mìng nǎi zu? 命 乃 坐 qua fyi yí 却 非 宜 shì wù yí 视 勿 移 rú shì xiōng 如 事 兄

x? cǐ shí 惜 此 时 zh? jìng shǒu 辄 净 手

guün bì zhang 冠 必 正 zhì guün fú 置 冠 服 y? guì ji? 衣 贵 洁 duì yǐn shí 对 饮 食 nián füng shào 年 方 少 bù c?ng r?ng 步 从 容 wù jiàn yù 勿 践 阈 huǎn jiy lián 缓 揭 帘 zhí xū qì 执 虚 器 shì wù máng 事 勿 忙 d?u nào chǎng 斗 闹 场 jiüng rù m?n 将 入 门 r?n wan shuí 人 问 谁 y?ng r?n wù 用 人 物 jia r?n wù 借 人 物

fán chū yán 凡 出 言

niǔ bì ji? 纽 必 结 yǒu dìng wai 有 定 位 bú guì huá 不 贵 华 wù jiǎn z? 勿 拣 择 wù yǐn jiǔ 勿 饮 酒 lì duün zhang 立 端 正 wù bǒ yǐ 勿 跛 倚 wù yǒu shyng 勿 有 声 rú zhí yíng 如 执 盈 máng duō cu? 忙 多 错 ju? wù jìn 绝 勿 近 wan shú cún 问 孰 存 duì yǐ míng 对 以 名 xū míng qiú 须 明 求 jí shí huán

及 时 还 第四册

xìn 【信】 xìn w?i xiün 信 为 先

wà yǔ lǚ 袜 与 履 wù luàn dùn 勿 乱 顿 shàng xún fan 上 循 分 shí shì kt 食 适 可 yǐn jiǔ zuì 饮 酒 醉 y? shyn yuán 揖 深 圆 wù j? jù 勿 箕 踞 Kuün zhuǎn wün 宽 转 弯 rù xū shì 入 虚 室 wù wai nán 勿 畏 难 xi? pì shì 邪 僻 事 Jiüng shàng táng 将 上 堂 wú yǔ wǒ 吾 与 我 tǎng bú wan 倘 不 问 h?u yǒu jí

后 有 急

zhà yǔ wàng 诈 与 妄

jù jǐn qia 俱 紧 切 zhì wū huì 致 污 秽 xià chan jiü 下 称 家 wù gu? z? 勿 过 则 zuì w?i chǒu 最 为 丑 Bài gōng jìng 拜 恭 敬 wù yáo bì 勿 摇 髀 wù chù l?ng 勿 触 棱 rú yǒu r?n 如 有 人 wù q?ng l?a 勿 轻 略 ju? wù wan 绝 勿 问 shyng bì yáng

声 必 扬 bù fyn míng 不 分 明 jí w?i tōu 即 为 偷 jia bù nán 借 不 难

x? kt yün 奚 可 焉

huà shuō duō 话 说 多 jiün qiǎo yǔ 奸 巧 语 jiàn wai zhyn 见 未 真 shì fyi yí 事 非 宜 fán dào zì 凡 道 字 bǐ shuō cháng 彼 说 长 jiàn r?n shàn 见 人 善 Jiàn r?n’a 见 人 恶 w?i d? xu? 唯 德 学 ru? y? fú 若 衣 服 w?n gu? nù 闻 过 怒 w?n yù kǒng 闻 誉 恐 wú x?n fyi 无 心 非 gu? n?ng gǎi

过 能 改

fán shì r?n 凡 是 人

bù rú shǎo w?i qí shì 不 如 少 惟 其 是 huì wū cí shì jǐng qì 秽 污 词 市 井 气 wù q?ng yán zh? wai dí 勿 轻 言 知 未 的 wù q?ng nu? gǒu q?ng nu? 勿 轻 诺 苟 轻 诺 zh?ng qit shū wù jí jí 重 且 舒 勿 急 疾 cǐ shuō duǎn bù guün jǐ 此 说 短 不 关 己 jí s? qí z?ng qù yuǎn 即 思 齐 纵 去 远 jí nai xǐng yǒu z? gǎi 即 内 省 有 则 改 w?i cái yì bù rú r?n 唯 才 艺 不 如 人 ru? yǐn shí bù rú r?n 若 饮 食 不 如 人 w?n yù la sǔn yǒu lái 闻 誉 乐 损 友 来 w?n gu? x?n zhí liàng shì 闻 过 欣 直 谅 士 míng w?i cu? yǒu x?n fyi 名 为 错 有 心 非 gu? yú wú

tǎng yǎn shì

归 于 无 倘 掩 饰 第五册

fàn ài zhòng 【泛 爱 众】

jiy xū ài tiün t?ng fù 皆 须 爱 天 同 覆

wù nìng qiǎo 勿 佞 巧 qia jia zh? 切 戒 之 wù q?ng chuán 勿 轻 传 jìn tuì cu? 进 退 错 wù m? hū 勿 模 糊 m? xián guǎn 莫 闲 管 yǐ jiàn j? 以 渐 跻 wú jiü jǐng 无 加 警 düng zì lì 当 自 砺 wù shyng q? 勿 生 戚 yì yǒu qua 益 友 却 Jiàn xiüng q?n 渐 相 亲 míng w?i’a 名 为 恶 zyng yì gū 增 一 辜

