haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

百家姓诵读

发布时间:2013-12-11 15:00:36  

百家姓诵读

赵(zhào)钱(qián)孙(sūn) 李(lǐ) 周(zhōu) 吴(wú) 郑(zhèng) 王 (wáng) 冯(féng) 陈(chén)褚(chǔ) 卫(wèi) 蒋(jiǎng) 沈(shěn) 韩(hán) 杨 (yáng)

? ? ? ? ? ?

朱(zhū) 秦(qí 尤(yóu) n) 许(xǔ) 何(hé) 吕(lǚ) 施(shī) 张(zhāng) 孔(kǒng)曹(cáo) 严(yán) 华(huà) 金(jīn) 魏(wèi) 陶(táo) 姜(jiāng) 戚(qī) 谢(xiè) 邹(zōu) 喻(yù) 柏(bǎi) 水(shuǐ) 窦(dòu) 章(zhāng)

? ? ? ? ? ?

云(yún) 苏(sū) 潘(pān) 葛(gě) 奚(xī) 范(fàn) 彭(péng)郎(láng) 鲁(lǔ) 韦(wéi) 昌(chāng)马(mǎ) 苗(miáo)凤(fèng)花(huā) 方(fāng) 俞(yú) 任(rèn)袁(yuán) 柳(liǔ) 酆(fēng)鲍(bào) 史(shǐ) 唐(táng)

? ? ? ? ? ? ? ?

费(fèi) 廉(lián) 岑(cén) 薛(xuē) 雷(léi) 贺(hè) 倪(ní ) 汤(tāng) 滕(téng)殷(yīn) 罗(luó) 毕(bì ) 郝(hǎo) 邬(wū) 安(ān) 常(cháng) 乐(yuè) 于(yú) 时(shí 傅(fù) ) 皮(pí 卞(biàn) 齐(qí ) ) 康(kāng) 伍(wǔ) 余(yú) 元(yuán)卜(bǔ) 顾(gù) 孟(mèng) 平(pí ng)黄(huáng)

? ? ? ? ? ? ? ?

和(hé) 穆(mù) 萧(xiāo) 尹(yǐn) 姚(yáo) 邵(shào) 湛(zhàn)汪(wāng) 祁(qí 毛(máo) 禹(yǔ) 狄(dí ) ) 米(mǐ) 贝(bèi) 明(mí ng)臧(zāng) 计(jì 伏(fú) 成(chéng)戴(dài) ) 谈(tán) 宋(sòng)茅(máo)庞(páng) 熊(xióng) 纪(jì ) 舒(shū) 屈(qū) 项(xiàng) 祝(zhù)董(dǒng)梁(liáng)

? ? ? ? ? ?

杜(dù) 阮(ruǎn) 蓝(lán) 闵(mǐn) 席(xí 季(jì 麻(má) 强(qiáng) ) ) 贾(jiǎ) 路(lù) 娄(lóu) 危(wēi) 江(jiāng)童(tóng) 颜(yán) 郭(guō) 梅(méi) 盛(shèng) 林(lí 刁(diāo) n) 钟(zhōng) 徐(xú) 邱(qiū) 骆 (luò) ? 高(gāo) 夏(xià) 蔡(cài) 田(tián) ? 樊(fán) 胡(hú) 凌(lí 霍(huò) ng)

? ? ? ? ? ? ? ?

虞(yú) 万(wàn) 支(zhī) 柯(kē) 昝(zǎn) 管(guǎn)卢(lú) 莫(mò) 经(jīng)房(fáng)裘(qiú) 缪(miào) 干(gān) 解(xiè) 应(yīng)宗(zōng) 丁(dīng)宣(xuān)贲(bēn)邓(dèng) 郁(yù) 单(shàn)杭(háng)洪(hóng) 包(bāo) 诸(zhū) 左(zuǒ) 石(shí ) 崔(cuī)吉(jí ) 钮(niǔ) 龚(gōng)

? ? ? ? ? ? ? ?

程(chéng) 嵇(jī) 邢(xí ng)滑(huá) 裴(péi) 陆(lù) 荣(róng)翁(wēng) 荀(xún) 羊(yáng)於(yū) 惠(huì ) 甄(zhēn) 曲(qū) 家(jiā) 封(fēng) 芮(ruì 羿(yì 储(chǔ) 靳(jì ) ) n) 汲(jí ) 邴(bǐng) 糜(mí 松(sōng) ) 井(jǐng)段(duàn) 富(fù) 巫(wū) 乌(wū) 焦(jiāo) 巴(bā) 弓 (gōng)

? ? ? ? ? ? ? ?

牧(mù) 隗(kuí 山(shān) ) 谷(gǔ) 车(chē) 侯(hóu) 宓(mì ) 蓬(pé ng) 全(quán)郗(xī) 班(bān) 仰(yǎng) 秋(qiū) 仲(zhòng) 伊(yī) 宫(gōng) 宁(nì ng)仇(qiú) 栾(luán) 暴(bào) 甘(gān) 钭(tǒu) 厉(lì ) 戎(róng) 祖(zǔ) 武(wǔ) 符(fú) 刘(liú) 景(jǐng)詹(zhān) 束(shù) 龙(lóng)

? ? ? ? ? ? ? ?

