haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

弟子规诵读操

发布时间:2013-12-12 13:00:57  

dì zǐ guī 弟 子 规

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

弟 子 规 圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信

fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父 母 呼 应 勿 缓 fù mǔ jiào xū jìng tīng 父 母 教 须 敬 听 dōng zé wēn xià zé qìng 冬 则 温 夏 则 凊 chū bì gào fǎn bì miàn 出 必 告 反 必 面 shì suī xiǎo wù shàn wéi 事 虽 小 勿 擅 为 wù suī xiǎo wù sī cáng 物 虽 小 勿 私 藏 qīn suǒ hào lì wèi jù 亲 所 好 力 为 具 shēn yǒu shāng yí qīn yōu 身 有 伤 贻 亲 忧 qīn ài wǒ xiào hé nán 亲 爱 我 孝 何 难 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng 亲 有 过 谏 使 更 jiàn bú rù yuè fù jiàn 谏 不 入 悦 复 谏 qīn yǒu jí yào xiān cháng 亲 有 疾 药 先 尝

父 母 命 行 勿 懒

fù mǔ zé xū shùn chéng 父 母 责 须 顺 承

chén zé xǐng hūn zé dìng

晨 则 省 昏 则 定

jū yǒu cháng yè wú biàn

居 有 常 业 无 变

gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

苟 擅 为 子 道 亏

gǒu sī cáng qīn xīn shāng

苟 私 藏 亲 心 伤

qīn suǒ wù jǐn wèi qù

亲 所 恶 谨 为 去

dé yǒu shāng yí qīn xiū

德 有 伤 贻 亲 羞

qīn zēng wǒ xiào fāng xián 亲 憎 我 孝 方 贤

yí wú sè róu wú shēng

怡 吾 色 柔 吾 声

háo qì suí tà wú yuàn

号 泣 随 挞 无 怨

zhòu yè shì bù lí chuáng

昼 夜 侍 不 离 床

1

sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué 丧 三 年 常 悲 咽 居 处 变 酒 肉 绝

sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng 丧 尽 礼 祭 尽 诚 事 死 者 如 事 生 xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng 兄 道 友 弟 道 恭 兄 弟 睦 孝 在 中 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn 财 物 轻 怨 何 生 言 语 忍 忿 自 泯 huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu 或 饮 食 或 坐 走 长 者 先 幼 者 后 zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào 长 呼 人 即 代 叫 人 不 在 已 即 到

chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng 称 尊 长 勿 呼 名 对 尊 长 勿 见 能 lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì 路 遇 长 疾 趋 揖 长 无 言 退 恭 立 qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú 骑 下 马 乘 下 车 过 犹 待 百 步 余zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò 长 者 立 幼 勿 坐 长 者 坐 命 乃 坐 zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí 尊 长 前 声 要 低 低 不 闻 却 非 宜 jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí 进 必 趋 退 必 迟 问 起 对 视 勿 移 shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng 事 诸 父 如 事 父 事 诸 兄 如 事 兄 fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài 凡 是 人 皆 须 爱 天 同 覆 地 同 载 néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo 能 亲 仁 无 限 好 德 日 进 过 日 少 bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài 2

不 亲 仁 无 限 害 小 人 进 百 事 坏 bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén 不 力 行 但 学 文 长 浮 华 成 何 人 dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn 但 力 行 不 学 文 任 己 见 昧 理 真 dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào 读 书 法 有 三 到 心 眼 口 信 皆 要 fāng dú cǐ

方 读 此

kuān wéi xiàn

宽 为 限

xīn yǒu yí

心 有 疑

fáng shì qīng

房 室 清

mò mó piān

墨 磨 偏

liè diǎn jí

列 典 籍

suī yǒu jí

虽 有 急

fēi shèng shū

非 圣 书

wù zì bào

勿 自 暴

wù mù bǐ 勿 慕 彼 jǐn yòng gōng紧 用 功 suí zhá jì 随 札 记 qiáng bì jìng 墙 壁 净 xīn bù duān 心 不 端 yǒu ding chù 有 定 处 juàn shù qí 卷 束 齐 bǐng wù shì 屏 勿 视 wù zì qì 勿 自 弃 cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ 此 未 终 彼 勿 起 gōng fū dào zhì sè tōng 工 夫 到 滞 塞 通 jiù rén wèn qiú què yì 就 人 问 求 确 义 jī àn jié bǐ yàn zhèng 几 案 洁 笔 砚 正 zì bú jìng xīn xiān bìng 字 不 敬 心 先 病 dú kàn bì huán yuán chù 读 看 毕 还 原 处 yǒu quē huài jiù bǔ zhī 有 缺 坏 就 补 之 bì cōng míng huài xīn zhì 敝 聪 明 坏 心 志 shèng yǔ xián kě xún zhì 圣 与 贤 可 驯 致 3

上一篇:动物百态
下一篇:彼得与狼 完美
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com