dì t?ng zài 地 同 载

xíng güo zht míng zì güo 行 高 者 名 自 高 cái dà zht wàng zì dà 才 大 者 望 自 大 jǐ yǒu n?ng wù zì s? 己 有 能 勿 自 私 wù chǎn fù wù jiüo pín 勿 谄 富 勿 骄 贫 r?n bù xián wù shì jiǎo 人 不 闲 勿 事 搅 r?n yǒu duǎn qia m? jiy 人 有 短 切 莫 揭 dào r?n shàn jí shì shàn 道 人 善 即 是 善 Yáng r?n’a jí shì’a 扬 人 恶 即 是 恶 Shàn xiüng quàn d? jiy jiàn

善 相 劝 德 皆 建 fán qǔ yǔ guì fyn xiǎo 凡 取 与 贵 分 晓 jiüng jiü r?n xiün wan jǐ 将 加 人 先 问 己 yn yù bào yuàn yù wàng 恩 欲 报 怨 欲 忘 dài bì pú shyn guì duün 待 婢 仆 身 贵 端 shì fú r?n

x?n bù rán

势 服 人 心 不 然

第六册

qīn rén 【亲 仁】

t?ng shì r?n lai bù qí 同 是 人 类 不 齐

r?n suǒ zh?ng 人 所 重 r?n suǒ fú 人 所 服 r?n suǒ n?ng 人 所 能 wù yàn gù 勿 厌 故 r?n bù ün 人 不 安 r?n yǒu s? 人 有 私 r?n zh? zh? 人 知 之 jí zh? shan 疾 之 甚 gu? bù gu? 过 不 规 yǔ yí duō 与 宜 多 jǐ bú yù 己 不 欲 Bào yuàn duǎn 报 怨 短 su? guì duün 虽 贵 端 lǐ fú r?n

理 服 人

liú sú zh?ng 流 俗 众

fyi mào güo 非 貌 高 fyi yán dà 非 言 大 wù q?ng zǐ 勿 轻 訾 wù xǐ x?n 勿 喜 新 wù huà rǎo 勿 话 扰 qia m? shuō 切 莫 说 yù s? miǎn 愈 思 勉 hu? qit zu? 祸 且 作 dào liǎng ku?道 两 亏 qǔ yí shǎo 取 宜 少 jí sù yǐ 即 速 已 bào yn cháng 报 恩 长 cí ?r kuün 慈 而 宽 füng wú yán 方 无 言

r?n zht x? 仁 者 希

guǒ r?n zht 果 仁 者 n?ng q?n r?n 能 亲 仁 bù q?n r?n 不 亲 仁

r?n duō wai 人 多 畏 wú xiàn hǎo 无 限 好 wú xiàn hài

yán bú huì 言 不 讳 d? rì jìn 德 日 进 xiǎo r?n jìn

sa bú mai 色 不 媚 gu? rì shǎo 过 日 少 bǎi shì huài

无 限 害 小 人 进 百 事 坏

yú lì xu? w?n 【 余力学文】 bú lì xíng 不 力 行 dàn lì xíng 但 力 行 dú shū fǎ 读 书 法 füng dú cǐ 方 读 此 kuün w?i xiàn 宽 为 限 x?n yǒu yí 心 有 疑 fáng shì q?ng 房 室 清 m? m? piün 墨 磨 偏 lia diǎn jí 列 典 籍 su? yǒu jí 虽 有 急 fyi shang shū 非 圣 书 wù zì bào

勿 自 暴 dàn xu? w?n 但 学 文 bù xu? w?n 不 学 文 yǒu sün dào 有 三 到 wù mù bǐ 勿 慕 彼 jǐn y?ng gōng 紧 用 功 suí zhá jì 随 札 记 qiáng bì jìng 墙 壁 净 x?n bù duün 心 不 端 yǒu dìng chù 有 定 处 juàn shù qí 卷 束 齐 bǐng wù shì 屏 勿 视 wù zì qì

勿 自 弃

zhǎng fú huá 长 浮 华 ran jǐ jiàn 任 己 见 x?n yǎn kǒu 心 眼 口 cǐ wai zhōng 此 未 终 gōng fū dào 工 夫 到 jiù r?n wan 就 人 问 j? àn ji? 几 案 洁 zì bú jìng 字 不 敬 dú kàn bì 读 看 毕 yǒu quy huài 有 缺 坏 bì cōng míng 敝 聪 明 shang yǔ xián 圣 与 贤

ch?ng h? r?n 成 何 人 mai lǐ zhyn 昧 理 真 xìn jiy yào 信 皆 要 bǐ wù qǐ 彼 勿 起 zhì sa tōng 滞 塞 通 qiú qua yì 求 确 义 bǐ yàn zhang 笔 砚 正 X?n xiün bìng 心 先 病 huán yuán chù 还 原 处 jiù bǔ zh? 就 补 之 huài x?n zhì 坏 心 志 kt xún zhì 可 驯 致

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com