叶(yè) 幸(xì ng) 司(sī) 韶(sháo) 郜(gào) 黎(lí ) 蓟(jì ) 薄(bó) 印(

yì n) 宿(sù) 白(bái) 怀(huái) 蒲(pú) 邰(tái) 从(cóng) 鄂(è) 索(suǒ) 咸(xián) 籍(jí ) 赖(lài) 卓(zhuó) 蔺(lì 屠(tú) 蒙(méng) n) 池(chí 乔(qiáo) ) 阴(yīn) 鬱(yù) 胥(xū) 能(nài)苍(cāng) 双(shuāng)

? ? ? ? ? ? ? ?

闻(wén) 莘(shēn)党(dǎng) 翟(zhái) 谭(tán) 贡(gòng)劳(láo) 逄(páng) 姬(jī) 申(shēn) 扶(fú) 堵(dǔ) 冉(rǎn) 宰(zǎi) 郦(lì 雍(yōng) ) 郤(xì 璩(qú) 桑(sāng) 桂(guì ) ) 濮(pú) 牛(niú) 寿(shòu) 通(tōng) 边(biān) 扈(hù) 燕(yān) 冀(jì ) 郏(jiá) 浦(pǔ)尚(shàng)农(nóng)

? ? ? ? ? ? ? ?

温(wēn)别(bié)庄(zhuāng) 晏(yàn) 柴(chái) 瞿(qú) 阎(yán) 充(chōng) 慕(mù) 连(lián) 茹(rú) 习(xí ) 宦(huàn)艾(ài) 鱼(yú) 容(róng) 向(xiàng)古(gǔ) 易(yì 慎(shèn) ) 戈(gē) 廖(liào) 庾(yǔ) 终(zhōng) 暨(jì 居(jū) 衡(héng)步(bù) ) 都(dū) 耿(gěng) 满(mǎn)弘(hóng)

? 匡(kuāng) 国(guó) 文(wén)寇(kòu) ? 广(guǎng) 禄(lù) 阙(quē)东(dōng) ? 欧(ōu) 殳(shū) 沃(wò) 利 (lì ) ? 蔚(wèi) 越(yuè) 夔(kuí 隆(lóng) ) ? 师(shī)巩(gǒng) 厍(shè) 聂(niè) ? 晁(cháo) 勾(gōu) 敖(áo)融(róng) ? 冷(lěng) 訾(zǐ) 辛(xīn) 阚(kàn) ? 那(nā) 简(jiǎn) 饶(ráo) 空(kōng)

? ? ? ? ? ?

曾(zēng) 母(mǔ) 沙(shā) 乜(niè) 养(yǎng) 鞠(jū)须(xū) 丰(fēng) 巢(cháo)关(guān) 蒯(kuǎi)相(xiàng) 查(zhā) 后(hòu) 荆(jīng)红(hóng) 游(yóu) 竺(zhú) 权(quán) 逯(lù) 盖(gě) 益(yì 桓(huán)公(gōng) )

? ? ? ? ? ? ? ?

万俟mò qí 司马sī mǎ上官shàng guān 欧阳ōu yáng夏侯xià hóu诸葛zhū gě 闻人wén rén东方dōng fāng赫连hè lián 皇甫huáng pǔ尉迟yù chí 公羊gōng yáng 澹台tán tái公冶gōng yě宗政zōng zhèng 濮阳pú yáng 淳于chún yú单于chán yú 太叔tài shū申屠shēn tú公孙gōng sūn 仲孙zhòng sūn轩辕xuān yuán令狐lí ng hú

? ? ? ? ?

钟离(zhōng lí) 宇文(yǔ wén) 长孙(zhǎng sūn)慕容(mù róng) 鲜于(xiān yú) 闾丘(lǘ qiū) 司徒(sī tú) 司空(sī kōng) 亓官(qí guān)

? ? ? ? ? ?

司寇(sī kòu) 仉督(zhǎng dū) 子车(zǐ jū) 颛孙(zhuān sūn) 端木(duān mù) 巫马(wū mǎ) 公西(gōng xī) 漆雕(qī diāo) 乐正(yuè zhèng) 壤驷(rǎng sì) 公良(gōng liáng) 拓跋(tuò bá)

? 夹谷jiá gǔ 宰父zǎi fǔ 榖梁gǔ liáng ? 晋(jì n) 楚(chǔ) 闫(yán) 法(fǎ) 汝(rǔ) 鄢(yān) 涂(tú) 钦(qīn) ? 段干duàn gān百里bǎi lǐ东郭dōng guō ? 南门(nán mén) 呼延(hū yán) ? 归(guī)海 (hǎi) 羊舌(yáng shé) 微(wēi)

? 生(shēng) 岳(yuè) 帅(shuài) ? 缑(gōu) 亢(kàng) 况(kuàng) 后(hòu) 有(yǒu) 琴(qí n) 梁丘(liáng qiū) ? 左丘(zuǒ qiū) 东门(dōng mén) ? 西门(xīmén) 商(shāng) ? 牟(móu)佘(shé) 佴(nài) 伯(bó)

? 赏(shǎng)南宫(nán gōng) 墨(mò) ?

哈(hǎ) 谯(qiáo) 笪(dá) 年(nián) ? 爱(ài) 阳(yáng) 佟(tóng) 第五(dì wǔ)
? 言(yán) 福(fú) 百家姓终


上一篇:庄子故事两篇
下一篇:金孔雀
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com