haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

拼音阅读

发布时间:2013-12-15 14:00:34  

ɑ bɑ pɑ mɑ fɑ dɑ tɑ nɑ lɑ gɑ(guɑ) kɑ(kuɑ) hɑ

(huɑ) jiɑ qiɑ xiɑ zɑ cɑ sɑ zhɑ(zhuɑ) chɑ(chuɑ) shɑ(shuɑ) rɑ yɑ wɑ

o bo po mo fo duo tuo nuo luo guo kuo huo j

q x zuo cuo suo zhuo chuo shuo ruo y wo e b p m f de te ne le ge ke he j q x ze

ce se zhe che she re ye w

i bi pi mi f di ti ni li g k h ji qi xi

zi ci si zhi chi shi ri yi w

u bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu j q

x zu cu su zhu chu shu ru y wu

ü b p m f d t nü lü g k h ju qu xu z c

s zh ch sh r yu w

ɑi bɑi pɑi mɑi fɑi dɑi tɑi nɑi lɑi gɑi (guɑi) kɑi

(kuɑi) hɑi (huɑi) j q x zɑi cɑi sɑi zhɑi chɑi (chuɑi) shɑi (shuɑi) rɑi y wɑi

ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei kei hei j

q x zei cei sei zhei chei shei r y wei

ui b p m f d tui n l gui kui hui j q x

zui cui sui zhui chui shui rui y w

ɑo bɑo(biɑo) pɑo(piɑo) mɑo(miɑo) fɑo dɑo(diɑo) tɑo

(tiɑo) nɑo(niɑo) lɑo (liɑo) gɑo kɑo hɑo jiɑo qi 1

ɑo xiɑo zɑo cao sɑo zhɑo chɑo shɑo rɑo yɑo w

ou bou pou mou fou dou tou nou lou gou kou

hou j q x zou cou sou zhou chou shou rou

you w

iu b p miu f diu tiu niu liu g k h jiu qiu

xiu z c s zh ch sh r y w

ɑn bɑn(biɑn) pɑn(piɑn) mɑn(miɑn) fɑn dɑn(diɑn) tɑn

(tiɑn) nɑn(niɑn) lɑn (liɑn) gɑn(guɑn) kɑn(kuɑn)

hɑn(huɑn) jiɑn qiɑn xiɑn zɑn(zuɑn) cɑn(cuɑn) sɑn(suɑn) zhɑn(zhuɑn) chɑn(chuɑn) shɑn(shuɑn) rɑ

n (ruɑn) yɑn(yuuɑn) wɑn

en ben pen men fen den ten nen len gen ken

hen j q x zen cen sen zhen chen shen ren

y wen

in bin pin min f d t nin lin g k h jin qin

xin z c s zh ch sh r yin w

ie bie pie mie f die tie nie lie g k h jie qie

xie z c s zh ch sh r y w

üe b p m f d t nüe lüe g k h jue que xue

z c s zh ch sh r yue w

2

er er

ɑng bɑng pɑng mɑng fɑng dɑng tɑng nɑng lɑng

gɑng kɑng hɑng jiɑng qiɑng xiɑng zɑng cɑng sɑng zhɑng chɑng shɑng rɑng yɑng wɑng

eng beng peng meng feng deng teng neng geng keng heng j q x zeng ceng zheng cheng sheng reng y weng

ing bing ping ming f ding ting ning ling h jing qing xing z c s zh ch sh r w

ong bong pong m f dong tong nong long kong hong jiong qiong xiong zong cong zhong chong shong rong yong wong

3

leng

seng g k

ying gong

song

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com